Εκδήλωση ενδιαφέροντος (41313)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «European Deployment of Smart Manufacturing Asset 4.0 MultilateRal DaTa Sharing SpacEs for an AutoNomous Operation of CollAborative MainteNance and Circular SErvices» – «SM4RTENANCE», με αριθμό συμβολαίου 101123490, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «DIGITAL EUROPE PROGRAMME (DIGITAL)», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Πληροφορική ΤΕ ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, θα αναπτύξει λογισμικό (data space connectors) για τη δημιουργία χώρου δεδομένων σχετικό με βιομηχανικά οικοσυστήματα. Επίσης, αναμένεται να ασχοληθεί με τη δημιουργία περιπτώσεων δοκιμών (test cases) του χώρου δεδομένων, την παροχή υποστήριξης στους χρήστες του χώρου δεδομένων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων των περιπτώσεων δοκιμής. Τέλος, ο/η επιλεχθείς/είσα υποψήφιος/α αναμένεται να παρέχει υποστήριξη και στη συγγραφή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 3 μήνες

Προθεσμία υποβολής 26/03/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (628,69 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο