Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Σωτήρης Διπλάρης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. V. Gkatziaki, S. Papadopoulos, R. Mills, S. Diplaris, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris. "easIE: easy-to-use Information Extraction for constructing CSR databases from theWeb", ACM Transactions on Internet Technology, Special Section on Computational Ethics and Accountability, DOI: 10.1145⁄3155807,
 2. S. Diplaris, A. L. Symeonidis, P. A. Mitkas, G. Banos, Z. Abas, "A decision-tree-based alarming system for the validation of national genetic evaluations", Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 52, Feb. 2006, pp. 21-35.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. A. Katmada, S. Diplaris, I. Kompatsiaris, "Evaluating the user experience of a financial e-learning platform featuring gamification and personalization services", 3rd Int. Workshop on the Internet for Financial Collective Awareness & Intelligence, IFIN 2018, Glasgow, UK, November 12-13, 2018
 2. V. Gkatziaki, S. Diplaris, S. Papadopoulos, R. Mills, I. Kompatsiaris, "DynaMat: Open data-based dynamic comparison and summarization of financial and CSR performance of companies", 3rd Int. Workshop on the Internet for Financial Collective Awareness & Intelligence, IFIN 2018, Glasgow, UK, November 12-13, 2018
 3. V. Gkatziaki, S. Papadopoulos, S. Diplaris, I. Kompatsiaris, "Large-Scale Open Corporate Data Collection and Analysis as an Enabler of Corporate Social Responsibility Research", In: Kompatsiaris I. et al. (eds) Internet Science. INSCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10673, pp. 266-280, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70284-1_21
 4. M. Vogiatzi, Ch. Keratidis, M. Schinas, S. Diplaris, S. Yümlü, P. Forbes, S. Papadopoulos, P. Syropoulou, L. Apostolidis, I. Kompatsiaris, M. Symeonidou, "The STEP Project: Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues", In: Kompatsiaris I. et al. (eds) Internet Science. INSCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10673, pp 148-156, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70284-1_12
 5. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, D. Corney, N. Heise, M. Klusch, E. Jaho, J. Geurts, I. Liu, G. Petkos, S. Papadopoulos, N. Sarris, A. Goker, J. Spangenberg, "Real-time social media indexing and search", In: IET Conference Proceedings, International Broadcasting Community Conference 2014 (IBC 2014), Amsterdam, Netherlands, p. 5.3-5.3.
 6. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, S. Papadopoulos, "Invited Keynote at MSDM 2014: Multimodal Social Data Management Workshop", (part of EDBT/ICDT 2014), “Social Data and Multimedia Analytics for News and Events Applications”, pp. 280-281
 7. E. Schinas, S. Papadopoulos, S. Diplaris, I. Kompatsiaris, I. Mass, J. Herzig, L. Boudakidis, "EventSense: Capturing the Pulse of Large-scale Events by Mining Social Media Streams", Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics, PCI'13 (pp. 17-24). ACM
 8. S. Diplaris, G. Petkos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, N. Sarris, C. Martin, A. Goker, D. Corney, J. Geurts, Y. Liu, J.-C. Point, "SocialSensor: Surfacing Real-Time Trends and Insights from Multiple Social Networks", In Proceedings of the 2012 NEM Summit. Istanbul, Turkey, 47-52.
 9. S. Diplaris, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, N. Heise, J. Spangenberg, N. Newman, H. Hacid, "Making sense of it all", an attempt to aid journalists in analysing and filtering user generated content". In Proceedings of the 21st international conference companion on World Wide Web (WWW '12 Companion). ACM, New York, NY, USA, 1241-1246.
 10. S. Diplaris, A. Flores, B. Sigurbjornsson, N. Tintarev, M. Escriche, R. van Zwol, I. Kompatsiaris, "Collective Intelligence in Mobile Consumer Social Applications", In Proc. 9th International Conference on Mobile Business / 9th Global Mobility Roundtable (ICMB/GMR 2010), pp. 206-212, full paper, Athens, Greece, 13-15 June 2010
 11. S. Diplaris, N. Grammalidis, D. Tzovaras and M. G. Strintzis, "Generation of Stereoscopic Image Sequences Using Structure and Rigid Motion Estimation By Extended Kalman Filters", IEEE International Conference on Multimedia and Expo, Lausanne, Switzerland, Aug. 2002.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, S. Papadopoulos, "Collective Intelligence", Overview. In: Alhajj, R.; Rokne, J. (eds.), Encyclopedia of Social Networks and Mining (ESNAM, 2nd edition), Springer, 2017, DOI: 10.1007⁄978-1-4614-7163-9_106-1
 2. I. Kompatsiaris, J. Cave, A. Satsiou, G. Carle, A. Passani, E. Kontopoulos, S. Diplaris, D. McMillan, "Internet Science", 4th International Conference, INSCI 2017, Thessaloniki, Greece, November 22-24, 2017, Proceedings, LNCS 10673, Springer.
 3. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, S. Papadopoulos, "Collective Intelligence", Overview. In: Alhajj, R.; Rokne, J. (eds.), Encyclopedia of Social Networks and Mining (ESNAM), Springer (2014), pp. 177-189

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: