Εκδήλωση ενδιαφέροντος (40761)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cost-effective and replicable RES-integrated electrified heating and cooling systems for improved energy efficiency and demand response» – «SEEDS» με αριθμό συμβολαίου 101138211, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Πληροφορική ΠΕ ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να υποστηρίξει τον συντονισμό της ομάδας εργασίας και τη συνεχή παρακολούθηση του έργου, με στόχο την επίτευξη των στόχων του καθώς και να ασχοληθεί με τη συγγραφή των αντίστοιχων αναφορών και παραδοτέων. Ειδικότερα, αναμένεται να παρακολουθεί όλες τις φάσεις τεχνολογικής ανάπτυξης και δοκιμών των απαιτούμενων εργαλείων λογισμικού, καθώς και να παρέχει τεχνογνωσία και υποστήριξη κατά την ενσωμάτωσή τους στα ενεργειακά συστήματα των πιλοτικών εφαρμογών του έργου. Τέλος, αναμένεται να υποστηρίξει την ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής πληροφοριακών συστημάτων που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 13/02/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (626,25 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο