Θέσεις Εργασίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (39179)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «iMmersive gamEs for Museums as vehicles to Engage visiTOrs in Empathetic reSponses» – «MEMENTOES» με αριθμό συμβολαίου 101061496, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη διοικητική υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου, την κατάρτιση και επικαιροποίηση του σχεδίου εργασίας του, την οργάνωση των συναντήσεων του έργου, την καταγραφή των πρακτικών και την ενημέρωση των εταίρων σε διοικητικά θέματα. Στα καθήκοντα του/της υποψηφίου/ας συμπεριλαμβάνεται και η υποστήριξη στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 6 μήνες

Προθεσμία υποβολής 01/12/2023

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συννημένα

Προκήρυξη

(212,24 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο