Εκδήλωση ενδιαφέροντος (40823)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «A Scalable and practical privacy-preserving framework» – «ENCRYPT», με αριθμό συμβολαίου 101070670, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Πληροφορική ΠΕ ή Μαθηματικός ΠΕ ή Φυσικός ΠΕ ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης και αναπαράστασης ετερογενών δεδομένων, βασισμένων σε τεχνικές σημασιολογικού ιστού, στο πλαίσιο υλοποίησης τεχνολογικού πλαισίου για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε σενάρια σχετικά με τους τομείς της κυβερνοασφάλειας. Επίσης, αναμένεται να ασχοληθεί με την υποστήριξη της διαχείρισης του έργου και της διάχυσης των αποτελεσμάτων του.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 20/02/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (895,89 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο