Εκδήλωση ενδιαφέροντος (42279)
Image

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ασφαλής έλεγχος ψηφιακής ταυτότητας απομακρυσμένα» – «E-IDENTITY» και κωδικό 5136430/ΚΜΡ6-0072706, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ0081 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2021ΕΠ00810045 και την ΣΑΕΠ0087 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2023ΕΠ00870091 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την υλοποίηση των back-end υπηρεσιών του έργου σχετικά με την αυθεντικοποίηση των χρηστών, τη βελτίωση των βιομετρικών μεθόδων, καθώς και με τις διεπαφές χρήστη (web & mobile). Πιο συγκεκριμένα, ο/η επιλεχθείς/είσα υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με τη βελτίωση των υπό ανάπτυξη βιομετρικών αλγορίθμων και μεθόδων στο back-end σύστημα του έργου, τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους και τον έλεγχο της ορθής επικοινωνίας με το front-end και τις εφαρμογές του έργου.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου: ΕΕ2 – «Έρευνα & Ανάπτυξη μοντέλου ε-ταυτοποίηση» & ΕΕ4 – «Δοκιμή και αξιολόγηση του λογισμικού – Τελικό προϊόν και αξιολόγηση έργου»

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 2 μήνες

Προθεσμία υποβολής 21/06/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (267,31 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο