Εκδήλωση ενδιαφέροντος (42277)
Image

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο ««Ειδική Δράση «PROTECTDOME: Θόλος προστασίας δημόσιων χώρων από κακόβουλα drones»» με Κωδικό ΟΠΣ 6006951, η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027» στον Ειδικό Στόχο «Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας», που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ9562 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2024ΣΕ95620006 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής

Αντικείμενο: Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με τη διαχείριση του έργου και των σχετικών δεδομένων για την υλοποίησή του, τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και ανάλυση των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς για τεχνολογίες anti-drone. Σε επόμενο στάδιο, αναμένεται να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση εξοπλισμού και τη λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης και αντιμετώπισης απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κρίσιμες υποδομές με την χρήση τεχνολογιών βαθιάς μηχανικής μάθησης.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Δραστηριοτήτων (Δ) του έργου:
Δ1-Συντονισμός και Διαχείριση Έργου
Δ2-Δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης
Δ4-Ενσωμάτωση συστήματος

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 3
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 21/06/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (280,34 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο