Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής

Το “Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής” ιδρύθηκε το 2008, και έχει σαν στόχο την έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής όρασης, μηχανικής μάθησης, υπολογιστικής μοντελοποίησης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής με εφαρμογή στην ρομποτική και σε ενσωματωμένα συστήματα τεχνικής νοημοσύνης. Στα πλαίσια ερευνητικών έργων το εργαστήριο αναπτύσσει ρομποτικές δεξιότητες όπως:

 • Ρομποτική πλοήγηση (navigation) και χαρτογράφηση σε ανεξερεύνητα περιβάλλοντα (Simultaneous Localization and Mapping – SLAM).
 • Σημασιολογική χαρτογράφηση χώρων (semantic mapping) με κινούμενα ρομπότ και τεχνικές μηχανικής μάθησης (machine learning).
 • Αυτόνομη ρομποτική πλοήγηση σε χώρους με ανθρώπινη παρουσία (social-aware robot navigation).
 • Μηχανική όραση για αναγνώριση ανθρώπινης κίνησης (human tracking) και δραστηριοτήτων (activity recognition) και για συμπερασμό σημείων χειρισμού (grasp planning).
 • Ρομποτική όραση (robot vision) για αναγνώριση αντικειμένων με στόχο ρομποτικούς χειρισμούς (object recognition and 6-DoF pose estimation).
 • Τεχνικές σχεδιασμού τροχιάς για ρομποτικές πλατφόρμες (trajectory planning) και για ρομποτικούς βραχίονες (arm planning and manipulation).
 • Ευφυή ρομποτικό χειρισμό στερεών και παραμορφώσιμων υλικών (rigid and soft materials handling).
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) για αυτόνομη λήψη αποφάσεων ρομπότ (robot cognition).
 • Εκπαίδευση ρομπότ σε εργασίες συναρμολόγησης, μέσα από επίδειξη (robot learning by demonstration).
 • Πολυτροπική και συναισθηματική αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ (multimodal and affective human-robot interaction).
 • Συνεργασία ανθρώπου με ρομπότ στο πλαίσιο εφαρμογών σε επικίνδυνο η αφιλόξενο περιβάλλον.
Μετάβαση στο περιεχόμενο