Εργαστήριο Οπτικής Αναλυτικής

Το “Εργαστήριο Οπτικής Αναλυτικής” ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο τομέα της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου επικεντρώνονται στην μετατροπή (ετερογενών) δεδομένων μεγάλου όγκου και αυξημένης πολυπλοκότητας σε απτές, κατανοητές, οπτικοποιημένες αναπαραστάσεις που διευκολύνουν την ερμηνεία τους, την ανάλυση τους καθώς και τη διαδραστική εξερεύνηση τους μέσω τεχνολογιών αναλυτικής δεδομένων. Οι ερευνητικές δράσεις του Εργαστηρίου εστιάζουν σε:

  • Τεχνολογίες αιχμής Μηχανικής Μάθησης & Τεχνητής Νοημοσύνης για την αναγνώριση, απομόνωση, εξόρυξη και απεικόνιση των σημαντικών χαρακτηριστικών πληροφορίας & προτύπων με τη χρήση αλγορίθμων βαθιάς μάθησης, μεθόδων πολυτροπικής βελτιστοποίησης, ταξινόμησης, κλπ.
  • Αυτο-εκπαιδευόμενους αλγόριθμους από ιστορικά δεδομένα με ικανότητες ανίχνευσης, ανάδρασης και αντίδρασής σε πραγματικό χρόνο καθώς και τεχνολογίες προβλεπτικής αναλυτικής
  • Τεχνολογίες αποκεντρωμένων υπολογιστικών συστημάτων κατανεμημένης Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνδυασμό με blockchain για την προσαρμοσμένη, αποτελεσματική, εξατομικευμένη και ευέλικτη διαχείριση & ανάλυση των δεδομένων.
  • Διαισθητικές οπτικές διεπαφές αυξημένης εμβύθισης και απρόσκοπτης ορατότητας των δεδομένων που υποστηρίζουν τη διαδραστική απεικόνιση, τον συνεργατικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο για την απρόσκοπτη και ταχύτερη ανάλυση δεδομένων, καθώς και τον συνδυασμό ετερογενών μαθησιακών μοντέλων.
  • Ολοκληρωμένες λύσεις υποστήριξης αποφάσεων, επαλήθευσης υποθέσεων και χειρισμού των δεδομένων μέσω τεχνολογιών διαισθητικού/σημασιολογικού ελέγχου, καθώς και μοντέλα λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες προσομοίωσης πραγματικών επιχειρησιακών & εμπορικών συνθηκών.

Το εργαστήριο επίσης αναπτύσσει εργαλεία για τη διατύπωση και την επαλήθευση υποθέσεων σε διάφορους τομείς όπως υγεία, ενέργεια, κυβερνοασφάλεια, cybersecurity, IoT, κτλ.

Στο Εργαστήριο δραστηριοποιείται επίσης η ομάδα εργασίας στην Τηλεπισκόπηση που επικεντρώνεται στην έρευνα και στην ανάπτυξη εφαρμογών και υπολογιστικών διεργασιών για την παρατήρηση της κατάστασης επιφανείας της Γης, την καταγραφή αλλαγών κάλυψης και ποσοτικών χαρακτηριστικών αυτής, καθώς και την πρόβλεψη επικείμενων αλλαγών, συμβάλλοντας στην ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων. Στόχο της ομάδας αποτελεί η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών και προϊόντων παρατήρησης της Γης υψηλής προστιθέμενης αξίας, ικανών να τροφοδοτούν διαδικασίες λήψης απόφασης και μοντέλα διεργασιών στη γεώσφαιρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο