Θέσεις Εργασίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος (37976)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Urban Planning and design ready for 2030» – «UP2030», με αριθμό συμβολαίου 101096405, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON EUROPE», προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης.

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΠΕ ή Πληροφορική ΠΕ ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ ή Γεωπόνος ΠΕ ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών περιβαλλοντικής ανάλυσης δεδομένων κοινωνικής δικτύωσης με στόχο τον συμμετοχικό σχεδιασμό των πόλεων στο πλαίσιο της κλιματικής ουδετερότητας.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Αριθμός Θέσεων: 1
Διάρκεια: 2 μήνες

Προθεσμία υποβολής 26/09/2023

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Συννημένα

Προκήρυξη

(884,04 KB)
Μετάβαση στο περιεχόμενο