Εκδήλωση ενδιαφέροντος (41312)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Field -testing and demonstration of digital and space based technologies with agro ecological and organic practices in systemic innovation» – «PestNu», με αριθμό συμβολαίου 101037128, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Ηλεκτρονικών ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη βελτιστοποίηση της κατασκευής και της δοκιμής του υλικού και λογισμικού ψηφιακών πρωτοτύπων του έργου στο πεδίο. Συγκεκριμένα, ο/η επιλεχθείς/είσα υποψήφιος/α αναμένεται να ασχοληθεί με την τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για ρομποτικές εφαρμογές και αισθητήρες του έργου. Επίσης, αναμένεται να παρέχει υποστήριξη στις δράσεις διάχυσης και προβολής καθώς και στα αντίστοιχα παραδοτέα.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 26/03/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (739,46 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο