Εκδήλωση ενδιαφέροντος (41294)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «A holistic frameWork with Anticounterfeit and inTelligence-based technologieS that will assist food chain stakehOlders in rapidly identifying and preveNting the spread of fraudulent practices»-«WATSON», με αριθμό συμβολαίου 101084265, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Ιχθυολόγων

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται (i) να αναλύσει τα τρωτά σημεία και τις παθογένειες της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων, (ii) να αναλύσει τον τρόπο λειτουργίας της, την υιοθέτηση προτύπων και την αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας που παρέχεται για την αποφυγή της απάτης και της νοθείας στα τρόφιμα και (iii) να προσδιορίσει τους παράγοντες ρίσκου που επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης, αναμένεται (iv) να ασχοληθεί με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και τον σχεδιασμό μεθοδολογιών για την περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, ο/η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται (v) να παρέχει υποστήριξη στη συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών αναφορών του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 8 μήνες

Προθεσμία υποβολής 27/03/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (241,08 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο