Θέσεις Εργασίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (39181)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Transforming European Industrial Ecosystems through eXtended Reality enhanced with human-centric AI and secure, 5G-enabled IoT» – «INDUX-R» με αριθμό συμβολαίου 101135556, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου. Ειδικότερα, θα παρακολουθεί τον χρονοπρογραμματισμό των εργασιών του έργου, τις οικονομικές ροές του, τη διάθεση και χρήση των πόρων του από τους εταίρους καθώς και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των εργασιών έρευνας και ανάπτυξης του έργου. Τέλος, ο/η επιλεχθείς/είσα υποψήφιος/α θα παρέχει υποστήριξη και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 01/12/2023

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συννημένα

Προκήρυξη

(220,43 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο