Δημοσιεύσεις Σε Συνέδρια

  1. C. Kontopoulos, K. Vrakopoulos, A. Manzini, D. Ioannidis, N. Katsaros, S. Koltsios, N. Mpouzianas, V. Charalampopoulou, "Design and implementation of a novel open-source web-GIS application for a harmonized EPC documentation across Europe.", Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860G (21 September 2023). https://doi.org/10.1117/12.2682961
  2. S. Koltsios, N. Katsaros, N. Mpouzianas, P. Klonis, G. Giannopoulos, I. Pastaltzidis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbvtė, A. Jurelionis, L. Šeduikvtė, P. Georgali, P. Fokaides, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Digital Twin application on next-generation Building Energy Performance Certification scheme.", IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), Pafos, Cyprus, 2022, pp. 1-7, doi: 10.1109/ISC255366.2022.9921821
  3. S. Koltsios, N. Katsaros, P. Klonis, G. Giannopoulos, G. Pastaltzidis, P. Chatzipanagiotidou, E. Klumbyte, D. Joannidis, D. Tzovaras, "A Digital Twin Application for Buildings Energy Performance Certification", IEEE ISC2 2022 conference.
Μετάβαση στο περιεχόμενο