Εκδήλωση ενδιαφέροντος (40758)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Net-Zero self-adaptive activation of distributed self-resilient augmented services»-«NATWORK», με αριθμό συμβολαίου 101139285, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Οι υποψήφιοι/ες, που θα επιλεγούν, αναμένεται: (i) να προσδιορίσουν τις γενικές τεχνικές απαιτήσεις B5G/6G προσαρμοσμένες στα παραδείγματα χρήσης (use cases) του έργου, ii) να χρησιμοποιήσουν την ανάλυση SoA και τις τεχνικές απαιτήσεις, που θα προκύψουν, για την αρχιτεκτονική B5G/6G NATWORK, iii) να διαχειριστούν και να ενορχηστρώσουν μικρο-υπηρεσίες με γνώμονα την ασφάλεια του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, προωθώντας την τοποθέτηση ωφέλιμου φορτίου ανεξαρτήτως πλατφόρμας και την ελεγχόμενη/βελτιστοποιημένη τοποθέτηση μικρο-υπηρεσιών, iv) να παράξουν λειτουργικά πρωτότυπα σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα και v) να αναπτύξουν μια μέθοδο για ευφυή δικτύωση και παραγωγή στοιχείων τεχνητής νοημοσύνης για ασφάλεια, κατάλληλα προσαρμοσμένη σε συστήματα 6G.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 2
Διάρκεια: 10 μήνες

Προθεσμία υποβολής 12/02/2024

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα

Προκήρυξη (386,17 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο