Δημοσιεύσεις Σε Περιοδικά

 1. A. Bozas, S. Andreadis, D. Chatzakou, S. Symeonidis, O. Theodosiadou, P. Kyriakidis, A. Kokkalas, E. A. Stathopoulos, S. Diplaris, T. Tsikrika, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "From Research to Applications: What Can We Extract with Social Media Sensing?.", SN COMPUT. SCI. 5, 484 (2024). https://doi.org/10.1007/s42979-024-02712-9
 2. O. Theodosiadou, A. M. Koufakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Change Point Analysis of Time Series Related to Bitcoin Transactions: Towards the Detection of Illegal Activities.", J. Risk Financial Manag. 2023, 16, 408. doi.org/10.3390/jrfm16090408
 3. O. Theodosiadou, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Real-time Threat Assessment based on Hidden Markov Models", Risk Analysis 2023, vol. 43, no. 10, pp. 2069-2081, October 2023. https://doi.org/10.1111/risa.14105
 4. N. Mengidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Cybersecurity in Next Generation Energy Grids: Challenges and Opportunities for Blockchain and AI Technologies. In: Tagarev T., Atanassov K.T., Kharchenko V., Kacprzyk J. (eds) Digital Transformation", Cyber Security and Resilience of Modern Societies. Studies in Big Data, vol 84. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65722-2_18.
 5. P. Panagiotou, N. Mengidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Host-based Intrusion Detection Using Signature-based and AI-driven Anomaly Detection Methods.",Information & Security: An International Journal 50, no. 1 (2021): 37-48.
 6. C. Iliou, T. Kostoulas, T. Tsikrika, V. Katos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Detection of advanced web bots by combining web logs with mouse behavioural biometrics", . Digital Threats: Research and Practice (DTRAP), 2021, accepted for publication.
 7. G. Galanakis, X. Zabulis, T. Evdaimon, S.-E. Fikenscher, S. Allertseder, T. Tsikrika, S. Vrochidis, "A Study of 3D Digitisation Modalities for Crime Scene Investigation.", Forensic. Sci. 2021, 1, 56–85. https://doi.org/10.3390/forensicsci1020008
 8. O. Theodosiadou, K. Pantelidou, N. Bastas, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Change Point Detection in Terrorism-Related Online Content Using Deep Learning Derived Indicators.",Information 2021, 12, 274.
 9. B. Akhgar, P. Bertrand, C. Chalanouli, T. Day, I. Fragkiadakis, H. Gibson, D. Kavallieros, E. Kermitsis, I. Kompatsiaris, E. Kyriakou, G. Leventakis, E. Lissaris, S. Mille, D. Myttas, T. Tsikrika, S. Vrochidis, U. Williamson, "TENSOR: Retrieval and Analysis of Heterogeneous Online Content for Terrorist Activity Recognition", Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences: Secure Societies, 2017.
 10. C. Iliou, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Hybrid Focused Crawling on the Surface and the Dark Web", EURASIP Journal on Information Security, vol. 2017, no. 11, 2017. DOI: 10.1186/s13635-017-0064-5
 11. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, D. Liparas, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Multimedia retrieval based on non-linear graph-based fusion and partial least squares regression", 2017, Multimedia Tools and Applications, Vol. 76, Issue 21, pp. 22383. https://doi.org/10.1007/s11042-017-4797-4
 12. T. Tsikrika, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Focussed Crawling of Environmental Web Resources Based on the Combination of Multimedia Evidence", Multimedia Tools and Applications, May 2015, pp 1-25, doi: 10.1007/s11042-015-2624-3

Δημοσιεύσεις Σε Συνέδρια

 1. A. Kasampalis, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Bias Detection and Mitigation in Textual Data: a Study on Fake News and Hate Speech Detection.", Advances in Information Retrieval: 46th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2024, Glasgow, UK, Proceedings, Part III, Pages 374–383, March 24–28, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-56063-7_29
 2. S. Bianchi, M. Mancuso, C. Paternoster, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, D. Kozhuharova, B. Jaeger, "Artificial Intelligence to counter Cyber-Terrorism.",In Proceedings International Conference on Cybersecurity and Cybercrime,  5-7 December 2023, Vol. 10.
 3. A. Konstantinou, D. Chatzakou, O. Theodosiadou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Trend Detection in Crime-related Time Series with Change Point Detection Methods.", In International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 18-21 September 2023, Thessaloniki, Greece. Arampatzis, A., et al. Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. CLEF 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14163. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42448-9_7
 4. D. Mantsis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, Τ. Tsikrika, Ι. Kompatsiaris, "Using atmospheric models to simulate backward certain gases that are the result of illegal activities and locate the source.", In EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-2323.
 5. N. Stylianou, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Domain-aligned Data Augmentation for Low-resource and Imbalanced Text Classification.", In Proceedings of the 45th European Conference on Information Retrieval (ECIR'23), Dublin, Ireland, April 02-06, 2023.
 6. D. Touska, K. Gkountakos, K. Ioannidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Graph-Based Data Association in Multiple Object Tracking: A Survey.", In Proceedings of the 29th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2023), 9 - 12 January 2023, Bergen, Norway.
 7. K. Stavrothanasopoulos, K. Gkountakos, K. Ioannidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Vehicle Color Identification Framework using Pixel-level Color Estimation from Segmentation Masks of Car Parts.", Fifth IEEE International Conference on Image Processing, Applications and Systems (IPAS 2022), 07-09 December, 2022, Genova, Italy.
 8. K. Loumponias, S. Raptis, E. Darra, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Forecasting Cyber-Attacks to Destination Ports Using Machine Learning", 9th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP), 22-24 February, 2023, Lisbon, Portugal.
 9. A. M. Koufakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "M4D-MKLab/ITI-CERTH Participation in TREC Deep Learning Track 2022.", In Proc. Text REtrieval Conference (TREC) 2022 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, 14-18 Nov. 2022.
 10. A. Kosmatopoulos, K. Loumponias, O. Theodosiadou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Identification of Key Actor Nodes: A Centrality Measure Ranking Aggregation Approach.", In the Proceedings of the 2022 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 10-11 November, 2022, Istanbul, Turkey.
 11. C. Iliou, T. Kostoulas, T. Tsikrika, V. Katos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Web Bot Detection Evasion Using Deep Reinforcement Learning.", In Proceedings of the 17th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2022), ACM, 23-26 Aug, 2022, doi: 10.1145/3538969.3538994
 12. A. Papoutsis, C. Iliou, D. Kavallieros, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Host-based Cyber Attack Pattern Identification on Honeypot Logs Using Association Rule Learning.", In Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience, Virtual Conference, 27-29 July,2022., pp. 50-55, doi: 10.1109/CSR54599.2022.9850317
 13. M. Caballero, D. Kavallieros, A. Spyros, A. Tavernarakis, A. Tziouvaras, S. Bonacina, K. Chandrarmouli, M. Coroiu, L. Chen, T. Dounia, I. Giannoulakis, N. Gligoricx , E. Kafetzakis, T. Kasig, V. Koumaras, T. Krousarlis, K. Lapidaki, A. Markakis, S. Marin, M. Manulis, S. Menesidou, S. Nifakos, L. Meng, S. Mhiri, M. Nat, K. Ntafloukas, D. Oniga, D. Papamartzivanos, S. Papastergiou, K. Sanchez, C. Sakkas, K. Stelliou, L. Trujillo, T. Tsikrika, E. Venegas, S. Vrochidis, D. Xydias, "ICT in Healthcare: the role of IoT and the SECANT solution.", In Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), 27-29 July, 2022, pp. 104-111, doi: 10.1109/CSR54599.2022.9850319
 14. A. Spyros, A. Papoutsis, I. Koritsas, N. Mengidis, C. Iliou, D. Kavallieros, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Towards Continuous Enrichment of Cyber Threat Intelligence: A Study on a Honeypot Dataset.", Ιn Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), 27-29 July, 2022, pp. 267-272, doi: 10.1109/CSR54599.2022.9850295
 15. N. Mengidis, M. Bozhilova, C. Ceresola, C. Colabuono, M. Cooke, G. Depaix, A. Genchev, G. Koykov, W. Mees, M. Merialdo, A. Voulgaridis, T. Tsikrika, K. Votis, S. Vrochidis, "Leveraging Cyber Ranges for Prototyping, Certification and Training: The ECHO case.", In Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), July 27-29, 2022, pp. 299-304, DOI: 10.1109/CSR54599.2022.9850278
 16. K. Loumponias, A. Kosmatopoulos, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Faster Converging Negative Sampling for the Graph Embedding Process in Community Detection and Link Prediction Tasks.", In Proceedings of the 3rd International Conference on Deep Learning Theory and Applications - DeLTA; ISBN 978-989-758-584-5; ISSN 2184-9277, SciTePress, pages 86-93. DOI: 10.5220/0011142000003277
 17. G. Begkas, P. Giannakeris, K. Ioannidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Automatic Visual Recognition of Unexploded Ordnances Using Supervised Deep Learning.", In Proceedings of the 2022 International Conference on Multimedia Retrieval, Newark, NJ, USA, June 27-30, 2022, pp. 286-294, DOI: https://doi.org/10.1145/3512527.3531383
 18. K. Pantelidou, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Selective Word Substitution for Contextualized Data Augmentation", . In Proc. of the 27th International Conference on Natural Language & Information Systems (NLDB), Valencia, Spain, 15-17 June 2022, pp.508-516.
 19. P. Kyriakidis, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Leveraging Transformer Self Attention Encoder for Crisis Event Detection in Short Texts", 44th European Conference on Information Retrieval (ECIR2022), Stavanger, Norway, April 10–14, 2022, Proceedings, Part II, Apr 2022, pp. 163-171. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-99739-7_19
 20. A. Koufakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "M4D-MKLab/ITI-CERTH Participation in TREC Deep Learning Track 2021.",Text REtrieval Conference (TREC).
 21. N. Bastas, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A comparative study of clustering methods using word embeddings.", In Proceedings of the 2019 European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC 2019), Oulu, Finland, 24-26 November 2019. https://ieeexplore.ieee.org/document/9108898
 22. K. Gkountakos, D. Touska, K. Ioannidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Spatio-temporal activity detection and recognition in untrimmed surveillance videos.",In Proceedings of the 2021 International Conference on Multimedia Retrieval, August 2021. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3460426.3463591
 23. A. Kosmatopoulos, K. Loumponias, D. Chatzakou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Random-Walk Graph Embeddings and the Influence of Edge Weighting Strategies in Community Detection Tasks.",In Proceedings of the 2021 Workshop on Open Challenges in Online Social Networks (OASIS ’21), August 30, 2021, Virtual Event, Ireland. ACM, New York, NY, USA. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3472720.3483621
 24. N. Oikonomou, N. Mengidis, M. Karalexidis, A. Voulgaridis, M. Merialdo, I. Raisr, K. Hanson, P. Vallee, T. Tsikrika, S. Vrochidis, K. Votis, "ECHO Federated Cyber Range: Towards Next-Generation Scalable Cyber Ranges.", in the proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (IEEE CSR) – Workshops, Virtual Conference, Virtual, July 26 - 28, 2021. https://ieeexplore.ieee.org/document/9527985
 25. P. Panagiotou, C. Iliou, K. Apostolou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, P. Chatzimisios, I. Kompatsiaris, "Towards Selecting Informative Content for Cyber Threat Intelligence.", In the proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (IEEE CSR) – Workshops, Virtual Conference, July 26 (Mon) – 28 (Wed), 2021 pp. 354-359, doi: 10.1109/CSR51186.2021.9527909
 26. P. Evangelatos, C. Iliou, T. Mavropoulos, K. Apostolou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Named Entity Recognition in Cyber Threat Intelligence Using Transformer-based Models.",in the proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (IEEE CSR) – Workshops, Virtual Conference, July 26 (Mon) – 28 (Wed), 2021 pp. 348-353, doi: 10.1109/CSR51186.2021.9527981
 27. C. Iliou, T. Kostoulas, T. Tsikrika, V. Katos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Web Bot Detection Evasion Using Generative Adversarial Networks", In Proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience, IEEE, 26-28 July, 2021. https://doi.org/10.1109/CSR51186.2021.9527915
 28. E. Davri, E. Darra, I. Monogioudis, A. Grigoriadis, C. Iliou, N. Mengidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, A. Peratikou, H. Gibson, D. Haskovic, D. Kavallieros, E. Chaskos, P. Zhao, S. Shiaeles, N. Savage, B. Akhgar, X. Bellekens, M. Amine Ben Farah, "Cyber security certification programmes.", in the proceedings of the 2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (IEEE CSR) – Workshops, Virtual Conference, July 26 (Mon) – 28 (Wed), 2021, pp. 428-435, doi: 10.1109/CSR51186.2021.9527974
 29. K. Gkountakos, K. Ioannidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Crowd Violence Detection from Video Footage.",In 2021 International Conference on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI). IEEE June 2021. https://ieeexplore.ieee.org/document/9461921
 30. D. Chatzakou, J. Soler-Company, T. Tsikrika, L. Wanner, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "User Identity Linkage in Social Media Using Linguistic and Social Interaction Features.",In Proceedings of the 2020 ACM on Web Science Conference, July 6-10, 2020. https://doi.org/10.1145/3394231.3397920
 31. K. Gkountakos, K. Ioannidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Crowd Analysis Framework for Detecting Violence Scenes.",In Proceedings of the 2020 International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR ‘20), June 8–11, 2020, Dublin, Ireland. https://doi.org/10.1145/3372278.3390725
 32. A. Koufakis, D. Chatzakou, G. Meditskos, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Semantic Web Technologies in Fighting Crime and Terrorism: The CONNEXIONs Approach.",Invited talk in 1st International Workshop on IoT infrastructures for safety in pervasive environments (IoT4SAFE), 2 June, 2020.
 33. A. Katmada, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "An extensible framework for interactive real-time visualizations of large-scale heterogeneous multimedia information from online sources", In Proceedings of the International Conference on Multimedia Modeling (MMM2020), Special Session on “Multimedia Analytics: Perspectives, Tools and Applications”, Daejeon, Korea, 5-8 January 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37734-2_35
 34. P. Mitzias, E. Kontopoulos, J. Staite, T. Day, G. Kalpakis, T. Tsikrika, H. Gibson, S. Vrochidis, B. Akhgar, I. Kompatsiaris, "Deploying Semantic Web Technologies for Information Fusion of Terrorism related Content and Threat Detection on the Web.",Proceedings of the Security Analytics and Cyber Threat Intelligence on the Web (SACTI 2019) workshop, in conjunction with the IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI 2019), Thessaloniki, Greece, 14-17 October 2019. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3358695.3360896
 35. C. Iliou, T. Kostoulas, T. Tsikrika, V. Katos, S. Vrochidis, Ι. Kompatsiaris, "Towards a framework for detecting advanced Web bots.",In Proceedings of the 14th International Conference on Availability, Reliability and Security, p. 18. ACM, 2019. https://doi.org/10.1145/3339252.3339267
 36. E. Kamateri, T. Tsikrika, S. Symeonidis, S. Vrochidis, W. Minker, I. Kompatsiaris, "A Test Collection for Passage Retrieval Evaluation of Spanish Health-Related Resources.", 41st European Conference on Information Retrieval (ECIR 2019), 14-18 April 2019, Cologne, Germany. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15719-7_19
 37. G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Identifying terrorism-related key actors in multidimensional social networks.",In Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Jan. 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05716-9_8
 38. E. Kamateri, T. Tsikrika, S. Symeonidis, S. Vrochidis, W. Minker, I. Kompatsiaris, "A test collection for passage retrieval evaluation from health-related resources in Spanish", 41st European Conference on Information Retrieval (ECIR 2019), 14-18 April 2019, Cologne, Germany
 39. C. Iliou, T. Tsikrika, G. Kalpakis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Adaptive focused crawling using online learning: A study on content related to Islamic extremism.",In 5th International conference ‘Internet Science’ (INSCI’2018), 24-26 October 2018, St. Petersburg, Russia. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01437-7_4
 40. G. Kalpakis, T. Tsikrika, I. Gialampoukidis, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Analysis of Suspended Terrorism-Related Content on Social Media.",Community-Oriented Policing and Technological Innovations, 107-118. https://doi.org/10.1007/978-3-319-89294-8_11
 41. C. Iliou, T. Tsikrika, G. Kalpakis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Adaptive Focused Crawling Using Online Learning", In International Conference on Internet Science (pp. 40-53). Springer, Cham. (2018, October)
 42. T. Tsikrika, S. Symeonidis, I. Gialampoukidis, A. Satsiou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Recommendation System Based on Density-Based Clustering.",In INSCI 2017 International Workshops, IFIN, DATA ECONOMY, DSI, and CONVERSATIONS. Diplaris S., Satsiou A., Folstad A., Vafopoulos M., Vilarinho T. (eds), Internet Science., Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science, vol 10750. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77547-0_5
 43. S. Andreadis, I. Gialampoukidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Monitoring Tool for Terrorism-related Key-players and Key-communities in Social Media Networks.", In Proceedings of the 2017 IEEE European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC 2017), Dekelia Air Base, Athens, Greece, September 11-13, 2017. https://zenodo.org/records/1172423#.X2B80MBS9PY
 44. I. Gialampoukidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Detection of Terrorism-related Twitter Communities using Centrality Scores",In Proceedings of International Workshop on Multimedia Forensics and Security (MFSec 2017), Bucharest, Romania, June 06, 2017. https://doi.org/10.1145/3078897.3080534
 45. T. Tsikrika, B. Akhgar, V. Katos, S. Vrochidis, P. Burnap, M. L. Williams, "1st International Workshop on Search and Mining Terrorist Online Content & Advances in Data Science for Cyber Security and Risk on the Web.",In Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2017), pp. 823-824, Cambridge, UK, February 2017. https://doi.org/10.1145/3018661.3022760
 46. I. Gialampoukidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Community Detection in Complex Networks Based on DBSCAN and a Martingale Process.",In 11th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP), 2016, pp. 1-6. IEEE. DOI: 10.1109/SMAP.2016.7753375
 47. C. Iliou, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Hybrid Focused Crawling for Homemade Explosives Discovery on Surface and Dark Web", 11th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2016), Salzburg, Austria, Aug 2016. DOI: 10.1109/ARES.2016.66
 48. I. Gialampoukidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Key player identification in terrorism-related social media networks using centrality measures.",In Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), 2016 European, pp. 112-115. IEEE, 2016. DOI: 10.1109/EISIC.2016.029
 49. G. Kalpakis, T. Tsikrika, C. Iliou, T. Mironidis, S. Vrochidis, J. Middleton, U. Williamson, I. Kompatsiaris, "Interactive Discovery and Retrieval of Web Resources Containing Home Made Explosive Recipes.", In 4th International Conference on Human Aspects of Information Security, Privacy and Trust, Toronto, Canada, 17 - 22 July 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39381-0_20
 50. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Retrieval of Multimedia objects by Fusing Multiple Modalities.", In Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, pp. 359-362, ACM. https://dl.acm.org/doi/10.1145/2911996.2912068
 51. G. Kalpakis, T. Tsikrika, F. Markatopoulou, N. Pittaras, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Concept Detection on Multimedia Web Resources about Home Made Explosives.", Proc. Int. Workshop on Multimedia Forensics and Security (MFSec), held in conjuncin Proceedings of the International Workshop on Multimedia Forensics and Security (MFSec 2015), held in conjunction with the 10th International Conference on Availability, Reliability and Security, Toulouse, France, 2015.ion with the 10th Int. Conf. on Availability, Reliability and Security (ARES), Toulouse, France, Aug. 2015. DOI: 10.1109/ARES.2015.85
 52. T. Tsikrika, G. Kalpakis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Paraskakis, I. Kavasidis, J. Middleton, U. Williamson, "A Framework for the Discovery, Analysis, and Retrieval of Multimedia Homemade Explosives Information on the Web.",In Proceedings of the International Workshop on Multimedia Forensics and Security (MFSec 2015), held in conjunction with the 10th International Conference on Availability, Reliability and Security, Toulouse, France, 2015. https://doi.org/10.1109/ARES.2015.86
 53. T. Tsikrika, A. Latas, A. Moumtzidou, E. Chatzilari, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Discovery of Environmental Web Resources Based on the Combination of Multimedia Evidence.", In 2nd International Workshop on Environmental Multimedia Retrieval (EMR 2015), Shanghai, China, June 23, 2015. https://doi.org/10.1145/2764873.2764876
 54. T. Tsikrika, K. Andreadou, A. Moumtzidou, E. Schinas, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Unified Model for Socially Interconnected Multimedia-Enriched Objects.", In 21st MultiMedia Modelling Conference (MMM2015), Sydney, Australia, 5-7 January, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14445-0_32
 55. T. Tsikrika, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Focused Crawling of Environmental Web Resources: A Pilot Study on the Combination of Multimedia Evidence.",In Proceedings of 1st International Workshop on Environmental Multimedia Retrieval (EMR 2014), Glasgow, UK, April 1, 2014. DOI: 10.1007/s11042-015-2624-3

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. A. Papagianni, K. Ioannidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Frugal and Robust AI for Defence Advanced Intelligence.", In Springer’s book series "Security Informatics and Law Enforcement".
 2. K. Loumponias, A. Kosmatopoulos, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Modified SkipGram Negative Sampling Model for Faster Convergence of Graph Embedding.", Deep Learning Theory and Applications. DeLTA 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1858. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37317-6_1
 3. R. Karlović, H. Nitsch, E. Fikenscher, D. Osterman, S. Menexis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, A. Sahar, "The Threat of Behavioral Radicalization Online: Conceptual Challenges and Technical Solutions Provided by the PROPHETS (Preventing Radicalization Online through the Proliferation of Harmonized ToolkitS) Project", . In G. Markarian, R. Karlovic, H. Nitsch and K. Chandramouli (eds.) Security Technologies and Social Implications: A European Perspective. (2022)(accepted for publication).
 4. K. Gkountakos, K. Ioannidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Visual Recognition of Abnormal Activities in Video Streams.", In Technology Development for Security Practitioners (pp. 151-165). Cham: Springer International Publishing. https://zenodo.org/records/3819818#.X41ajMBS9PY
 5. A. Arampatzis, L. Cappellato, E. Kanoulas, T. Tsikrika, S. Vrochidis, H. Joho, C. Lioma, A. Neveol, L. Cappellato, N. Ferro, "Report on CLEF 2020", ACM SIGIR Forum, Vol. 54 No. 2 December 2020.
 6. A. Arampatzis, E. Kanoulas, T. Tsikrika, S. Vrochidis, H. Joho, C. Lioma, K. Eickhoff , A. Neveol, L. Cappellato, N. Ferro, editors, "Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction", Proceedings of the Eleventh International Conference of the CLEF Association (CLEF 2020), 2020. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 12260, Springer, Heidelberg, Germany.
 7. G. Kalpakis, T. Tsikrika, I. Gialampoukidis, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Analysis of Suspended Terrorism-Related Content on Social Media", 2018, In Community-Oriented Policing and Technological Innovations, SpringerBriefs in Policing, Springer.
 8. G. Kalpakis, T. Tsikrika, N. Cunningham, C. Iliou, S. Vrochidis, J. Middleton, I. Kompatsiaris, "OSINT and the Dark Web", In "Open Source Intelligence Investigation - From Strategy to Implementation", B. Akhgar, P. S. Bayerl, F. Sampson (Eds.), Springer, 2016 (accepted for publication)
Μετάβαση στο περιεχόμενο