Εκδήλωση ενδιαφέροντος (42429)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου παροχής «Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων» – «UWM DT» με κωδικό PAR.025178, το οποίο χρηματοδοτείται από φορέα του Δημοσίου Τομέα [στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0» της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» (ID 16618) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 (Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 44704 – 15-05-2023 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU], προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών όψεων όλων των υποσυστημάτων του έργου με τη χρήση UML διαγραμμάτων (π.χ. system context diagrams, sequence diagrams, use case diagrams, deployment diagrams) καθώς και με την ανάλυση των απαιτήσεων χρηστών, ενώ έμφαση θα δοθεί στη χρήση ευφυών αισθητήρων του διαδικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) για τη συλλογή και παρακολούθηση υποδομών για έξυπνες πόλεις. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας ΠΕ1.1 (Σχεδιασμός Προδιαγραφών και Αρχιτεκτονικής), ΠΕ2.1 (Υλοποίηση Πλατφόρμας προσομοίωσης υποδομών), ΠΕ2.2 (Υλοποίηση Εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας) και ΠΕ2.3 (Ενοποίηση και δοκιμές συστημάτων) του έργου. Τέλος, ο/η επιλεχθείς/είσα υποψήφιος/α αναμένεται να ασχοληθεί και με τη συγγραφή του παραδοτέου Π1. «Απαιτήσεις Συστημάτων και Συνολική Αρχιτεκτονική Συστήματος» και με τη μετέπειτα υλοποίηση του παραδοτέου Π2. «Ενδιάμεση Έκδοση Μονάδων Λογισμικού».

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 5 μήνες

Προθεσμία υποβολής 02/07/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (217,31 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο