Εκδήλωση ενδιαφέροντος (41520)
Image

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/έργου με τίτλο «BraIN imaGined speech cOmmunication» – «BINGO» και κωδικό 15986, που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» [ID 16618 – Υποέργο 1 (MIS: 5163923)] του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους μέσω της με Α.Π. 52921/25.08.2022 Προκήρυξης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη μεθοδολογιών και αλγορίθμων ανάλυσης ηλεκτρο-εγκεφαλογραφημάτων για την αποκωδικοποίησης της νοερής ομιλίας.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας (WP) του έργου:
• “WP2: Neuroengineering for EEG-based Imagined Speech Decoding”
• “WP3: Benchmarking framework”
• “WP4: Dissemination, communication and uptake of scientific results”

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 08/04/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (250,98 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο