Εκδήλωση ενδιαφέροντος (42358)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «A Wood-to-Wood Cascade Upcycling Valorisation Approach»-«W2W», με αριθμό συμβολαίου 101138789, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μαθηματικών

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνικών αναπαράστασης και ανάλυσης πολυτροπικών δεδομένων, βασισμένων σε μηχανική μάθηση, για την παρακολούθηση της λειτουργίας των μηχανημάτων βιομηχανικής παραγωγής.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 01/07/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (887,57 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο