Εκδήλωση ενδιαφέροντος (42507)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Interoperable applications suite to enhance European identity and document Security and fraud detection» – «EINSTEIN» με αριθμό συμβολαίου 101121280, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και την ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον mobile (Android και/ή iOS) και web για τις ανάγκες του έργου. Πιο συγκεκριμένα θα σχεδιάσει και αναπτύξει την εφαρμογή pre-registration για χρήση fast-lane σε διαβάσεις συνόρων. Η εφαρμογή θα έχει mobile και web διεπαφές και θα ενσωματωθεί με τα υπόλοιπα συστήματα/εφαρμογές του έργου σε μια συνολική ολοκληρωμένη λύση ελέγχου ταυτότητας για χρήση κατά τη διέλευση συνόρων. Στα καθήκοντα του/της υποψηφίου/ας συμπεριλαμβάνεται και η υποστήριξη στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 5 μήνες

Προθεσμία υποβολής 09/07/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (252,58 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο