Εκδήλωση ενδιαφέροντος (40822)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Transforming European Industrial Ecosystems through eXtended Reality enhanced with human-centric AI and secure, 5G-enabled IoT» – «INDUX-R» με αριθμό συμβολαίου 101135556, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Πληροφορική ΠΕ ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη αλγορίθμων βαθιάς μάθησης για ανάλυση εικόνων και εικονοσειρών με σκοπό την εξαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας από το οπτικό πεδίο χρηστών συσκευών επαυξημένης πραγματικότητας. Οι αλγόριθμοι που θα αναπτυχθούν, θα πρέπει να έχουν υψηλή ακρίβεια στις εκτιμήσεις τους.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 20/02/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (672,25 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο