Εκδήλωση ενδιαφέροντος (40762)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Human-robot collaborative construction system for shotcrete digitization and automation through advanced perception, cognition, mobility and additive manufacturing skills» -«RobetArme», με αριθμό συμβολαίου 101058731, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη μελέτη, πειραματική ανάπτυξη και τεκμηρίωση των δοκιμίων σύνθετων υλικών με μήτρα τσιμέντου και την επεξεργασία δεδομένων για τη δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης μηχανικής αντοχής.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας (WP) του έργου:
• WP4: Perception and cognition for construction activities
• WP6: Robot hardware for additive manufacturing in construction sites

Ο/Η επιλεχθείς/είσα υποψήφιος/α θα παρέχει υποστήριξη τόσο στις ερευνητικές εργασίες όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών των κάτωθι παραδοτέων του έργου:
• D4.2: Volumetric strategies and slicing for construction 3D printing
• D6.6: Cement mix design and material simulations outcome

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 13/02/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (762,48 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο