Ενίσχυση της προληπτικής κυβερνοάμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Image

Ενίσχυση της προληπτικής κυβερνοάμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ECHO (European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations) είναι ένα από τα τέσσερα πιλοτικά έργα που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία και λειτουργία ενός Cybersecurity Competence Network. Εν μέσω κεντρικών ομιλιών και παρουσιάσεων από αντιπροσώπους φορέων της ΕΕ και της βιομηχανίας, το έργο ξεκίνησε επίσημα στην αίθουσα συνεδρίων της Βασιλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας του Βελγίου στις 25 Φεβρουαρίου 2019.

Το ECHO θα παρέχει μια οργανωμένη και συντονισμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της προληπτικής κυβερνοάμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της αποτελεσματικής και αποδοτικής συνεργασίας πολλών διαφορετικών κλάδων. Το έργο περιλαμβάνει ήδη 30 εταίρους από όλη την Ευρώπη και προωθεί ενεργά τη συμμετοχή νέων εταίρων που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην ανθεκτικότητα της κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ και στην επίτευξη των στόχων συνεργασίας.

Μέσω του έργου, οι εταίροι του ECHO θα αναπτύξουν, θα διαμορφώσουν και θα επιδείξουν ένα δίκτυο έρευνας και ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το οποίο σαν κεντρικό κόμβο θα έχει ένα κέντρο έρευνας και ικανότητας (Central Competence Hub). Ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν μια κατακερματισμένη άποψη των απαιτήσεων ασφάλειας στους διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους και έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν κατακερματισμένες εθνικές πολιτικές για δοκιμές ασφαλείας και πιστοποίησης, το ECHO φιλοδοξεί να προσφέρει ένα προσαρμοστικό μοντέλο ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ του δικτύου εταίρων και συναφών οργανισμών.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η οργάνωση και η βελτιστοποίηση των επί του παρόντος κατακερματισμένων προσπαθειών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε όλη την ΕΕ. Αυτό το Central Competence Hub θα χρησιμεύσει ως το επίκεντρο του Multi-sector Assessment Framework του ECHO, το οποίο θα επιτρέπει την ανάλυση και τη διαχείριση εξαρτήσεων πολλαπλών τομέων στον κυβερνοχώρο, και θα συμπεριλαμβάνει την:

  • Ανάπτυξη τεχνολογικών roadmaps στον τομέα της κυβερνοαφάλειας.
  • Δημιουργία του ECHO Cybersecurity Certification Scheme, εναρμονισμένο με τις τρέχουσες προσπάθειες της ΕΕ.
  • Δημιουργία του ECHO Early Warning System.
  • Λειτουργία του ECHO Federation of Cyber Ranges.
  • Παράδοση του ECHO Cyberskills Framework, με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.
  • Διαχείριση ενός αυξανόμενου αριθμού εμπλεκομένων συνεργατών.

Τα αποτελέσματα του 48μηνου προγράμματος εργασίας, θα συμβάλουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας του κυβερνοχώρου σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτά τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

  • Πρώιμα αποτελέσματα από το Multi-sector Assessment Framework του ECHO στις αρχές του 2020, με αναγνώριση ευκαιριών για διατομεακή βελτίωση της κυβερνοασφάλειας.
  • Πραγματοποίηση επιχειρησιακών επιδείξεων του ECHO Early Warning System και του ECHO Federated Cyber ​​Range έως τα μέσα του 2021, που θα προσφέρουν  προστιθέμενη αξία στους εταίρους και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς.
  •  Έναρξη πολυτομεακών επιδείξεων στα μέσα του 2021, που θα περιλαμβάνουν τεχνολογικές λύσεις για τις προκλήσεις στον τομέα  της κυβερνοασφάλειας στους πρωτογενείς τομείςτης υγειονομικής περίθαλψης, των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας, ως κρίσιμες υποδομές. Επιπρόσθετα, θα συμπεριλάβει και διάφορους συναφείς τομείς.·
  • Συνεχιζόμενη εξέλιξη, βελτίωση και προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου καθ’ όλη  τη διάρκεια του 2022.

Η επίδραση του ECHO θα είναι σημαντική. Το ECHO θα προσφέρει βιώσιμη διακυβέρνηση για ένα δίκτυο ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο, αυξάνοντας την ασφάλεια του κυβερνοχώρου της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς (Digital Single Market) σε ολόκληρη την ΕΕ. Επίσης, το ECHO παρέχει ευκαιρίες συμμετοχής σε νέους εταίρους από ευρωπαϊκούς οργανισμούς, βιομηχανίες και ακαδημαϊκούς κύκλους. Η προσέγγιση του ECHO θα δώσει ώθηση στις προσπάθειες διασφάλισης της ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας, των υποδομών, της κοινωνίας και της δημοκρατίας.

Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, το ECHO θα παράσχει ενημερωμένη γνώση σχετικά με τις προκλήσεις στον κυβερνοχώρο και τους πιθανούς κινδύνους και απειλές. Επίσης, μέσω επιδείξεων προηγμένων λύσεων, θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των σημείων αναφοράς στον κυβερνοχώρο και στην προώθηση της αποτελεσματικότερης χρήσης των δυνατοτήτων της ΕΕ σε αυτόν. Τέλος, το ECHO θα ενισχύσει τις ικανότητες των ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς της ετοιμότητας και ανθεκτικότητας.

Για να καταστεί το όραμα του ECHO πραγματικότητα στην Ευρώπη, το ECHO περιλαμβάνει 30 εταίρους από 15 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και την Ουκρανία, που εκπροσωπούν 13 υφιστάμενα κέντρα ικανότητας στον κυβερνοχώρο και πέντε ερευνητικά ινστιτούτα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, έντεκα μεγάλες επιχειρήσεις, τέσσερις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δέκα κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ανθρώπινων παραγόντων, σε νομικά και δεοντολογικά θέματα, καθώς επίσης και σε θέματα επικοινωνίας. Το ECHO διευθύνεται από τον συντονιστή του έργου, τον καθηγητή Wim Mees της Βασιλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας του Βελγίου, ο οποίος υποστηρίζεται από ένα διοικητικό συμβούλιο και μια ομάδα από επικεφαλής των διαφόρων τομέων του έργου που εξασφαλίζουν την επιτυχία του. Αυτοί περιλαμβάνουν έναν Συντονιστή Υλοποίησης Έργου (Matteo Merialdo από τον όμιλο RHEA), έναν Συντονιστή Επιστημονικής και Τεχνικής Διοίκησης  (Dr. Nikolai Stoianov από το Βουλγαρικό Ινστιτούτο Άμυνας), έναν Πολυτομεακό Συντονιστή Καινοτομίας και Εκμετάλλευσης (Douglas Wiemer από τον όμιλο RHEA) και έναν Συντονιστή Διαχείρισης Ποιότητας και Δεδομένων  (Tiago Carvalho από την VisionSpace Technologies).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ECHO ή για να επικοινωνήσετε με το έργο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Μετάβαση στο περιεχόμενο