Εκδήλωση ενδιαφέροντος (41396)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιλογή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και συντήρηση των αντικειμένων που θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» – «Ψηφιοποίηση Συλλογής Παιχνιδιών» με κωδικό PRO.028003, που χρηματοδοτείται από φορέα του δημοσίου τομέα (ΝΠΔΔ), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με:
• την πλήρη καταγραφή φυσικών, αισθητικών, κατασκευαστικών και λοιπών στοιχείων καθενός αντικειμένου με σκοπό την τεκμηρίωση των αντικειμένων,
• την ιστορική έρευνα των επιλεγμένων αντικειμένων και
• την επιμέλεια, συντήρηση και αποκατάσταση των έργων της συλλογής
ώστε να μπορούν να εκτεθούν στο Κέντρο της Συλλογής Παιχνιδιών.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
ΕΕ2 (Καταγραφή Στοιχείων)
ΕΕ5 (Συντήρηση και Αποκατάσταση)

και των παρακάτω Παραδοτέων του έργου:
• Π5. Ιστορική έρευνα, καταγραφή στοιχείων και αξιολόγηση των αντικειμένων της Συλλογής
• Π6. Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Τρισδιάστατη Ανακατασκευή αντικειμένων της Συλλογής

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 3 μήνες

Προθεσμία υποβολής 01/04/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (630,12 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο