Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις ΙΠΤΗΛ

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. M. Angelou, V. Solachidis, N. Vretos, P. Daras, "Graph-based Multimodal Fusion with metric learning for multimodal classification", Pattern Recognition, Elsevier, Volume 95, Pages 296-307, https://doi.org/10.1016/j.patcog.2019.06.013, November 2019
 2. D. Ataloglou, A. Dimou, D. Zarpalas, P. Daras, "Fast and Precise Hippocampus Segmentation Through Deep Convolutional Neural Network Ensembles and Transfer Learning", Neuroinform (2019).
 3. A. Axenopoulos, V. Eiselein, A. Penta, E. Koblents, E. La Mattina, P. Daras, T. Semertzidis, M. Lazaridis, A. Dimou, T. Senst, J. Amores, F. Alvarez, L. Kondrad, G. Vella, A. Randazzo, P. Pomo, "A framework for large-scale analysis of video 'in the Wild' to assist digital forensic examination", in IEEE Security & Privacy, Vol. 17 , Issue 1 , Jan.-Feb. 2019, pp. 23-33.
 4. P. Barmpoutis, K. Dimitropoulos, A. Apostolidis, N. Grammalidis, "Multi-lead ECG signal analysis for myocardial infarction detection and localization through the mapping of Grassmannian and Euclidean features into a common Hilbert space", Biomedical Signal Processing and Control, Elsevier, 2019
 5. A. Bintoudi, L. Zyglakis, A. Tsolakis, D. Ioannidis, L. Hadjidemetriou, L. Zacharia, N. Αl-Mutlaq, M. Al-Hashem, S. Al-Agtash, E. Kyriakides, C. Demoulias, D. Tzovaras, "Hybrid multi-agent-based adaptive control scheme for AC microgrids with increased fault-tolerance needs", (2019) IET Renewable Power Generation, 14(1), 13-26., DOI: 10.1049/iet-rpg.2019.0468
 6. C. Boutsoukis, I. Manakos, M. Heurich, A. Delopoulos, "Canopy height estimation from single multispectral 2D airborne imagery using texture analysis and machine learning in structurally rich temperate forests", 2019, Remote Sensing, 11(23), 2853, DOI: https://doi.org/10.3390/rs11232853
 7. A. Charalambous, L. Hadjidemetriou, L. Zacharia, A. Bintoudi, A. Tsolakis, D. Tzovaras, E. Kyriakides, "Phase Balancing and Reactive Power Support Services for Microgrids", (2019) Applied Sciences, 9(23), 5067, DOI: https://doi.org/10.3390/app9235067
 8. A. Chatzitofis, D. Zarpalas, S. Kollias, P. Daras, "DeepMoCap: Deep Optical Motion Capture Using Multiple Depth Sensors and Retro-Reflectors", Sensors 2019, 19, 282, Special Issue: Depth Sensors and 3D Vision, https://doi.org/10.3390/s19020282
 9. A. Dimara, C. Timplalexis, S. Krinidis, D. Tzovaras, "Indoor and Outdoor Temperature Impact on Residential Consumption - A Study in Greece", Research & Development in Material Science Journal, vol. 11, no. 5, September 2019, DOI: 10.31031/rdms.2019.11.000772
 10. N. Dimitriou, L. Leontaris, T. Vafeiadis, D. Ioannidis, T. Wotherspoon, G. Tinker, D. Tzovaras, "Fault Diagnosis in Microelectronics Attachment via Deep Learning Analysis of 3D Laser Scans", IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019.
 11. A. Dimou, D. Ataloglou, K. Dimitropoulos, F. Alvarez, P. Daras, "LDS-Inspired Residual Networks", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), Volume 29, Issue 8, pp: 2363 - 237510.1109/TCSVT.2018.2869680, Aug. 2019
 12. A. Doumanoglou, P. Drakoulis, N. Zioulis, D. Zarpalas, P. Daras, "Benchmarking Open-Source Static 3D Mesh Codecs for Immersive Media Interactive Live Streaming", IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, Feb 2019, DOI: https://doi.org/10.1109/JETCAS.2019.2898768
 13. A. Doumanoglou, N. Vretos, P. Daras, "Frequency - Based Slow Feature Analysis", Neurocomputing, Vol: 368, Nov 2019, Pages: 34-50. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neucom.2019.08.067
 14. F. Alvarez, D. Breitgand, D. Griffin, P. Adriani, S. Rizou, N. Zioulis, F. Moscatelli, J. Serrano, M. Keltsch, P. Trakadas, T. Khoa Phan, A. Weit, U. Acar, O. Prieto, F. Iadanza, G. Carrozzo, H. Koumaras, D. Zarpalas, D. Jimenez, "An Edge-to-Cloud Virtualized Multimedia Service Platform for 5G Networks", IEEE Transactions on Broadcasting, Special issue on 5G for Broadband Multimedia Systems and Broadcasting, 2019.
 15. G. Abrams, K. Di Modica, F. Bezombes, D. Bonjean, D. Burton, A. Hardy, F. Lilley, S. Nikolopoulos, F. Precioso, C. Strecha, E. Thomaidou, D. Ververidis, I. De Groote, "DigiArt: towards a virtualization of Cultural Heritage", Notae Praehistoricae, 362016 : 131-142.
 16. P. Giourka, M. Sanders, K. Angelakoglou, D. Pramangioulis, N. Nikolopoulos, D. Rakopoulos, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "The Smart City Business Model Canvas - A Smart City Business Modeling Framework and Practical Tool", Energies 2019, 12, 4798. DOI: https://doi.org/10.3390/en12244798
 17. A. Grammatikopoulou, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, N. Grammalidis, "Selfie photo analysis for detecting hypomimia symptoms in early-stage parkinson disease (PD)", presented in 14th International Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases (AD/PD2019), Lisbon, Portugal, March 2019.
 18. H. E. Boz, H. Limoncu, S. Zygouris, M. Tsolaki, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, V. Öztürk, G. G. Yener, "A new tool to assess amnestic mild cognitive impairment in Turkish older adults: virtual supermarket (VSM)", Aging, Neuropsychology, and Cognition, 2019, DOI: 10.1080/13825585.2019.1663146
 19. I. Kico, N. Grammalidis, Y. Christidis, F. Liarokapis, "Digitization and Visualization of Folk Dances in Cultural Heritage: A Review", (2018) Inventions, 3(4), 72. https://www.mdpi.com/2411-5134/3/4/72
 20. N. Kolokas, A. Drosou, D. Tzovaras, "Text Synthesis from Keywords - A Comparison of Recurrent-Neural-Network-based Architectures & Hybrid Approaches", D. Neural Comput & Applic (2019), 2019. https://doi.org/10.1007/s00521-019-04435-y
 21. G. Kordelas, I. Manakos, G. Lefebvre, B. Poulin, "Automatic Inundation Mapping Using Sentinel-2 Data Applicable to Both Camargue and Donana Biosphere Reserves", 2019, Remote Sensing, 11, 2251, DOI: 10.3390/rs11192251
 22. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "FIVR: Fine-grained Incident Video Retrieval", arXiv preprint arXiv:1809.04094 (under revision in TMM) https://arxiv.org/pdf/1809.04094.pdf
 23. I. Kostavelis, M. Vasileiadis, E. Skartados, A. Kargakos, D. Giakoumis, C. S. Bouganis, D. Tzovaras, "Understanding of Human Behavior with a Robotic Agent through Daily Activity Analysis", International Journal of Social Robotics, Springer, 2019, https://doi.org/10.1007/s12369-019-00513-2
 24. E. Lithoxoidou, S. Doumpoulakis, A. Tsakiris, S. Krinidis, I. Paliokas, D. Ioannidis, K. Votis, C. Ziogou, S. Voutetakis, E. Elmasllari, D. Tzovaras, "A Novel Social Gamified Collaboration Platform Enriched with Shop-Floor Data and Feedback for the Improvement of the Productivity, Safety and Engagement in Factories", Computer & Industrial Engineering, Elsevier, doi: 10.1016/j.cie.2019.02.005
 25. I. Manakos, G. Kordelas, K. Marini, "Fusion of Sentinel-1 data with Sentinel-2 products to overcome non-favourable atmospheric conditions for the delineation of inundation maps", 2019, European Journal of Remote Sensing, DOI: 10.1080/22797254.2019.1596757
 26. R. Marin-Perez, I. Michailidis, D. Garcia-Carrillo, C. Korkas, E. Kosmatopoulos, A. Skarmeta, "PLUG-N-HARVEST Architecture for Secure and Intelligent Management of Near-Zero Energy Buildings", Sensors, Vol. 19, Issue 4, pp. 843, 2019, DOI: https://doi.org/10.3390/s19040843, URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/4/843
 27. E. Markakis, Y. Nikoloudakis, G. Mastorakis, C. Mavromoustakis, E. Pallis, A. Sideris, N. Zotos, J. Antic, A. Cernivec, D. Fejzic, J. Kulovic, A. Drosou, K. Gianoutakis, D. Tzovaras, "Acceleration at the Edge for supporting SMEs Security: The H2020 FORTIKA Paradigm Internet of Things and Sensor Networks Series", IEEE Communications Magazine, 57(2):41–47, 2019
 28. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "Implicit and Explicit Concept Relations in Deep Neural Networks for Multi-Label Video/Image Annotation", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 29, no. 6, pp. 1631-1644, June 2019 DOI:10.1109/TCSVT.2018.2848458.
 29. G. Meditskos, E. Kontopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Converness: Ontology-driven Conversational Awareness and Context Understanding in Multimodal Dialogue Systems", Expert Systems, Special Issue on e-Health and Staying Smarter, 2019 (accepted for publication)
 30. M.P. Menden, D. Wang, M.J. Mason, B. Szalai, K.C. Bulusu, A. Drosou, M. Dumontier, St. Papadopoulos, K. Votis, J.R. Dry, J. Saez-Rodriguez, AstraZeneca-Sanger Drug Combination DREAM Consortium, "Community assessment to advance computational prediction of cancer drug combinations in a pharmacogenomic screen", Nature Communications, vol. 10, no. 1, art. no. 2674, 2019. https://doi.org/10.1038/s41467-019-09799-2
 31. W. Mou, C. Tzelepis, V. Mezaris, H. Gunes, I. Patras, "A Deep Generic to Specific Recognition Model for Group Membership Analysis using Non-verbal Cues", Image and Vision Computing Journal, Elsevier, 2019. DOI:10.1016/j.imavis.2018.09.005.
 32. C. Papadopoulos-Filelis, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, P. Takako Endo, D. Tzovaras, S. Svorobej, T. Lynn, "Simulating large vCDN networks: A parallel approach, Simulation Modelling Practice and Theory", 2019, https://doi.org/10.1016/j.simpat.2019.01.001
 33. C. Papadopoulos, I. Mariolis, A. Topalidou-Kyniazopoulou, G. Piperagkas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "An Advanced Human-Robot Interaction Interface for Collaborative Robotic Assembly Tasks", In Rapid Automation: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 794-812). IGI Global, 2019
 34. A. Salamanis, D. Kehagias, D. Tsoukalas, D. Tzovaras, "A Reputation Assessment Mechanism for Carpooling Applications based on clustering user travel preferences", International Journal of Transportation Science and Technology, Vol. 8, pp. 68–81, 2019.
 35. S. Samaras, E. Diamantidou, D. Ataloglou, N. Sakellariou, A. Vafeiadis, V. Magoulianitis, A. Lalas, A. Dimou, D. Zarpalas, K. Votis, P. Daras, D. Tzovaras, "Deep Learning on Multi Sensor Data for Counter UAV Applications – A Systematic Review", Sensors 2019, 19 (22), 4837, Special Issue: Deep Learning for Multi-Sensor Fusion. DOI: https://doi.org/10.3390/s19224837
 36. K. Stefanidis, K. Apostolakis, A. Psaltis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Learning prosocial skills through multi-adaptive games: a case study", Journal of Computers in Education, Springer, Volume 6, Issue 1, pp 167–190, March 2019.
 37. S. Svorobej, P. Takako Endo, M. Bendechache, C. Filelis-Papadopoulos, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, D. Tzovaras, J. Byrne, T. Lynn, "Simulating fog and edge computing scenarios: An overview and research challenges", Future Internet, 11(3), 2019
 38. B. Takacs, Z. Vincze, H. Fassold, A. Karakottas, N. Zioulis, D. Zarpalas, P. Daras, "Hyper 360—Towards a Unified Tool Set Supporting Next Generation VR Film and TV Productions", Journal of Software Engineering and Applications (JSEA), Vol 12, Number 5, May 2019
 39. T. Tegou , I. Kalamaras , M. Tsipouras, N. Giannakeas, K. Votis, D. Tzovaras, "A Low-Cost Indoor Activity Monitoring System for Detecting Frailty in Older Adults", Sensors 2019, 19(3), 452; https://doi.org/10.3390/s19030452 (registering DOI)
 40. S. Thermos, G.T. Papadopoulos, P. Daras, G. Potamianos, "Deep sensorimotor learning for RGB-D object recognition", Computer Vision and Image Understanding 190 (2020) 102844
 41. C. Timplalexis, A. Dimara, S. Krinidis, D. Tzovaras, "Metabolic Rate and Clothing Estimation for Thermal Comfort Inference", Research & Development in Material Science Journal, vol. 11, no. 4, June 2019, DOI: 10.31031/rdms.2019.11.000767
 42. C. Timplalexis, A. Dimara, S. Krinidis, D. Tzovaras, "Thermal Comfort and Visual Comfort Inference for Residential Users", Research & Development in Material Science Journal, vol. 11, no. 5, September 2019, DOI: 10.31031/rdms.2019.11.000771
 43. A. Triantafyllidis, H. Kondylakis, K. Votis, D. Tzovaras, N. Maglaveras, K. Rahimi, "Features, outcomes, and challenges in mobile health interventions for patients living with chronic diseases: A review of systematic reviews", Int. J. Med. Inform. 132 (2019) 103984. doi:10.1016/J.IJMEDINF.2019.103984.
 44. A. Triantafyllidis, A. Tsanas, "Applications of Machine Learning in Real-Life Digital Health Interventions: Review of the Literature", J. Med. Internet Res. 21 (2019) e12286. doi:10.2196/12286.
 45. D. Tsatsou, N. Vretos, P. Daras, "Adaptive game-based learning in multi-agent educational settings", Special Issue on Education and Learning for Virtual Environments and Serious Games, Journal of Computers in Education, Springer, Volume 6, Issue 2, pp 215–239, June 2019
 46. A. Tsolakis, I. Moschos, A. Zerzelidis, P. Tropios, S. Zikos, A. Tryferidis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Occupancy-based decision support system for building management: From automation to end-user persuasion", International Journal of Energy Research, pp. 1-20, 2019 Doi: https://doi.org/10.1002/er.4445
 47. M. Tsourma, S. Zikos, G. Albanis, K. Apostolakis, E. Lithoxoidou, A. Drosou, D. Zarpalas, P. Daras, D. Tzovaras, "Gamification concepts for leveraging knowledge sharing in Industry 4.0", to International Journal of Serious Games, Volume 6, Issue 2, ISSN: 2384-8766, http://dx.doi.org/10.17083/ijsg.v6i2.273, June 2019
 48. M. Vasileiadis, C.S. Bouganis, D. Tzovaras, "Multi-Person 3D Pose Estimation from 3D Cloud Data Using 3D Convolutional Neural Networks", Computer Vision and Image Understanding, 2019.
 49. A. Xochelli, V. Bikos, E. Polychronidou, C. Galigalidou, A. Agathangelidis, F. Charlotte, P. Moschonas, Z. Davis, M. Colombo, M. Roumelioti, L.A. Sutton, P. Groenen, M. van den Brand, M. Boudjoghra, P. Algara, A. Traverse-Glehen, A. Ferrer, E. Stalika, M. Karypidou, G. Kanellis, C. Kalpadakis, M. Mollejo, G. Pangalis, P. Vlamos, R.M. Amini, S. Pospisilova, D. Gonzalez, M. Ponzoni, A. Anagnostopoulos, V. Giudicelli, M.P. Lefranc, B. Espinet, P. Panagiotidis, M.A. Piris, M.Q. Du, R. Rosenquist, T. Papadaki, C. Belessi, M. Ferrarini, D. Oscier, D. Tzovaras, P. Ghia, F. Davi, A. Hadzidimitriou, K. Stamatopoulos, "Disease-biased and shared characteristics of the immunoglobulin gene repertoires in marginal zone B cell lymphoproliferations", The Journal of pathology 247.4 (2019): 416-421.
 50. S. Zikos, M. Tsourma, E. Lithoxoidou, A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "User Acceptance Evaluation of a Gamified Knowledge Sharing Platform for Use in Industrial Environments", International Journal of Serious Games, (2019) 6(2), 89 - 108. https://doi.org/10.17083/ijsg.v6i2.275

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. A. Karakottas, N. Zioulis, S. Samaras, D. Ataloglou, V. Gkitsas, D. Zarpalas, P. Daras, "360o Surface Regression with a Hyper-Sphere Loss", The 7th International Conference on 3D Vision (3DV), Quebec City, Canada, 16-19 September 2019
 2. A. Moumtzidou, M. Bakratsas, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Road passability estimation using deep neural networks and satellite image patches", Conference On Big Data From Space (BiDS’19), February 2019, Munich, Germany
 3. S. Akselsen, P.E. Aurdal, K. Bach, J.P. Costeira, I. Kalamaras, A.J. Lepperød, P. Lima, I. Martinkenaite, O.J. Mengshoel, A. Munch-Ellingsen, H.T. Nguyen, "On the need for explanations, visualisations and measurements in data-driven air quality monitoring and forecasting", In 1st International Workshop on Evaluation and Benchmarking of Human-Centered AI Systems (EBHAIS-2019).
 4. S. Andreadis, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, F. Markatopoulou, K. Apostolidis, T. Mavropoulos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2019", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Springer LNCS vol. 11296, pp. 602-608, Jan. 2019.
 5. K. Angelakoglou, N. Nikolopoulos, P. Giourka, I-L. Svensson, P. Tsarchopoulos, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "A Methodological Framework for the Selection of Key Performance Indicators to Assess Smart City Solutions", Smart Cities 2019, 2(2), 269-306; https://doi.org/10.3390/smartcities2020018
 6. E. Apostolidis, A. Metsai, E. Adamantidou, V. Mezaris, I. Patras, "A Stepwise, Label-based Approach for Improving the Adversarial Training in Unsupervised Video Summarization", Proc. 1st Int. Workshop on AI for Smart TV Content Production, Access and Delivery (AI4TV'19) at ACM Multimedia 2019, Nice, France, October 2019.
 7. K. Apostolidis, V. Mezaris, "Image Aesthetics Assessment using Fully Convolutional Neural Networks", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Springer LNCS vol. 11295, pp. 361-373, Jan. 2019.
 8. S. Aromaa, M. Tsourma, S. Zikos, E. Kaasinen, M. Kresposna, A. Drosou, D. Tzovaras, "User ex-perience of a social media based knowledge sharing system in industry work", In: Ahram T., Taiar R., Colson S., Choplin A. (eds) Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET 2019). Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1018. Springer, Cham, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25629-6_19
 9. J. Augusto-Gonzalez, A. Collen, S. Evangelatos, M. Anagnostopoulos, G. Spathoulas, K. Giannoutakis, K. Votis, D. Tzovaras, B. Genge, E. Gelenbe, N. A. Nijdam, "From internet of threats to internet of things: A cyber security architecture for smart homes", In 2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD), pages 1–6, Sep. 2019
 10. P. Barmpoutis, K. Dimitropoulos, K. Kaza, N. Grammalidis, "Fire Detection from Images using Faster R-CNN and Multidimensional Texture Analysis", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP 2019), Brighton, UK, 12-17 May 2019.
 11. N. Bastas, T. Semertzidis, A. Axenopoulos, P. Daras, "evolve2vec: Learning Network Representations Using Temporal Unfolding", In: Kompatsiaris I., Huet B., Mezaris V., Gurrin C., Cheng WH., Vrochidis S. (eds) MultiMedia Modeling. MMM 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11295. Springer, Cham, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05710-7_37
 12. M. Belesioti, E. Sfakianakis, V. Oravec, A. Tryferidis, K. Kaggelides, I. P. Chochliouros, M. Koutli, D. Tzovaras, "Security Challenges in the eHealth Domain: The VICINITY Approach", 2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), Santorini Island, Greece, 2019, pp. 219-223. DOI: https://doi.org/10.1109/DCOSS.2019.00057
 13. A. Belmonte-Hernandez, T. Theodoridis, M. Burgos Gonzalez, G. Hernandez-Penaloza, V. Solachidis, J. Jimenez Ramos, F. Alvarez, N. Vretos, L. Carrasco, P. Daras, "A novel Framework for Physical Therapy Rehabilitation Monitoring and Assessment in Parkinson Disease Patients using Depth information", 12th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments Conference (PETRA 2019), June 5-7, 2019, Rhodes, Greece
 14. D. Chamou, P. Toupas, E. Ketzaki, St. Papadopoulos, K. Giannoutakis, A. Drosou, D. Tzovaras, "Intrusion Detection System based on Network Traffic using Deep Neural Networks", 24th IEEE International Workshop on Computer Aided Modeling & Design of Communication Links and Networks (CAMAD'19), 2019.
 15. I. Chatzikonstantinou, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "A New Shopfloor Orchestration Approach for Collaborative Human-Robot Device Disassembly", 5th IEEE Smart World Congress, Leicester, UK, Aug 2019
 16. A. Chouliara, K. Peppas, A. Tsolakis, T. Vafeiadis, S. Krinidis, D. Tzovaras, "Occupancy inference through energy consumption data: A Smart Home Experiment", 12th International Conference on Computer Vision Sustems, Thessaloniki, Greece, 23-25 September 2019.
 17. K. Christaki, E. Christakis, P. Drakoulis, A. Doumanoglou, N. Zioulis, D. Zarpalas, P. Daras, "Subjective Visual Quality Assessment of Immersive 3D Media Compressed by Open-Source Static 3D Mesh Codecs", 25th International Conference on MultiMedia Modeling (MMM), Thessaloniki, Greece, January 8-11, 2019.
 18. A. Cimmino , V. Oravec, F. Serena, P. Kostelnik, M. P. Villalon, A. Tryferidis, R. G. Castro, S. Vanya, D. Tzovaras, C. Grimm, "VICINITY: IoT Semantic Interoperability Based on the Web of Things", 2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), Santorini Island, Greece, 2019, pp. 241-247. DOI: https://doi.org/10.1109/DCOSS.2019.00061
 19. A. Coluccia, A. Fascista, A. Schumann, L. Sommer, M. Ghenescu, T. Piatrik, G. De Cubber, M. Nalamati, A. Kapoor, M. Saqib, N. Sharma, M. Blumenstein, V. Magoulianitis, D. Ataloglou, A. Dimou, D. Zarpalas, P. Daras, C. Craye, S. Ardjoune, D. De la Iglesia, M. Mandez, R.l Dosil, I. Gonzalez, "Drone-vs-Bird Detection Challenge at IEEE AVSS2019", 16th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS), Taipei, Taiwan, 18-21 Sept. 2019
 20. F. Cruciani, A. Vafeiadis, C. Nugent, I. Cleland, P. McCullagh, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Comparing CNN and Human Crafted Features for Human Activity Recognition", 16th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC 2019), Leicester, UK, Aug 2019
 21. D. Triantafyllou, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Iris Authentication Utilizing Co-occurrence Matrices and Textile Features", 2nd International Workshop on Research Innovation for Secure Societies, 2019
 22. A. Dimara, C. Timplalexis, S. Krinidis, D. Tzovaras, "A Dynamic Convergence Algorithm for Thermal Comfort Modelling", 12th International Conference on Computer Vision Systems, Thessaloniki, Greece, September 23-25 September 2019
 23. E. Kamateri, T. Tsikrika, S. Symeonidis, S. Vrochidis, W. Minker, I. Kompatsiaris, "A test collection for passage retrieval evaluation from health-related resources in Spanish", 41st European Conference on Information Retrieval (ECIR 2019), 14-18 April 2019, Cologne, Germany
 24. P. T. Endo, R. Loomba, R. Quinn, C. Filelis-Papadopoulos, K. Giannoutakis, G. Gravvanis, D. Tzovaras, P. Willis, S. Svorobej, J. Byrne, T. Lynn, "Analyzing resource distribution over a real-world large-scale virtual content infrastructure", In 2019 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), pages 1–7, June 2019
 25. F. Langenfeld, A. Axenopoulos, H. Benhabiles, P. Daras, A. Giachetti, X. Han, K. Hammoudi, D. Kihara, T. M. Lai, H. Liu, M. Melkemi, S. K. Mylonas, G. Terashi, Y. Wang, F. Windal, M. Montess, "SHREC’19 Protein Shape Retrieval Contest", 12th Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 5-6 May 2019, Genova, Italy.
 26. J. Foss, B. Shirley, B. Malheiro, S. Kepplinger, L. Nixon, B. Philipp, V. Mezaris, A. Ulisses, "DataTV 2019: 1st International Workshop on Data Driven Personalisation of Television", Proc. ACM Int. Conf. on Interactive Experiences for TV and Online Video (TVX 2019), Manchester, UK, June 2019.
 27. A. Froetscher, B. Monschieb, A. Drosou, St. Papadopoulos, D. Tzovaras, E. Gelenbe, M.J. Reed, M. Al-Naday, "Improve cybersecurity of C-ITS Road Side Infrastructure Installations: the SerIoT - Secure and Safe IoT approach", IEEE International Conference on Connected Vehicles & Expo (ICCVE'19), 2019.
 28. G. Vingione, G. Scarpino, L. Marzell, T. Pettengell, I. Gialampoukidis, S. Andreadis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, B. Valentin, L. Gale, W.-K. Lee, W. Lee, M. Gienger, D. Hoppe, V. Sitokonstantinou, I. Papoutsis, C. Kontoes, F. Baruffi, M. Ferri, H. Yoon, A. Karppinen and A.-M. Harri, "EOPEN: Open interoperable platform for unified access and analysis of earth observation data", Conference On Big Data From Space (BiDS’19), February 2019, Munich, Germany
 29. D. Galanopoulos, V. Mezaris, "Temporal Lecture Video Fragmentation using Word Embeddings", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Springer LNCS vol. 11296, pp. 254-265, Jan. 2019.
 30. D. Giakoumis, K. Votis, E. Altsitsiadis, S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability", in PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA), Rhodes, Greece, June 5-7 2019, pp. 442-447. doi: 10.1145/3316782.3322767
 31. K. Gkountakos, A. Dimou, G. Papadopoulos, P. Daras, "Incorporating Textual Similarity in Video Captioning Schemes", 25th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/IEEE ITMC 2019), Sophia Antipolis Innovation Park, France, 17-19 June 2019.
 32. A. Grammatikopoulou, K. Dimitropoulos, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, N. Grammalidis, "Motion Analysis of Parkinson Diseased Patients using a Video Game Approach", 12th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments Conference, June 5-7, 2019, Rhodes, Greece
 33. P. Iliadou, I. Paliokas S. Zygouris, K. Votis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, "Use of a Portable EEG Device for Computerized MCI Screening: Preliminary Results of a new Non-Invasive Biometer", (Gr: Χρήση φορητής συσκευής καταγραφής εγκεφαλικών κυμάτων κατά την χορήγηση ηλεκτρονικής δοκιμασίας: προκαταρκτικά αποτελέσματα για την κατασκευή ενός νέου μη-παρεμβατικού βιοδείκτη). In: 11th Panhellenic Conference of Alzheimer’s Disease (PICAD), Thessaloniki, February 14-17, 2019, p. 65.
 34. A. Ioannidou, E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "3D ResNets for 3D Object Classification", in proceedings MultiMedia Modeling (MMM) 2019, Lecture Notes in Computer Science, vol 11295. Springer, Cham
 35. K. Christaki, K. Apostolakis, A. Doumanoglou, N. Zioulis, D. Zarpalas, P. Daras, "Space Wars: An AugmentedVR Game", 25th International Conference on MultiMedia Modeling (MMM), Thessaloniki, Greece, January 8-11, 2019.
 36. K. Gkountakos, T. Semertzidis, G. T. Papadopoulos, P. Daras, "A Reliability Object Layer for Deep Hashing-Based Visual Indexing.", In: Kompatsiaris I., Huet B., Mezaris V., Gurrin C., Cheng WH., Vrochidis S. (eds) MultiMedia Modeling. MMM 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11296. Springer, Cham
 37. I. Kalamaras, I. Xygonakis, K. Glykos, S. Ak-selsen, A. Munch-Ellingsen, H. Thanh Nguyen, A. Jacobsen Lep-perod, K. Bach, K. Votis, D. Tzovaras, "Visual analytics for exploring air quality data in an AI-enhanced IoT environment", In 11th International Conference on Management of Digital EcoSystems (MEDES ’19), November 12–14, 2019, Limassol, Cyprus.ACM, New York, NY,USA, 8 pages. https://doi.org/10.1145/3297662.3365816
 38. G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Identifying terrorism-related key actors in multidimensional social networks", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Jan. 2019.
 39. A. Karananos, A. Dimara, K. Arvanitis, C. Timplalexis, S. Krinidis, D. Tzovaras, "Energy consumption patterns of residential users: A Study in Greece", 12th International Conference on Computer Vision Systems, Thessaloniki, Greece, September 23-25 September 2019
 40. E. Ketzaki, A. Drosou, St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "A light-weighted ANN architecture for the classification of cyber-threats in modern communication networks", 10th International Conference on Networks of the Future (NoF'19), 2019.
 41. R. J. Khusial, P. J. Honkoop, O. Usmani, M. Soares, A. Simpson, M. Biddiscombe, S. Meah, A. Lalas, E. Polychronidou, J. G. Koopmans, K. Moustakas, J. B. Snoeck-Stroband, S. Ortmann, K. Votis, D. Tzovaras, K. F. Chung, S. Fowler, J. K. Sont, "Effectiveness of myAirCoach: a mHealth self-management system, in uncontrolled asthma", In Proc. of European Respiratory Society International Congress (ERS 2019), European Respiratory Journal, vol. 54:Suppl. 63, PA745, Madrid, Spain, 2019, ISSN: 0903-1936
 42. N. Kolokas, S. Krinidis, A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Gait Matching by Mapping Wearable to Camera Privacy-Preserving Recordings: Experimental Comparison of Multiple Settings", in Proc. of the 6th IEEE Control, Decision & Information Technologies (CoDIT2019), P 2019. 10.1109/CoDIT.2019.8820339
 43. N. Kolokas, T. Vafeiadis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Anomaly detection in aluminum production with unsupervised machine learning classifiers", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Sofia, Bulgaria, 3-5 July 2019.
 44. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, I. Ioakimidis, B. Langlet, P. Daras, "A Deep Network for Automatic Video-based Food Bite Detection", 12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS), 23-25 Sept 2019, Thessaloniki, Greece
 45. M. Koutli, N. Theologou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Abnormal Behavior Detection for elderly people living alone leveraging IoT sensors", IEEE BIBE 2019, Athens, Greece, 28-30 October 2019 , DOI: https://doi.org/10.1109/BIBE.2019.00173
 46. M. Koutli, N. Theologou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, A. Kagkini, D. Zandes, K. Karkaletsis, K. Kaggelides, J. A. Miralles, V. Oravec, S. Vanya, "Secure IoT e-Health Applications using VICINITY Framework and GDPR guidelines", 2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS), Santorini Island, Greece, 2019, pp. 263-270. DOI: https://doi.org/10.1109/DCOSS.2019.00064
 47. C. Kouzinopoulos, D. Tzovaras, P. Bembnowicz, M. Meli, M. Bellanger, M. Kauer, J. De Vos, D. Pasero, M. Schellenberg, O. Vujicic, "AMANDA: An Autonomous Self-Powered Miniaturized Smart Sensing Embedded System", 2019 IEEE 9th International Conference on Consumer Electronics (ICCE-Berlin), pages 324-329
 48. A. Lalas, E. Polychronidou, R. Kordonias, P. Evaggelatos, V. Koutkias, K. Votis, D. Tzovaras, "Intelligent Clinical Platform for Self-management, Training, and Support of Chronic Respiratory Patients", SimInhale International Conference on Current Challenges and Future Opportunities for Inhalation Therapies, Athens, Greece, September-October 2019.
 49. A. Lalas, E. Polychronidou, S. Nousias, P. Evaggelatos, R. Kordonias, G. Arvanitis, A. Kokonozi, P. Steiropoulos, A. Georgiou, P. Angelidis, E. Karvounis, K. Moustakas, V. Koutkias, K. Votis, D. Tzovaras, "Take-A-Breath: Smart Platform for Self-management and Support of Patients with Chronic Respiratory Diseases", 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2019), Patras, Greece, July 2019.
 50. A. Lalas, E. Polychronidou, K. Votis, K. Danas, D. Tzovaras, "Self-Management Platform for Chronic Respiratory Diseases through 5G-Enabled Monitoring and Training Approaches", Workshop on 5G e/m-Health and Wearables at the 43rd Wireless World Research Forum (WWRF) Meeting, London, United Kingdom, October 2019.
 51. M. Lazzaro, G. Paterno, J. Landeck, J. Valino, A. Perez-Ortiz, O. Camara, D. G. Fernandez, P. Gkaidatzis, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Smart ICT framework for the intelligent management of different modern energy systems", 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe), Genoa, Italy, 2019. DOI: https://doi.org/10.1109/EEEIC.2019.8783709
 52. T. Loureiro, J. Espeche, M. Vinyals, U. Stecchi, D. Tzovaras, D. Ioannidis, D. Geysen, "Distributed Schemes, Innovative Solutions for Smart Grids: P2P, Multi-Agent Systems & Blockchain", In Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings (Vol. 20, No. 1, p. 5), 2019.
 53. M. Krestenitis, G. Orfanidis, K. Ioannidis, K. Avgerinakis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Early Identification of Oil Spills in Satellite Images Using Deep CNNs", International Conference on MultiMedia Modeling, January 2019, Thessaloniki, Greece
 54. V. Magoulianitis, D. Ataloglou, A. Dimou, D. Zarpalas, P. Daras, "Does Deep Super-Resolution Enhance UAV Detection?", 16th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS), Taipei, Taiwan, 18-21 Sept. 2019
 55. E. Mastorakis, A. Salamanis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "On the Evaluation of a Cluster-Based Reputation Assessment Mechanism for Carpooling Applications", 5th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems. Heraklion, Crete, Greece, 3 – 5 May, 2019.
 56. E. Merdivan, A. Vafeiadis, D. Kalatzis, S. Hanke, J. Kropf, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, M. Geist, "Image-based Text Classification using 2D Convolutional Neural Networks", 5th IEEE Smart World Congress (IEEE SWC 2019), Leicester, UK, Aug 2019
 57. A. Mpatziakas, St. Papadopoulos, S. Khatibiy, A. Drosou, D. Tzovaras, "Slice-aware Resource Orchestration of an Elastic 5G Network via Evolutionary Algorithms", European Conference on Networks & Communications (EuCNC 2019), Valencia, Spain, 2019.
 58. A. Nikolaidou, M. Lazaridis, T. Semertzidis, A. Axenopoulos, P. Daras, "Forensic Analysis of Heterogeneous Social Media Data", In Proc. 11th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2019) - Vol. 2: KEOD, pp 343-350, September 17-19, 2019, Vienna.
 59. L. Nixon, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, I. Patras, V. Mezaris, "Hybrid Video Annotation for Retrieval and Discovery of Newsworthy Video in a News Verification Scenario", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Springer LNCS vol. 11295, pp. 143-155, Jan. 2019.
 60. S. Ortmann, O. Maye, B. Zinke, A. Lalas, K. Votis, D. Tzovaras, A. Lalos, S. Nousias, K. Moustakas, "Wearable sensing technologies for smart asthma guidance", Biomedical Engineering Congress - 53rd Annual Conference of the German Society for Biomedical Engineering (BMT 2019), Frankfurt/Main, Germany, September 2019.
 61. G. Palaiopanos, P. Stalidis, T. Semertzidis, N. Vretos, P. Daras, "Embedding Big Data in Graph Convolutional Networks", 25th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/IEEE ITMC 2019), Sophia Antipolis Innovation Park, France, 17-19 June 2019.
 62. I. Paliokas, N. Katertsidis, K. Glykos, A. Tzallas, K. Votis, D. Tzovaras, "Online Activity Patterns of Social Network Users who are at Risk of Cognitive Decline", In: 3rd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases (MeCoND), Thessaloniki, February 14-17, 2019, p. 106.
 63. K. Papachristou, T. Theodorou, St. Papadopoulos, A. Protogerou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Routing Policy Verification for Enhanced Energy Quality of Service and Security Monitoring in IoT Networks", 23rd Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2019), Nicossia, Cyprus, 2019.
 64. K. Papachristou, T. Theodorou, St. Papadopoulos, A. Protogerou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Runtime and Routing Security Policy Verification for Enhanced Quality of Service of IoT Networks", Global IoT Summit (GIoTS 2019), Aarhus, Denmark, June 2019
 65. A. Papadakis, A. Lalas, K. Votis, D. Tzovaras, "Cybersecurity Aspects of 5G Connectivity in Smart Cities Ecosystem via Connected and Autonomous Vehicles Use Cases", In proc. of 43rd Wireless World Research Forum (WWRF43) meeting, London, United Kingdom, October 2019
 66. G.T. Papadopoulos, A. Axenopoulos, D. Giakoumis, I. Kostavelis, A. Papadimitriou, S. Sillaurren, L. Bastida, O. S. Oguz, D. Wollherr, E. Garnics, V. Vouloutsi, P. Verschure, D. Tzovaras, P. Daras, "A hybrid human-robot collaborative environment for recycling electrical and electronic equipment", 5th IEEE Int. Conf. on Internet of People (IoP 2019), 19-23 August, Leicester, UK.
 67. St. Papadopoulos, N. Dimitriou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Generative Adversarial Networks for Modelling Spatio-Temporal Ageing of Material Appearance and Surface Geometry", In Proc. of the 13th International Workshop on Information Search, Integration & Personalization (ISIP 2019), 2019, Heraklion, Greece, 2019
 68. D. Papageorgiou, D. Casado-Mansilla, A. Tsolakis, C.E. Borges, A. Zacharaki, O. Kamara-Esteban, J. Manuel Avila, I. Moschos, A. Irizar-Arrieta, S. Krinidis, D. L´opez-de-Ipina, D. Tzovaras, "A Socio-economic Survey for Understanding Self-perceived Effectiveness of Persuasive Strategies Towards Energy Efficiency in Tertiary Buildings", IEEE 16th Internation Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC’19), Leicester, UK, 19-23 August 2019
 69. A. Pasias, T. Vafeiadis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Forecasting bath and metal height features in electrolysis process", International Workshop on IoT Applications and Industry 4.0, Santorini Island, Greece, 29-31 May 2019.
 70. C. Patsonakis, S. Terzi, I. Moschos, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Permissioned Blockchains and Virtual Nodes for Reinforcing Trust between Aggregators and Prosumers in Energy Demand Response Scenarios", In 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe) (pp. 1-6). IEEE, June 2019.
 71. K. Peppas, A. Chouliara, A. Tsolakis, S. Krinidis, D. Tzovaras, "Redefining Micro-moments for improving energy behaviour: The SIT4Energy approach", IEEE 16th Internation Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC’19), Leicester, UK, 19-23 August 2019
 72. E. Polychronidou, I. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "Health Vision: An interactive web based platform for healthcare data analysis and visualisation", In July 2019 IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB) (pp. 1-8). IEEE.
 73. E. Polychronidou, A. Lalas, D. Tzovaras, K. Votis, "A systematic distributing sensor system prototype for respiratory diseases", 2019 International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Barcelona, Spain, 2019, pp. 191-196.
 74. A. Psaltis, G. T. Papadopoulos, P. Daras, "Cross-domain Knowledge Transfer Schemes for 3D Human Action Recognition", 2019 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), A Coruna, Spain, 2019. DOI: 10.23919/EUSIPCO.2019.8902670
 75. V. Rousopoulou, A. Nizamis, L. Giugliano, P. Haigh, L. Martins, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Data Analytics towards Predictive Maintenance for Industrial Ovens - A case study based on data analysis of various sensors data", 31st International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE '19), Rome, Italy, 3-7 Jun. 2019, Advanced Information Systems Engineering Workshops, 2019, pages 83-94
 76. V. Rousopoulou, K. Papachristou, N. Dimitriou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Automated mechanical multi-sensorial scanning", in the Proc. of the 12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2019), Thessaloniki, Greece, 2019.
 77. A. Salamanis, T. Ioakeimidis, D. Kehagias, M. Gkemou, D. Tzovaras, "Mobility services data models for open and inclusive MaaS infrastructures", 2nd International Conference on Mobility as a Service. December 3 – 4, 2019.
 78. S. Samaras, V. Magoulianitis, A. Dimou, D. Zarpalas, P. Daras, "UAV Classification With Deep Learning Using Surveillance Radar Data", In Proceedings of the 12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS), Springer, Cham, 2019.
 79. S. Segkouli, S. Stavrotheodoros, N. Kaklanis, K. Votis, G. Dafoulas, C. Karaberi, D. Tzovaras, "IoT–based Smart Living Environments for ageing well in Greece", OpenLivingLab Days Conference, 2 September 2019 – Learning Lab Day at the Science Center and Technology Museum, 3 to 5 September 2019 – OpenLivingLab Days at the Concert Hall M2, Thessaloniki, Greece. (accepted).
 80. S. Segkouli, K. Vaxevani, M. Loukea, G. Dafoulas, C. Karaberi, N. Kaklanis, S. Stavrotheodoros, D. Tzovaras, K. Votis, "Privacy and Ethical challenges in the context of interoperable", open IoT platforms: The Case study of ACTIVAGE IoT services in Greece, Διεθνές Συνέδριο «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΙΑΤΡΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ & ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ», 21-22 Νοεμβρίου 2019.
 81. G. Sfikas, A. Noula, J. Patacas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Building thermal output determination using visible spectrum and infrared inputs", In International Conference on Energy and Sustainable Futures 2019 (p. Ab62). Nottingham Trent University, September, 2019.
 82. G. Sfikas, J. Patacas, C. Psarros, A. Noula, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Deep Neural Network-Based Method For The Detection And Accurate Thermography Statistics Estimation Of Aerially Surveyed Structures", In 19th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality, 2019.
 83. M. Siavvas, C. Marantos, L. Papadopoulos, D. Kehagias, D. Soudris, D. Tzovaras, "On the Relationship between Software Security and Energy Consumption", 15th China-Europe International Symposium on Software Engineering Education (CEISEE). May 30 – 31, 2019.
 84. M. Siavvas, D. Tsoukalas, M. Jankovic, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, D. Tzovaras, N. Anicic, E. Gelenbe, "An Empirical Evaluation of the Relationship between Technical Debt and Software Security", 9th International Conference on Information Society and Technology (ICIST2019), March, 10 – 13, 2019.
 85. E. Skartados, A. Kargakos, E. Tsiogas, I. Kostavelis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "GPR Antenna Localization Based on A-Scans", In 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2019), IEEE, A Coruna, Spain, Sep 2019
 86. E. Skartados, I. Kostavelis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Automatic Subsurface Map Generation based on GPR Data Processing", 5th IEEE Smart World Congress, Leicester, UK, Aug 2019
 87. E. Skartados, I. Kostavelis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Hybrid Geometric Similarity and Local Consistency Measure for GPR Hyperbola Detection", In 12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2019), Thessaloniki, Greece, Sep 2019
 88. G. Spanos, K. Giannoutakis, K. Votis, D. Tzovaras, "Combining statistical and machine learning techniques in iot anomaly detection for smart homes", In 2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD), pages 1–6, Sep. 2019
 89. E. Stathopoulos, I. Paliokas, G. Meditskos, S. Diplaris, S. Tsafaras, E. Valkouma, G. Pehlivanides, C. Riggas, S. Vrochidis, K. Votis, D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, "Smart Discovery of Cultural and Natural Tourist Routes", In: Social Innovation and Web Intelligence (SIWEB), part of Web Intelligence 2019, Thessaloniki, Greece, pp. 208-214. doi: 10.1145/3358695.3361105.
 90. K. Stavridis, A. Psaltis, A. Dimou, G.T. Papadopoulos, P. Daras, "Deep Spatio-Temporal Modeling for Object-Level Gaze-Based Relevance Assessment", 2019 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), A Coruna, Spain, 2019. DOI: 10.23919/EUSIPCO.2019.8902990
 91. G. Stavropoulos, A. Drosou, N. Dimitriou, D. Tzovaras, "A short-term biometric based system for accurate personalized tracking", in the Proc. of the 12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2019), Thessaloniki, Greece, 2019.
 92. V. Sterzentsenko, L. Saroglou, A. Chatzitofis, S. Thermos, N. Zioulis, A. Doumanoglou, D. Zarpalas, P. Daras, "Self-Supervised Deep Depth Denoising", In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 2019 (pp. 1242-1251)
 93. S. Terzi, A. Zacharaki, A. Nizamis, K. Votis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, I. Stamelos "Transforming the supply-chain management and industry logistics with blockchain smart contracts", Proceedings of the 23rd Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI'19), Nicosia, Cyprus, 2019, DOI: https://doi.org/10.1145/3368640.3368655
 94. T. Theodoridis, V. Solachidis, K. Dimitropoulos, L. Gymnopoulos, P. Daras, "A Survey on AI Nutrition Recommender Systems", 12th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments Conference, June 5-7, 2019, Rhodes, Greece
 95. A. Theodouli, S. Arakliotis, K. Moschou, K. Votis, D. Tzovaras, "On the design of a Blockchain-based system to facilitate Healthcare Data Sharing", In 2018 17th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications/12th IEEE International Conference On Big Data Science And Engineering (TrustCom/BigDataSE) (pp. 1374-1379). IEEE. (2018, August)
 96. C. Timplalexis, A. Dimara, S. Krinidis, D. Tzovaras, "Thermal Comfort Metabolic Rate and Clothing Inference", 12th International Conference on Computer Vision Systems, Thessaloniki, Greece, September 23-25 September 2019
 97. C. Timplalexis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "EMD and Gradient Boosting Regression for NILM at Residential Houses", Bosch Artificial Intelligence Conference (AI CON’19), Renningen, Gernamy, 29 October 2019.
 98. P. Toupas, D. Chamou, K. Giannoutakis, A. Drosou, D. Tzovaras, "An Intrusion Detection System for Multi-Class Classification based on Deep Neural Networks", in Proc. of the 19th IEEE International Conference on Machine Learning & Applications (ICMLA 2019), Florida, USA, 2019.
 99. A. Triantafyllidis, A. Alexiadis, D. Elmas, K. Votis, D. Tzovaras, "A social robot-based platform for prevention of childhood obesity", in: Proc. - 2019 IEEE 19th Int. Conf. Bioinforma. Bioeng. BIBE 2019, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019: pp. 914–917. doi:10.1109/BIBE.2019.00171.
 100. R. Troncy, J. Laaksonen, H. Tavakoli, L. Nixon, V. Mezaris, "AI4TV 2019: 1st International Workshop on AI for Smart TV Content Production, Access and Delivery", Proc. ACM Multimedia 2019, Nice, France, October 2019.
 101. E. Tsiogas, I. Kostavelis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "V-Disparity Based Obstacle Avoidance for Dynamic Path Planning of a Robot-Trailer", In 12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2019), Thessaloniki, Greece, Sep 2019
 102. E. Tsiogas, I. Kostavelis, G. Kouros, A. Kargakos, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Surface Exploration with a Robot-Trailer System for Autonomous Subsurface Scanning", 5th IEEE Smart World Congress, Leicester, UK, Aug 2019
 103. D. Tsoukalas, M. Jankovic, M. Siavvas, D. Kehagias, A. Chatzigeorgiou, D. Tzovaras, "On the Applicability of Time Series Models for Technical Debt Forecasting", 15th China-Europe International Symposium on Software Engineering Education (CEISEE). May 30 – 31, 2019.
 104. A. Tzallas, N. Katertsidis, I. Paliokas, K. Glykos, K. Votis, D. Tzovaras, "Development of an online platform (CAREGIVERSPRO-MMD) based on social networking and gamification for people living with dementia and their caregivers", In: 3rd Mediterranean Conference on Neurodegenerative Diseases (MeCoND), Thessaloniki, February 14-17, 2019, p. 105.
 105. D. Tzovaras, I. Damousis, A. Papanikolaou, G. Pitsiladis, G.Barbagelata, "DRIMPAC: Unified Demand Response Interoperability Framework Enabling Market Participation of Active Energy Consumers", Sustainable Places 2019, MDPI, 5-7/06/2019.
 106. D. Tzovaras, A. Papanikolaou, G. Pitsiladis, I. Damousis, G. Georghiou, "Addressing Demand Response Interoperability challenges for small prosumers: The DRIMPAC project concept", SyNERGYMED 2019, IEEE, 28-30/05/2019.
 107. T. Vafeiadis, A. Alexiadis, V. Dimaridou, S. Krinidis, K. Kitsikoudis, L. Makris, D. Davidovic, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Anomaly detection in smart meters", 14th Conference of Slovenian Electric Power Engineers, Laško, Slovenija, 21-23 May 2019.
 108. A. Vafeiadis, E. Fanioudakis, I. Potamitis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Two-Dimensional Convolutional Recurrent Neural Networks for Speech Activity Detection", 20th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2019), Graz, Austria, Sep 2019
 109. T. Vafeiadis, A. Nizamis, K. Apostolou, V. Charisi, I. Metaxa, T. Mastos, D. Ioannidis, A. Papadopoulos, D. Tzovaras, "Intelligent Information Management System for Decision Support: Application in a lift manufacturer’s shop floor", International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2019) Sofia, Bulgaria, 3-5 Jul. 2019
 110. T. Vafeiadis, A. Nizamis, V. Pavlopoulos, L. Giugliano, V. Rousopoulou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Data Analytics Platform for the Optimization of Waste Management Procedures", International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS 2019) - International Workshop on IoT Applications and Industry 4.0 (IoTI4), Santorini, Greece, 29-31 May 2019
 111. I. Vagliano, A. Fessl, F. Guenther, T. Koehler, V. Mezaris, A. Saleh, A. Scherp, I. Simic, "Training Researchers with the MOVING Platform", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Springer LNCS vol. 11296, pp. 560-565, Jan. 2019.
 112. N. Vakakis, O. Nikolis, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Cybersecurity in SMEs: The Smart-Home/Office Use Case", In 2019 IEEE 24th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD) (pp. 1-7), IEEE, September 2019.
 113. P. Vartholomeos, C. Papadopoulos, P. Marantos, G. Karras, I. Kostavelis, D. Giakoumis, B. Lanterchi, D. Tzovaras, "A Web-based HRI Interface for Teleoperation of Overground and Underground Robots", 5th IEEE Smart World Congress, Leicester, UK, Aug 2019
 114. M. Vasileiadis, C.S. Bouganis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Optimising 3D-CNN Design towards Human", Pose Estimation on Low Power Devices. British Machine Vision Conference (BMVC 2019)
 115. M. Vasileiadis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Facial Soft Biometrics Detection on Low Power Devices", IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW 2019)
 116. Y. You, M. Lecca, M. Gottardi, G. Urlini, N. Vretos, L. Gymnopoulos, P. Daras, "A Battery Powered Vision Sensor for Forensic Evidence Gathering", 13th International Conference on Distributed Smart Cameras, Trento, Italy, 9-11 September 2019.
 117. L. Zacharia, L. Tziovani, M. Savva, L. Hadjidemetriou, E. Kyriakides, A. Bintoudi, B. Azzopardi, "Optimal Energy Management and Scheduling of a Microgrid in Grid-Connected and Islanded Modes", (2019, September), In 2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST) (pp. 1-6). IEEE, DOI: 10.1109/SEST.2019.884912
 118. Κ. Zafeirouli, Α. Dimou, A. Axenopoulos, P. Daras, "Efficient, Lightweight, Coordinate-Based Network for Image Super Resolution", 25th International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/IEEE ITMC 2019), Sophia Antipolis Innovation Park, France, 17-19 June 2019.
 119. M. Zampoglou, F. Markatopoulou, G. Mercier, D. Touska, E. Apostolidis, S. Papadopoulos, R. Cozien, I. Patras, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Detecting tampered videos with multimedia forensics and deep learning", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Springer LNCS vol. 11295, pp. 374-386, Jan. 2019.
 120. S. Zikos, M. Tsourma, E. Lithoxoidou, A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "User Acceptance Evaluation of a Gamified Knowledge Sharing Platform for Use in Industrial Environments", International Journal of Serious Games, (2019) 6(2), 89 - 108. https://doi.org/10.17083/ijsg.v6i2.275
 121. N. Zioulis, A. Karakottas, D. Zarpalas, F. Alvarez, P. Daras, "Spherical View Synthesis for 360o Self-Supervised Depth Estimation", The 7th International Conference on 3D Vision (3DV), Quebec City, Canada, 16-19 September 2019

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. E. Apostolidis, K. Apostolidis, I. Patras, V. Mezaris, "Video Fragmentation and Reverse Search on the Web", in book "Video Verification in the Fake News Era", V. Mezaris, L. Nixon, S. Papadopoulos, D. Teyssou (Eds.), pp. 53-90, Springer, 2019. DOI:10.1007/978-3-030-26752-0_3.
 2. D. Giakoumis, G. Peleka G, M. Vasileiadis, I. Kostavelis, D. Tzovaras, "Service Robot Behaviour Adaptation Based on User Mood, Towards Better Personalized Support of MCI Patients at Home", In: Smart Assisted Living. Computer Communications and Networks. Springer, Cham, 2020.
 3. E. Diamantidou, A. Lalas, K. Votis, D. Tzovaras, "Multimodal Deep Learning Framework for Enhanced Accuracy of UAV Detection", In proc. of Workshop on Vision-enabled UAV and counter-UAV technologies for surveillance and security of critical infrastructures (UAV4S) at the 12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2019), Springer Nature Switzerland AG, D. Tzovaras et al. (Eds.): ICVS 2019, LNCS 11754, pp. 768–777, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-34995-0_70
 4. I. Kompatsiaris, B. Huet, V. Mezaris, C. Gurrin, W.-H. Cheng, S. Vrochidis (Eds.), "MultiMedia Modeling", “25th Int. Conf., MMM 2019, Thessaloniki, Greece, Proceedings, Part I”, Springer LNCS vol. 11295, Jan. 2019.
 5. I. Kompatsiaris, B. Huet, V. Mezaris, C. Gurrin, W.-H. Cheng, S. Vrochidis (Eds.), "MultiMedia Modeling", “25th Int. Conf., MMM 2019, Thessaloniki, Greece, Proceedings, Part II”, Springer LNCS vol. 11296, Jan. 2019. https://www.springer.com/gp/book/9783030057152
 6. I. Kostavelis, D. Giakoumis, E. Skartados, A. Kargakos, D. Tzovaras, "Smart Perception System for Subsurface Robot Mapping: From Simulation to Actual System Realization", In: Cyber-Enabled Intelligence. Taylor & Francis, 2019.
 7. E. Markakis, Y. Nikoloudakis, E. Pallis, G. Sakellariou, S. Salonikias, N. Tsinganos, A. Sideris, N. Zotos, A. Drosou, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "The fortika accelerated edge solution for automating SMEs security", European Landscape on Cybersecurity and Privacy Research Challenges, 2019
 8. F. Markatopoulou, D. Galanopoulos, C. Tzelepis, V. Mezaris, I. Patras, "Concept-Based and Event-Based Video Search in Large Video Collections", in book "Big Data Analytics for Large-Scale Multimedia Search", S. Vrochidis, B. Huet, E. Chang, I. Kompatsiaris (Eds.), ISBN: 9781119376972 (Hardcover), 9781119376996 (online), Wiley, March 2019. https://doi.org/10.1002/9781119376996.ch2
 9. F. Markatopoulou, M. Zampoglou, E. Apostolidis, S. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Finding Semantically Related Videos in Closed Collections", in book "Video Verification in the Fake News Era", V. Mezaris, L. Nixon, S. Papadopoulos, D. Teyssou (Eds.), pp. 127-159, Springer, 2019. DOI:10.1007/978-3-030-26752-0_5.
 10. G. Mercier, F. Markatopoulou, R. Cozien, M. Zampoglou, E. Apostolidis, A. Metsai, S. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Detecting Manipulations in Video", in book "Video Verification in the Fake News Era", V. Mezaris, L. Nixon, S. Papadopoulos, D. Teyssou (Eds.), pp. 161-189, Springer, 2019. DOI:10.1007/978-3-030-26752-0_6.
 11. V. Mezaris, L. Nixon, S. Papadopoulos, D. Teyssou (Eds.), "Video Verification in the Fake News Era", Springer, 2019. DOI:10.1007/978-3-030-26752-0.
 12. S. Zikos, G. Albanis, M. Tsourma, A. Drosou, D. Zarpalas, P. Daras, D. Tzovaras, "Human-centred Factories from Theory to Industrial Practice. Lessons Learned and Recommendations.", ACE Factories Cluster White Paper, October 2019.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: