Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκά Έργα: Horizon Europe
 • AI-PROGNOSIS - Αξιολόγηση και πρόγνωση του κινδύνου της νόσου του Πάρκινσον με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (2023: ΗORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two)
 • RENplusHOMES - Renewable ENergy-based Positive Homes (2023: HORIZON-CL5-2022-D4-01)
 • WATSON - A holistic frameWork with Anticounterfeit and inTelligence-based technologieS that will assist food chain stakehOlders in rapidly identifying and preveNting the spread of fraudulent practices (2023: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01-11 - Effective systems for authenticity and traceability in the food system)
 • SCENE - Πολυδιάστατα αποθετήρια δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης που υποστηρίζουν τη γνωστική παραγωγή και διανομή ταινιών για τη προώθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2023: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-06)
 • DATAMITE - Νομισματοποίηση, διαλειτουργικότητα, εμπορία και ανταλλαγή δεδομένων (2023: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-04)
 • COMMUNITAS - Bound to accelerate the roll-out and expansion of Energy Communities and empower consumers as fully-fledged energy market players (2023: HORIZON-CL5-2022-D3-01-08)
 • DiMAT - Digital Modelling and Simulation for Design, Processing and Manufacturing of Advanced Materials (2023: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-25)
 • REEFLEX - REplicable, interoperable, cross-sector solutions and Energy services for demand side FLEXibility markets (2023: HORIZON-CL5-2022-D3-01-12)
 • ICARIA - Modeling of climate risks and adaptation, resolution and completeness of data for exposure assessments, energy and mobility, atmospheric sciences (2023: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03)
 • SINNOGENES - Storage Innovation For Green Energy Systems (2023: HORIZON-CL5-2022-D3-01-11)
 • TENSOR - Reliable biomeTric tEhNologies to asSist Police authorities in cOmbating terrorism and oRganized crime-TENSOR (2023: HORIZON-CL3-2021-FCT-01-05 - Modern biometrics used in forensic science and by police)
 • UP2030 - Urban Planning and design ready for 2030 (2023: HORIZON-MISS-2021-CIT-02)
 • ONCOSCREEN - A European “shield” against colorectal cancer based on novel, more precise and affordable risk-based screening methods and viable policy pathways (2023: HORIZON-MISS-2021-CANCER-02)
 • BCThubs - Blue Culture Technology Excellence Hubs in EU Widening Member States (2023: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04)
 • FOODITY - Καινοτομίες που πρωτοστατούν σε μια επανάσταση στη διατροφή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων (2023: HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-10)
 • iPROLEPSIS - Η φλεγμονή της ψωριασικής αρθρίτιδας αναλυμένη μέσω δεδομένων από πολλαπλές πηγές καθοδηγεί ένα νέο εξατομικευμένο ψηφιακό οικοσύστημα φροντίδας (2023: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01)
 • SUN - Social and hUman ceNtered XR (2022: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01)
 • MultiRATE - Holistic framework for the MatUrity evaLuaTIon of ReAdiness level for security TEchnologies (2022: HORIZON-CL3-2021-SSRI-01)
 • PERIVALLON - Protecting the EuRopean terrItory from organised enVironmentAl crime through inteLLigent threat detectiON tools (2022: HORIZON-CL3-2021-FCT-01)
 • SmartWins - Boosting Research for a Smart and Carbon Neutral Built Environment with Digital Twins (2022: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01)
 • MEMENTOES - iMmersive gamEs for Museums as vehicles to Engage visiTOrs in Empathetic reSponses (2022: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04)
 • Ceasefire - Advanced versatile artificiaAdvanced versatile artificial intelligence technologies and interconnected crosssectoral fully-operational national focal points for combating illicit firearms trafficking (2022: HORIZON-CL3-2021-FCT-01-10)
 • AIDEAS - AI Driven industrial Equipment product life cycle boosting Agility, Sustainability and resilience (2022: HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01)
 • TALON - Autonomous and Self-organized Artificial Intelligent Orchestrator for a Greener Industry 4.0 (2022: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01)
 • WATERVERSE - Water Data Management Ecosystem for Water Data Spaces (2022: HORIZON-CL4-2021-DATA-01)
 • KINAITICS - Κυβερνοκινητικές επιθέσεις με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (2022: HORIZON-CL3-2021-CS-01-03)
 • PLANEAT - Μετασχηματισμός συστημάτων τροφίμων προς υγιεινή και βιώσιμη διατροφική συμπεριφορά (2022: HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-15 - Μετάβαση σε υγιεινή και βιώσιμη διατροφική συμπεριφορά)
 • ReSilence - Retune the Soundscape of future cities through art and science collaboration (2022: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01)
 • IDEA4RC - Intelligent Ecosystem to improve the governance, the sharing and the re-use of health Data for Rare Cancers (2022: HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03)
 • DAFNE+ - Αποκεντρωμένη πλατφόρμα δίκαιης διανομής δημιουργικού περιεχομένου για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων δημιουργών μέσω νέων μοντέλων ψηφιακής διανομής βασισμένων σε ψηφιακά νομίσματα (2022: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03)
 • InCUBE - Μια περιεκτική εργαλειοθήκη για την επιτάχυνση έξυπνης ευρείας ανακαίνισης (2022: HORIZON-CL5-2021-D4-01)
 • ENCRYPT - A scalable and practical privacy-preserving framework (2022: HORIZON-CL3-2021-CS-01)
 • RobetArme - Human-robot collaborative construction system for shotcrete digitization and automation through advanced perception, cognition, mobility and additive manufacturing skills (2022: HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-12)
 • DATA CELLAR - Data hub for the Creation of Energy communities at Local Level and to Advance Research on them (2022: HORIZON-CL5-2021-D3-01-01)
Ευρωπαϊκά Έργα: Horizon 2020
 • STARLIGHT - Sustainable Autonomy and Resilience for LEAs using AI against High priority Threats (2022: H2020-SU-AI-2020)
 • DYNAMO - Dynamic business continuity and recovery methodologies based on models and prediction for multi-level Cybersecurity (2022: HORIZON-CL3-2021-CS-01)
 • SWITCHtoHEALTHY - Προσαρμογή των καταναλωτών της Μεσογείου σε Μεσογειακά βιώσιμα υγιεινά διατροφικά πρότυπα (2022: Σύμπραξη για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA))
 • Pressious Data Space - Pressious Data Space Experiment - AI-driven digital transformation of European Manufacturing SMEs (2022: AI Regio)
 • OPTIMAI - Βελτίωση της Βιομηχανικής Παραγωγικής διαδικασίας μέσα από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Οπτικοποίηση (2022: H2020-NMBP-TR-IND-2020-singlestage)
 • NESTOR - aN Enhanced pre-frontier intelligence picture to Safeguard The EurOpean boRders (2021: H2020-SU-BES03-2018-2019-2020)
 • SILVANUS - Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management (2021: H2020-LC-GD-2020-3)
 • ODYSSEUS - PREVENTING, COUNTERING, AND INVESTIGATING TERRORIST ATTACKS THROUGH PROGNOSTIC, DETECTION, AND FORENSIC MECHANISMS FOR EXPLOSIVE PRECURSORS (2021: H2020-SU-SEC-2020)
 • Nightingale - Novel Integrated toolkit for enhanced pre-Hospital life support and Triage in challenging And Large Emergencies (2021: H2020-SU-SEC-2020)
 • TREEADS - A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention, Detection and Restoration of Environmental Disasters (2021: LC-GD-1-1-2020)
 • APPRAISE - fAcilitating Public & Private secuRity operAtors to mitigate terrorIsm Scenarios against soft targEts (2021: Horizon H2020)
 • Smart2B - Smartness to existing Buildings (2021: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020)
 • CRiTERIA - Comprehensive Data-driven Risk and Threat Assessment Methods for the Early and Reliable Identification, Validation and Analysis of migration-related Risks (2021: Horizon H2020)
 • IRIS - artificial Intelligence threat Reporting and Incident response System (2021: H2020-SU-DS02-2020)
 • SECANT - SECurity And privacy protectioN in Internet of Things devices (2021: H2020-SU-DS02-2020)
 • LAW-GAME - An Interactive, Collaborative Digital Gamification Approach to Effective Experiential Training and Prediction of Criminal Actions (2021: H2020-SU-SEC-2020)
 • ACCEPT - ACtive Communities & Energy Prosumers for the energy Transition (2021: H2020-DT-ICT-05-2020)
 • inGOV - Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision (2021: Horizon H2020 )
 • knowlEdge - Towards AI powered manufacturing services, processes, and products in an edge-to-cloud-knowlEdge continuum for humans [in-the-loop] (2021: H2020-ICT-38-2020: Artificial intelligence for manufacturing)
 • WQeMS - Copernicus Assisted Lake Water Quality Emergency Monitoring Service (2021: LC-SPACE-18-EO-2020 - Copernicus evolution: Research activities in support of the evolution of the Copernicus services)
 • CALLISTO - Copernicus Artificial Intelligence Services and data fusion with other distributed data sources and processing at the edge to support DIAS and HPC infrastructures (2021: H2020-SPACE-2020)
 • ALAMEDA - Bridging the Early Diagnosis and Treatment Gab of Brain Diseases via Smart, Connected, Proactive and Evidence-based Technological Interventions (2021: H2020-SC1-DTH-2020-1)
 • EVIDENT - bEhaVioral Insgihts anD Effective eNergy policy acTions (2020: LC-SC3-EC-4-2020, Socio-economic research: non-energy impacts and behavioural insights on energy efficiency interventions)
 • Ashvin - Assistants for Healthy, Safe, and Productive Virtual Construction Design, Operation & Maintenance using a Digital Twin (2020: Horizon H2020)
 • ECOFACT - ECO-innovative Energy FACTory Management System based on enhanced LCA and LCCA towards resource-efficient manufacturing (2020: DT-FOF-09-2020, Energy-efficient manufacturing system management)
 • PRECEPT - A novel decentralized edge-enabled PREsCriptivE and ProacTive framework for increased energy efficiency and well-being in residential buildings (2020: H2020-LC-SC3-2019)
 • IANOS - IntegrAted SolutioNs for the DecarbOnization and Smartification of Islands (2020: LC-SC3-ES-4-2018-2020, Decarbonising energy systems of geographical Islands)
 • PestNu - Field -testing and demonstration of digital and space based technologies with agro-ecological and organic practices in systemic innovation (2020: LC-GD-6-1-2020)
 • EOTiST - Earth Observation Training in Science and Technology at the Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences (2020: H2020-EU.4.b. - Twinning of research institutions)
 • RESPONSE - integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs (2020: H2020-LC-SC3-SCC-01-2020)
 • INTREPID - Intelligent Toolkit for Reconnaissance and assessmEnt in Perilous Incidents (2020: H2020-SU-DRS02-2018-2019-2020)
 • IoTAC - Security-by-Design IoT development and certificate framework with front-end access control (2020: H2020 SU-ICT-02-2020)
 • D^2EPC - Next-generation Dynamic Digital EPCs for Enhanced Quality and User Awareness (2020: LC-SC3-EE-5-2019)
 • 7SHIELD - Safety and Security Standards of Space Systems, ground Segments and Satellite data assets, via prevention, detection, response and mitigation of physical and cyber threats (2020: H2020-SU-INFRA-2019)
 • DARLENE - Deep AR Law Enforcement Ecosystem (2020: H2020 SU-FCT02-2018-2019-2020)
 • ITFLOWS - (2020: H2020-SU-SEC-2019)
 • PathoCERT - Pathogen Contamination Emergency Response Technologies (2020: H2020-SU-DRS02-2019)
 • REACH - EuRopEAn incubator for trusted and secure data value CHains (2020: H2020-DT-ICT-05-2020)
 • ISOLA - Innovative & Integrated Security System on Board Covering the Life Cycle of a Passenger Ships Voyage (2020: Horizon H2020)
 • Nextland - Next Generation Land Management services for Agriculture and Forestry (2020: H2020-EU.3.5.5. - Developing comprehensive and sustained global environmental observation and information systems)
 • RINNO - An augmented intelligence-enabled stimulating framework for deep energy renovation delivering occupant-centered innovations (2020: H2020-LC-SC3-2019)
 • INFINITY - INFINITY IMMERSE. INTERACT. INVESTIGATE (2020: H2020 SU-FCT02-2018-2019-2020)
 • Welcome - Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU (2020: H2020-SC6-MIGRATION-2019)
 • iPRODUCE - A Social Manufacturing Framework for Streamlined Multi-stakeholder Open Innovation Missions in Consumer Goods Sectors (2020: H2020-DT-FOF-05-2019-OneStage)
 • BACCHUS - MoBile Robotic PlAtforms for ACtive InspeCtion and Harvesting in AgricUltural AreaS (2020: H2020 ICT-10-2019-2020)
 • SO-CLOSE - Enhancing Social Cohesion through Sharing the Cultural Heritage of Forced Migrations (2020: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018)
 • SmartCLIDE - Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (2020: H2020 ICT-15-2019-2020)
 • NoBIAS - Artificial Intelligence without Bias (2020: H2020 MSCA-ITN-2019)
 • SnapEarth - Fostering Earth Observation market uptake thanks to natural and holistic access to added value data generated through cutting-edge Artificial Intelligence technologies (2019: H2020 DT-SPACE-01-EO-2018-2020)
 • MiniStor - Minimal Size Thermal and Electrical Energy Storage System for In-Situ Residential Installation (2019: LC-EEB-05-2019-20)
 • TENDER - affecTive basEd iNtegrateD carE for betteR Quality of Life (2019: H2020-SC1-DTH-11-2019)
 • NESOI - New Energy Solutions Optimized for Islands (2019: H2020-LC-SC3-2019-ES-SCC)
 • POCITYF - A POsitive Energy CITY Transformation Framework (2019: H2020-LC-SC3-SCC-01-2019)
 • Gatekeeper - Smart Living Homes: Whole Interventions Demonstrator for people at Health and Social Risks (2019: H2020-SC1-FA-DTS-2018-2)
 • RECLAIM - RE-manufaCturing and Refurbishment LArge Industrial equipMent (2019: H2020-DT-FOF-06-2019)
 • INTERPRETER - Interoperable tools for an efficient management and effective planning of the electricity grid (2019: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (Topic: LC-SC3-ES-6-2019))
 • FORESIGHT - Advanced cyber-security simulation platform for preparedness training in Aviation, Naval and Power-grid environments (2019: H2020 SEC, DS, 2019-2022)
 • PARITY - Pro-sumer AwaRe, Transactive Markets for Valorization of Distributed flexibilITY enabled by Smart Energy Contracts (2019: LC-SC3-ES-1-2019)
 • aqua3s - Enhancing Standardisation strategies to integrate innovative technologies for Safety and Security in existing water networks (2019: Horizon H2020)
 • Trials@Home - Center of Excellence – Remote Decentralised Clinical Trials (2019: IMI2 - 2018-14-04)
 • PREVISION - Prediction and Visual Intelligence for Security Information (2019: Horizon H2020 SEC, FCT, 2019 –2021)
 • CREST - Fighting Crime and TerroRism with an IoT-enabled Autonomous Platform based on an Ecosystem of Advanced IntelligEnce, Operations, and InveStigation Technologies (2019: Horizon H2020)
 • Ingenious - The First Responder (FR) of the Future: a Next Generation Integrated Toolkit (NGIT) for Collaborative Response, increasing protection and augmenting operational capacity (2019: Horizon H2020)
 • InfraStress - Improving resilience of sensitive industrial plants & infrastructures exposed to cyber-physical threats, by means of an open testbed stress-testing system (2019: Horizon H2020)
 • MIRROR - Migration-Related Risks caused by misconceptions of Opportunities and Requirement (2019: Horizon H2020)
 • Pop-Machina - Collaborative production for the circular economy; a community approach (2019: H2020 CE-SC5-03-2018)
 • FASTER - First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response (2019: Horizon H2020)
 • RENAISSANCE - RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs (2019: H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC)
 • E-SHAPE - EUROGEOSS Showcase: Applications powered by Europe (2019: Horizon 2020 – SC5 (Κοινωνικές Προκλήσεις))
 • SDN-microSENSE - SDN - microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm (2019: H2020-SU-DS-2018 (SU-DS04-2018-2020))
 • nIoVe - A novel Adaptive Cybersecurity Framework for the Internet-of-Vehicles (2019: H2020-SU-ICT-01-2018)
 • INSULAE - Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands (2019: H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC)
 • LIFEBOTS Exchange - Creating a new reality of care and welfare through the inclusion of social robots (2019: MSCA-RISE-2018: Research and Innovation Staff Exchange)
 • RE-COGNITION - REnewable COGeneration and storage techNologies IntegraTIon for energy autONomous buildings (2019: H2020-LC-SC3-2018-RES-TwoStages)
 • KLAPPER - KLEFER Application Experiment – Automation in Manufacturing Logistics (2019: L4MS)
 • SODALITE - Software defined application infrastructures management and engineering (2019: Horizon H2020)
 • ECHO - European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations (2019: Horizon H2020)
 • MindSpaces - Art-driven adaptive outdoors and indoors design (2019: H2020-ICT-32-2018: STARTS – The Arts stimulating innovation)
 • EFPF - European Connected Factory Platform for Agile Manufacturing (2019: H2020-DT-2018-1 DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY AND SERVICES: DIGITAL INNOVATION HUBS AND PLATFORMS)
 • AMANDA - AutonoMous self powered miniAturized iNtelligent sensor for environmental sensing anD asset tracking in smArt IoT environments (2019: H2020-ICT-07-2018: Technological breakthroughs for future ESS leading to further miniaturisation, new functionalities, improved power consumption, autonomy, adaptation and reliability, and secure operation in real environments)
 • BIMERR - BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences (2019: H2020-LC-EEB-02-2018: Building information modelling adapted to efficient renovation)
 • RADAR-AD - A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production (2019: IMI2 – Call 3 - Topic 1)
 • AgeingAtWork - Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability (2019: Horizon 2020 – Digital Transformation in health and care)
 • HELIOS - A Context-aware Distributed Social Networking Framework (2019: H2020 ICT-28-2018 - Future Hyper-connected Sociality)
 • DIH^2 - A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production (2019: Horizon H2020)
 • AI4EU - A European AI On-Demand Platform and Ecosystem (2019: H2020 ICT-26-2018-2020)
 • HR-Recycler - Hybrid Human-Robot RECYcling plant for electriCal and eLEctRonic equipment (2018: H2020-DT-FOF-02-2018: Effective Industrial Human-Robot Collaboration)
 • PROTEIN - PeRsOnalized nutriTion for hEalthy livINg (2018: H2020-EU.3.2.2.1, H2020-EU.3.2.2.2)
 • WeVerify - Wider and Enhanced Verification for You (2018: H2020 ICT-28-2018 - Future Hyper-connected Sociality)
 • NADINE - digital iNtegrAteD system for the socIal support of migraNts and refugEes (2018: H2020-SC6-MIGRATION-2018)
 • eOUTLAND - Προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές από φυσικές καταστροφές μέσω ενός πιστοποιημένου πλαισίου διασυνοριακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης των εθελοντών πολιτικής προστασίας που (2018: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020)
 • CoLLaboratE - Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly (2018: H2020-DT-FOF-02-2018: Effective Industrial Human-Robot Collaboration)
 • CONNEXIONs - InterCONnected NEXt-Generation Immersive IoT Platform of Crime and Terrorism DetectiON, PredictiON, InvestigatiON, and PreventiON Services (2018: Horizon H2020 - 2018 –2020)
 • BIOMA - Decentralized management of bio-waste and their utilization using alternative and innovative processing systems (2018: Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»)
 • MEISTER - Mobility Environmentally-friendly, Integrated and economically Sustainable Through innovative Electromobility Recharging infrastructure and new business models (2018: MG-4.2-2017: Supporting 'smart electric mobility' in cities)
 • DRIMPAC - Unified DR interoperability framework enabling market participation of active energy consumers (2018: H2020-EE-2017-PPP)
 • AVENUE - Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience (2018: Horizon H2020-ART-07-2017)
 • SPEAR - Secure and PrivatE smArt gRid (2018: H2020:DS-07-2017 – Cybersecurity PPP: Addressing Advanced Cyber Security Threats and Threat Actors)
 • ANITA - Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking (2018: Horizon H2020-SEC-2016-2017-2)
 • DELTA - Future tamper-proof Demand rEsponse framework through seLf-configured, self-opTimized and collAborative virtual distributed energy nodes (2018: H2020-LCE-01-2017: Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and energy system integration with increasing share of renewables: distribution network)
 • PROPHETS - Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised ToolkitS (2018: Horizon H2020 - 2018 –2020)
 • EXA2PRO - Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems (2018: FET HPC 02-2017: Transition to exascale computing)
 • V4Design - Visual and textual content re-purposing FOR(4) architecture, Design and virtual reality games (2018: Horizon H2020)
 • SDK4ED - Software Development toolKit for Energy optimization and technical Debt elimination (2018: H2020-ICT-05-2017)
 • WADcher - Web Accessibility Directive Decision Support Environment (2018: H2020- ICT-23-2017)
 • eDREAM - enabling new Demand REsponse Advanced, Market oriented and Secure technologies, solutions and business models (2018: LCE-01-2016-2017: Next generation innovative technologies enabling smart grids, storage and energy system integration with increasing share of renewables: distribution network)
 • SerIoT - Secure and Safe Internet of Things (2018: H2020- IOT-3-2017)
 • BOOST 4.0 - Big Data Value Spaces for Competitiveness of European Connected Smart factories 4.0 (2018: H2020-ICT-01-2017, ICT-15-2016-2017: Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in sectors best benefitting from data-driven innovation)
 • FANDANGO - FAke News discovery and propagation from big Data ANalysis and artificial intelliGence Operations (2018: H2020-ICT-2016-2017/H2020-ICT-2017-1)
 • SUITCEYES - Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere (2018: Horizon H2020)
 • CUTLER - Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency (2018: Horizon H2020 - CO-CREATION – 2018 –2020)
 • ReTV - Enhancing and Re-Purposing TV Content for TransVector Engagement (2018: Horizon H2020)
 • PLANET - Planning and operational tools for optimising energy flows and synergies between energy networks (2017: LCE-05-2017: Tools and technologies for coordination and integration of the European energy system)
 • EOPEN - Open interoperable platform for unified access and analysis of Earth Observation data (2017: Horizon H2020)
 • OCARIOT - smart childhood Obesity CARing solution using IoT potential (2017: EU-Brazil (EUB-02-2017 IoT Pilots))
 • EASY TV - Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content (2017: H2020-ICT-19-2016-2)
 • IRIS - Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities (2017: H2020-SCC-01-2017)
 • VR-Together - An end-to-end system for the production and delivery of photorealistic and social virtual reality experiences (2017: Horizon H2020)
 • MyTrac - My TRAvel Companion (2017: H2020-S2RJU-OC-2017)
 • ALADDIN - ALADDIN (2017: H2020-SEC-12-FCT-2016-2017)
 • INVITE - (2017: H2020-SC6-CO-CREATION-2016-3)
 • PLUG-N-HARVEST - PLUG-N-play passive and active multi-modal energy HARVESTing systems, circular economy by design, with high replicability for Self-sufficient Districts Near-Zero Buildings (2017: H2020-ΕΕΒ-07-2017)
 • INTEGRATE - Implementing good practices for chronic diseases (2017: HP-JA-2016)
 • CHRODIS-PLUS - Implementing good practices for chronic diseases (2017: HP-JA-2016)
 • SMILE - Smart mobILity at the European land borders (740931) (2017: H2020-SEC-14-BES-2016)
 • 5G-Monarch - 5G Mobile Network Architecture for diverse services, use cases, and applications in 5G and beyond (2017: Horizon 2020 – ICT)
 • UNIGEM - Next Generation ‘Unified Guest Engagement System’ for Smart Hospitality Services and Unparalleled Guest Loyalty (2017: SME instrument phase 1)
 • FORTIKA - Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems (2017: H2020-DS-SC7-2016)
 • 5G-Media - Programmable edge-to-cloud virtualization fabric for the 5G Media industry (2017: Horizon H2020)
 • MyCorridor - Mobility as a Service in a multimodal European cross-border corridor (2017: H2020-MG-2016-2017)
 • GHOST - Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalised Real-time Risk Control (2017: H2020-DS-SC7-2016)
 • SMILE - Smart IsLand Energy systems (731249) (2017: H2020-LCE-2-2016)
 • SAFE STRIP - Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive aPplications (2017: H2020-MG-2016-2017)
 • beAWARE - Enhancing decision support and management services in extreme weather climate events (2017: Horizon H2020)
 • EMMA - Enriching market solutions for content management and publishing with state of the art multimedia analysis techniques (2017: Horizon H2020)
 • ACTIVAGE - ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well (2017: H2020-IOT-2016)
 • HarmonicSS - HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making (2017: H2020-SC1-2016)
 • inteGRIDy - Integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies (2017: LCE-02-2016)
 • MONICA - Management Of Networked IoT Wearables – Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications (2017: Horizon H2020)
 • SMARTsurg - SMart weArable Robotic Teleoperated Surgery (2017: H2020-ICT-26-2016)
 • BADGER - RoBot for Autonomous unDerGround trenchless opERations, mapping and navigation (731968) (2017: H2020-ICT-25-2016-2017)
 • Fed4FIRE+ - Federation for FIRE Plus (2017: H2020-ICT-13-2016)
 • RECAP - Reliable Capacity Provisioning and Enhanced Remediation for Distributed Cloud Applications (2017: H2020-ICT-2016-2017: Cloud Computing)
 • enCOMPASS - Collaborative Recommendations and Adaptive Control for Personalised Energy Saving (2016: H2020-EE-07 2016)
 • KONFIDO - Secure and Trusted Paradigm for Interoperable eHealth Services (2016: H2020-DS-SC1-2016)
 • Z-Fact0r - Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories (2016: FOF-03-2016 – Zero-defect strategies at system level for multi-stage manufacturing in production lines)
 • Factory2Fit - Empowering and participatory adaptation of factory automation to fit for workers (2016: Horizon 2020 – FoF)
 • DANTE - Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities (2016: Horizon H2020)
 • TENSOR - reTriEval and aNalysis of heterogeneouS online content for TerrOrist activity Recognition (2016: Horizon H2020)
 • GREENSOUL - Eco-aware Persuasive Networked Data Devices for User Engagement in Energy Efficiency (2016: HORIZON 2020 ENERGY EFFICIENCY)
 • Terpsichore - Transforming Intangible Folkloric Performing Arts into Tangible Choreographic Digital Objects (2016: HORIZON 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE)
 • MOVING - Training towards a society of data-savvy information professionals to enable open leadership innovation (2016: Horizon H2020)
 • i-PROGNOSIS - Intelligent Parkinson eaRly detectiOn Guiding NOvel Supportive InterventionS (2016: Horizon 2020 – Personalizing Health and Care single-stage)
 • OpenGovIntelligence - Fostering Innovation and Creativity in Europe through Public Administration Modernization towards Supplying and Exploiting Linked Open Statistical Data (2016: Horizon H2020)
 • VICINITY - Open virtual neighbourhood network to connect intelligent buildings and smart objects (2016: Horizon 2020 – ICT)
 • CAREGIVERSPRO-MMD - Self-management interventions and mutual assistance community services, helping patients with dementia and caregivers connect with others for evaluation, support and inspiration to improve the care experience (2016: Horizon 2020 – Personalizing Health and Care)
 • FrailSafe - Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalized patient models and advanced interventions (2016: Horizon 2020 – Personalizing Health and Care)
 • ACROSSING - Advanced TeChnologies and PlatfoRm fOr Smarter ASsisted LivING (2016: HORIZON 2020 MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS)
 • MEDGENET - Medical Genomics and Epigenomics Network (2016: HORIZON 2020 TWINNING)
 • InVid - In Video Veritas – Verification of Social Media Video Content for the News Industry (2016: Horizon H2020)
 • MaTHiSiS - Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS (2016: Horizon H2020)
 • Scan4Reco - Multimodal Scanning of Cultural Heritage Assets for their multilayered digitization and preventive conservation via spatiotemporal 4D Reconstruction and 3D Printing (2015: Horizon H2020)
 • STEP - Societal and political engagement of young people in environmental issues (2015: Horizon H2020)
 • ECOPOTENTIAL - Improving Future Ecosystem Benefits through Earth Observations (2015: Horizon 2020 – SC5 (Κοινωνικές Προκλήσεις))
 • SocialCar - Open social transport network for urban approach to carpooling (2015: H2020-MG-7.1-2014)
 • DIGIART - The Internet Of Historical Things And Building New 3D Cultural Worlds (2015: Horizon H2020)
 • RESOLUTE - RESilience management guidelines and Operationalization appLied to Urban Transport Environment (2015: Horizon H2020)
 • MAMEM - Multimedia Authoring and Management using your Eyes and Mind (2015: Horizon H2020)
 • KRISTINA - A Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities (2015: Horizon H2020)
 • SARAFun - Smart Assembly Robot with Advanced FUNctionalities (2015: Horizon 2020 – ICT)
 • PATHway - Technology enabled behavioural change as a pathway towards better self-management of CVD (2015: Horizon H2020)
 • CloudLightning - Self-Organising, Self-Managing Heterogeneous Cloud (2015: Horizon 2020 – ICT)
 • RAMCIP - Robotic Assistant for MCI Patients at home (2015: Horizon 2020 – Personalizing Health and Care)
 • myAirCoach - Analysis, modelling and sensing of both physiological and environmental factors for the customized and predictive self-management of Asthma (2015: Horizon H2020)
 • SatisFactory - A collaborative and augmented-enabled ecosystem for increasing SATISfaction and working experience in smart FACTORY environments (2015: Horizon 2020 – FoF)
 • RAWFIE - Road-, Air- and Water-based Future Internet Experimentation (2015: Horizon H2020 – ICT FIRE+ (Future Internet Research & Experimentation))
Ευρωπαϊκά Έργα: FP6-FP7
 • iCare - Improving the Situation of Children in International Child Abduction cases through Judicial Cooperation and Family Mediation (2020: JUST-JCOO-AG-2020)
 • RUMORE - Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies (2020: Interreg Europe 2014-2020)
 • HoPE - Holistic Personal public Eco-mobility (2014: Competitiveness & Innovation Programme)
 • LASIE - Large Scale Information Exploitation of Forensic Data (2014: )
 • P-React - Petty cRiminality diminution through sEarch and Analysis in multi-source video Capturing and archiving plaTform (2014: FP7 - Security)
 • NoTremor - Virtual, Physiological and Computational Neuromuscular Models for the Predictive Treatment of Parkinson's Disease (2014: FP7 – ICT systems for Energy Efficiency)
 • RAPP - Robotic Applications for Delivering Smart User Empowering Applications (2013: FP7 – ICT systems for Energy Efficiency)
 • S-CASE - Scaffolding Scalable Software Services (2013: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures)
 • HOMER - Home made explosives (HMEs) and recipes characterisation (2013: FP7 - Security)
 • MOVESMART - Renewable Mobility Services in Smart Cities (2013: FP7 - ICT for a low carbon economy)
 • Local4Global - SYSTEM-OF-SYSTEMS THAT ACT LOCALLY FOR OPTIMIZING GLOBALLY (2013: FP7 – ICT ADVANCED COMPUTING, EMBEDDED AND CONTROL SYSTEMS)
 • FI-STAR - Future Internet Social and Technological Alignment Research (2013: FP7 – ICT systems for Energy Efficiency)
 • RePlay - Reusable low-cost platform for digitizing and preserving traditional participative sports (2013: )
 • BUILDSEE - Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions (2013: INTERREG South East Europe Programme – 2nd - 3rd - 4th Calls)
 • Go-Lab - Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School (2012: FP7 – ICT Technology-Enhanced Learning)
 • Advise - Advanced Video Surveillance archives search Engine for security applications (2012: )
 • Adapt4EE - Occupant Aware, Intelligent and Adaptive Enterprises (2011: FP7 – ICT systems for Energy Efficiency)
 • BIO_SOS - BIOdiversity multi-SOurce monitoring System: from Space TO Species (2010: FP7 - SPACE)
 • AGILE - RAPIDLY-DEPLOYABLE, SELF-TUNING, SELF-RECONFIGURABLE, NEARLY-OPTIMAL CONTROL DESIGN FOR LARGE-SCALE NONLINEAR SYSTEMS (2010: FP7 – ICT Engineering of Networked Monitoring and Control systems)
 • Miracle - Microscopic Image Processing Analysis Coding and Modelling Environment (2010: Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme)
 • Firesense - Fire Detection and Management through a Multi-Sensor Network for the Protection of Cultural Heritage Areas from the Risk of Fire and Extreme Weather Conditions (2009: FP7 - Environment)
 • Save Me - Workshop on transport emergencies (2009: FP7 – Sustainable Surface Transport)
 • BEST Network - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιομετρικών (2009: FP7 - Coordination and Support Action (CSA) - A.C. MODEL)
 • REMOTE - Εξ’ αποστάσεως υγειονομική και κοινωνική φροντίδα για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης απομονωμένων ηλικιωμένων με χρόνιες παθήσεις (2009: GSRT project AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL) JOINT PROGRAMME)
 • ROWER - Building a knowledge Repository for Occupational Well-being Economics Research (2008: FP7-HEALTH-2007-A: Coordination and Support Actions)
 • WeKnowIt - Emerging, Collective Intelligence for personal, organisational and social use (2008: IST: Information Society Technologies - Integrated Project)
 • JUMAS - Judicial Management by Digital Libraries Semantics (2008: IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project)
 • NET-REFOUND - NetWorking Research Foundations and Trends (2007: IST: Information Society Technologies)
 • VIDI-Video - Interactive semantic video search with a large thesaurus of machine-learned audio-visual concepts (2007: IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project)
 • Vitalas - Δεικτοδότηση και Ανάκτηση Βίντεο σε μεγάλη κλίμακα (2007: IST: Information Society Technologies - Integrated Project)
 • VICTORY - Audio-visual content search and retrieval in a distributed P2P repository (2007: IST: Information Society Technologies)
 • CHORUS - Coordinated approach to the European effort on audio-visual search engines (2006: IST: Information Society Technologies - Coordination Action)
 • CATER - Computerized Automotive Technology Reconfiguration System for Mass Customization (2006: IST: Information Society Technologies)
 • PEACH - Presence Research in Action (2006: IST: Information Society Technologies)
 • NESLIE - NEw Standby Lidar InstrumEnt (2006: Aeronautics and Space)
 • TENCompetence - Building The European Network for Lifelong Competence Development (2006: IST: Information Society Technologies - Integrated Project)
 • BOEMIE - Bootstrapping Ontology Evolution with Multimedia Information Extraction (2006: IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project)
 • WIP - An All-Wireless Mobile Network Architecture (2006: IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project)
 • K-Space - Knowledge Sharing and Reuse Across Media (2006: IST: Information Society Technologies - Network of Excellence)
 • X-Media - Knowledge Sharing and Reuse Across Media (2006: IST: Information Society Technologies - Integrated Project)
 • HUMABIO - Human Monitoring and Authentication using Biodynamic Indicators and Behavioural Analysis (2006: IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project)
 • MESH - Multimedia Semantic Syndication for Enhanced News Services (2006: IST: Information Society Technologies - Integrated Project)
 • PASION - Psychologically Augmented Social Interaction Over Networks (2006: IST: Information Society Technologies - Future and Emerging Technologies - Integrated Project)
 • GoodRoute - Dangerous Goods Transportation Routing and Monitoring (2006: IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project)
 • ELU - IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project (2006: IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project)
 • LD-CAST - Local Development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology (2006: IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project)
 • SemanticGov - Providing Integrated Public Services to Citizens at the National and Pan-European level with the use of Emerging Semantic Web Technologies (2006: IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project)
 • ASSIST - (2005: IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project)
 • COST292 - Πολυτροπική Σημασιολογική Ανάλυση Ψηφιακών Μέσων (2004: COST)
 • INTUITION - Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspaces (2004: IST: Information Society Technologies - Network of Excellence)
 • Nostrum - Δίκτυο Διακυβέρνησης, Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο. Ο ρόλος των εργαλείων Υποστήριξης Αποφάσεων (2004: INCO Program)
 • EGEE - Enabling Grids for E-science in Europe (2004: IST: Research Infrastructures)
 • 3DTV - Integrated Three-Dimensional Television - Capture, Transmission and Display (2004: IST: Information Society Technologies - Network of Excellence)
 • ASK-IT - Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users (2004: IST: Information Society Technologies - Integrated Project)
 • aceMedia - Integrating knowledge, semantics and content for user centred intelligent media services (2004: IST: Information Society Technologies - Integrated Project)
 • Biosec - Biometrics and Security (2004: IST: Information Society Technologies - Integrated Project)
 • IntelCities - Intelligent Cities (2004: IST: Information Society Technologies - Integrated Project)
 • Sensation - Advanced Sensor Development for Attention, Stress, Vigilance and Sleep / wakefulness Monitoring (2004: IST: Information Society Technologies - Integrated Project)
 • I-CLASS - Intelligent Distributed Cognitive-Based Open Learning System for Schools (2004: IST: Information Society Technologies - Integrated Project)
 • SIMILAR - The European Research Taskforce Creating Human-Machine Interfaces SIMILAR to humans (2004: IST: Information Society Technologies - Network of Excellence)
 • AIM@SHAPE - Advanced and Innovative Models and Tools for the Development of Semantic-based systems for Handling, Acquiring and Processing Knowledge Embedded in Multidimensional Digital Objects (2004: IST: Information Society Technologies - Network of Excellence)
 • KnowledgeWeb - Realizing the Semantic Web (2004: IST: Information Society Technologies - Network of Excellence)
 • EuroNGI - Design and Engineering of the Next Generation Internet Towards Convergent Multi-Service Networks (2004: IST: Information Society Technologies - Network of Excellence)
 • ISMAEL - Intelligent Surveillance and Management Functions for Airfield Applications Based on Low Cost Magnetic Field Detectors (2004: IST: Information Society Technologies - Specific Targeted Research Project)
 • NEWCOM - Network of Excellence in Wireless Communications (2004: IST: Information Society Technologies - Network of Excellence)
 • eACCESS - Developing Web Content Supporting Learning and Training of Disadvantaged User Communities (2003: Leonardo da Vinci)
 • LAURA - Adaptive Zones for interregional Electronic Commerce based on the concepts of Request-Based Virtual Organizations and sector-specific Service Level Agreement (2002: IST: Information Society Technologies)
 • P2PEOPLE - P2P "Common interests" Search Engine and Collaboration Platform (2002: IST: Information Society Technologies)
 • SCHEMA - Network of Excellence in Content-Based Semantic Scene Analysis and Information Retrieval (2002: IST: Information Society Technologies)
 • EU-PUBLI.COM - Facilitation Co-operation amongst European Public (2002: IST: Information Society Technologies)
 • ATTEST - Advanced Three-Dimensional Television System Technologies (2002: IST: Information Society Technologies)
 • AGENT ACADEMY - A Data Mining Framework for Training Intelligent Agents (2001: IST: Information Society Technologies)
 • E-MuniS - Electronic Municipal Information Services - Best Practice Transfer and Improvement Project (2001: IST: Information Society Technologies)
 • INFOCITIZEN - Agent based negotiation for inter- and intra-enterprise coordination employing a European Information Architecture for Public Administration (2001: IST: Information Society Technologies)
 • OTELO - Mobile Tele-Echography using an Ultra-Light Robot (2001: IST: Information Society Technologies)
 • WORLDS STUDIO - Innovative Computer Tools and Methods for Virtual 3D Environments Production (2001: IST: Information Society Technologies)
 • INTERVUSE - Integrated Radar, Flight Plan and Digital Video Data Fusion for SMGCS (2001: IST: Information Society Technologies)
 • REGNET - Cultural Heritage in Regional Networks (2001: IST: Information Society Technologies)
 • ENORASI - Virtual Environments for the Training of Visually Impaired (2001: IST: Information Society Technologies)
 • NEMO - Non Excluding Models for Web-Based Education (2001: IST: Information Society Technologies)
 • KOD - Knowledge on Demand (2000: IST: Information Society Technologies)
 • HISCORE - High Speed 3D and Colour Interface to the Real World (2000: IST: Information Society Technologies)
 • INTERFACE - Multimodal Analysis / Synthesis System for Human Interaction to Virtual and Augmented Environments (2000: IST: Information Society Technologies)
 • ASPIS - An Authentication and Protection Innovative Software System for DVDROM and Internet (2000: IST: Information Society Technologies)
 • NETLOGO - The European Educational Interactive Site (2000: Υπεργολαβία)
Ευρωπαϊκά Έργα
 • EMPOWER - Uptake of new generation AI Powered Investigative tools for LEAs (2023: Digital Europe Programme (DIGITAL))
 • PRECRISIS - PRotECting public spaces thRough Integrated Smarter Innovative Security (2023: ISF-2022-TF1-AG-PROTECT)
 • ALLIES - AI-based framework for supporting micro (and small) HSPs on the report and removaL of onLIne tErroriSt content (2023: ISF-2021-AG-TCO)
 • CESAGRAM - Towards a Comprehensive European Strategy Against tech-facilitated Grooming And Missing (2023: ISF-2021-TF1-CYBER)
 • BeOpen - BeOpen an Open framework for boosting EU High ValueDatasets from Public Sector (2023: Digital Europe Programme (DIGITAL))
 • FaRADAI - Frugal and Robust AI for Defence Advanced Intelligence (2022: EDF-2021-DIGIT-R-2)
 • TeChBioT - Surveillance and Reconnaissance Techniques for Chemical & Biological Threats (2022: EDF-2021-MCBRN-R-2)
Εθνικά Έργα
 • GraDA - Ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής μοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων με σκοπό τη διασφάλιση ποιότητας στην αλυσίδα αξίας του επιτραπέζιου σταφυλιού (2022: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης - ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)
 • Future Hotelier - Πλατφόρμα Δυναμικών Διαφημίσεων & Κρατήσεων Ξενοδοχείων με Τεχνητή Νοημοσύνη (2022: Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020)
 • HealthTourismHub - Ψηφιακός συντονιστής ιατρικού τουρισμού για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2021: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης - ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)
 • VRExpo - Πλατφόρμα διεξαγωγής εικονικών-διαδραστικών εμπορικών εκθέσεων (2021: Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020)
 • MOMUS-Photo-VR - Φορητό Εργαστήριο Ανοικτής Πρόσβασης για την Ανάδειξη της Τέχνη της Φωτογραφίας (2021: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • EARLY - Καινοτόμο Σύστημα Επιτήρησης και Έγκαιρης Πρόγνωσης Σφαλμάτων σε Απομακρυσμένες Κρίσιμες Υποδομές (2021: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - B’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • ECHOES - Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ψηφιακή αναπαράσταση ανθρώπινων βιογραφιών μέσω μελέτης αρχαιο-ανθρωπολογικού υλικού (2021: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - B’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • IoTFeds - Αγορές δεδομένων για ΙοΤ ομοσπονδίες (2021: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • Location3 - Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνικών για την παροχή υπηρεσιών αναζήτησης και επαυξημένης επισκόπησης πολυμεσικού και τρισδιάστατου (360ο) υλικού με σκοπό την ανεύρεση περιοχών, τοπίων, κτιρίων και λοιπών χώρων (Location Scouting) για την εξυπηρέτηση κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και πολυμεσικών παραγωγών (2020: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - B’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • STRONG - advanced firST RespONders training (2020: ERASMUS+)
 • QuaLiSID - Σύστημα Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής για Άτομα με Νοητική Αναπηρία (2020: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • i-Deliver - Πληθοποριστική πλατφόρμα παράδοσης αγαθών ως-υπηρεσία (2020: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • UPrevent - Ανάπτυξη ενός "έξυπνου" εσωτερικού πέλματος υποδήματος για την πρόληψη εμφάνισης εξέλκωσης στα πόδια ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη (2020: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • eHealth4MS - Ηλεκτρονική Υγεία για τη Φροντίδα της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (2020: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’)
 • Smart2Trust - Ενσωμάτωση ευφυών συστημάτων βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας και μηχανισμών αλυσίδας καταχωρίσεων για την διασφάλιση αυθεντικότητας των παραγόμενων προϊόντων (2018: ΕΣΠΑ 2014-2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» 2014-2020)
 • TheARtro - Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • ΟΔΟΣ 2020 - Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα Οδικής ασφάλειας και συντήρησης Οδικών υποδομών προΣ το 2020 (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • ActiVatorR - Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • BubbllzAR - Αξιοποίηση τεχνικών παιγνιοποίησης και επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία μηχανισμού κινήτρων μέσω «ανταμοιβών», με σκοπό το διαμοιρασμό περιεχόμενου πολυμέσων που δημιουργούν οι χρήστες κοινωνικών δικτύων για την προώθηση εμπορικών προϊόντων (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • SocialPARK - Ολοκληρωμένη πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • ΡΕΑ - Εξατομικευμένος εικονικός πράκτορας με διαλογικές ικανότητες μέσω φωνητικής και μη φωνητικής αλληλεπίδρασης για την παρακολούθηση και υποστήριξη ανθρώπων με κινητικά προβλήματα (2018: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020))
 • ΑΣΠΕΝΔΥΣ - Sentiment Analysis for Smart Investement Signals Generation (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • Eco-Time Machine - Application development for 4D tour in landscape history (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • INVIVO - Έλεγχος και οπτικοποίηση οχημάτων σε κίνηση χρησιμοποιώντας οπτική 3Δ μετρολογία και υπολογιστική όραση σε ενσωματωμένα συστήματα στοχεύοντας σε καινοτόμες εφαρμογές για την διαχείριση και παραλαβή στόλου οχημάτων (2018: Greece-German Bilateral Research and Innovation Cooperation)
 • SIT4Energy - Smart IT for Energy Efficiency and Integrated Demand Management (2018: Greece-German Bilateral Research and Innovation Cooperation)
 • 3DMicroGrid - Design, Development and Demonstration of a future-proof active smart Micro-Grid system (2016: JC-ENERGY-2014)
 • FERMIS - Fire Event Remote Management Information System (2014: Greece-Israel Bilateral Cooperation in Private Sector, Industrial Research and Development 2013-2015)
 • Recital - Resource Management for Self-Coordinated Autonomic Wireless Networks (2012: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο / ΕΣΠΑ 2007-2013)
 • Γνώραση - Ανάπτυξη ροών συνδυασμού γνώσης και αλγορίθμων επεξεργασίας σε εφαρμογές οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων τηλεπισκόπησης (2010: )
 • TeleDiab - Study of the Capabilities and Requirements of Operational Client-Server Health Information System for Diabetes (2007: Οργανισμος Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας)
 • altaB23D - Δημιουργία πρότυπης μηχανής αναζήτησης και ανάκτησης Τρισδιάστατων αντικειμένων και αξιοποίηση της σε εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (2006: ΠΑΒΕΤ 2005 (Υπεργολαβία))
 • MARKET MINER - Περιβάλλον Εξαγωγής Γνώσης για τη Δυναμική Πρόβλεψη Αναγκών του Αγοραστικού κοινού και τη χάραξη Αποδοτικών Τακτικών Τιμολόγησης (MARKET MINER) (2006: ΠΑΒΕΤ 2005 (Υπεργολαβία))
 • eNTERFACE - Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού σε πραγματικό χρόνο για την υποστήριξη φυσικής αλληλεπίδρασης σε συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (2006: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας)
 • TRAVIS - Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Κίνησης με Δίκτυο Οπτικών Αισθητήρων (2006: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας)
 • ΔΕΛΤΙΟ - Ανάλυση Πολυμεσικού Περιεχομένου με χρήση Εξελικτικών Οντολογιών και εφαρμογή σε Τηλεοπτικά Δελτία Ειδήσεων (2006: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας)
 • Ontomedia - Σημασιολογική Ανάλυση Πολυμεσικού Υλικού με Χρήση Τεχνολογιών Γνώσης (2006: ΠΕΝΕΔ ΙΙ)
 • SMART 3D - Προηγμένο σύστημα προώθησης προϊόντων με τη χρήση εικονικών κοινοτήτων και έξυπνων καρτών (2004: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα")
 • Visual Asset - Σύστημα ανάλυσης, εξαγωγής πληροφορίας και διαχείρισης πολυμεσικών εγγράφων (2004: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα")
 • BIOSECURE - Προηγμένες Τεχνικές Ασφάλειας με τη Χρήση Βιομετρικών Χαρακτηριστικών - Επιστημονική & Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδος-Πολωνίας (2004: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα")
 • ΠΟΛΥΠΑΙΧΝΙΔΙ - Επαναπροσδιοριζόμενα προϊόντα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (2004: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα")
 • VRLAB - Πειραματικά εργαστήρια εξ’ αποστάσεως με χρήση Τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (2004: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • FLEXLEARN - Flexible Electronic Learning Environment Using Adaptive Learning and Testing Methodologies Combined with Advanced Biometrics and User Personalization Technologies (2004: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • INCOVIS - An intelligent configurable electronic shop platform based on 3D Visualisation (2004: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-business")
 • eAcademy - Παροχέας Υπηρεσιών Εφαρμογής για την Παιδεία μέσω της Ηλεκτρονικής Μάθησης (2003: Υπεργολαβία)
 • E-LEARNING LAND - Ένα Ολοκληρωμένο Εικονικό Περιβάλλον Υποστήριξης Μαθησιακών Κοινοτήτων στο Διαδίκτυο (2003: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • MINDPORT - A modular Collaborative e-Learning Architecture for Life-Long Learning over Broadband Computer Networks (2003: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • MAESTRO - Διαμόρφωση εξατομικευμένων προϊόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα με τη χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου και της βελτιστοποίησης. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος (2003: ΕΠΑΝ - Συντονισμένο Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας – Νέες Μορφές Οργάνωσης των επιχειρήσεων, της εργασίας και της κατάρτισης)
 • REACH - EuRopEAn incubator for trusted and secure data value CHains (2003: H2020-DT-ICT-05-2020)
 • VR@THEATER - Εργαλεία Εικονικής Πραγματικότητας για την Ενίσχυση της Θεατρικής Δημιουργίας (2003: ΕΠΑΝ - Συντονισμένων Προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας - Πολιτισμός)
 • ΑΠΕΙΡΟ - Αλληλεπιδραστική Προβολή, Επίδειξη και Προσομοίωση Έργων Αρχαίας Τεχνολογίας (2003: ΕΠΑΝ - Συντονισμένων Προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας - Πολιτισμός)
 • MULTI - MINE - Ανθρώπινο Δίκτυο Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης σε Τεχνολογίες Εξόρυξης και Διαχείρισης γνώσης από Πολυμέσα (2003: Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης)
 • HL7LCC - Ολοκληρωμένο πλαίσιο επικοινωνιών για ιατρικά περιβάλλοντα (2002: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • VRSENSE - Εργαλείο παροχής προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής με χρήση εικονικής πραγματικότητας (2002: ΠΡΑΞΕ)
 • ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ - Έργο Εκπαιδευτικής Στήριξης του Προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Δράση 1: Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Υποστήριξης των ΜΜΕ στις πρακτικές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (2001: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα")
 • Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - Σύστημα διαχείρισης και παρουσίασης πολυγλωσσικών ειδήσεων μέσω του Διαδικτύου (2001: ΠΑΒΕΤ - Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας στις Επιχειρήσεις)
 • E-PHOTOS - Σύστημα διαχείρισης και εμπορίας φωτογραφιών μέσω του Διαδικτύου (2001: ΠΑΒΕΤ - Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας στις Επιχειρήσεις)
 • Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - Σύστημα διαχείρισης και εμπορίας φωτογραφιών μέσω του Διαδικτύου (2001: ΠΑΒΕΤ - Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας στις Επιχειρήσεις)
 • Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων - ΠΑΒΕΤ - Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας στις Επιχειρήσεις (2001: ΠΑΒΕΤ - Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας στις Επιχειρήσεις)
 • ΓΑΙΑ - Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού λογισμικού Πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε Ευρεία Κλίμακα (2000: ΕΠΕΑΕΚ)
 • ΤΗΛΕ-ΙΣΤΩΡ - Σύστημα Συγγραφής και Διδασκαλίας Μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξ Αποστάσεως (1999: Υπεργολαβία)
 • ΙΣΤΟΡΑΜΑ - Αναζήτηση εικόνων στο Διαδίκτυο (1999: ΠΑΒΕΤ - Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας στις Επιχειρήσεις)
 • Γενική Κλινική - Κατανεμημένο Σύστημα Διαχείρισης Διαγνωστικών Εικόνων (1999: ΠΑΒΕΤ - Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας στις Επιχειρήσεις)
Διεθνείς Συνεργασίες
Έργα παροχής υπηρεσιών
 • FUTURETECH SPORTS LTD - Σχεδιασμός και Υλοποίηση καμπάνιας ICO Crowdsale (2018: FUTURETECH SPORTS)
 • EEOBSS - Εκπαίδευση στην Παρατήρηση της Γης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Βουλγαρίας (2016: Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (4000117592/16/NL/NDe))
 • Mobile-Search - Εξελιγμένη Μηχανή Αναζήτησης Πολιτισμικού Περιεχομένου Για Κινητές Συσκευές Με Χρήση Τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας (2012: Προγράμματα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ)
 • MOTOROLA - Recommender System Development via Automatic Semantic Induction (2009: Motorola Inc)
 • ARAMCO - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων για την Παρακολούθηση της Ποιότητας Πόσιμου Νερού σε Μονάδες Αφαλάτωσης (2008: ARAMCO)
 • Γενικά Αρχεία του Κράτους - Προμήθεια και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Λογισμικού Διαχείρισης Αρχειακών Δεδομένων και Μετάφραση του Περιεχομένου της Τεκμηρίωσης (2008: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας)
 • Φ.Κ.Θ. - Ψηφιοποίηση - Δημιουργία Πλατφόρμας Διαχείρισης και Προβολής του Πολιτιστικού Αποθέματος του ΦΚΘ (2007: Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης)
 • Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα - Κατασκευή επιστημονικού CD και εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού-Αναβάθμιση ιστιοσελίδας www.macedonian-heritage.gr-κατασκευή ιστιοσελίδας δικτυακού τόπου ΙΜΜΑ (2007: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας)
 • Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Μελέτη και σχεδιασμός της ψηφιακής βάσης δεδομένων με το συγγραφικό έργο του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. προς κάλυψη των διδακτικών αναγκών των ανά την υφήλιο χρηστών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (2007: Υπεργολαβία)
 • Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη των Πολιτιστικών Συλλογών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (2006: Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη των Πολιτιστικών Συλλογών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης)
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση (2005: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας)
 • e-Activistes - Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Κόμβου (2003: Υπεργολαβία)
 • I-Tools - Ανάπτυξη On-line εργαλείου εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων (2003: Υπεργολαβία)
Μετάβαση στο περιεχόμενο