Εκδήλωση ενδιαφέροντος (41395)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Επιλογή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και συντήρηση των αντικειμένων που θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» – «Ψηφιοποίηση Συλλογής Παιχνιδιών» με κωδικό PRO.028003, που χρηματοδοτείται από φορέα του δημοσίου τομέα (ΝΠΔΔ), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την επιλογή και αρχική αξιολόγηση των προς έκθεση αντικειμένων καθώς επίσης και με την ψηφιακή αποτύπωση (φωτογράφιση) από πολλαπλές γωνίες λήψης αλλά και μουσειακή τεκμηρίωση των επιλεγέντων αντικειμένων της Συλλογής Παιχνιδιών, ώστε να μπορούν να εκτεθούν στο Κέντρο της Συλλογής Παιχνιδιών, στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας 3 (Ιστορική Έρευνα και συγκριτική Αξιολόγηση) και 4 (Ψηφιακή αποτύπωση και τεκμηρίωση) του έργου. Τέλος, ο/η επιλεχθείς/είσα υποψήφιος/α αναμένεται να παρέχει υποστήριξη στη σύνταξη και παράδοση των αντίστοιχων Παραδοτέων:

• Π4. Επέκταση Επιλογής αντικειμένων της Συλλογής προς ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση
• Π5. Ιστορική έρευνα, καταγραφή στοιχείων και αξιολόγηση των νέων αντικειμένων της Συλλογής
• Π6. Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Τρισδιάστατη Ανακατασκευή των νέων αντικειμένων της Συλλογής
• Π7. Μουσειολογική Μελέτη επί των Επιλεγμένων προς Έκθεση Αντικειμένων

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 01/04/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (630,67 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο