Εκδήλωση ενδιαφέροντος (42428)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Prediction, Monitoring and Personalized Recommendations for Prevention and Relief of Dementia and Frailty» – «COMFORTAGE», με αριθμό συμβολαίου 101137301, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Ψυχολόγων

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάλυση απαιτήσεων υγιών ηλικιωμένων καθώς και ηλικιωμένων με υποκειμενικά ελλείμματα μνήμης αλλά και ήπια νοητική διαταραχή που θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη σεναρίων και περιπτώσεων χρήσεων στο πλαίσιο πιλοτικών δράσεων στις υποδομές του Έξυπνου Σπιτιού. Κατά την υλοποίηση των σεναρίων θα συλλεχθούν και θα επεξεργαστούν δεδομένα της νοητικής και φυσικής κατάστασης των ηλικιωμένων καθώς και δεδομένα συμπεριφοράς και τρόπου ζωής ηλικιωμένων ατόμων που αντιμετωπίζουν δυνητικά το ρίσκο να αναπτύξουν άνοια (dementia) ή το σύνδρομο ευαλωτότητας (Frailty).

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 5 μήνες

Προθεσμία υποβολής 02/07/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (221,76 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο