Δημοσιεύσεις Σε Περιοδικά

 1. D. Konstantinidis, I. Papastratis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Multi-manifold attention for vision transformers.", In IEEE Access, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3329952
 2. I. Papastratis, A. Stergioulas, D. Konstantinidis, P. Daras, K. Dimitropoulos, "Can ChatGPT provide appropriate meal plans for NCD patients?.", Nutrition, Elsevier, Nov. 2023.
 3. A. Blekos, K. Chatzis, M. Kotaidou, T. Chatzis, V. Solachidis, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, "A Grape Dataset for Instance Segmentation and Maturity Estimation.", Agronomy. 2023; 13(8):1995. https://doi.org/10.3390/agronomy13081995
 4. T. Chatzis, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, "Automatic Ergonomic Risk Assessment Using a Variational Deep Network Architecture", Sensors, 22(16), 6051, 2022.
 5. K. Stefanidis, D. Tsatsou, D. Konstantinidis, L. Gymnopoulos, P. Daras, S. Wilson-Barnes, K. Hart, V. Cornelissen, E. Decorte, E. Lalama, A. Pfeiffer, M. Hassapidou, I. Pagkalos, A. Argiriou, K. Rouskas, S. Hadjidimitriou, V. Charisis, S. Balula Dias, J. Alves Diniz, G. Telo, H. Silva, A. Bensenousi, K. Dimitropoulos, "PROTEIN AI Advisor: A Knowledge-Based Recommendation Framework Using Expert-Validated Meals for Healthy Diets.", Nutrients, 14(20), 4435, 2022.
 6. D. Konstantinidis, V. Argyriou, T. Stathaki, N. Grammalidis, "A Modular CNN-based Building Detector for Remote Sensing Images",Computer Networks, Volume 168, p. 107034, 2020.
 7. I. Papastratis, C. Chatzikonstantinou, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Artificial Intelligence Technologies for Sign Language",Sensors, 21(17), 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/s21175843
 8. C. Chatzikonstantinou, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Recurrent Neural Network Pruning Using Dynamical Systems and Iterative Fine-tuning",Neural Networks, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neunet.2021.07.001
 9. T. Chatzis, A. Stergioulas, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "A comprehensive study on deep learning-based 3D hand pose estimation methods", Applied Sciences, 10(19), 6850, Sept 2020.
 10. I. Papastratis, K. Dimitropoulos, D. Konstantinidis, P. Daras, "Continuous Sign Language Recognition through Cross-Modal Alignment of Video and Text Embeddings in a Joint-Latent Space", IEEE Access, May 2020.
 11. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, B. Langlet, P. Daras, I. Ioakimidis, "Validation of a Deep Learning System for the Full Automation of Bite and Meal Duration Analysis of Experimental Meal Videos",Nutrients, 12(1), 209, doi:10.3390/nu12010209, Jan 2020
 12. D. Konstantinidis, T. Stathaki, V. Argyriou, N. Grammalidis, "Building detection using enhanced HOG–LBP features and region refinement processes", IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 10(3), 888-905. (2017)

Δημοσιεύσεις Σε Συνέδρια

 1. C. Chatzikonstantinou, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Federated Learning Aggregation based on Weight Distribution Analysis.", IEEE International Conference on Imaging Systems & Techniques, Copenhagen, Denmark, October 2023. https://www.researchgate.net/publication/374440973_Federated_Learning_Aggregation_based_on_Weight_Distribution_Analysis
 2. T. Chatzis, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "3D Pose Estimation Using a Global and Local Cross-Attention Mechanism.", IEEE International Conference on Imaging Systems & Techniques, Copenhagen, Denmark, October 2023. https://www.researchgate.net/publication/374441219_3D_Pose_Estimation_Using_a_Global_and_Local_Cross-Attention_Mechanism
 3. A. Stergioulas, C. Chatzikonstantinou, T. Chatzis, I. Papastratis, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, K. Atzakas, G. Xydopoulos, V. Zacharopoulou, D. Papazachariou, V. Aggelidis, K. Grigoriadis, P. Daras, "Sign Language Communication Through an Interactive Mobile Application.", HCI International 2023 Posters. HCII 2023. Communications in Computer and Information Science, vol 1833. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35992-7_52
 4. P. Mouzenidis, A. Louros, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, T. Mastos, "Multi-modal Variational Faster R-CNN for Improved Visual Object Detection in Manufacturing",in IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops, October 11-17, 2021.
 5. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Towards Real-time Generalized Ergonomic Risk Assessment for the Prevention of Musculoskeletal Disorders", 14th ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments Conference, June-July, 2021, Corfu, Greece
 6. A. Stergioulas, T. Chatzis, D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "3D Hand Pose Estimation via Aligned Latent Space Injection and Kinematic Losses", IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, June, 2021.
 7. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, K. Stefanidis, T. Kalvourtzis, S. Gannoum, N. Kaklanis, K. Votis, P. Daras, et al., "Developing Accessibility Multimedia Services: The Case of EasyTV", International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments Conference (PETRA 2020), June-July, 2020, Corfu, Greece
 8. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, I. Ioakimidis, B. Langlet, P. Daras, "A Deep Network for Automatic Video-based Food Bite Detection",12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS), 23-25 Sept 2019, Thessaloniki, Greece
 9. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "A Deep Learning Approach for Analyzing Video and Skeletal Features in Sign Language Recognition",IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, Krakow, Poland, 16-18 October, 2018.
 10. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Skeleton-based Action Recognition Based on Deep Learning and Grassmannian Pyramids",26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2018), Rome, Italy, 3-7 Sept. 2018.
 11. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Sign Language Recognition Based on Hand and Body Skeletal Data",3DTV Conference, IEEE, Stockholm, Helsinki, 3-5 June 2018.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. K. Stefanidis, D. Konstantinidis, T. Kalvourtzis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "3D Technologies and Applications in Sign Language", Recent Advances in 3D Imaging, Modeling and Reconstruction, IGI Global, Pennsylvania, US, 2020.
Μετάβαση στο περιεχόμενο