Εκδήλωση ενδιαφέροντος (41112)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «LAGO» – «LESSEN DATA ACCESS AND GOVERNANCE OBSTACLES» με αριθμό συμβολαίου ‭101073951‬, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON Europe», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής

Αντικείμενο: Οι υποψήφιοι/ες, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο του παρακάτω Πακέτου Εργασίας (WP) του έργου:

• (WP4): Research data creation and provision

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 2
Διάρκεια: 7 μήνες

Προθεσμία υποβολής 12/03/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (245,51 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο