Εκδήλωση ενδιαφέροντος (41561)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SUstaiNable inteRventions and healthy behavIours for adoleScent primary prEvention of cancer with digital tools» – «SUNRISE», με αριθμό συμβολαίου 101136829, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Πληροφορική ΠΕ ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και τεκμηρίωση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για εφήβους βασισμένου σε: α) Κοινωνικό ρομπότ, το οποίο θα στηριχθεί σε ρομποτική πλατφόρμα που διαθέτει δυνατότητες προγραμματισμού (πχ της κίνησης, των διαλόγων, της εμφάνισης συναισθημάτων, κτλ) μέσα από υπάρχον προγραμματιστικό περιβάλλον, β) διαλογικό βοηθό (chatbot), που θα χρησιμοποιείται από παιδιά για την πιο άμεση πληροφόρησή τους σε θέματα υιοθέτησης υγιών συμπεριφορών, στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης του καρκίνου.

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα δοκιμαστεί σε σχολεία από οκτώ χώρες της Ευρώπης με στόχο να συμβάλλει στη διαδραστική εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα που αφορούν την υγεία τους και στην αποτροπή ανθυγιεινών συμπεριφορών που συχνά ξεκινούν κατά την εφηβική περίοδο, όπως κάπνισμα και αλκοόλ.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 12/04/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (625,66 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο