Δημοσιεύσεις Σε Περιοδικά

  1. S. Koltsios, P. Fokaides, P. Georgali, A. Tsolakis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbytė, A. Jurelionis, L. Seduikytė, C. Κontopoulos, C. Malavazos, C. Panteli, M. Susnik, G. Cebrat, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "An enhanced framework for next-generation operational buildings energy performance certificates", International Journal of Energy Research, 46(14), pp.20079-20095, 2022. https://doi.org/10.1002/er.8517

Δημοσιεύσεις Σε Συνέδρια

  1. C. Kontopoulos, K. Vrakopoulos, A. Manzini, D. Ioannidis, N. Katsaros, S. Koltsios, N. Mpouzianas, V. Charalampopoulou, "Design and implementation of a novel open-source web-GIS application for a harmonized EPC documentation across Europe.", Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860G (21 September 2023). https://doi.org/10.1117/12.2682961
  2. S. Koltsios, N. Katsaros, N. Mpouzianas, P. Klonis, G. Giannopoulos, I. Pastaltzidis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbvtė, A. Jurelionis, L. Šeduikvtė, P. Georgali, P. Fokaides, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Digital Twin application on next-generation Building Energy Performance Certification scheme.", IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), Pafos, Cyprus, 2022, pp. 1-7, doi: 10.1109/ISC255366.2022.9921821
  3. S. Koltsios, N. Katsaros, P. Klonis, G. Giannopoulos, G. Pastaltzidis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbyte, D. Joannidis, D. Tzovaras, "A Digital Twin Application for Buildings Energy Performance Certification", IEEE ISC2 2022 conference.
  4. L. Seduikyte, P. Georgali, C. Panteli, P. Chatzipanagiotidou, S. Koltsios, D. Ioannidis, L. Stasiulienė, P. Spūdys, D. Pupeikis, A. Jurelionis, P. Fokaides, "Next-Generation Energy Performance Certificates. What novel implementation do we need?", REHVA 14th HVAC World Congress CLIMA 2022.
  5. S. Koltsios, A. Tsolakis, P. Fokaides, A. Katsifaraki, G. Cebrat, A. Jurelionis, C. Contopoulos, P. Chatzipanagiotidou, C. Malavazos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "D^2EPC: Next Generation Digital and Dynamic Energy Performance Certificates.", 6th International Conference on Smart and Sustainable Technologies 2021: SpliTech 2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο