Εκδήλωση ενδιαφέροντος (42567)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «VERification Assisted by Artificial Intelligence» – «vera.ai», με αριθμό συμβολαίου 101070093, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορική

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης, για ενσωμάτωση και χρήση σε εφαρμογές αυθεντικοποίησης βίντεο, που θα έχουν περιορισμένες υπολογιστικές απαιτήσεις και κατά συνέπεια θα επιταχύνουν την επεξεργασία του βίντεο και θα μειώνουν τις απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους. Οι τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης που θα αναπτυχθούν θα εστιάζουν σε επιμέρους προβλήματα που είναι σημαντικά για την αυθεντικοποίηση βίντεο, όπως ο ταχύς εντοπισμός ανθρώπινων προσώπων που εμφανίζονται στο βίντεο.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 5 μήνες

Προθεσμία υποβολής 15/07/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (913,73 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο