Θέσεις Εργασίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (39180)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart Grid-Efficient Interactive Buildings» – «EVELIXIA» με αριθμό συμβολαίου 101123238, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη διαχείριση του έργου, την
παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων του καθώς και με την καταγραφή και ενημέρωση
των οικονομικών δεικτών του έργου κατά την υλοποίησή του. Επιπροσθέτως, ο/η επιλεχθείς/είσα υποψήφιος/α θα παρέχει υποστήριξη στη συγγραφή των περιοδικών εκθέσεων προόδου του έργου καθώς και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 01/12/2023

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συννημένα

Προκήρυξη

(216,18 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο