Εκδήλωση ενδιαφέροντος (42586)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιλογή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και συντήρηση των αντικειμένων που θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» – «Ψηφιοποίηση Συλλογής Παιχνιδιών» με κωδικό PRO.028003, που χρηματοδοτείται από φορέα του δημοσίου τομέα (ΝΠΔΔ), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης

Αντικείμενο: Οι υποψήφιοι/ες, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με το ανωτέρω αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους και τον χαρακτήρα του μουσειακού έργου, πληροφορίες για τον χώρο επέμβασης, τις βασικές εκθεσειακές αρχές που υιοθετούνται ως προς τη μάθηση και την επικοινωνία, προδιαγραφές για τη μουσειοογραφική – αρχιτεκτονική σύλληψη της έκθεσης και τη συγγραφή των κειμένων και ειδικότερα:
• Τον καθορισμό των απαιτούμενων εκθετικών επιφανειών, την ανάπτυξη/ένταξή τους στον εκθεσιακό χώρο καθώς και τη συγγραφή των κειμένων που θα τα πλαισιώνουν
• Τον σχεδιασμό των επιθυμητών διαδρομών και στάσεων, καθώς και τις αποφάσεις για την επιβολή ειδικών όρων για την προστασία και τον φωτισμό τους.
• Την εκπόνηση μουσειογραφικής μελέτης που έπεται της μουσειολογικής και θα καταγράψει τον τρόπο παρουσίασης των εκθεμάτων (βάσεις, βιτρίνες, εκθετικές επιφάνειες), τον σχεδιασμό τους (υλικά, χρώματα, διαστάσεις) και την ένταξή τους στο κτίριο.
• Την εκπόνηση προμελέτης επί των διαδραστικών εφαρμογών που θα πλαισιώσουν τη φυσική συλλογή προς έκθεση

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρακάτω Ενότητας Εργασίας του έργου:
ΕΕ4 (Ψηφιακή αποτύπωση, μουσειακή τεκμηρίωση και μουσειολογική μελέτη)

και του παρακάτω Παραδοτέου του έργου:
Π7. Μουσειολογική Μελέτη επί των Επιλεγμένων προς Έκθεση Αντικειμένων

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 2
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 15/07/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (219,59 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο