Θέσεις Εργασίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (38011)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Accelerating the sustainable production of advanced biofuels and RFNBOs – from feedstock to end-use» – «FUELPHORIA», με αριθμό συμβολαίου 101118286, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΠΕ ή Πληροφορική ΠΕ ή Φυσικός ΠΕ ή Χημικός ΠΕ ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων παρατήρησης γης για τον υπολογισμό του επιπέδου ανάπτυξης της άλγης στο πλαίσιο της παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 3 μήνες

Προθεσμία υποβολής 29/09/2023

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συννημένα

Προκήρυξη

(878,75 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο