Εκδήλωση ενδιαφέροντος (41111)
Image

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «TESSERA» – «Towards thE dataSetS for the European secuRity dAta space for innovation», με αριθμό συμβολαίου 101145802, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «INTERNAL SECURITY FUND (ISF)», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μαθηματικών

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας (WP) του έργου:

● WP2: TESSERA use cases, security-oriented datasets mapping & associated technologies analysis
● WP3: Analysis and requirements for security-oriented data quality assessment, compliance, and creation
● WP4: Requirements & architecture of the data-related national components

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 3 μήνες

Προθεσμία υποβολής 12/03/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (259,16 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο