Εκδήλωση ενδιαφέροντος (40760)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cost-effective and replicable RES-integrated electrified heating and cooling systems for improved energy efficiency and demand response» – «SEEDS» με αριθμό συμβολαίου 101138211, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Πληροφορική ΠΕ ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να υποστηρίξει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επέκταση διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών κορμού του έργου. Συγκεκριμένα, ο/η επιλεχθείς/είσα υποψήφιος/α αναμένεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος και τη δημιουργία σχετικών μεθόδων οπτικοποίησης και διεπαφών για τους τελικούς χρήστες. Επιπροσθέτως, αναμένεται να ασχοληθεί με τη διαχείριση δεδομένων από διαφορετικές πηγές και την ανάπτυξη μηχανισμών για την ενσωμάτωσή τους στην κεντρική ενοποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα του έργου. Τέλος, θα παρέχει υποστήριξη στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 4 μήνες

Προθεσμία υποβολής 13/02/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (627,75 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο