Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Συμεών Παπαδόπουλος - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "FIVR: Fine-grained Incident Video Retrieval", arXiv preprint arXiv:1809.04094 (under revision in TMM) https://arxiv.org/pdf/1809.04094.pdf
 2. O. Papadopoulou, M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "A corpus of debunked and verified user-generated videos", Online Information Review (2018)
 3. C. Iakovidou, M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Content-aware detection of JPEG grid inconsistencies for intuitive image forensics", Journal of Visual Communication and Image Representation, 54, 155-170, 2018.
 4. A. Tsakalidis, S. Papadopoulos, R. Voskaki, K. Ioannidou, C. Boididou, A. Cristea, et al, "Building and evaluating resources for sentiment analysis in the greek language", Language Resources and Evaluation, 52(4), 1021-1044
 5. E. Kosmidis, P. Syropoulou, S. Tekes, P. Schneider, E. Spyromitros-Xioufis, M. Riga, P. Charitidis, A. Moumtzidou, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Stavrakas, G. Hloupis, A. Loukidis, K. Kourtidis, A. Georgoulias, G. Alexandri, "hackAIR: Towards raising Awareness about Air Quality in Europe by developing a Collective Online Platform", ISPRS International Journal of Geo-Information 2018
 6. G. Rizos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Multilabel user classification using the community structure of online networks", 2017, PloS one, 12(3), e0173347
 7. K. Konstantinidis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Exploring Twitter communication dynamics with evolving community analysis", 2017, PeerJ Computer Science, 3, e107
 8. V. Gkatziaki, S. Papadopoulos, R. Mills, S. Diplaris, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris. "easIE: easy-to-use Information Extraction for constructing CSR databases from theWeb", ACM Transactions on Internet Technology, Special Section on Computational Ethics and Accountability, DOI: 10.1145⁄3155807,
 9. C. Boididou, S.E. Middleton, Z. Jin, S. Papadopoulos, D.-T. Dang-Nguyen, G. Boato, I. Kompatsiaris, "Verifying information with multimedia content on Twitter", Multimedia Tools and Applications (2017): 1-27.
 10. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Geotagging Text Content With Language Models and Feature Mining", 2017, Proceedings of the IEEE, 105(10), 1971-1986.
 11. M. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "MGraph: multimodal event summarization in social media using topic models and graph-based ranking", International Journal of Multimedia Information Retrieval, 5(1), 51-69, 2016.
 12. S. Papadopoulos, K. Bontcheva, E. Jaho, M. Lupu, C. Castillo, "Overview of the Special Issue on Trust and Veracity of Information in Social Media", ACM Trans. Inf. Syst. 34, 3, Article 14 (April 2016).
 13. M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "A Large-Scale Evaluation of Splicing Localization Algorithms for Web Images", Multimedia Tools and Applications (special issue on Recent Advances in Multimedia Security: Biometrics & Forensics).
 14. E. Mantziou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Learning to detect concepts with Approximate Laplacian Eigenmaps in large-scale and online settings", International Journal of Multimedia Information Retrieval 4(2), pp. 95-111, 2015
 15. A. Tsakalidis, S. Papadopoulos, A. Cristea, I. Kompatsiaris, "Predicting elections for multiple countries using Twitter and polls", IEEE Intelligent Systems, 30(2), 10-17, 2015.
 16. E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, G. Tsoumakas, I. Vlahavas, "A Comprehensive Study over VLAD and Product Quantization in Large-scale Image Retrieval", IEEE Transactions on Multimedia 16(6), pp. 1713-1728, October 2014.
 17. S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Social Multimedia Crawling for Mining and Search", IEEE Computer, Volume 47, Issue 5, May 2014, pp. 84-87
 18. L. A. Sutton, G. Papadopoulos, A. Hadzidimitriou, S. Papadopoulos, E. Kostareli, R. Rosenquist, D. Tzovaras, K. Stamatopoulos, "An Entity Evolving into a Community: Defining the Common Ancestor and Evolutionary Trajectory of Chronic Lymphocytic Leukemia Stereotyped Subset# 4", Molecular Medicine, Vol. 20, No. 1, p. 720, 2014.
 19. L. Aiello, G. Petkos, C. Martin, D. Corney, S. Papadopoulos, R. Skraba, A. Goker, I. Kompatsiaris, A. Jaimes, "Sensing trending topics in Twitter", Transactions on Multimedia, online preprint, IEEE, 2013, doi:10.1109/TMM.2013.2265080
 20. S. Vrochidis, S. Papadopoulos, A. Moumtzidou, P. Sidiropoulos, E. Pianta, I. Kompatsiaris, "Towards Content-based Patent Image Retrieval: A Framework Perspective", World Patent Information Journal, Volume 32, Issue 2, pp 94-106, June 2010
 21. S. Papadopoulos, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "The Dynamics of Content Popularity in Social Media" In International Journal of Data Warehousing and Mining, Vol.6, Issue 1, 2010, accepted for publication
 22. L. Wanner, R. Baeza-Yates, S. Brugmann, J. Codina, B. Diallo, E. Escorsa, M. Giereth, I. Kompatsiaris, S. Papadopoulos, E. Pianta, G. Piella, I. Puhlmann, G. Rao, M. Rotard, P. Schoester, L. Serafini, V. Zervaki, "Towards content-oriented patent document processing" World Patent Information, In Press, Corrected Proof, May 2007

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. M. Zampoglou, F. Markatopoulou, G. Mercier, D. Touska, E. Apostolidis, S. Papadopoulos, R. Cozien, I. Patras, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Detecting tampered videos with multimedia forensics and deep learning", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Springer LNCS vol. 11295, pp. 374-386, Jan. 2019.
 2. V. Gkatziaki, S. Diplaris, S. Papadopoulos, R. Mills, I. Kompatsiaris, "DynaMat: Open data-based dynamic comparison and summarization of financial and CSR performance of companies", 3rd Int. Workshop on the Internet for Financial Collective Awareness & Intelligence, IFIN 2018, Glasgow, UK, November 12-13, 2018
 3. E. Krasanakis, E. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "VenueRank: Identifying Venues that contribute to Artist Popularity". Proceedings of ISMIR 2018, September 23-27, Paris, France
 4. P. Charitidis, E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Twitter-Based Sensing of City-Level Air Quality". In 13th Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP) (pp. 1-5). IEEE. (2018, June)
 5. E. Krasanakis, E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Adaptive Sensitive Reweighting to Mitigate Bias in Fairness-aware Classification", In Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web (pp. 853-862), (2018, April)
 6. V. Gkatziaki, S. Papadopoulos, S. Diplaris, I. Kompatsiaris, "Large-Scale Open Corporate Data Collection and Analysis as an Enabler of Corporate Social Responsibility Research", In: Kompatsiaris I. et al. (eds) Internet Science. INSCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10673, pp. 266-280, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70284-1_21
 7. M. Vogiatzi, Ch. Keratidis, M. Schinas, S. Diplaris, S. Yümlü, P. Forbes, S. Papadopoulos, P. Syropoulou, L. Apostolidis, I. Kompatsiaris, M. Symeonidou, "The STEP Project: Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues", In: Kompatsiaris I. et al. (eds) Internet Science. INSCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10673, pp 148-156, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70284-1_12
 8. C. Boididou, S. Papadopoulos, L. Apostolidis, I. Kompatsiaris, "Learning to Detect Misleading Content on Twitter", In Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, pp. 278-286. ACM, 2017.
 9. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Near-Duplicate Video Retrieval with Deep Metric Learning", IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV Workshops), 2017, pp. 347-356
 10. I. Gialampoukidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Detection of Terrorism-related Twitter Communities using Centrality Scores", In Proceedings of the 2nd International Workshop on Multimedia Forensics and Security, pp. 21-25. ACM, 2017.
 11. M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, J. Spangenberg, "A web-based service for disturbing image detection", Proc. 23rd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'17), Reykjavik, Iceland, 4-6 January, 2017.
 12. D. Teyssou, J.-M. Leung, E. Apostolidis, K. Apostolidis, S. Papadopoulos, M. Zampoglou, O. Papadopoulou, V. Mezaris, "The InVID Plug-in: Web Video Verification on the Browser", Proc. Int. Workshop on Multimedia Verification (MuVer 2017) at ACM Multimedia 2017, Mountain View, CA, USA, October 2017.
 13. V. Mezaris, L. Nixon, S. Papadopoulos, J. Spangenberg, "MuVer17 - First International Workshop on Multimedia Verification", Proc. ACM Multimedia 2017, Mountain View, CA, USA, October 2017.
 14. E. Krasanakis, E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Tunable Plug-In Rules with Reduced Posterior Certainty Loss in Imbalanced Datasets", Proc. 1st International Workshop on Learning with Imbalanced Domains: Theory and Applications (Co-located with ECML/PKDD 2017), Skopje, 22 Sep. 2017.
 15. S. Andreadis, I. Gialampoukidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Monitoring Tool for Terrorism-related Key-players and Key-communities in Social Media Networks", In Proceedings of the 2017 IEEE European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC 2017), Dekelia Air Base, Athens, Greece, September 11-13, 2017.
 16. O. Papadopoulou, M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Web Video Verification using Contextual Cues", In Proceedings of International Workshop on Multimedia Forensics and Security (MFSec 2017), Bucharest, Romania, June 06, 2017
 17. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Near-Duplicate Video Retrieval by Aggregating Intermediate CNN Layers", Proc. 23rd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'17), Reykjavik, Iceland, 4-6 January, 2017.
 18. S. Papadopoulos, G. Petkos, E. Spyromitros-Xioufis, I. Kompatsiaris, "A Disclosure Scoring Framework for Personal Data", Conference/Exhibition (Poster), European Data Forum, 2016
 19. M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, R. Bouwmeester, J. Spangenberg, "Image Forensics on the Web and Social Media for News Professionals", Proceedings of SMNews at ICWSM 2016.
 20. G. Rizos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, Predicting News Popularity by Mining Online Discussions, In Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web (WWW '16 Companion). 2016. International World Wide Web Conferences Steering Committee, Republic and Canton of Geneva, Switzerland, 737-742.
 21. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "In-depth Exploration of Geotagging Performance using Sampling Strategies on YFCC100M", Proceedings of the 2016 ACM Workshop on Multimedia COMMONS, pp. 3-10, ACM, New York, NY.
 22. G. Kordopatis-Zilos, A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Placing Images with Refined Language Models and Similarity Search with PCA-reduced VGG Features", MediaEval 2016 workshop, Hilversum, Netherlands, October 2016.
 23. C. Boididou, S. Papadopoulos, S.E. Middleton, D.T.D. Nguyen, M. Riegler, A. Petlund, I. Kompatsiaris, "The VMU Participation @ Verifying Multimedia Use 2016", MediaEval 2016 workshop, Hilversum, Netherlands, October 2016.
 24. C. Boididou, S.E. Middleton, S. Papadopoulos, D.T. Dang-Nguyen, M. Riegler, G. Boato, A. Petlund, I. Kompatsiaris, "Verifying Multimedia Use at MediaEval 2016", MediaEval 2016 workshop, Hilversum, Netherlands, October 2016.
 25. E. Spyromitros-Xioufis, G. Petkos, S. Papadopoulos, R. Heyman, I. Kompatsiaris, "Perceived versus Actual Predictability of Personal Information in Social Networks", Proc. 3rd International Conference on Internet Science (INSCI 2016), Florence, Italy, September 12-14, 2016.
 26. A. Moumtzidou, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, K. Kourtidis, G. Hloupis, I. Stavrakas, K. Papachristopoulou, C. Keratidis, "Towards Air Quality Estimation Using Collected Multimodal Environmental Data", 1st International Workshop on Internet and Social media for Environmental Monitoring (In conjunction with the 3rd international conference on Internet Science (INSCI 2016)), Florence, Italy, 12 September 2016.
 27. E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, A. Popescu, I. Kompatsiaris, "Personalized Privacy-aware Image Classification", Proc. International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), New York, USA, June 6-9, 2016.
 28. A. Moumtzidou, S. Papadopoulos, S. Vrochidis I. Kompatsiaris, K. Kourtidis, G. Hloupis, I. Stavrakas, K. Papachristopoulou, C. Keratidis, "Collection of Multimodal Environmental Data for Air Quality Estimation", Proc. of 1st International Workshop on the Social Web for Environmental and Ecological Monitoring (SWEEM), Cologne, Germany, 17 May 2016.
 29. G. Petkos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Social Circle Discovery in Ego-Networks by Mining the Latent Structure of User Connections and Profile Attributes", ASONAM 2015.
 30. G. Petkos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "PScore: a framework for enhancing privacy awareness in online social networks", MFSec 2015.
 31. T. Theodoridis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Assessing the Reliability of Facebook User Profiling", ICCSS, 2015
 32. G. Rizos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Learning to Classify Users in Online Interaction Networks", ICCSS, 2015
 33. C. Boididou, K. Andreadou, S. Papadopoulos, D.-T. Dang-Nguyen, G. Boato, M. Riegler, I. Kompatsiaris, "Verifying Multimedia Use at MediaEval 2015", In Proceedings of MediaEval 2015.
 34. M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Detecting image splicing in the wild Web", In Proceedings of ICME 2015 Workshop on Web Multimedia Verification (WeMuV 2015).
 35. C. Boididou, S. Papadopoulos, D.-T. Dang-Nguyen, G. Boato, I. Kompatsiaris, "The CERTH-UNITN Participation @ Verifying Multimedia Use 2015", Proceedings of MediaEval 2015.
 36. G. Kordopatis-Zilos, A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "CERTH/CEA LIST at MediaEval Placing Task 2015", In Proceedings of MediaEval 2015.
 37. K. Iliakopoulou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "News-oriented multimedia search over multiple social networks", Proceedings of CBMI 2015.
 38. K. Andreadou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Web image size prediction for efficient focused image crawling", Proceedings of CBMI 2015.
 39. E. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Visual Event Summarization on Social Media using Topic Modelling and Graph-based Ranking Algorithms", Proceedings of ICMR 2015.
 40. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Geotagging Social Media Content with a Refined Language Modelling Approach", Proceedings of PA-KDD workshop PAISI 2015.
 41. K. Andreadou, S. Papadopoulos, L. Apostolidis, A. Krithara, I. Kompatsiaris, "Media REVEALr: A Social Multimedia Monitoring and Intelligence System for Web Multimedia Verification", In Intelligence and Security Informatics (pp. 1-20). Springer International Publishing.
 42. M. Schinas, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Multimodal Graph-based Event Detection and Summarization in Social Media Streams", In Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Multimedia Conference (pp. 189-192). ACM.
 43. A. Popescu, E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, H. Le Borgne, I. Kompatsiaris, "Toward an Automatic Evaluation of Retrieval Performance with Large Scale Image Collections", Proc. 2015 Workshop on Community-Organized Multimodal Mining: Opportunities for Novel Solutions (MMCommons ‘15), Brisbane, Australia, October 26-30, 2015.
 44. A. Popescu, M. Hildebrandt, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, L. Claeys, T. Seymoens, D. Lund, T. Michalareas, T. Kastrinogiannis, E. de Vries, N. van Dijk, J. Pierson, A.M. Padyab, E. Gadeski, H. Le Borgne, "User Empowerment for Enhanced Online Presence Management – Use Cases and Tools", Amsterdam Privacy Conference 2015, pages 23-26, 8 October 2015, Amsterdam
 45. E. Spyromitros-Xioufis, A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "USEMP: Finding Diverse Images at MediaEval 2015", Proc. MediaEval 2015 Multimedia Benchmark Workshop, Wurzen, Germany, September 14-15, 2015.
 46. M. Schinas, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Multimodal Event Detection and Summarization in Large Scale Image Collections", Proc. International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), Shanghai, China, June 23-26, 2015.
 47. E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, A. Ginsca, A. Popescu, I. Kompatsiaris, I. Vlahavas, "Improving Diversity in Image Search via Supervised Relevance Scoring", Proc. International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), Shanghai, China, June 23-26, 2015.
 48. T. Tsikrika, K. Andreadou, A. Moumtzidou, E. Schinas, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Unified Model for Socially Interconnected Multimedia-Enriched Objects", 21st MultiMedia Modelling Conference (MMM2015), Sydney, Australia, 5-7 January, 2015.
 49. G. Petkos, S. Papadopoulos, L. Aiello, R. Skraba, I. Kompatsiaris, "A soft frequent pattern mining approach for textual topic detection", Proceedings of the 4th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS '14). ACM, New York, NY, USA, Article 25, 2014
 50. G. Petkos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Graph-Based Multimodal Clustering for Social Event Detection in Large Collections of Images", Proceedings of MultiMedia Modeling, Lecture Notes in Computer Science Volume 8325, pp 146-158, Springer, 2014
 51. S. Beis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Benchmarking Graph Databases on the Problem of Community Detection", Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 312, pp 3-14, Springer, 2014
 52. A. Tsakalidis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "An Ensemble Model for Cross-Domain Polarity Classification on Twitter", Proceedings of Web Information Systems Engineering–WISE 2014 (pp. 168-177). Springer International Publishing, 2014
 53. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, D. Corney, N. Heise, M. Klusch, E. Jaho, J. Geurts, I. Liu, G. Petkos, S. Papadopoulos, N. Sarris, A. Goker, J. Spangenberg, "Real-time social media indexing and search", In: IET Conference Proceedings, International Broadcasting Community Conference 2014 (IBC 2014), Amsterdam, Netherlands, p. 5.3-5.3.
 54. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, S. Papadopoulos, "Invited Keynote at MSDM 2014: Multimodal Social Data Management Workshop", (part of EDBT/ICDT 2014), “Social Data and Multimedia Analytics for News and Events Applications”, pp. 280-281
 55. G. Petkos, S. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2014: Challenges, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2014 Workshop, CEUR vol. 1263, Barcelona, Spain, October 2014.
 56. A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "USEMP at MediaEval Placing Task 2014", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
 57. G. Kordopatis-Zilos, G. Orfanidis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "SocialSensor at MediaEval Placing Task 2014", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
 58. M. Riga, G. Petkos, S. Papadopoulos, M. Schinas, I. Kompatsiaris, "CERTH @ MediaEval 2014 Social Event Detection Task", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
 59. E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, I. Vlahavas, "SocialSensor: Finding Diverse Images at MediaEval 2014", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
 60. S. Papadopoulos, K. Votis, C. Alexakos, D. Tzovaras, "Feature Extraction and Visual Feature Fusion for the Detection of Concurrent Prefix Hijacks", 1st Workshop on New Methods and Tools for Big Data (MT4BD), part of the 10th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI), Sep. 2014.
 61. G. Petkos, S. Papadopoulos, V. Mezaris, R. Troncy, P. Cimiano, T. Reuter, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval: a three-year retrospect of tasks and results", Proc. ACM ICMR 2014 Workshop on Social Events in Web Multimedia (SEWM), Glasgow, UK, April 2014.
 62. C. Boididou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, S. Schifferes, N. Newman, "Challenges of computational verification in social multimedia", Proceedings of the companion publication of the 23rd international conference on World Wide Web companion (WWW Companion '14). pp. 743-748, April 2014
 63. T. Reuter, S. Papadopoulos, V. Mezaris, P. Cimiano, "ReSEED: Social Event dEtection Dataset", Proc. 5th ACM Multimedia Systems Conference (MMSys’14), Singapore, March 2014.
 64. D. Kastrinakis, S. Papadopoulos, A. Vakali, "Compact and Distinctive Visual Vocabularies for Efficient Multimedia Data Indexing", Advances in Databases and Information Systems (pp. 98-111). Springer Berlin Heidelberg, 2013
 65. E. Mantziou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Scalable training with approximate incremental Laplacian Eigenmaps and PCA", Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia (pp. 381-384). ACM, 2013
 66. K. Konstantinidis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Community structure and evolution analysis of osn interactions around real-world social phenomena", In Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics (pp. 9-16). ACM.
 67. E. Schinas, S. Papadopoulos, S. Diplaris, I. Kompatsiaris, I. Mass, J. Herzig, L. Boudakidis, "EventSense: Capturing the Pulse of Large-scale Events by Mining Social Media Streams", Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics, PCI'13 (pp. 17-24). ACM
 68. T. Reuter, S. Papadopoulos, G. Petkos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, P. Cimiano, C. de Vries, S. Geva, "Social Event Detection at MediaEval 2013: Challenges, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2013 Workshop, CEUR vol. 1043, Barcelona, Spain, October 2013.
 69. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, E. Spyromitros-Xioufis, A. Symeonidis, I. Kompatsiaris, "CERTH at MediaEval Placing Task 2013", Proc. MediaEval 2013 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Spain, October 18-19, 2013.
 70. D. Corney, C. Martin, A. Göker, E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, L. Aiello, B. Thomee, "SocialSensor: Finding Diverse Images at MediaEval 2013", Proc. MediaEval 2013 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Spain, October 18-19, 2013.
 71. S. Nikolopoulos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Reality Mining in urban space", The Fourth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2013), Workshop on Urban Computing & Modern Cities, Piraeus, Greece, July 10 – 12, 2013.
 72. E. Mantziou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Large-scale semi-supervised learning by Approximate Laplacian Eigenmaps, VLAD and Pyramids", In Proceedings of the 14th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services WIAMIS 2013), Paris, France, July 2013.
 73. S. Papadopoulos, E. Schinas, V. Mezaris, R. Troncy, I. Kompatsiaris, "The 2012 Social Event Detection Dataset", Proc. ACM Multimedia Systems 2013 (MMSys), Oslo, Norway, Feb.-March 2013.
 74. S. Papadopoulos, C. Sagonas, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Semi-supervised concept detection by learning the structure of similarity graphs", Advances in Multimedia Modeling, LNCS Volume 7732, pp 1-12, Huangshan, China, January 7-9, 2013 (Best Paper Honorable Mention), doi:10.1007/978-3-642-35725-1_1
 75. S. Papadopoulos, J. Bakalli, I. Kompatsiaris, E. Schinas, "Cluster-based Photo Browsing and Tagging on the Go", In Proceedings of ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), Hong Kong, 2012 (best demo award)
 76. S. Diplaris, G. Petkos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, N. Sarris, C. Martin, A. Goker, D. Corney, J. Geurts, Y. Liu, J.-C. Point, "SocialSensor: Surfacing Real-Time Trends and Insights from Multiple Social Networks", In Proceedings of the 2012 NEM Summit. Istanbul, Turkey, 47-52.
 77. S. Diplaris, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, N. Heise, J. Spangenberg, N. Newman, H. Hacid, "Making sense of it all", an attempt to aid journalists in analysing and filtering user generated content". In Proceedings of the 21st international conference companion on World Wide Web (WWW '12 Companion). ACM, New York, NY, USA, 1241-1246.
 78. S. Papadopoulos, E. Schinas, V. Mezaris, R. Troncy, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2012: Challenges, Dataset and Evaluation", Proc. MediaEval 2012 Workshop, Pisa, Italy, October 2012.
 79. S. Papadopoulos, R. Troncy, V. Mezaris, B. Huet, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2011: Challenges, Dataset and Evaluation", Proc. MediaEval 2011 Workshop, Pisa, Italy, September 2011
 80. S. Papadopoulos, A. Scherp, N. Ireson, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris, "Using Event Representation and Semantic Enrichment for Managing and Reviewing Emergency Incident Logs" In 2nd ACM International Workshop on Events in MultiMedia, October 25-29, 2010, Firenze, Italy, accepted for publication
 81. S. Papadopoulos, C. Zigkolis, S. Kapiris, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "ClustTour: City Exploration by use of Hybrid Photo Clustering." In Technical Demonstration session of ACM Multimedia 2010, accepted for presentation
 82. S. Papadopoulos, C. Zigkolis, G. Tolias, I. Kalantidis, P. Mylonas, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Image Clustering through Community Detection on Hybrid Image Similarity Graphs". In ICIP 2010, The Hong Kong Convention and Exhibition Centre, September 26 - 29, 2010, Hong Kong
 83. S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "A Graph-based Clustering Scheme for Identifying Related Tags in Folksonomies" In DaWaK 2010, accepted for publication
 84. S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Leveraging Collective Intelligence through Community Detection in Tag Networks" In Proceedings of CKCaR'09 Workshop on Collective Knowledge Capturing and Representation, Redondo Beach, California, USA, Sep 2009
 85. S. Papadopoulos, F. Menemenis, I. Kompatsiaris, B. Bratu, "Lexical Graphs for Improved Contextual Ad Recommendation" In Proceedings of the 31st European Conference on Information Retrieval, Toulouse, France, ECIR '09, Apr 2009
 86. A. Scherp, F. Schwagereit, N. Ireson, V. Lanfranchi, S. Papadopoulos, A. Kritikos, I. Kompatsiaris, P. Smrz, "Leveraging Web 2.0 Communities in Professional Organisations" In W3C Workshop on the Future of Social Networking, Barcelona, Jan 2009
 87. F. Menemenis, S. Papadopoulos, B. Bratu, S. Waddington, I. Kompatsiaris, "AQUAM: Automatic Query Formulation Architecture for Mobile Applications" In Proceedings of the 7th international Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, Umea, Sweden, MUM '08, ACM, New York, NY, Dec 2008
 88. S. Papadopoulos, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "Digg it Up! Analyzing Popularity Evolution in a Web 2.0 Setting" In Proceedings of the Workshop on Mining Social Data (MSoDa 2008) at the 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2008), Patras, Greece, Jul 2008
 89. J. Codina, E. Pianta, S. Vrochidis, S. Papadopoulos, "Integration of Semantic, Metadata and Image search engines with a text search engine for patent retrieval" In Proceedings of the Workshop on Semantic Search (SemSearch 2008) at the 5th European Semantic Web Conference (ESWC 2008), Tenerife, Spain, Jun 2008
 90. M. Giereth, S. Koch, Y. Kompatsiaris, S. Papadopoulos, E. Pianta, L. Serafini, L. Wanner, "A Modular Framework for Ontology-based Representation of Patent Information" JURIX 2007: The 20th Anniversary International Conference on Legal Knowledge and Information Systems, Leyden, Netherlands, 2007.
 91. S. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Region-based Approach to Conceptual Image Classification" Proc. IEE International Conference on Visual Information Engineering (VIE 2005), Glasgow, UK, Apr 2005.
 92. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, S. Papadopoulos, C. Zigkolis, I. Kompatsiaris, "Semi-Supervised object recognition using flickr images", Proc. 9th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2011), Madrid, Spain, June 2011

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. M. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Event Detection and Retrieval on Social Media", 2018, arXiv preprint arXiv:1807.03675. (accepted in book “Social Media Analytics: Advances and Applications” to be published by CRC Press)
 2. G. Kalpakis, T. Tsikrika, I. Gialampoukidis, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Analysis of Suspended Terrorism-Related Content on Social Media", 2018, In Community-Oriented Policing and Technological Innovations, SpringerBriefs in Policing, Springer.
 3. E. Spyromitros-Xioufs, A. Moumtzidou, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, A. Georgoulias, G. Alexandri, K. Kourtidis, "Towards improved air quality monitoring using publicly available sky images", In Multimedia Technologies for Environmental & Biodiversity Informatics, 2018. (accepted for publication)
 4. D. Ververidis, S. Nikolopoulos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Citizen Sensing for Reality mining in urban spaces", chapter in book Network Design and Optimization for Smart Cities, Ed. Konstantinos Gakis, Panos Pardalos. World Scientific, Vol. 8, Mar. 2017, 400pp, ISBN-978-981-3200-00-5.
 5. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, S. Papadopoulos, "Collective Intelligence", Overview. In: Alhajj, R.; Rokne, J. (eds.), Encyclopedia of Social Networks and Mining (ESNAM, 2nd edition), Springer, 2017, DOI: 10.1007⁄978-1-4614-7163-9_106-1
 6. G. Paliouras, S. Papadopoulos, D. Vogiatzis, I. Kompatsiaris, "User Community Discovery", 2015, Human-Computer Interaction Series, 155 pages, Springer
 7. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, S. Papadopoulos, "Collective Intelligence", Overview. In: Alhajj, R.; Rokne, J. (eds.), Encyclopedia of Social Networks and Mining (ESNAM), Springer (2014), pp. 177-189
 8. S. Papadopoulos, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "Community Detection in Collaborative Tagging Systems", In Book Community-built Database: Research and Development, edited by Dr. Eric Pardede, Springer, May 2011.
 9. S. Nikolopoulos, E. Chatzilari, E. Giannakidou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Leveraging Massive User Contributions for Knowledge Extraction", in book Next Generation Data Technologies for Collective Computational Intelligence, Nik Bessis and Fatos Xhafa (Eds.), book series: Studies in Computational Intelligence, vol. 352, Springer 2011, ISBN: 978-3-642-20343-5.
 10. D. Tsatsou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. C. Davis, "Distributed Technologies for Personalized Advertisement Delivery", in Online Multimedia Advertising: Techniques and Technologies, Xian-Sheng Hua, Tao Mei, Alan Hanjalic (editors), IGI Global, 2011
 11. S. Papadopoulos, F. Menemenis, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "Analysis of Content Popularity in Social Bookmarking Systems" In book Evolving Application Domains of Data Warehousing and Mining: Trends and Solutions, edited by Dr. Pedro Furtado, IGI Publishing, Sep 2009

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: