Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. G. Meditskos, E. Kontopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Converness: Ontology-driven Conversational Awareness and Context Understanding in Multimodal Dialogue Systems", Expert Systems, Special Issue on e-Health and Staying Smarter, 2019 (accepted for publication)
 2. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "FIVR: Fine-grained Incident Video Retrieval", arXiv preprint arXiv:1809.04094 (under revision in TMM) https://arxiv.org/pdf/1809.04094.pdf
 3. O. Papadopoulou, M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "A corpus of debunked and verified user-generated videos", Online Information Review (2018)
 4. I. Lazarou, K. Adam, K. Georgiadis, A. Tsolaki, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Can a Novel High-Density EEG Approach Disentangle the Differences of Visual Event Related Potential (N170), Elicited by Negative Facial Stimuli, in People with Subjective Cognitive Impairment?", Journal of Alzheimer’s Disease, vol. 65, no. 2, pp. 543-575, 2018
 5. K. Georgiadis, N. Laskaris, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Exploiting the heightened phase synchrony in patients with neuromuscular disease for the establishment of efficient motor imagery BCIs", Journal of neuroengineering and rehabilitation, 15(1), 90, 2018. DOI: https://doi.org/10.1186/s12984-018-0431-6
 6. C. Iakovidou, M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Content-aware detection of JPEG grid inconsistencies for intuitive image forensics", Journal of Visual Communication and Image Representation, 54, 155-170, 2018.
 7. P. Petrantonakis, I. Kompatsiaris, "Single-trial NIRS data classification for brain-computer interfaces using graph signal processing", IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 26, no. 9, pp. 1700-1709, 2018.
 8. S. Vrochidis, A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, D. Liparas, G. Casamayor, L. Wanner, N. Heise, T. Wagner, A. Bilous, E. Jamin, B. Simeonov, V. Alexiev, R. Busch, I. Arapakis, I. Kompatsiaris, "A multimodal analytics platform for journalists analysing large-scale, heterogeneous multilingual and multimedia content", 2018, Frontiers in Robotics and AI, 5, 123.
 9. E. Kosmidis, P. Syropoulou, S. Tekes, P. Schneider, E. Spyromitros-Xioufis, M. Riga, P. Charitidis, A. Moumtzidou, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Stavrakas, G. Hloupis, A. Loukidis, K. Kourtidis, A. Georgoulias, G. Alexandri, "hackAIR: Towards raising Awareness about Air Quality in Europe by developing a Collective Online Platform", ISPRS International Journal of Geo-Information 2018
 10. I. Lazarou, S. Nikolopoulos, P. Petrantonakis, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "EEG-Based Brain–Computer Interfaces for Communication and Rehabilitation of People with Motor Impairment: A Novel Approach of the 21st Century", Front. Hum. Neurosci. 12:14. doi: 10.3389/fnhum.2018.00014
 11. G. Meditskos, P.M. Plans, T. Stavropoulos, J. Benois-Pineau, V. Buso, I. Kompatsiaris, "Multi-modal Activity Recognition from Egocentric Vision, Semantic Enrichment and Lifelogging Applications for the Care of Dementia", Journal of Visual Communication and Image Representation, Volume 51, February 2018, Pages 169-190, ISSN 1047-3203, https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2018.01.009
 12. N. Lagos, M. Riga, P. Mitzias, J-Y. Vion-Dury, E. Kontopoulos, S. Waddington, P. Laurenson, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, "Dependency modelling for inconsistency management in Digital Preservation - The PERICLES approach", Information Systems Frontiers (2018) 20: 7. https://doi.org/10.1007/s10796-016-9709-z.
 13. V. Kaltsa, K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Dynamic texture recognition and localization in machine vision for outdoor environments", Computers in Industry, 98, 1-13. (2018)
 14. F. Kalaganis, E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, N. Laskaris, "An error-aware gaze-based keyboard by means of a hybrid BCI system", Scientific Reports 8, Article number: 13176 (2018)
 15. V. Oikonomou, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "A Bayesian Multiple Kernel Learning Algorithm for SSVEP BCI detection", IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, doi: 10.1109/JBHI.2018.2878048
 16. T. Stavropoulos, S. Andreadis, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, "SemaDrift: a Hybrid Method and Visual Tools to Measure Semantic Drift in Ontologies", Journal of Web Semantics (JWS) Special Issue for MEPDaW, Elsevier (accepted for publication)
 17. A. Tsolaki, V. Kosmidou, I. Kompatsiaris, C. Papadaniil, L. Hadjileontiadis, A. Adam, M. Tsolaki, "Brain source localization of MMN and P300 ERPs in mild cognitive impairment and alzheimer's disease: A high-density EEG approach", Neurobiology of Aging, 2017, 55, 190-201. 2017.
 18. G. Rizos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Multilabel user classification using the community structure of online networks", 2017, PloS one, 12(3), e0173347
 19. K. Konstantinidis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Exploring Twitter communication dynamics with evolving community analysis", 2017, PeerJ Computer Science, 3, e107
 20. S. Nikolopoulos, P. Petrantonakis, K. Georgiadis, F. Kalaganis, G. Liaros, I. Lazarou, K. Adam, A. Papazoglou-Chalikias, E. Chatzilari, V. Oikonomou, C. Kumar, R. Menges, S. Staab, D. Müller, K. Sengupta, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, G. Zeilig, M. Plotnik, A. Gotlieb, S. Fountoukidou, J. Ham, D. Athanasiou, A. Mariakaki, D. Comandicci, E. Sabatini, W. Nistico, M. Plank, I. Kompatsiaris, "A multimodal dataset for authoring and editing multimedia content: The MAMEM project", Data in Brief, 3 November 2017, ISSN 2352-3409, DOI: 10.1016/j.dib.2017.10.072.
 21. K. Georgiadis, N. Laskaris, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Discriminative Codewaves: a nonlinear dynamics approach to SSVEP recognition for asynchronous BCI", Journal of Neural Engineering, 2017 (accepted for publication), DOI: 10.1088/1741-2552/aa904c
 22. V. Gkatziaki, S. Papadopoulos, R. Mills, S. Diplaris, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris. "easIE: easy-to-use Information Extraction for constructing CSR databases from theWeb", ACM Transactions on Internet Technology, Special Section on Computational Ethics and Accountability, DOI: 10.1145⁄3155807,
 23. C. Boididou, S.E. Middleton, Z. Jin, S. Papadopoulos, D.-T. Dang-Nguyen, G. Boato, I. Kompatsiaris, "Verifying information with multimedia content on Twitter", Multimedia Tools and Applications (2017): 1-27.
 24. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Geotagging Text Content With Language Models and Feature Mining", 2017, Proceedings of the IEEE, 105(10), 1971-1986.
 25. B. Akhgar, P. Bertrand, C. Chalanouli, T. Day, I. Fragkiadakis, H. Gibson, D. Kavallieros, E. Kermitsis, I. Kompatsiaris, E. Kyriakou, G. Leventakis, E. Lissaris, S. Mille, D. Myttas, T. Tsikrika, S. Vrochidis, U. Williamson, "TENSOR: Retrieval and Analysis of Heterogeneous Online Content for Terrorist Activity Recognition", Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences: Secure Societies, 2017.
 26. S. Tachos, K. Avgerinakis , A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Mining Discriminative Descriptors for Goal-Based Activity Detection", Computer Vision and Image Understanding (CVIU), 2017.
 27. C. Iliou, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Hybrid Focused Crawling on the Surface and the Dark Web", EURASIP Journal on Information Security, vol. 2017, no. 11, 2017. DOI: 10.1186/s13635-017-0064-5
 28. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, D. Liparas, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Multimedia retrieval based on non-linear graph-based fusion and partial least squares regression", 2017, Multimedia Tools and Applications, Vol. 76, Issue 21, pp. 22383. https://doi.org/10.1007/s11042-017-4797-4
 29. A. Ioannidou, E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Deep Learning Advances in Computer Vision with 3D Data: A Survey", ACM Computing Surveys (CSUR), 2017
 30. S. Poularakis, K. Avgerinakis, A. Briasouli, I. Kompatsiaris, "Efficient motion estimation methods for fast recognition of activities of daily living", Signal Processing: Image Communication, 2017
 31. T. Stavropoulos, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, "DemaWare2: Integrating Sensors, Multimedia and Semantic Analysis for the Ambient Care of Dementia", Journal of Pervasive and Mobile Computing, Elsevier, 2017, Volume 34, 2017, Pages 126-145, ISSN 1574-1192, doi: 10.1016/j.pmcj.2016.06.006.
 32. G. Chantas, S. Karavarsamis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "A Probabilistic, Ontological Framework for Safeguarding the Intangible Cultural Heritage", ACM Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), November 2017 (accepted for publication)
 33. G. Meditskos, I. Kompatsiaris, "iKnow: Ontology-Driven Situational Awareness for the Recognition of Activities of Daily Living", Pervasive and Mobile Computing, Volume 40, September 2017, Pages 17-41, ISSN 1574-1192, https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2017.05.003
 34. G. Cheimariotis, Y. S. Chatzizisisc, V. Koutkias, K. Toutouzas, A. Giannopoulos, M. Riga, I. Chouvarda, A. Antoniadis, C. Doulaverakis, I. Tsamboulatidis, I. Kompatsiaris, G. Giannoglou, N. Maglaveras, "ARC-OCT: Automatic detection of lumen bordeR in intravasCular OCT images", Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier, Available online 16 August 2017 https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2017.08.007
 35. M. Tsolaki, E. Karathanasi, I. Lazarou, K. Dovas, E. Verykouki, A. Karakostas, K. Georgiadis, A. Tsolaki, K. Adam, I. Kompatsiaris, Z. Sinakos, "Efficacy and safety of Crocus sativus L in patients with Mild Cognitive Impairment: One year single-blind randomized, with parallel groups, clinical trial", Journal of Alzheimer's Disease, vol 54 (1): 129-133, 2016 July 27, DOI: 10.3233/JAD-160304.
 36. M. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "MGraph: multimodal event summarization in social media using topic models and graph-based ranking", International Journal of Multimedia Information Retrieval, 5(1), 51-69, 2016.
 37. M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "A Large-Scale Evaluation of Splicing Localization Algorithms for Web Images", Multimedia Tools and Applications (special issue on Recent Advances in Multimedia Security: Biometrics & Forensics).
 38. A. Tsolaki, V. Kosmidou, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Age-Induced differences in brain neural activation during emotional stimuli", Journal of Neuroscience, Elsevier, 2016
 39. T. Stavropoulos, G. Meditskos, S. Andreadis, K. Avgerinakis, K. Adam, I. Kompatsiaris, "Semantic Event Fusion of Computer Vision and Ambient Sensor Data for Activity Recognition to Support Dementia Care", Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2016 (accepted for publication) https://doi.org/10.1007/s12652-016-0437-5
 40. C. Papadaniil, V. Kosmidou, A. Tsolaki, M. Tsolaki, I. Kompatsiaris, L. Hadjileontiadis, "Cognitive MMN and P300 in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease: A High Density EEG-3D Vector Field Tomography Approach", Journal of Brain Research, Elsever, 2016.
 41. C. Crispim-Junior, V. Buso, K. Avgerinakis, G. Meditskos, A. Briassouli, J. Benois-Pineau, I. Kompatsiaris, F. Bremond, "Semantic Event Fusion of Different Visual Modality Concepts for Activity Recognition", Special Issue on Multimodal Human Pose Recovery and Behavior Analysis, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 38(8), pp.1598-1611, 2016, DOI: 10.1109/TPAMI.2016.2537323
 42. S. Vrochidis, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Gaze Movement-driven Random Forests for Query Clustering in Automatic Video Annotation", Multimedia Tools and Applications, 2016.
 43. B. Kikhia, T. Stavropoulos, S. Andreadis, N. Karvonen, I. Kompatsiaris, S. Sävenstedt, M. Pijl, C. Melander, "Utilizing a Wristband Sensor to Measure the Stress Level for People with Dementia", Sensors, vol. 16, no. 12. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, p. 1989, 24-Nov-2016.
 44. I. Lazarou, A. Karakostas, T. Stavropoulos, T. Tsompanidis, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "A Novel and Intelligent Home Monitoring System for Care Support of Elders with Cognitive Impairment", Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press, 2016, Oct 18; 54(4): 1561-1591, DOI: 10.3233/JAD- 160348.
 45. C. Tzelepis, Z. Ma, V. Mezaris, B. Ionescu, I. Kompatsiaris, G. Boato, N. Sebe, S. Yan, "Event-based Media Processing and Analysis: A Survey of the Literature", Image and Vision Computing Journal, Elseviervol. 53, pp. 3-19, Sept. 2016.
 46. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, J. Kittler, "SALIC: Social Active Learning for Image Classification", in IEEE Transactions on Multimedia, vol. 18, no. 8, pp. 1488-1503, Aug. 2016. doi: 10.1109/TMM.2016.2565440
 47. Y. Chatzizisis, K. Toutouzas, A. Giannopoulos, M. Riga, A. Antoniadis, Y. Fujinom, D. Mitsouras, V. Koutkias, G. Cheimariotis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, I. Chouvarda, I. Kompatsiaris, S. Nakamura, F. Rybicki, N. Maglaveras, D. Tousoulis, G. Giannoglou, "Association of global and local low endothelial shear stress with high-risk plaque using intracoronary 3D optical coherence tomography: Introduction of ‘shear stress score’ ", European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, June 2016, DOI:10.1093/ehjci/jew134
 48. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Activity detection using sequential statistical boundary detection (SSBD)", Computer Vision and Image Understanding (CVIU), March 2016, pp 46-61, vol 144.
 49. V. Oikonomou, G. Liaros, K. Georgiadis, E. Chatzilari, K. Adam, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Comparative evaluation of state-of-the-art algorithms for SSVEP-based BCIs", Technical Report - eprint arXiv:1602.00904, February 2016
 50. A. Tsolaki, V. Kosmidou, L. Hadjileontiadis, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Brain source localization of MMN, P300 and N400: Aging and gender differences", Brain Research, 2015, 1603, 32-49.
 51. E. Mantziou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Learning to detect concepts with Approximate Laplacian Eigenmaps in large-scale and online settings", International Journal of Multimedia Information Retrieval 4(2), pp. 95-111, 2015
 52. T. Stavropoulos, G. Meditskos, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, "Multi-sensing Monitoring and Knowledge-driven Analysis for Dementia Assessment", International Journal of E-Health and Medical Communications (IJEHMC), 6(4), 77-92, 2015.
 53. C. Papadaniil, V. Kosmidou, A. Tsolaki, L. Hadjileontiadis, M. Tsolaki, I. Kompatsiaris, Age Effect in Human Brain Responses to Emotion Arousing Images: The EEG 3D-Vector Field Tomography Modeling Approach, IEEE Trans on Autonomous Mental Development, special issue: Multimodal Modeling & Analysis Informed by Brain Imaging, vol pp(99), 2015
 54. V. Epitropou, T. Bassoukos, K. Karatzas, A. Karppinen, L. Wanner, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, J. Kukkonen, "Environmental data extraction from heatmaps using the AirMerge system Multimedia Tools and Applications", May 2015. pp. 1-25, doi: 10.1007/s11042-015-2604-7
 55. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Activities of daily living recognition using optimal trajectories from motion boundaries", Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 7.6 (2015): 817-834.
 56. G. Meditskos, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "MetaQ: A Knowledge-Driven Framework for Context-Aware Activity Recognition Combining SPARQL and OWL 2 Activity Patterns", Pervasive and Mobile Computing, 2015, https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2015.01.007
 57. A. Tsakalidis, S. Papadopoulos, A. Cristea, I. Kompatsiaris, "Predicting elections for multiple countries using Twitter and polls", IEEE Intelligent Systems, 30(2), 10-17, 2015.
 58. L. Wanner, M. Rospocher, S. Vrochidis, L. Johansson, N. Bouayad-Aghae, G. Casamayor, A. Karppinen, I. Kompatsiaris, S. Millee, A. Moumtzidou, L. Serafini, "Ontology-centered environmental information delivery for personalized decision support", Expert Systems With Applications, Volume 42, Issue 12, 15 July 2015, Pages 5032–5046.
 59. V. Kaltsa, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, L. J. Hadjileontiadis, M. G. Strintzis, "Swarm Intelligence for Detecting Interesting Events in Crowded Environments", IEEE Trans. on Image Processing, 2015.
 60. T. Tsikrika, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Focussed Crawling of Environmental Web Resources Based on the Combination of Multimedia Evidence", Multimedia Tools and Applications, May 2015, pp 1-25, doi: 10.1007/s11042-015-2624-3
 61. L. Johansson, V. Epitropou, K. Karatzas, A. Karppinen, L. Wanner, S. Vrochidis, A. Bassoukos, J. Kukkonen, I. Kompatsiaris, "Fusion of meteorological and air quality data extracted from the web for personalized environmental information services", Environmental Modeling and Software Journal, 2015, Volume 64, February 2015, pp. 143–155, doi: 10.1016/j.envsoft.2014.11.021
 62. J. Ye, S. Dasiopoulou, G. Stevenson, G. Meditskos, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, S. Dobson, "Semantic Web technologies in pervasive Computing: A survey and research roadmap", Pervasive and Mobile Computing, Elsevier, Available online 9 January 2015, ISSN 1574-1192, doi:10.1016/j.pmcj.2014.12.009.
 63. M. Tsolaki, S. Zygouris, I. Lazarou, I. Kompatsiaris, L. Chatzileontiadis, K. Votis, D. Tzovaras, A. Karakostas, C. Karagkiozi, T. Dimitriou, T. Tsiatsios, S. Dimitriadis, I. Tarnanas, D. Dranidis, P. Bamidis, "Our experience with informative and communication technologies (ICT) in dementia", Hell. J. Nucl. Med., vol. 18 Suppl 1, pp. 131–139, 2015
 64. A. Tsolaki, D. Kazis, I. Kompatsiaris, V. Kosmidou, M. Tsolaki, "Electroencephalogram and Alzheimer’s Disease: Clinical and Research Approaches", International Journal of Alzheimer’s Disease, 2014
 65. L. Wanner, H. Bosch, N. Bouayad-Agha, G. Casamayor, T. Ertl, D. Hilbring, L. Johansson, K. Karatzas, A. Karppinen, I. Kompatsiaris, T. Koskentalo, S. Mille, J. Mossgraber, A. Moumtzidou, M. Myllynen, E. Pianta, M. Rospocher, L. Serafini, V. Tarvainen, S. Tonelli, S. Vrochidis, "Getting the environmental information across: From the web to the user", Expert Systems, December 2014.
 66. C. Doulaverakis, G. Nikolaidis, A. Kleontas, I. Kompatsiaris, "Panacea, a Semantic-enabled Drug Recommendations Discovery Framework", Journal of Biomedical Semantics, 2014, 5:13, DOI: 10.1186/2041-1480-5-13
 67. Y. Chatzizisis, V. Koutkias, K. Toutouzas, A. Giannopoulos, I. Chouvarda, M. Riga, A. Antoniadis, G. Cheimariotis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, K. Bouki, I. Kompatsiaris, C. Stefanadis, N. Maglaveras, G. Giannoglou, "Clinical Validation of an Algorithm for Rapid and Accurate Automated Segmentation of Intracoronary Optical Coherence Tomography", International Journal of Cardiology, Volume 172, Issue 3, 1 April 2014, Pages 568-580. DOI: 10.1016/j.ijcard.2014.01.071
 68. A. Moumtzidou, V. Epitropou, S. Vrochidis, K. Karatzas, S. Voth, A. Bassoukos, J. Moßgraber, A. Karppinen, J. Kukkonen, I. Kompatsiaris, "A Model for Environmental Data Extraction from Multimedia and its Evaluation against various Chemical Weather Forecasting Datasets", Journal of Ecological Informatics, pp. 69-82, 2014, special issue, ISSN 1574-9541, https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2013.08.003.
 69. E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, G. Tsoumakas, I. Vlahavas, "A Comprehensive Study over VLAD and Product Quantization in Large-scale Image Retrieval", IEEE Transactions on Multimedia 16(6), pp. 1713-1728, October 2014.
 70. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Video tomographs and a base detector selection strategy for improving large-scale video concept detection", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 24, no. 7, pp. 1251-1264, July 2014.
 71. S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Social Multimedia Crawling for Mining and Search", IEEE Computer, Volume 47, Issue 5, May 2014, pp. 84-87
 72. I. Kompatsiaris, D. Gatica-Perez, X. Xie, J. Luo, "Special Section on Social Media as Sensors", IEEE Transactions on Multimedia, Volume: 15, Issue: 6, 2013, doi: 10.1109/TMM.2013.2264232
 73. L. Aiello, G. Petkos, C. Martin, D. Corney, S. Papadopoulos, R. Skraba, A. Goker, I. Kompatsiaris, A. Jaimes, "Sensing trending topics in Twitter", Transactions on Multimedia, online preprint, IEEE, 2013, doi:10.1109/TMM.2013.2265080
 74. C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, A. Antoniadis, Y. Chatzizisis, A. Giannopoulos, I. Kompatsiaris, G. Giannoglou, "IVUSAngio Tool: A Publicly Available Software for Fast and Accurate 3D Reconstruction of Coronary Arteries", Computers in Biology and Medicine, Volume 43, Issue 11, November 2013, pp. 1793-1803. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.013
 75. I. Kompatsiaris, W. Zeng, G. Hua, L. Cao, "Introduction to the Special Section of Best Papers of ACM Multimedia 2012", ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications, October 2013.
 76. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Mixture subclass discriminant analysis link to restricted Gaussian model and other generalizations", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 24, no. 1, pp. 8-21, January 2013
 77. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Leveraging social media for scalable object detection", Pattern Recognition, Volume 45, Issue 8, August 2012, Pages 2962-2979, DOI: 10.1016/j.patcog.2012.02.006
 78. S. Nikolopoulos, S. Zafeiriou, I. Patras, I. Kompatsiaris, "High-order pLSA for indexing tagged images", Signal Processing Elsevier, Special Issue on Indexing of Large-Scale Multimedia Signals, DOI: 10.1016/j.sigpro.2012.08.004
 79. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Linear subclass support vector machines", IEEE Signal Processing Letters, vol. 19, no. 9, pp. 575-578, September 2012.
 80. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, J. Kittler, "Differential Edit Distance: A metric for scene segmentation evaluation", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 22, no. 6, pp. 904-914, June 2012
 81. C. Lakka, S. Nikolopoulos, C. Varytimidis, I. Kompatsiaris, "A Bayesian network modeling approach for cross media analysis", Signal Processing: Image Communication 26 (2011) 175-193.
 82. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Joint Modality Fusion and Temporal Context Exploitation for Semantic Video Analysis", EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2011, 2011:89. DOI: 10.1186/1687-6180-2011-89
 83. S. Nikolopoulos, G. T. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, I. Patras, "Evidence driven image interpretation by combining implicit and explicit knowledge in a bayesian network", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, vol.41, no.5, pp.1366-1381, Oct. 2011.
 84. G. T. Papadopoulos, C. Saathoff, H. J. Escalante, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Comparative Study of Object-level Spatial Context Techniques for Semantic Image Analysis", Computer Vision and Image Understanding, vol. 115, no. 9, pp. 1288-1307, September 2011
 85. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "Temporal video segmentation to scenes using high-level audiovisual features", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 21, no. 8, pp. 1163-1177, August 2011
 86. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Mixture subclass discriminant analysis", IEEE Signal Processing Letters, vol. 18, no. 5, pp. 319-322, May 2011
 87. I. Kompatsiaris, S. Marchand-Maillet, R. van Zwol, S. Marcel, "Introduction to the Special issue on Image and Video Retrieval: Theory and Applications", Multimedia Tools and Applications, accepted for publication
 88. S. Vrochidis, S. Papadopoulos, A. Moumtzidou, P. Sidiropoulos, E. Pianta, I. Kompatsiaris, "Towards Content-based Patent Image Retrieval: A Framework Perspective", World Patent Information Journal, Volume 32, Issue 2, pp 94-106, June 2010
 89. V. Mezaris, S. Gidaros, G. T. Papadopoulos, W. Kasper, J. Steffen, R. Ordelman, M. Huijbregts, F. deJong, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A system for the semantic multi-modal analysis of news audio-visual content" EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, , vol. 2010, 2010
 90. S. Papadopoulos, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "The Dynamics of Content Popularity in Social Media" In International Journal of Data Warehousing and Mining, Vol.6, Issue 1, 2010, accepted for publication
 91. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Applying Fuzzy DLs in the Extraction of Image Semantics" J. Data Semantics, issue XIV, accepted for publication
 92. S. Dasiopoulou, V. Tzouvaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Enquiring MPEG-7 based Ontologies", Multimedia Tools Appl. 46(2), pp. 331-370, 2010
 93. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Investigating Fuzzy DLs-Based Reasoning in Semantic Image Analysis", Multimedia Tools Appl., S.I. Semantic Multimedia, 49(1), pp. 167-194, 2010
 94. A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Robust Temporal Activity Templates Using Higher Order Statistics", IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 18, Issue 12, pp. 2756-2768, Dec. 2009.
 95. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Applying Fuzzy DLs in the Extraction of Image Semantics", J. Data Semantics XIV, pp. 105-132, 2009.
 96. G. T. Papadopoulos, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Statistical Motion Information Extraction and Representation for Semantic Video Analysis" IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), vol. 19, no. 10, pp. 1513-1528, Oct 2009
 97. A. Briassouli, V. Tsiminaki, I. Kompatsiaris, "Human Motion Analysis via Statistical Motion Processing and Sequential Change Detection", EURASIP Journal on Image and Video Processing, vol. 2009, Article ID 652050, 16 pages, 2009. doi: 10.1155/2009/652050.
 98. I. Kompatsiaris, I. Avrithis, N. E. O’Connor, "Introduction to the Special issue on Semantic Analysis for Interactive Multimedia Services", Signal Processing: Image Communication 23 (2008), pp. 471-472.
 99. F. Bellotti, S. Vrochidis, S. Ramel, I. Tsampoulatidis, P. Lhoas, M. Pellegrino, G. Bo, I. Kompatsiaris, "A Technological Framework for the Authoring and Presentation of T-learning Courses" International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vol 3, No4, pp 10-19, Oct 2008.
 100. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, A. Gounaris, E. Nidelkou, L. Makris, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval Model for Cultural Heritage Multimedia Collections" International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, Vol.3, No. 3, pp. 167-182, Oct 2008
 101. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, Y. S. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, I. Kompatsiaris, "Image analysis techniques for automated IVUS contour detection" Ultrasound in Medicine and Biology Journal, vol. 34, no. 9, pp. 1482-1498, Sep 2008
 102. F. Bellotti, S. Vrochidis, E. Parissi, P. Lhoas, D. Mathevon, M. Pellegrino, G. Bo, I. Kompatsiaris, "A T-learning Courses Development and Presentation Framework" IEEE Multidisciplinary Engineering Education Magazine, Vol 3, No 3, pp 69-76, Sep 2008
 103. A. Briassouli, D. Matsiki, I. Kompatsiaris, "Continuous Wavelet Transform for Time Varying Motion Extraction", IET Image Processing, Special Issue VIE, July 2008, pp. 209-214.
 104. M. Papadogiorgaki, V. Papastathis, E. Nidelkou, S. Waddington, B. Bratu, M. Ribiere, I. Kompatsiaris, "Two-level Automatic Adaptation of a Distributed User Profile for Personalized News Content Delivery" International Journal of Digital Multimedia Broadcasting, Special Issue on Personalization of Mobile Multimedia Broadcasting, June 2008.
 105. A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Combination of Accumulated Motion and Color Segmentation for Human Activity Analysis" EURASIP Journal on Image and Video Processing, vol. 2008, Article ID 735141, Apr 2008.
 106. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, I. S. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, I. Kompatsiaris, "Texture Analysis and Radial Basis Function Approximation for IVUS image Segmentation" The Open Biomedical Engineering Journal, vol. 1, pp. 53-59, Dec 2007
 107. A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Color aided motion-segmentation and object tracking for video sequences semantic analysis" International Journal of Imaging Systems and Technology (IJIST), Special Issue on Applied Color Image Processing, vol. 17, no. 3, pp. 174-189, Oct 2007
 108. G. D. Giannoglou, Y. S. Chatzizisis, V. Koutkias, I. Kompatsiaris, M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, E. Parissi, P. Diamantopoulos, M. G. Strintzis, N. Maglaveras, G. E. Parcharidis, G. E. Louridas, "A Novel Active Contour Model for Fully Automated Segmentation of Intravascular Ultrasound Images: In-Vivo Validation in Human Coronary Arteries" Computers in Biology and Medicine, vol. 37, pp. 1292-1302, Sep 2007
 109. L. Wanner, R. Baeza-Yates, S. Brugmann, J. Codina, B. Diallo, E. Escorsa, M. Giereth, I. Kompatsiaris, S. Papadopoulos, E. Pianta, G. Piella, I. Puhlmann, G. Rao, M. Rotard, P. Schoester, L. Serafini, V. Zervaki, "Towards content-oriented patent document processing" World Patent Information, In Press, Corrected Proof, May 2007
 110. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Combining Global and Local Information for Knowledge-Assisted Image Analysis and Classification" EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Special Issue on Knowledge-Assisted Media Analysis for Interactive Multimedia Applications, vol. 2007, Article ID 45842, Apr 2007
 111. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Object-based MPEG-2 video indexing and retrieval in a collaborative environment" Multimedia Tools and Applications Journal, Springer, vol. 30, no. 3, pp. 255-272, Sep 2006
 112. G. T. Papadopoulos, Ph. Mylonas, V. Mezaris, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, "Knowledge-Assisted Image Analysis Based on Context and Spatial Optimization" International Journal on Semantic Web & Information Systems, vol. 2, no. 3, pp. 17-36, Jul 2006
 113. K. Petridis, S. Bloehdorn, C. Saathoff, N. Simou, S. Dasiopoulou, V. Tzouvaras, S. Handschuh, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, S. Staab, "Knowledge Representation and Semantic Annotation of Multimedia Content" IEE Proceedings on Vision Image and Signal Processing, Special issue on Knowledge-Based Digital Media Processing, Vol. 153, No. 3, pp. 255-262, Jun 2006
 114. S. Dasiopoulou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, V. K. Papastathis, M. G. Strintzis, "Knowledge-Assisted Semantic Video Object Detection" IEEE Trans.CSVT, Special Issue on Analysis and Understanding for Video Adaptation, Vol. 15, No. 10, pp. 1210-1224, Oct 2005.
 115. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Video Object Segmentation using Bayes-based Temporal Tracking and Trajectory-based Region Merging", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 14, no. 6, pp. 782-795, June 2004
 116. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Still Image Segmentation Tools for Object-based Multimedia Applications", International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, vol. 18, no. 4, pp. 701-725, June 2004
 117. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Region-based Image Retrieval using an Object Ontology and Relevance Feedback", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, vol. 2004, no. 6, pp. 886-901, June 2004
 118. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, N. V. Boulgouris, M. G. Strintzis, "Real-time compressed domain spatiotemporal segmentation and ontologies for video indexing and retrieval", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Special Issue on Audio and Video Analysis for Multimedia Interactive Services, vol. 14, no. 5, pp. 606-621, May 2004
 119. P. Daras, I. Kompatsiaris, T. Raptis, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Authoring Tool for the Composition of 3D Audiovisual Scenes", IEEE Multimedia Magazine, Vol. 11, No 2, pp. 58-71, April 2004
 120. P. Daras, I. Kompatsiaris, I. Grinias, G. Akrivas, G. Tziritas, S. Kollias, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Authoring Tool using Moving Object Segmentation and Tracking in Video Shots", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Vol. 2003, No. 9, pp. 861-877., August 2003
 121. N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, V. Mezaris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "Segmentation and Content-based Watermarking for Color Image and Image Region Indexing and Retrieval", EURASIP Journal on Applied Signal Processing, vol. 2002, no. 4, pp. 420-433, April 2002
 122. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation and Coding of Surfaces using 3D Polygon Meshes", IEEE Trans. on Image Processing, vol 10, no. 8, pp.1133-1151, August 2001
 123. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Spatiotemporal Segmentation and Tracking of Objects for Visualization of Videoconference Image Sequences", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 10, No. 8, pp. 1388-1403, December 2000
 124. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", IEEE Trans. on Medical Imaging, Vol. 19, No.6, pp.652-662, June 2000
 125. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Object Articulation and Motion Estimation in Model-Based Stereoscopic Videoconference Image Sequence Analysis and Coding", Image Communication Journal, Vol. 14, No. 10, pp. 817-840, August 1999
 126. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Flexible 3D Motion Estimation and Tracking for Multiview Image Sequence Coding", Signal Processing: Image Communication Journal, Special Issue on 3D Video Technology, vol. 14, No. 1-2, pp. 95-110, November 1998
 127. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3-D Model-Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE Trans. On Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 8, No. 5, pp. 547-561, September 1998

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. E. Kamateri, T. Tsikrika, S. Symeonidis, S. Vrochidis, W. Minker, I. Kompatsiaris, "A test collection for passage retrieval evaluation from health-related resources in Spanish", 41st European Conference on Information Retrieval (ECIR 2019), 14-18 April 2019, Cologne, Germany
 2. A. Moumtzidou, M. Bakratsas, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Road passability estimation using deep neural networks and satellite image patches", Conference On Big Data From Space (BiDS’19), February 2019, Munich, Germany (accepted for publication)
 3. G. Vingione, G. Scarpino, L. Marzell, T. Pettengell, I. Gialampoukidis, S. Andreadis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, B. Valentin, L. Gale, W.-K. Lee, W. Lee, M. Gienger, D. Hoppe, V. Sitokonstantinou, I. Papoutsis, C. Kontoes, F. Baruffi, M. Ferri, H. Yoon, A. Karppinen and A.-M. Harri, "EOPEN: Open interoperable platform for unified access and analysis of earth observation data", Conference On Big Data From Space (BiDS’19), February 2019, Munich, Germany (accepted for publication)
 4. M. Zampoglou, F. Markatopoulou, G. Mercier, D. Touska, E. Apostolidis, S. Papadopoulos, R. Cozien, I. Patras, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Detecting tampered videos with multimedia forensics and deep learning", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Springer LNCS vol. 11295, pp. 374-386, Jan. 2019.
 5. S. Andreadis, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, F. Markatopoulou, K. Apostolidis, T. Mavropoulos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2019", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Springer LNCS vol. 11296, pp. 602-608, Jan. 2019.
 6. A. Ioannidou, E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "3D ResNets for 3D Object Classification", in proceedings MultiMedia Modeling (MMM) 2019, Lecture Notes in Computer Science, vol 11295. Springer, Cham
 7. G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Identifying terrorism-related key actors in multidimensional social networks", Proc. 25th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2019), Thessaloniki, Greece, Jan. 2019.
 8. M. Krestenitis, G. Orfanidis, K. Ioannidis, K. Avgerinakis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Early Identification of Oil Spills in Satellite Images Using Deep CNNs", International Conference on MultiMedia Modeling, January 2019, Thessaloniki, Greece (accepted for publication)
 9. E. Kontopoulos, P. Mitzias, S. Dasiopoulou, J. Moßgraber, S. Mille, P. Hertweck, T. Hellmund, A. Karakostas, S. Vrochidis, L. Wanner, I. Kompatsiaris, "Applying Semantic Web Technologies for Decision Support in Climate-Related Crisis Management", 2nd International Conference Citizen Observatories for natural hazards and Water Management (COWM 2018), 27-30 November 2018, Venezia, Italy
 10. G. Antzoulatos, A. Karakostas, S. Vrochidis, F. Lombardo, D. Norbiato, M. Ferri, I. Kompatsiaris, "A Crisis Classification System for flood risk assessment: the beAWARE project", 2nd International Conference Citizen Observatories for natural hazards and Water Management (COWM 2018), 27-30 November 2018, Venezia, Italy
 11. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, M. G. Scarpino, G. Palumbo, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, F. Zaffanella, D. Norbiato, M. Ferri, & G.Vingione, "Earth Observation and Social Multimedia Data Fusion for Natural Hazards and Water Management: The H2020 EOPEN Project Paradigm", 2nd International Conference Citizen Observatories for natural hazards and Water Management, Venice, 27-30 November 2018
 12. S. Andreadis, I. Gialampoukidis, R. Fiorin, F. Lombardo, D. Norbiato, A. Karakostas, M. Ferri, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Social Media Observations for Flood Event Monitoring in Italy over a One-Year Period", 2nd International Conference Citizen Observatories for natural hazards and Water Management (COWM 2018), 27-30 November 2018, Venezia, Italy
 13. K. Avgerinakis, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, G. Orfanidis, S. Andreadis, F. Markatopoulou, E. Batziou, K. Ioannidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation in TRECVID 2018", Proc. TRECVID 2018 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2018.
 14. A. Katmada, S. Diplaris, I. Kompatsiaris, "Evaluating the user experience of a financial e-learning platform featuring gamification and personalization services", 3rd Int. Workshop on the Internet for Financial Collective Awareness & Intelligence, IFIN 2018, Glasgow, UK, November 12-13, 2018
 15. V. Gkatziaki, S. Diplaris, S. Papadopoulos, R. Mills, I. Kompatsiaris, "DynaMat: Open data-based dynamic comparison and summarization of financial and CSR performance of companies", 3rd Int. Workshop on the Internet for Financial Collective Awareness & Intelligence, IFIN 2018, Glasgow, UK, November 12-13, 2018
 16. G. Orfanidis, K. Ioannidis, K. Avgerinakis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A deep neural network for oil spill semantic segmentation in SAR images", To be presented in IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2018), Athens, Greece, October 2018.
 17. C. Iliou, T. Tsikrika, G. Kalpakis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Adaptive Focused Crawling Using Online Learning", In International Conference on Internet Science (pp. 40-53). Springer, Cham. (2018, October)
 18. P. Migkotzidis, D. Ververidis, E. Anastasovitis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, G. Mavromanolakis, L. Ebdrup Thomsen, M. Muller, F. Hadiji, "Enhanced Virtual Learning Spaces Using Applied Gaming. The Challenges of the Digital Transformation in Education", - Proc. 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018), vol. 2, Springer, Kos Island, Greece, 25-28 September 2018
 19. D. Ververidis, G. Chantas, P. Migkotzidis, E. Anastasovitis, A. Papazoglou-Chalikias, E. Nikolaidis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, G. Mavromanolakis, L. Ebdrup Thomsen, A. Liapis, G. Yannakakis, M. Muller, F. Hadiji, "An Authoring Tool For Educators To Make Virtual Labs. The Challenges of the Digital Transformation in Education", - Proc. 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018), vol. 2, Springer, Kos Island, Greece, 25-28 September 2018
 20. E. Krasanakis, E. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "VenueRank: Identifying Venues that contribute to Artist Popularity". Proceedings of ISMIR 2018, September 23-27, Paris, France
 21. G. Vingione, L. Marzell, E. Cadau., I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, B. Valentin, M. Melcott, L. Gale, W.-K. Lee, S. Woo, M. Gienger, D. Hoppe, C. Kontoes, I. Papoutsis, M. Ferri, F. Baruffi, J. Yoon, H. Yoon, A. Karppinen, A.-M. Harri, "THE H2020-EO EOPEN PROJECT", INSPIRE Conference 2018, 18-21 September 2018, Antwerp, Belgium (poster presentation).
 22. P. Giannakeris, V. Kaltsa, K. Avgerinakis, A. Briassouli, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Speed Estimation and Abnormality Detection from Surveillance Cameras", CVPRW NVIDIA AI City Challenge, 2018.
 23. D. C. Hilbring, J. Moßgraber, P. Hertweck, T. Hellmund, H. van der Schaaf, A. Karakostas, E. Kontopoulos, I. Gialampoukidis, S. Andreadis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Harmonizing Data Collection in an Ontology for a Risk Management Platform", In proceedings of Enviroinfo 2018, September 5-7, Shaker-Verlag
 24. A. Karakostas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, B. Kantsepolsky, J. Moßgraber, S. Dasiopoulou, B. Mandler, A. Karppinen, M. Ferri, I. Vourvachis, C. Castro, K. Lintrup, "beWARE: Enhancing Decision Support and Management Services in Extreme Weather Climate Events", In proceedings of Enviroinfo 2018, September 5-7, Shaker-Verlag
 25. S. Andreadis, A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Flood Monitoring Tool for Urban Areas Using Satellite, Weather and Social Data", US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop 2018 - Big Data and Critical Infrastructures, 26-28 August 2018, Belgrade, Serbia (poster presentation)
 26. P. Petrantonakis, I. Kompatsiaris, "Detection of Mental Task Related Activity in NIRS-BCI systems Using Dirichlet Energy over Graphs", Proc. of the 40th International Engineering in Medicine and Biology Conference (EMBC’18), Honolulu, HI, USA, July, 2018.
 27. P. Petrantonakis, I. Kompatsiaris, "Detection of Mental Task Related Activity in NIRS-BCI systems Using Dirichlet Energy over Graphs", Proceedings of the 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’18) at the Honolulu, HI, USA, on July 17-21, 2018
 28. V. Oikonomou, S. Nikolopoulos, P. Petrantonakis, I. Kompatsiaris, "Sparse Kernel Machines for motor imagery EEG classification", Proceedings of the 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’18) at the Honolulu, HI, USA, on July 17-21, 2018
 29. T. Stavropoulos, G. Meditskos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Activity Recognition and Personalized Feedback Solution for Active and Healthy Ageing", Intelligent Conversation Agents in Home and Geriatric Care Applications, Held in conjunction with the Federated AI Meeting (FAIM), 15th of July, Stockholm, Sweden, 2018
 30. P. Charitidis, E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Twitter-Based Sensing of City-Level Air Quality". In 13th Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP) (pp. 1-5). IEEE. (2018, June)
 31. P. Giannakeris, K. Avgerinakis, A. Karakostas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "People and vehicles in danger - A fire and flood detection system in social media", 13th Workshop on IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing (IVMSP 2018), 10-12 June 2018, Zagori, Greece
 32. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Fusion of Compound Queries with Multiple Modalities for Known Item Video Search", 13th Workshop on IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing (IVMSP 2018), 10-12 June 2018, Zagori, Greece
 33. A. Adam, E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "H-RANSAC: A HYBRID POINT CLOUD SEGMENTATION COMBINING 2D AND 3D DATA", ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume IV-2, 2018, ISPRS TC II Mid-term Symposium “Towards Photogrammetry 2020”, 4–7 June 2018, Riva del Garda, Italy.
 34. M. Riga, E. Kontopoulos, K. Karatzas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "An Ontology-based Decision Support Framework for Personalized Quality of Life Recommendations", In: 4th International Conference on Decision Support System Technology (ICDSST2018), 22-25 May 2018, Heraklion, Crete, Greece.
 35. E. Kontopoulos, P. Mitzias, J. Moßgraber, P. Hertweck, H. van der Schaaf, D. Hilbring, F. Lombardo, D. Norbiato, M. Ferri, A. Karakostas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Ontology-based Representation of Crisis Management Procedures for Climate Events", 1st International Workshop on Intelligent Crisis Management Technologies for Climate Events (ICMT 2018), May 20-23, collocated with the 15th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM 2018).
 36. J. Moßgraber, D. Hilbring, H. van der Schaaf, P. Hertweck, E. Kontopoulos, P. Mitzias, A. Karakostas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "The Sensor to Decision Chain in Crisis Management", Int. Conf. on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM'18), 2018, May 20-23
 37. E. Krasanakis, E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Adaptive Sensitive Reweighting to Mitigate Bias in Fairness-aware Classification", In Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web (pp. 853-862), (2018, April)
 38. A. Moumtzidou, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, A. Karakostas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Flood relevance estimation from visual and textual content in social media streams", WWW 2018 Workshop on Exploitation of Social Media for Emergency Relief and Preparedness (SMERP), 23 April 2018, Lyon, France.
 39. E. Michail, A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, K. Avgerinakis, M. G. Scarpino, S. Vrochidis, G. Vingione, I. Kompatsiaris, K. Labbassi, M. Menenti, F.-E. Elghandour, "Testing a Flood Mask Correction Method Of Optical Satellite Imagery Over Irrigated Agricultural Areas", 2nd Mapping Water Bodies from Space Conference (MWBS2018), 27-28 March 2018, ESA-ESRIN Frascati, Italy.
 40. T. Tsikrika, S. Symeonidis, I. Gialampoukidis, A. Satsiou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Recommendation System Based on Density-Based Clustering", (13 March 2018) In: Diplaris S., Satsiou A., Følstad A., Vafopoulos M., Vilarinho T. (eds) Internet Science. INSCI 2017 International Workshops, IFIN, DATA ECONOMY, DSI, and CONVERSATIONS, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science, vol 10750. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-319-77547-0_5
 41. A. Moumtzidou, S. Andreadis, F. Markatopoulou, D. Galanopoulos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2018", Proc. 24th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2018), Bangkok, Thailand, Feb. 2018.
 42. E. Anastasovitis, D. Ververidis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, G. Abrams, K. D. Modica, D. Bonjean, I. D. Groote, F. Bezombes, C. Strecha, "DigiArt: Exploring the Scladina cave", EuroVR2017: European Conference for Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed Reality", 12-14 December, 2017, Laval-France. (to appear)
 43. A. Meroño-Peñuela, E. Kontopoulos, S. Darányi, I. Kompatsiaris, "A Study of Intensional Concept Drift in Trending DBpedia Concepts", In: Fensel, A. and Daniele, L. (eds.) Joint Proceedings of SEMANTiCS 2017 Workshops co-located with the 13th International Conference on Semantic Systems (SEMANTiCS 2017). CEUR Workshop Proceedings Vol 2063, Amsterdam, Netherlands (2017).
 44. V. Gkatziaki, S. Papadopoulos, S. Diplaris, I. Kompatsiaris, "Large-Scale Open Corporate Data Collection and Analysis as an Enabler of Corporate Social Responsibility Research", In: Kompatsiaris I. et al. (eds) Internet Science. INSCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10673, pp. 266-280, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70284-1_21
 45. M. Vogiatzi, Ch. Keratidis, M. Schinas, S. Diplaris, S. Yümlü, P. Forbes, S. Papadopoulos, P. Syropoulou, L. Apostolidis, I. Kompatsiaris, M. Symeonidou, "The STEP Project: Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues", In: Kompatsiaris I. et al. (eds) Internet Science. INSCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10673, pp 148-156, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70284-1_12
 46. C. Boididou, S. Papadopoulos, L. Apostolidis, I. Kompatsiaris, "Learning to Detect Misleading Content on Twitter", In Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, pp. 278-286. ACM, 2017.
 47. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Near-Duplicate Video Retrieval with Deep Metric Learning", IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV Workshops), 2017, pp. 347-356
 48. S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Topic Detection and Visualisation System on Social Media Posts", In International Conference on Internet Science, pp. 421-427. Springer, Cham, 2017.
 49. E. Batziou, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Antoniou, I. Kompatsiaris, "Unsupervised Keyword Extraction Using the GoW Model and Centrality Scores", In International Conference on Internet Science, pp. 344-351. Springer, Cham, 2017.
 50. E. Kontopoulos, P. Mitzias, M. Riga, I. Kompatsiaris, "A Domain-Agnostic Tool for Scalable Ontology Population and Enrichment from Diverse Linked Data Sources", (2017) In: Kalinichenko, L.A., Manolopoulos, Y., Skvortsov, N.A., and Sukhomlin, V.A. (eds.) Data Analytics and Management in Data Intensive Domains: Collection of Scientific Papers of the XIX International Conference DAMDID / RCDL’2017. pp. 234–240. Moscow: FRC CSC RAS, Moscow, Russia.
 51. K. Avgerinakis, P. Giannakeris, A. Briassouli, A. Karakostas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "LBP-flow and hybrid encoding for real-time water and fire classification", ICCV-MSF 2017, IEEE/ISPRS 4th Joint Workshop on Multi-Sensor Fusion for Dynamic Scene Understanding.
 52. K. Avgerinakis, A. Moumtzidou, S. Andreadis, E. Michail, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Visual and textual analysis of social media and satellite images for flood detection", Multimedia Satellite task of MediaEval 2017.
 53. I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Crater monitoring through social media observations", In European Planetary Science Congress 2017, Vol. 11, EPSC2017-25-1, 2017.
 54. A. Karakostas, D. Ververidis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "SpAtiAL: A Sensor based Framework to Support Affective Learning",in Proceedings of the 3D True Vision: Research and Applications in Future 3D media, 3DTV-CON 2017, Copenhagen, Denmark, 2017.
 55. I. Gialampoukidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Detection of Terrorism-related Twitter Communities using Centrality Scores", In Proceedings of the 2nd International Workshop on Multimedia Forensics and Security, pp. 21-25. ACM, 2017.
 56. T. Stavropoulos, E. Kontopoulos, A. Peñuela, S. Tachos, S. Andreadis, I. Kompatsiaris, "Cross-domain Semantic Drift Measurement in Ontologies Using the SemaDrift Tool and Metrics", in MEPDaW 2017: 3rd Workshop on Managing the Evolution and Preservation of the Data Web in conjunction with ESWC 2017, Portoroz, Slovenia
 57. M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, J. Spangenberg, "A web-based service for disturbing image detection", Proc. 23rd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'17), Reykjavik, Iceland, 4-6 January, 2017.
 58. G. Meditskos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Description Logics and Rules for Multimodal Situational Awareness in Healthcare", Special session on Multimedia and Multimodal Interaction for Health and Basic Care Applications at MMM 2017, pp. 714-725, Springer, 2017
 59. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, K. Avgerinakis, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Tachos, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation in TRECVID 2017", Proc. TRECVID 2017 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2017.
 60. A. Karakostas, G. Palaigeorgiou, I. Kompatsiaris, "WeMake: A Framework for Letting Students Create Tangible, Embedded and Embodied Environments for Their Own STEAM Learning", In International Conference on Internet Science (pp. 3-18). Springer, Cham. Chicago (2017, November)
 61. G. Vingione, L. Marzell, E. Cadau, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, B. Valentin, M. Melcott, L. Gale, W.-K. Lee, S. Woo, M. Gienger, D. Hoppe, C. Kontoes, I. Papoutsis, M. Ferri, F. Baruffi, J. Yoon, H. Yoon, A. Karppinen, A.-M. Harri, "The H2020-EO EOPEN project", ESA Conference on Big Data from Space 2017, 28-30 November 2017, Toulouse, France.
 62. E. Chatzilari, G. Liaros, K. Georgiadis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Combining the Benefits of CCA and SVMs for SSVEP-based BCIs in Real-world Conditions", MMHealth, ACM MM 2017, Mountain View, CA, USA, October 2017
 63. F. Kalaganis, E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, N. Laskaris, I. Kompatsiaris, "A Collaborative Representation Approach to Detecting Error-Related Potentials in SSVEP-BCIs", Proc. ACM Multimedia 2017, Mountain View, CA, USA, October 2017.
 64. E. Krasanakis, E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Tunable Plug-In Rules with Reduced Posterior Certainty Loss in Imbalanced Datasets", Proc. 1st International Workshop on Learning with Imbalanced Domains: Theory and Applications (Co-located with ECML/PKDD 2017), Skopje, 22 Sep. 2017.
 65. V. Oikonomou, G. Liaros, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Sparse Bayesian Learning for Multiclass Classification with application to SSVEP- BCI", 7th Graz Brain-Computer Interface Conference, September 18th – 22nd, 2017, Graz, Austria
 66. S. Andreadis, I. Gialampoukidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Monitoring Tool for Terrorism-related Key-players and Key-communities in Social Media Networks", In Proceedings of the 2017 IEEE European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC 2017), Dekelia Air Base, Athens, Greece, September 11-13, 2017.
 67. K. Avgerinakis, P. Giannakeris, A. Briassouli, A. Karakostas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Intelligent traffic city management from surveillance systems (CERTH-ITI)", NVIDIA AI city challenge, IEEE Smart World, Aug. 2017, USA.
 68. F. Kalaganis, E. Chatzilari, K. Georgiadis, S. Nikolopoulos, N. Laskaris, I. Kompatsiaris, "An Error Aware SSVEP-based BCI", 30th IEEE International Symposium on Computer-based Medical Systems, Special Track on Multimodal Interfaces for Natural Human Computer Interaction: Theory and Applications, IEEE CBMS 2017, June 22-24, 2017 Thessaloniki - Greece
 69. V. Oikonomou, K. Georgiadis, G. Liaros, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "A comparison study on EEG signal processing techniques using motor imagery EEG data", 30th IEEE International Symposium on Computer-based Medical Systems, Special Track on Multimodal Interfaces for Natural Human Computer Interaction: Theory and Applications, IEEE CBMS 2017, June 22-24, 2017 Thessaloniki - Greece
 70. E. Anastasovitis, D. Ververidis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "DigiArt: Building New 3D Cultural Heritage Worlds", 3D True Vision v2: Research and Applications in future 3D Media (3DTV-Con2017), 7-9 June, 2017 - Copenhagen, Denmark
 71. O. Papadopoulou, M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Web Video Verification using Contextual Cues", In Proceedings of International Workshop on Multimedia Forensics and Security (MFSec 2017), Bucharest, Romania, June 06, 2017
 72. V. Oikonomou, A. Maronidis, G. Liaros, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Sparse Bayesian Learning for Subject Independent Classification with Application to SSVEP-BCI", Proceedings of the 8th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, May 25-28, 2017, Shanghai China
 73. A. Maronidis, V. Oikonomou, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Steady State Visual Evoked Potential Detection Using Subclass Marginal Fisher Analysis", Proceedings of the 8th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, May 25-28, 2017, Shanghai China
 74. T. Mavropoulos, D. Liparas, S. Symeonidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Approach for Biomedical Relation Extraction Using Finite State Automata and Random Forest-Weighted Fusion", Proceedings of the 18th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLing 2017), April 17-23, 2017, Budapest, Hungary
 75. A. Moumtzidou, T. Mironidis, F. Markatopoulou, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, D. Galanopoulos, A. Ioannidou, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE in VBS 2017", Proc. 23rd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'17), Reykjavik, Iceland, Jan. 2017.
 76. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Near-Duplicate Video Retrieval by Aggregating Intermediate CNN Layers", Proc. 23rd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'17), Reykjavik, Iceland, 4-6 January, 2017.
 77. L. Hopper, A. Karakostas, A. König, S. Sävenstedt, I. Kompatsiaris, "The Personal and Societal Impact of the Dementia Ambient Care (Dem@Care) Multi-sensor Remote Monitoring Dementia Care System", Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, 12(7), P149. (2016 Abstract Supplement)
 78. S. Papadopoulos, G. Petkos, E. Spyromitros-Xioufis, I. Kompatsiaris, "A Disclosure Scoring Framework for Personal Data", Conference/Exhibition (Poster), European Data Forum, 2016
 79. M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, R. Bouwmeester, J. Spangenberg, "Image Forensics on the Web and Social Media for News Professionals", Proceedings of SMNews at ICWSM 2016.
 80. G. Rizos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, Predicting News Popularity by Mining Online Discussions, In Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web (WWW '16 Companion). 2016. International World Wide Web Conferences Steering Committee, Republic and Canton of Geneva, Switzerland, 737-742.
 81. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "In-depth Exploration of Geotagging Performance using Sampling Strategies on YFCC100M", Proceedings of the 2016 ACM Workshop on Multimedia COMMONS, pp. 3-10, ACM, New York, NY.
 82. G. Kordopatis-Zilos, A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Placing Images with Refined Language Models and Similarity Search with PCA-reduced VGG Features", MediaEval 2016 workshop, Hilversum, Netherlands, October 2016.
 83. C. Boididou, S. Papadopoulos, S.E. Middleton, D.T.D. Nguyen, M. Riegler, A. Petlund, I. Kompatsiaris, "The VMU Participation @ Verifying Multimedia Use 2016", MediaEval 2016 workshop, Hilversum, Netherlands, October 2016.
 84. C. Boididou, S.E. Middleton, S. Papadopoulos, D.T. Dang-Nguyen, M. Riegler, G. Boato, A. Petlund, I. Kompatsiaris, "Verifying Multimedia Use at MediaEval 2016", MediaEval 2016 workshop, Hilversum, Netherlands, October 2016.
 85. E. Kontopoulos, T. Moysiadis, M. Tsagiopoulou, S. Darányi, P. Wittek, N. Papakonstantinou, S. Ntoufa, G. Meditskos, K. Stamatopoulos, I. Kompatsiaris, "Studying the Cohesion Evolution of Genes Related to Chronic Lymphocytic Leukemia Using Semantic Similarity in Gene Ontology and Self-Organizing Maps", In: Paschke, A., Burger, A., Splendiani, A., Marshall, M.S., and Romano, P. (eds.) 9th Int. Conf. on Semantic Web Applications and Tools for Life Sciences - SWAT4LS. CEUR Workshop Proceedings Vol 1795, Amsterdam, The Netherlands (2016).
 86. G. Meditskos, E. Kontopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Ontology-Driven Context Interpretation and Conflict Resolution in Dialogue-Based Home Care Assistance", In: Paschke, A., Burger, A., Splendiani, A., Marshall, M.S., and Romano, P. (eds.) 9th Int. Conf. on Semantic Web Applications and Tools for Life Sciences - SWAT4LS. CEUR Workshop Proceedings Vol 1795, Amsterdam, The Netherlands (2016).
 87. A. Katmada, A. Satsiou, I. Kompatsiaris, "A Reputation-based Incentive Mechanism for a Crowdsourcing Platform for Financial Awareness", to appear in Proc. of the 1st International Workshop on the Internet for Financial Awareness and Intelligence, LNCS Springer International Publisher.
 88. T. Stavropoulos, S. Andreadis, E. Kontopoulos, M. Riga, P. Mitzias, I. Kompatsiaris, "SemaDrift: A Protégé Plugin for Measuring Semantic Drift in Ontologies", In: Hollink, L., Darányi, S., Meroño Peñuela, A., and Kontopoulos, E. (eds.) 1st International Workshop on Detection, Representation and Management of Concept Drift in Linked Open Data (Drift-a-LOD) in conjunction with the 20th International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management (EKAW). pp. 34–41. CEUR Workshop Proceedings Vol 1799, Bologna, Italy (2016).
 89. I. Gialampoukidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Community Detection in Complex Networks Based on DBSCAN and a Martingale Process", Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP), 2016 11th International Workshop on, pp. 1-6. IEEE, 2016.
 90. T. Stavropoulos, S. Andreadis, M. Riga, E. Kontopoulos, P. Mitzias, I. Kompatsiaris, "A Framework for Measuring Semantic Drift in Ontologies", In: 1st Int. Workshop on Semantic Change & Evolving Semantics (SuCCESS’16). CEUR Workshop Proceedings, Leipzig, Germany (2016).
 91. I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Incremental estimation of visual vocabulary size for image retrieval", In INNS Conference on Big Data, pp. 29-38. Springer International Publishing, 2016.
 92. A. Katmada, A. Satsiou, I. Kompatsiaris, "Incentive Mechanisms for Crowdsourcing Platforms", 3rd International Conference on Internet Science, LNCS Springer International Publisher, 2016.
 93. I. Gialampoukidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Key player identification in terrorism-related social media networks using centrality measures", In Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), 2016 European, pp. 112-115. IEEE, 2016.
 94. G. Meditskos, S. Dasiopoulou, S. Vrochidis, L. Wanner, I. Kompatsiaris, "Question Answering over Pattern-Based User Models", In Proceedings of the 12th International Conference on Semantic Systems (SEMANTiCS 2016), pp. 153-160. ACM, New York, NY, USA, 2016 DOI: https://doi.org/10.1145/2993318.2993331
 95. E. Kontopoulos, M. Riga, P. Mitzias, S. Andreadis, T. Stavropoulos, N. Lagos, J. Vion-Dury, G. Meditskos, P. Falcão, P. Laurenson, I. Kompatsiaris, "Ontology-based Representation of Context of Use in Digital Preservation", Proc 1st Workshop on Humanities in the Semantic Web (WHiSe) at the Extended Semantic Web Conference (ESWC2016).
 96. T. Stavropoulos, G. Meditskos, S. Andreadis, T. Tsompanidis, I. Kompatsiaris, "Dem@Lab: Ambient Assisted Living Framework for the Assessment of Dementia in Clinical Trials" in Workshop on Artificial Intelligence and Internet of Things (AI-IoT), co-located with the 9th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN2016), Thessaloniki, Greece
 97. A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, T. Mironidis, D. Liparas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Multimedia Interactive Search Engine based on Graph-based and Non-linear Multimodal Fusion", In Content-Based Multimedia Indexing (CBMI), 2016 14th International Workshop on, IEEE, 2016.
 98. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, D. Liparas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A hybrid graph-based and non-linear late fusion approach for multimedia retrieval", In Content-Based Multimedia Indexing (CBMI), 2016 14th International Workshop on, pp. 1-6, IEEE, 2016.
 99. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Retrieval of Multimedia objects by Fusing Multiple Modalities", In Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, pp. 359-362, ACM.
 100. I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Hybrid framework for news clustering based on the DBSCAN-Martingale and LDA", In proceedings of the 12th international conference on Machine Learning and Data Mining (MLDM2016), New York, July 16-21, 2016. pp. 170-184, Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-41920-6_13
 101. I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Fast Visual Vocabulary Construction for Image Retrieval using Skewed-Split k-d trees", In International Conference on Multimedia Modeling, pp. 466-477. Springer International Publishing, 2016.
 102. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, T. Mironidis, V. Kaltsa, A. Ioannidou, S. Symeonidis, K. Avgerinakis, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation in TRECVID 2016", Proc. TRECVID 2016 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2016.
 103. T. Stavropoulos, G. Meditskos, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Multimodal Sensing and Intelligent Fusion for Remote Dementia Care and Support", 1st International Workshop on Multimedia for Personal Health and Healthcare (MMHealth) 2016, co-locatied with ACM Multimedia 2016, Amsterdam, The Netherlands, 16 October, 2016
 104. E. Spyromitros-Xioufis, G. Petkos, S. Papadopoulos, R. Heyman, I. Kompatsiaris, "Perceived versus Actual Predictability of Personal Information in Social Networks", Proc. 3rd International Conference on Internet Science (INSCI 2016), Florence, Italy, September 12-14, 2016.
 105. B. Simeonov, V. Alexiev, D. Liparas, M. Puigbo, S. Vrochidis, E. Jamin, I. Kompatsiaris, "Semantic integration of web data for international investment decision support", 3rd international conference on Internet Science, Florence, Italy, Sept. 12-14 2016.
 106. C. Doulaverakis, V. Koutkias, G. Antoniou, I. Kompatsiaris, "Applying SPARQL-based inference and ontologies for modelling and execution of clinical practice guidelines: A case study on hypertension management", 8th International Workshop on Knowledge Representation for Health Care 2016, (KR4HC 2016), Munich, Germany, September 2, 2016, Lecture Notes in Computer Science, vol 10096.
 107. A. Satsiou, A. Revenko, I. Praggidis, E. Karapistoli, G. Panos, C. Bouzanis, I. Kompatsiaris, "Semantic Technology for Financial Awareness", in Proc. of the 12th International Conference on Semantic Systems, Leipzig, September 2016.
 108. A. Moumtzidou, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, K. Kourtidis, G. Hloupis, I. Stavrakas, K. Papachristopoulou, C. Keratidis, "Towards Air Quality Estimation Using Collected Multimodal Environmental Data", 1st International Workshop on Internet and Social media for Environmental Monitoring (In conjunction with the 3rd international conference on Internet Science (INSCI 2016)), Florence, Italy, 12 September 2016.
 109. P. Mitzias, M. Riga, E. Kontopoulos, T. Stavropoulos, S. Andreadis, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, "User-Driven Ontology Population from Linked Data Sources", In International Conference on Knowledge Engineering and the Semantic Web (pp. 31-41). Springer International Publishing. (2016, September)
 110. C. Iliou, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Hybrid Focused Crawling for Homemade Explosives Discovery on Surface and Dark Web", 11th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2016), Salzburg, Austria, Aug 2016.
 111. I. Gialampoukidis, D. Liparas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Query-based Topic Detection Using Concepts and Named Entities", 1st International Workshop on Multimodal Media Data Analytics (MMDA 2016), The Hague, Netherlands, August 30, 2016.
 112. G. Kalpakis, T. Tsikrika, C. Iliou, T. Mironidis, S. Vrochidis, J. Middleton, U. Williamson, I. Kompatsiaris, "Interactive Discovery and Retrieval of Web Resources Containing Home Made Explosive Recipes", 4th International Conference on Human Aspects of Information Security, Privacy and Trust, Toronto, Canada, 17 - 22 July 2016.
 113. D. Ververidis, S. Karavarsamis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Pottery gestures style comparison by exploiting Myo sensor and forearm anatomy", in Proceedings of the 3rd International Symposium on Movement and Computing (MOCO '16), Thessaloniki, GA, Greece — July 05 - 06, 2016
 114. S. Karavarsamis, D. Ververidis, G. Chantas, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Classifying Salsa dance steps from skeletal poses", Proceedings of the 14th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI’16), Bucharest, Romania, 15-17 June, 2016.
 115. E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, A. Popescu, I. Kompatsiaris, "Personalized Privacy-aware Image Classification", Proc. International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), New York, USA, June 6-9, 2016.
 116. G. Meditskos, S. Dasiopoulou, Louisa Pragst, S. Ultes, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, L. Wanner, "Towards an Ontology-driven Adaptive Dialogue Framework", 1st International Workshop on Multimedia Analysis and Retrieval for Multimodal Interaction (MARMI 2016), New York, USA, June 6, 2016.
 117. L. Wanner, J. Blat, S. Dasiopoulou, M. Domínguez, G. Llorach, S. Mille, F. Sukno, E. Kamateri, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, E. André, F. Lingenfelser, G. Mehlmann, A. Stam, L. Stellingwerff, B. Vieru, L. Lamel, W. Minker, L. Pragst, Stefan Ultes, "Towards a Multimedia Knowledge-Based Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities", 1st International Workshop on Multimedia Analysis and Retrieval for Multimodal Interaction (MARMI 2016), New York, USA, June 6, 2016.
 118. S. Andreadis, T. Stavropoulos, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, “Dem@Home: Ambient Intelligence for Clinical Support of People Living with Dementia”, Proc. 1st Workshop on Semantic Web Technologies in Pervasive and Mobile Environments (SEMPER2016), at the Extended Semantic Web Conference (ESWC2016), 29th May 2016, Heraklion, Greece,
 119. T. Stavropoulos, G. Meditskos, T. Tsompanidis, S. Andreadis, I. Kompatsiaris, "Dem@Home: Ambient Monitoring and Clinical Support for People Living with Dementia", the 13th Extended Semantic Web Conference (ESWC) 2016, Poster & Demo Track, 29 May 2016, Heraklion, Greece
 120. A. Moumtzidou, S. Papadopoulos, S. Vrochidis I. Kompatsiaris, K. Kourtidis, G. Hloupis, I. Stavrakas, K. Papachristopoulou, C. Keratidis, "Collection of Multimodal Environmental Data for Air Quality Estimation", Proc. of 1st International Workshop on the Social Web for Environmental and Ecological Monitoring (SWEEM), Cologne, Germany, 17 May 2016.
 121. I. Lazarou, A. Karakostas, T. Stavropoulos, G. Meditskos, T. Tsompanidis, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Automated Assessment of Cognitive Impairment by Using a Sensor-based Method: The Dem@Care System", 14th International Athens/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy (ΑΑΤ) 2016, 9-12 March, Athens, Greece
 122. I. Lazarou, T. Stavropoulos, A. Karakostas, G. Meditskos, T. Tsompanidis, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Assisted Living Technology for People with Cognitive Impairment in a Smart Home Environment: The Dem@care System", 14th International Athens/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy (ΑΑΤ) 2016, 9-12 March, Athens, Greece
 123. A. Moumtzidou, T. Mironidis, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, A. Ioannidou, I. Gialampoukidis, K. Avgerinakis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE: A Multimodal Interactive Search Engine for Video Browsing and Retrieval", Proc. Video Browser Showdown (VBS) at the 22nd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'16), Miami, FL, USA, Jan. 2016.
 124. T. Stavropoulos, G. Meditskos, S. Andreadis, I. Kompatsiaris, "Dem@Care: Ambient Sensing and Intelligent Decision Support for the Care of Dementia", Semantic Web Applications and Tools for Life Sciences (SWAT4LS) International Conference, Poster Session, December 7-10, Cambridge, England, 2015 [Best Poster Prize]
 125. G. Meditskos, T. Stavropoulos, S. Andreadis, I. Kompatsiaris, "KnowSense: A Semantically-enabled Pervasive Framework to Assist Clinical Autonomy Assessment", Semantic Web Applications and Tools for Life Sciences, December 7-10, Cambridge, England, 2015
 126. G. Petkos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Social Circle Discovery in Ego-Networks by Mining the Latent Structure of User Connections and Profile Attributes", ASONAM 2015.
 127. G. Petkos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "PScore: a framework for enhancing privacy awareness in online social networks", MFSec 2015.
 128. T. Theodoridis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Assessing the Reliability of Facebook User Profiling", ICCSS, 2015
 129. G. Rizos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Learning to Classify Users in Online Interaction Networks", ICCSS, 2015
 130. C. Boididou, K. Andreadou, S. Papadopoulos, D.-T. Dang-Nguyen, G. Boato, M. Riegler, I. Kompatsiaris, "Verifying Multimedia Use at MediaEval 2015", In Proceedings of MediaEval 2015.
 131. M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Detecting image splicing in the wild Web", In Proceedings of ICME 2015 Workshop on Web Multimedia Verification (WeMuV 2015).
 132. C. Boididou, S. Papadopoulos, D.-T. Dang-Nguyen, G. Boato, I. Kompatsiaris, "The CERTH-UNITN Participation @ Verifying Multimedia Use 2015", Proceedings of MediaEval 2015.
 133. G. Kordopatis-Zilos, A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "CERTH/CEA LIST at MediaEval Placing Task 2015", In Proceedings of MediaEval 2015.
 134. K. Iliakopoulou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "News-oriented multimedia search over multiple social networks", Proceedings of CBMI 2015.
 135. K. Andreadou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Web image size prediction for efficient focused image crawling", Proceedings of CBMI 2015.
 136. E. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Visual Event Summarization on Social Media using Topic Modelling and Graph-based Ranking Algorithms", Proceedings of ICMR 2015.
 137. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Geotagging Social Media Content with a Refined Language Modelling Approach", Proceedings of PA-KDD workshop PAISI 2015.
 138. K. Andreadou, S. Papadopoulos, L. Apostolidis, A. Krithara, I. Kompatsiaris, "Media REVEALr: A Social Multimedia Monitoring and Intelligence System for Web Multimedia Verification", In Intelligence and Security Informatics (pp. 1-20). Springer International Publishing.
 139. M. Schinas, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Multimodal Graph-based Event Detection and Summarization in Social Media Streams", In Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Multimedia Conference (pp. 189-192). ACM.
 140. G. Meditskos, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, "ReDef: Context-aware Recognition of Interleaved Activities using OWL 2 and Defeasible Reasoning", In K. Kyzirakos, C. A. Henson, M. Perry, D. Varanka, R. Grütter, J.-P. Calbimonte, I. Celino, E. D. Valle, D. Dell'Aglio, M. Krötzsch & S. Schlobach (eds.), SSN-TC/OrdRing @ ISWC (p./pp. 31-42), : CEUR-WS.org
 141. E. Chatzilari, P. Baliakas, A. Xochelli, A. Maronidis, A. Vardi, M. Mattsson, K. Larsson, V. Douka, M. Iskas, G. Karavalakis, A. Papalexandri, C. Niemann, M. Montillo, A. Anagnostopoulos, D. Oscier, S. Pospisilova, F. Davi, N. Stavroyianni, P. Ghia, A. Hadzidimitriou, R. Rosenquist, S. Nikolopoulos, K. Stamatopoulos, I. Kompatsiaris, "Personalized Modeling of Disease Evolution in CLL: Does Statistical Significance Translate into Predictive Accuracy?", American Society of Hematology (ASH) 2015.
 142. T. Stavropoulos, G. Meditskos, S. Andreadis, I. Kompatsiaris, "Real-time Health Monitoring and Contextualised Alerts Using Wearables", In Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), 2015 International Conference on (pp. 358-363). IEEE.
 143. A. Karakostas, I. Lazarou, G. Meditskos, T. Stavropoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki "Supporting Cognitive Skills of People Suffering from Dementia through a Sensor-based System" Federation of European Neuroscience Societies FENS Featured Regional Meeting 2015,
 144. A. Karakostas, I. Lazarou, G. Meditskos, T. Stavropoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Intelligent User Interfaces to Support Diagnosis and Assessment of People with Dementia: an Expert Evaluation", 5th EAI International Symposium on Pervasive Computing Paradigms for Mental Health, Mindcare 2015, Springer
 145. A. Karakostas, I. Lazarou, G. Meditskos, T. Stavropoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Sensor-based In-home Monitoring of People with Dementia Using Remote Web Technologies", IMCL2015 International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, IEEE
 146. A. Karakostas, G. Meditskos, T. Stavropoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "A Sensor-Based System to Support Diagnosis and Assessment of Dementia", 12th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases and Related Neurological Disorders (AD/PDTM 2015)
 147. A. Karakostas, I. Lazarou, G. Meditskos, T. Stavropoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Presentation of lab and home pilot testing and results of the Dem@Care system", 9th Panhellenic Interdisciplinary Conference on Alzheimer’s Disease & Related Disorders & 1st Mediterranean on Neuro-degenerative Diseases.
 148. A. Karakostas, G. Meditskos, T. Stavropoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "A sensor-based framework to support clinicians in dementia assessment: the results of a pilot study", In Ambient Intelligence-Software and Applications (pp. 213-221). Springer, Cham.
 149. P. Mitzias, M. Riga, S. Waddington, E. Kontopoulos, G. Meditskos, P. Laurenson, I. Kompatsiaris, "An Ontology Design Pattern for Digital Video", In Proc. of the 6th Workshop on Ontology and Semantic Web Patterns (WOP 2015) co-located with the 14th Int. Semantic Web Conf.(ISWC 2015) (Vol. 1461).
 150. E. Kontopoulos, F. Corubolo, A. G. Eggers, J. Ludwig, P. Wieder, M. Hedges, S. Waddington, J. Chanod, J. Vion-Dury, A. Hasan, P. Watry, S. Darányi, R. Pinchuk, P. Laurenson, C. Muller, O. Spyroglou, I. Kompatsiaris, "PERICLES EU Integrated Project: Research Strategy and First Results", EU Project Networking Session, 11th Extended Semantic Web Conf. (ESWC'14).
 151. P. Wittek, S. Darányi, E. Kontopoulos, T. Moysiadis, I. Kompatsiaris, "Monitoring Term Drift Based on Semantic Consistency in an Evolving Vector Field", In 2015 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) (pp. 1-8). IEEE.
 152. J. Y. Vion-Dury, N. Lagos, E. Kontopoulos, M. Riga, P. Mitzias, G. Meditskos, S. Waddington, P. Laurenson, I. Kompatsiaris, "Designing for Inconsistency - The Dependency-based PERICLES Approach", In East European Conference on Advances in Databases and Information Systems (pp. 458-467). Springer International Publishing.
 153. T. Tsikrika, G. Kalpakis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Paraskakis, I. Kavasidis, J. Middleton, U. Williamson, "A Framework for the Discovery, Analysis, and Retrieval of Multimedia Homemade Explosives Information on the Web", In Proceedings of the International Workshop on Multimedia Forensics and Security (MFSec 2015), held in conjunction with the 10th International Conference on Availability, Reliability and Security, Toulouse, France, 2015.
 154. F. Markatopoulou, A. Ioannidou, C. Tzelepis, T. Mironidis, D. Galanopoulos, S. Arestis-Chartampilas, N. Pittaras, K. Avgerinakis, N. Gkalelis, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2015", Proc. TRECVID 2015 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2015.
 155. C. Doulaverakis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Exploiting visual similarities for ontology alignment", 7th International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development (KEOD 2015), Lisbon, Portugal, 12-14 November, 2015
 156. A. Popescu, E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, H. Le Borgne, I. Kompatsiaris, "Toward an Automatic Evaluation of Retrieval Performance with Large Scale Image Collections", Proc. 2015 Workshop on Community-Organized Multimodal Mining: Opportunities for Novel Solutions (MMCommons ‘15), Brisbane, Australia, October 26-30, 2015.
 157. C. Papadaniil, V. Kosmidou, A. Tsolaki, L. Hadjileontiadis, M. Tsolaki, I. Kompatsiaris, "Phase-Amplitude coupling upon auditory stimuli and task relevant differentiations", In Federation of European Neuroscience Societies Regional Meeting, Berlin, Germany, 20-23 Oct. 2015
 158. A. Maronidis, E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Scalable Image Annotation Using a Product Compressive Sampling Approach", IEEE DSAA 2015, Paris, 19-21 October 2015
 159. A. Popescu, M. Hildebrandt, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, L. Claeys, T. Seymoens, D. Lund, T. Michalareas, T. Kastrinogiannis, E. de Vries, N. van Dijk, J. Pierson, A.M. Padyab, E. Gadeski, H. Le Borgne, "User Empowerment for Enhanced Online Presence Management – Use Cases and Tools", Amsterdam Privacy Conference 2015, pages 23-26, 8 October 2015, Amsterdam
 160. D. Ververidis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Transforming your website to an augmented reality view", Proc. of the 14th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality, Fukuoka, Japan, 29 Sep - 3 Oct, 2015.
 161. E. Spyromitros-Xioufis, A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "USEMP: Finding Diverse Images at MediaEval 2015", Proc. MediaEval 2015 Multimedia Benchmark Workshop, Wurzen, Germany, September 14-15, 2015.
 162. Y. Hacohen-Kerner, A. Sabag, D. Liparas, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Classification using various ML Methods and Combinations of Key-Phrases and Visual Features", 1st KEYSTONE Conference (IKC2015), Coimbra, Portugal, September 8-9, 2015.
 163. A. König, A. Karakostas, I. Lazarou, I. Kompatsiaris, P. Robert, "The use of ICT for the assessment of people with dementia and mild cognitive impairment within the Dem@care project", 25th Alzheimer Europe Conference, 1-4 Sept 2015, Ljubljana, Slovenia.
 164. S. Tachos, K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Appearance and Depth for Rapid Human Activity Recogntion in Real Applications", British Machine Vision Conference (BMVC), Sep. 2015, pages 38.1-38.12. BMVA Press. DOI: 10.5244/C.29.38.
 165. S. Poularakis, K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Computationally efficient recognition of activities of daily living", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Quebec city, Canada, Sep. 2015.
 166. K. Avgerinakis, K. Adam, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Moving camera human activity localization and recognition with motionplanes and multiple homographies", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Quebec city, Canada, Sep. 2015.
 167. G. Kalpakis, T. Tsikrika, F. Markatopoulou, N. Pittaras, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Concept Detection on Multimedia Web Resources about Home Made Explosives", Proc. Int. Workshop on Multimedia Forensics and Security (MFSec), held in conjunction with the 10th Int. Conf. on Availability, Reliability and Security (ARES), Toulouse, France, Aug. 2015.
 168. C. Papadaniil, V. Kosmidou, A. Tsolaki, L. Hadjileontiadis, M. Tsolaki, I. Kompatsiaris, "Phase-Amplitude Cross-Frequency Coupling in EEG-derived Cortical Time Series upon an Auditory Perception Task", IEEE Medicine and Biology Society, 37th International Conference on, Milan, Italy, 25-29 Aug. 2015
 169. V. Kosmidou, A. Adam, C. Papadaniil, M. Tsolaki, L. Hadjileontiadis, I. Kompatsiaris, "Gender Effect in Human Brain Responses to Bottom-up and Top-down Attention using the EEG 3D-Vector Field Tomography", IEEE Medicine and Biology Society, 37th International Conference on, Milan, Italy, 25-29 Aug. 2015.
 170. S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, G. Casamayor, I. Arapakis, R. Busch, V. Alexiev, E. Jamin, M. Jugov, N. Heise, T. Forrellat, D. Liparas, L. Wanner, I. Miliaraki, V. Aleksic, K. Simov, A. M. Soro, M. Eckhoff, T. Wagner, M. Puigbó, "MULTISENSOR: Development of Multimedia Content Integration Technologies for Journalism, Media Monitoring and International Exporting Decision Support", 2015 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2015), Turin, Italy, June 29 - July 3, 2015.
 171. M. Schinas, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Multimodal Event Detection and Summarization in Large Scale Image Collections", Proc. International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), Shanghai, China, June 23-26, 2015.
 172. V. Kosmidou, A. Tsolaki, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Event-Related Brain Activation In Alzheimer’s Disease", The 2015 Alzheimer's Disease Congress, London, UK, 23- 25 June 2015
 173. T. Tsikrika, A. Latas, A. Moumtzidou, E. Chatzilari, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Discovery of Environmental Web Resources Based on the Combination of Multimedia Evidence", 2nd International Workshop on Environmental Multimedia Retrieval (EMR 2015), Shanghai, China, June 23, 2015.
 174. E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, A. Ginsca, A. Popescu, I. Kompatsiaris, I. Vlahavas, "Improving Diversity in Image Search via Supervised Relevance Scoring", Proc. International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), Shanghai, China, June 23-26, 2015.
 175. T. Tsikrika, K. Andreadou, A. Moumtzidou, E. Schinas, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Unified Model for Socially Interconnected Multimedia-Enriched Objects", 21st MultiMedia Modelling Conference (MMM2015), Sydney, Australia, 5-7 January, 2015.
 176. A. Moumtzidou, K. Avgerinakis, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, K. Apostolidis, T. Mironidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE: A Multimodal Interactive Video Search Engine", Proc. 21st Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM15), Sydney, Australia, Jan. 2015.
 177. G. Petkos, S. Papadopoulos, L. Aiello, R. Skraba, I. Kompatsiaris, "A soft frequent pattern mining approach for textual topic detection", Proceedings of the 4th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS '14). ACM, New York, NY, USA, Article 25, 2014
 178. G. Petkos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Graph-Based Multimodal Clustering for Social Event Detection in Large Collections of Images", Proceedings of MultiMedia Modeling, Lecture Notes in Computer Science Volume 8325, pp 146-158, Springer, 2014
 179. S. Beis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Benchmarking Graph Databases on the Problem of Community Detection", Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 312, pp 3-14, Springer, 2014
 180. A. Tsakalidis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "An Ensemble Model for Cross-Domain Polarity Classification on Twitter", Proceedings of Web Information Systems Engineering–WISE 2014 (pp. 168-177). Springer International Publishing, 2014
 181. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, D. Corney, N. Heise, M. Klusch, E. Jaho, J. Geurts, I. Liu, G. Petkos, S. Papadopoulos, N. Sarris, A. Goker, J. Spangenberg, "Real-time social media indexing and search", In: IET Conference Proceedings, International Broadcasting Community Conference 2014 (IBC 2014), Amsterdam, Netherlands, p. 5.3-5.3.
 182. D. Liparas, I. Hacohen-Kerner, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "News articles classification using Random Forests and weighted multimodal features", Proceedings of the 3rd Open Interdisciplinary MUMIA Conference and 7th Information Retrieval Facility Conference (IRFC2014), 10 - 12 November 2014, Copenhagen, Denmark, LNCS 8849, pp. 63-75, Berlin: Springer-Verlag, 2014.
 183. G. Meditskos, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, "Knowledge-driven Activity Recognition and Segmentation Using Context Connections", In International Semantic Web Conference (pp. 260-275). Springer International Publishing.
 184. T. Stavropoulos, G. Meditskos, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, "The DemaWare Service-Oriented AAL Platform for People with Dementia", 3rd Int. Workshop on Artificial Intelligence and Assistive Medicine (AI-AM/NetMed) in conjunction with ECAI 2014, Vol-1213, Prague, Czech Republic (pp. 11-15).
 185. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, J. Kittler, "Towards modelling visual ambiguity for visual object detection", 14th International Conference on Knowledge Technologies and Data-driven Business (i-KNOW 2014), Graz, Austria.
 186. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, S. Papadopoulos, "Invited Keynote at MSDM 2014: Multimodal Social Data Management Workshop", (part of EDBT/ICDT 2014), “Social Data and Multimedia Analytics for News and Events Applications”, pp. 280-281
 187. N. Gkalelis, F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, K. Avgerinakis, N. Pittaras, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2014", Proc. TRECVID 2014 Workshop, Orlando, FL, USA, November 2014.
 188. C. Papadaniil, V. Kosmidou, L.J. Hadjileontiadis, I. Kompatsiaris, "Effective Brain Areas Identification Using 3D Vector Field Tomography", Proc. of IEEE Int Conf on Engineering in Medicine and Biology Society, Brain Grand Challenges, Washington DC, USA, Nov. 2014
 189. G. Petkos, S. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2014: Challenges, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2014 Workshop, CEUR vol. 1263, Barcelona, Spain, October 2014.
 190. V. Kaltsa, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Swarm - based Motion Features for Anomaly Detection in Crowds", 2014 IEEE International Conference on Image Processing, Paris, France, Oct 27-30, 2014.
 191. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, J. Kittler, "How many more images do we need? Performance Prediction of bootstrapping for Image Classification", Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2014), Paris, France, 27-30 October 2014.
 192. A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "USEMP at MediaEval Placing Task 2014", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
 193. G. Kordopatis-Zilos, G. Orfanidis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "SocialSensor at MediaEval Placing Task 2014", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
 194. M. Riga, G. Petkos, S. Papadopoulos, M. Schinas, I. Kompatsiaris, "CERTH @ MediaEval 2014 Social Event Detection Task", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
 195. E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, I. Vlahavas, "SocialSensor: Finding Diverse Images at MediaEval 2014", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
 196. G. Chantas, A. Kitsikidis, S. Nikolopoulos, K. Dimitropoulos, S. Douka, I. Kompatsiaris, N. Grammalidis, "Multi-entity Bayesian networks for knowledge-driven analysis of ICH content", International Workshop on Computer Vision and Ontology Applied Cross-disciplinary Technologies, Zurich, Switzerland, 7 September 2014.
 197. I. HaCohen-Kerner, S. Vrochidis, D. Liparas, A. Moumtzidou, I. Kompatsiaris, "Key-phrase Extraction using Textual and Visual Features", 3rd Workshop on Vision and Language (VL), Dublin, Ireland, August 23-29, 2014.
 198. D. Liparas, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Concept-oriented labelling of patent images based on Random Forests and proximity-driven generation of synthetic data", COLING'14 Workshop on Vision and Language (VL'14), Dublin, August 23, 2014.
 199. V. Kosmidou, A. Tsolaki, C. Papadaniil, M. Tsolaki, L. Hadjileontiadis, I. Kompatsiaris, "Cognitive Brain signal Processing: Healthy vs Alzheimer’s disease patients", 16th International Conference on Human-Computer Interaction, Heraklion, Greece, June, 2014
 200. D. Tsatsou, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, V. Mezaris, "LiFR: A Lightweight Fuzzy DL Reasoner", Proc. Extended Semantic Web Conference (ESWC'14), poster track, Anissaras, Crete, Greece, May 2014.
 201. C. Doulaverakis, A. Tzotsos, I. Tsampoulatidis, N. Gerontidis, A. Argyridis, K. Karantzalos, I. Kompatsiaris, D. Argialas, "Gnorasi: A Modular Knowledge-based Platform for Object-based Image Analysis", GEOBIA 2014, Thessaloniki, Greece, 21 May 2014.
 202. G. Petkos, S. Papadopoulos, V. Mezaris, R. Troncy, P. Cimiano, T. Reuter, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval: a three-year retrospect of tasks and results", Proc. ACM ICMR 2014 Workshop on Social Events in Web Multimedia (SEWM), Glasgow, UK, April 2014.
 203. C. Boididou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, S. Schifferes, N. Newman, "Challenges of computational verification in social multimedia", Proceedings of the companion publication of the 23rd international conference on World Wide Web companion (WWW Companion '14). pp. 743-748, April 2014
 204. L. Johansson, V. Epitropou, K. Karatzas, L. Wanner, A. Karppinen, J. Kukkonen, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "The extraction and fusion of meteorological and air quality information for orchestrated services", Proceedings of 1st International Workshop on Environmental Multimedia Retrieval (EMR 2014), Glasgow, UK, April 1, 2014.
 205. T. Tsikrika, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Focused Crawling of Environmental Web Resources: A Pilot Study on the Combination of Multimedia Evidence", Proceedings of 1st International Workshop on Environmental Multimedia Retrieval (EMR 2014), Glasgow, UK, April 1, 2014.
 206. A. Moumtzidou, K. Avgerinakis, E. Apostolidis, V. Aleksic, F. Markatopoulou, C. Papagiannopoulou, S. Vrochidis, V. Mezaris, R. Busch, I. Kompatsiaris, "VERGE: An Interactive Search Engine for Browsing Video Collections", Proc. Video Browser Showdown (VBS'14) at the 20th Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'14), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 8326, pp. 411-414, January 2014.
 207. K. Dimitropoulos, S. Manitsaris, F. Tsalakanidou, S. Nikolopoulos, B. Denby, S. Al Kork, L. Crevier-Buchman, C. Pillot-Loiseau, M. Adda-Decker, S. Dupont, J. Tilmanne, M. Ott, M. Alivizatou, E. Yilmaz, L. Hadjileontiadis, V. Charisis, O. Deroo, A. Manitsaris, I. Kompatsiaris, N. Grammalidis, "Capturing the Intangible: An Introduction to the i-Treasures Project", in VISAPP2014, Lisbon, Portugal, 5-8 January 2014.
 208. G. Chantas, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Multi-entity Bayesian Networks for Treasuring the Intangible Cultural Heritage", VISAPP2014, Lisbon, Portugal, 5-8 January 2014.
 209. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, J. Kittler, "Active Learning in Social Context for Image Classification", 9th International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP) 2014, Lisbon, Portugal, 5-8 January 2014
 210. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "A Comparative Study on the Use of Multi-Label Classification Techniques for Concept-Based Video Indexing and Annotation", Proc. 20th Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'14), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 8325, pp. 1-12, January 2014. Best Paper Award
 211. E. Mantziou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Scalable training with approximate incremental Laplacian Eigenmaps and PCA", Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia (pp. 381-384). ACM, 2013
 212. K. Konstantinidis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Community structure and evolution analysis of osn interactions around real-world social phenomena", In Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics (pp. 9-16). ACM.
 213. E. Schinas, S. Papadopoulos, S. Diplaris, I. Kompatsiaris, I. Mass, J. Herzig, L. Boudakidis, "EventSense: Capturing the Pulse of Large-scale Events by Mining Social Media Streams", Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics, PCI'13 (pp. 17-24). ACM
 214. A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Concept extraction from patent images based on recursive hybrid classification", Proceedings of 6th Information Retrieval Facility Conference 2013 (IRFC 2013), Limassol, Cyprus, 7-9 October, 2013. Multidisciplinary Information Retrieval, Springer Berlin Heidelberg, Vol. 8201, pp. 83-86.
 215. A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Discovery of Weather Forecast Web Resources based on Ontology and Content-driven Hierarchical Classification", Proceedings of 14th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks (EANN 2013), Halkidiki, Greece, 13-16 September, 2013. Communications in Computer and Information Science, Springer Berlin Heidelberg, Vol. 383, pp. 223-232.
 216. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Recognition of activities of daily living for smart home environments", In Intelligent Environments (IE), 2013 9th International Conference on, pp. 173-180. IEEE, 2013.
 217. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, C. Tzelepis, K. Avgerinakis, N. Gkalelis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2013", Proc. TRECVID 2013 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, November 2013.
 218. C. Tzelepis, N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Improving event detection using related videos and Relevance Degree Support Vector Machines", Proc. ACM Multimedia 2013 (MM’13), Barcelona, Spain, October 2013.
 219. T. Reuter, S. Papadopoulos, G. Petkos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, P. Cimiano, C. de Vries, S. Geva, "Social Event Detection at MediaEval 2013: Challenges, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2013 Workshop, CEUR vol. 1043, Barcelona, Spain, October 2013.
 220. I. Tsampoulatidis, D. Ververidis, P. Tsarchopoulos, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, N. Komninos, "ImproveMyCity - An open source platform for direct citizen-government communication", The 21st ACM International Conference on Multimedia – Open Source Software Competition, Barcelona, Catalunya, Spain, October 21-25, 2013.
 221. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, E. Spyromitros-Xioufis, A. Symeonidis, I. Kompatsiaris, "CERTH at MediaEval Placing Task 2013", Proc. MediaEval 2013 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Spain, October 18-19, 2013.
 222. D. Corney, C. Martin, A. Göker, E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, L. Aiello, B. Thomee, "SocialSensor: Finding Diverse Images at MediaEval 2013", Proc. MediaEval 2013 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Spain, October 18-19, 2013.
 223. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Activity detection and recognition of daily living events", 1st ACM MM Workshop on Multimedia Indexing and Information Retrieval for Healthcare (MIIRH): held in conjunction with ACM MM 2013, Barcelona, Spain, Oct 2013.
 224. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Video event recounting using mixture subclass discriminant analysis", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2013), Melbourne, Australia, September 2013.
 225. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Enhancing video concept detection with the use of tomographs", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2013), Melbourne, Australia, September 2013.
 226. G. Cheimariotis, V. Koutkias, I. Chouvarda, K. Toutouzas, I. Chatzizisis, A. Giannopoulos, M. Riga, A. Antoniadis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris, C. Stefanadis, G. Giannoglou, N. Maglaveras, "A Framework for Automatic Detection of Lumen-Endothelium Border in Intracoronary OCT Image Sequences", MEDICON 2013, Sevilla, Spain, September 25-28, 2013.
 227. A. Moumtzidou, S. Vrochidis, E. Chatzilari, I. Kompatsiaris, "Discovery of Environmental Resources based on Heatmap Recognition", Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2013), Melbourne, Australia, September 15-18, 2013.
 228. L. Wanner, H. Bosch, S. Vrochidis, N. Bouayad-Agha, G. Casamayor, L. Johansson, A. Karppinen, A. Moumtzidou, I. Kompatsiaris, T. Ertl, "Involving the Expert in the Delivery of Environmental Information from the Web", EnviroInfo 2013, Hambourg, September 2-4, 2013, pp. 561-568.
 229. A. Satt, A. Sorin, O. Toledo-Ronen, O. Barkan, I. Kompatsiaris, A. Kokonozi, M. Tsolaki, "Evaluation of Speech-Based Protocol for Detection of Early-Stage Dementia", in Proceedings of INTERSPEECH 2013, 25 August 2013, Lyon, France.
 230. E. Apostolidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Fast object re-detection and localization in video for spatio-temporal fragment creation", Proc. 1st Int. Workshop on Media Fragment Creation and reMIXing (MMIX'13) at the IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, CA, USA, July 2013.
 231. N. Gkalelis, V. Mezaris, M. Dimopoulos, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Video event detection using a subclass recoding error-correcting output codes framework", Proc. IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, CA, USA, July 2013.
 232. E. Chatzilari, G. Liaros, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "A comparative study on mobile visual recognition", 9th International Conference on Machine Learning and Data Mining (MLDM 2013), New York, USA, July 19-25, 2013.
 233. K. Avgerinakis, I. Kompatsiaris, "DemCare action dataset for evaluating dementia patients in a home-based environment", Ambient TeleCare session of Innovation in Medicine and Healthcare (InMed), Athens, 17-19 July 2013.
 234. G. Meditskos, S. Dasiopoulou, V. Efstathiou, I. Kompatsiaris, "Ontology Patterns for Complex Activity Modelling", 7th International Web Rule Symposium: Research Based and Industry Focused (RuleML), Seattle Metropolitan Area, USA, July 11-13, 2013.
 235. S. Nikolopoulos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Reality Mining in urban space", The Fourth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2013), Workshop on Urban Computing & Modern Cities, Piraeus, Greece, July 10 – 12, 2013.
 236. C. Doulaverakis, G. Nikolaidis, A. Kleontas, I. Kompatsiaris, "Panacea, a Semantic-enabled Drug Recommendations Discovery Framework", VDOS2013 workshop in conjunction with ICBO 2013, Montreal, Canada, July 8, 2013.
 237. E. Mantziou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Large-scale semi-supervised learning by Approximate Laplacian Eigenmaps, VLAD and Pyramids", In Proceedings of the 14th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services WIAMIS 2013), Paris, France, July 2013.
 238. G. Meditskos, S. Dasiopoulou, V. Efstathiou, I. Kompatsiaris, "SP-ACT: A Hybrid Framework for Complex Activity Recognition Combining OWL and SPARQL Rules", 10th IEEE Workshop on Context Modeling and Reasoning (CoMoRea), San Diego, California, March 18-22, 2013.
 239. S. Papadopoulos, E. Schinas, V. Mezaris, R. Troncy, I. Kompatsiaris, "The 2012 Social Event Detection Dataset", Proc. ACM Multimedia Systems 2013 (MMSys), Oslo, Norway, Feb.-March 2013.
 240. S. Papadopoulos, C. Sagonas, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Semi-supervised concept detection by learning the structure of similarity graphs", Advances in Multimedia Modeling, LNCS Volume 7732, pp 1-12, Huangshan, China, January 7-9, 2013 (Best Paper Honorable Mention), doi:10.1007/978-3-642-35725-1_1
 241. D. Tsatsou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris. "Semantic personalisation in networked media: determining the background knowledge", In 7th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP 2012), December 3-4, 2012, Luxembourg.,
 242. S. Papadopoulos, J. Bakalli, I. Kompatsiaris, E. Schinas, "Cluster-based Photo Browsing and Tagging on the Go", In Proceedings of ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), Hong Kong, 2012 (best demo award)
 243. S. Diplaris, G. Petkos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, N. Sarris, C. Martin, A. Goker, D. Corney, J. Geurts, Y. Liu, J.-C. Point, "SocialSensor: Surfacing Real-Time Trends and Insights from Multiple Social Networks", In Proceedings of the 2012 NEM Summit. Istanbul, Turkey, 47-52.
 244. S. Diplaris, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, N. Heise, J. Spangenberg, N. Newman, H. Hacid, "Making sense of it all", an attempt to aid journalists in analysing and filtering user generated content". In Proceedings of the 21st international conference companion on World Wide Web (WWW '12 Companion). ACM, New York, NY, USA, 1241-1246.
 245. A. Moumtzidou, N. Gkalelis, P. Sidiropoulos, M. Dimopoulos, S. Nikolopoulos, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2012", Proc. TRECVID 2012 Workshop, November 2012, Gaithersburg, MD, USA.
 246. S. Papadopoulos, E. Schinas, V. Mezaris, R. Troncy, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2012: Challenges, Dataset and Evaluation", Proc. MediaEval 2012 Workshop, Pisa, Italy, October 2012.
 247. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Differential Edit Distance As A Countermeasure To Video Scene Ambiguity", 2012 IEEE Int. Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP 2012), Santander, Spain, September 2012.
 248. S. Nikolopoulos, G. T. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, I. Patras, "Image interpretation by combining ontologies and bayesian networks", SETN 2012, Lamia-Greece, May 2012.
 249. A Moumtzidou, P. Sidiropoulos, S. Vrochidis, N. Gkalelis, S. Nikolopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2011", Proc. TRECVID 2011 Workshop, December 2011, Gaithersburg, MD, USA.
 250. C. Doulaverakis, N. Konstantinou, T. Knape, I. Kompatsiaris, J. Soldatos, "An approach to Intelligent Information Fusion in Sensor Saturated Urban Environments", EISIC 2011, Athens, September 2011
 251. S. Papadopoulos, R. Troncy, V. Mezaris, B. Huet, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2011: Challenges, Dataset and Evaluation", Proc. MediaEval 2011 Workshop, Pisa, Italy, September 2011
 252. V. Mezaris, P. Sidiropoulos, I. Kompatsiaris, "Improving interactive video retrieval by exploiting automatically-extracted video structural semantics", Proc. Fifth IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC 2011), Palo Alto, CA, USA, September 2011, pp. 224-227.
 253. S. Nikolopoulos, S. G. Nikolov, I. Kompatsiaris, "Study on Mobile Image Search", NEM Summit: Implementing Future Media Internet, Torino, Italy, September 2011.
 254. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "High-level event detection in video exploiting discriminant concepts", Proc. 9th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2011), Madrid, Spain, June 2011
 255. I. Tsampoulatidis, N. Gkalelis, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "High-level Event Detection System Based on Discriminant Visual Concepts", Proc. ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2011), Trento, Italy, April 2011
 256. A. Athanasopoulos, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "GPU Acceleration for Support Vector Machines", Proc. 12th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2011), Delft, The Netherlands, April 2011
 257. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "Video Scene Segmentation System Using Audio-Visual Features", Proc. 12th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2011), Delft, The Netherlands, April 2011
 258. A. Moumtzidou, A. Dimou, N. Gkalelis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2010", Proc. TRECVID 2010 Workshop, November 2010, Gaithersburg, MD, USA.
 259. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Automatic event-based indexing of multimedia content using a joint content-event model", Proc. ACM Multimedia 2010, Events in MultiMedia Workshop (EiMM10), Firenze, Italy, October 2010
 260. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Real Time Illumination Invariant Motion Change Detection", ACM Multimedia 2010 Workshop - 1st ACM ARTEMIS2010 International Workshop, Firenze, Italy, October 2010
 261. S. Papadopoulos, A. Scherp, N. Ireson, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris, "Using Event Representation and Semantic Enrichment for Managing and Reviewing Emergency Incident Logs" In 2nd ACM International Workshop on Events in MultiMedia, October 25-29, 2010, Firenze, Italy, accepted for publication
 262. S. Papadopoulos, C. Zigkolis, S. Kapiris, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "ClustTour: City Exploration by use of Hybrid Photo Clustering." In Technical Demonstration session of ACM Multimedia 2010, accepted for presentation
 263. V. Mezaris, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "On the use of feature tracks for dynamic concept detection in video", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2010), Hong Kong, China, September 2010
 264. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "A joint content-event model for event-centric multimedia indexing", Proc. Fourth IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC2010), Pittsburgh, PA, USA, September 2010
 265. V. Mezaris, P. Sidiropoulos, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "On the use of visual soft semantics for video temporal decomposition to scenes", Proc. Fourth IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC2010), Pittsburgh, PA, USA, September 2010
 266. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Probabilistic Combination of Spatial Context with Visual and Co-occurrence Information for Semantic Image Analysis" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2010), Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong, China, September 2010
 267. S. Papadopoulos, C. Zigkolis, G. Tolias, I. Kalantidis, P. Mylonas, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Image Clustering through Community Detection on Hybrid Image Similarity Graphs". In ICIP 2010, The Hong Kong Convention and Exhibition Centre, September 26 - 29, 2010, Hong Kong
 268. S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "A Graph-based Clustering Scheme for Identifying Related Tags in Folksonomies" In DaWaK 2010, accepted for publication
 269. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Statistical Learning Approach to Spatial Context Exploitation for Semantic Image Analysis" 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2010), Istanbul, Turkey, August 2010
 270. S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Patras, "Optimizing Visual Search with Implicit User Feedback in Interactive Video Retrieval", in Proceedings of the ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2010), pp 274-281, Xi'an, China, 5-7 July 2010
 271. S. Vrochidis, A. Moumtzidou, P. King, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "VERGE: A video interactive retrieval engine", Proc. 8th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2010), Grenoble, France, 23-25 June 2010, pp. 142-147
 272. P. Sidiropoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Content-Based Retrieval of Complex Binary Images", in Proceedings of the 8th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2010), pp. 182-187, Grenoble, France, 23-25 June 2010
 273. S. Diplaris, A. Flores, B. Sigurbjornsson, N. Tintarev, M. Escriche, R. van Zwol, I. Kompatsiaris, "Collective Intelligence in Mobile Consumer Social Applications", In Proc. 9th International Conference on Mobile Business / 9th Global Mobility Roundtable (ICMB/GMR 2010), pp. 206-212, full paper, Athens, Greece, 13-15 June 2010
 274. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "Trends and Issues in Description Logics Frameworks for Image Interpretation", 6th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN), 4-7 May, Athens, Greece, 2010
 275. V. Mezaris, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "Local invariant feature tracks for high-level video feature extraction", Proc. 11th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2010), Desenzano del Garda, Italy, April 2010
 276. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "On the use of audio events for improving video scene segmentation", Proc. 11th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2010), Desenzano del Garda, Italy, April 2010
 277. S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Patras, "Exploiting Implicit User Feedback in Interactive Video Retrieval", in Proceedings of the 11th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2010), Desenzano del Garda, Italy, 12 - 14 April 2010
 278. V. Mezaris, S. Gidaros, I. Kompatsiaris, "Generalized concept overlay for semantic multi-modal analysis of audio-visual content" Proc. 4th International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP09), San Sebastian, Spain, pp. 27-32, Dec 2009
 279. A. Moumtzidou, A. Dimou, P. King, S. Vrochidis, A. Angeletou, V. Mezaris, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, L. Makris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2009 HLFE and Search" Proc. TRECVID 2009 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2009
 280. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Combining Multimodal and Temporal Contextual Information for Semantic Video Analysis" IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2009), Cairo, Egypt, pp. 4325-4328, Nov 2009
 281. J. Iria, S. Nikolopoulos, M. Mozina, A. Lavelli, C. Guiliano, L. Romano, D. Kuznar, I. Kompatsiaris, "Cross-Media Knowledge Extraction in the Car Manufacturing Industry" In Proceedings of the 21st International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2009), New Jersey, USA, Nov 2009
 282. D. Tsatsou, F. Menemenis, I. Kompatsiaris, P. C. Davis, "A Semantic Framework for Personalized Ad Recommendation based on Advanced Textual Analysis" 3rd ACM Conference on Recommender Systems (RecSys'09), pp.217-220, NY, USA, Oct 2009
 283. C. N. Zigkolis, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Information analysis in  mobile social  networks for added-value services", W3C Workshop on the Future of  Social Networking 2009
 284. V. Koutsonikola, A. Vakali, E. Giannakidou I. Kompatsiaris, "Clustering Users of a Social Tagging System: A Topic and Time Based Approach" In Proc. of the 10th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2009), Springer Verlag, pp 75-86, Poznan, Poland, Oct 2009.
 285. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, I. Trancoso, "Multi-Modal Scene Segmentation Using Scene Transition Graphs" Proc. ACM International Conference on Multimedia (MM09), Beijing, China, pp. 665-668, Oct 2009
 286. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Video processing for judicial applications", ict4justice, September 2009 publication, Skopje, FYROM
 287. S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Leveraging Collective Intelligence through Community Detection in Tag Networks" In Proceedings of CKCaR'09 Workshop on Collective Knowledge Capturing and Representation, Redondo Beach, California, USA, Sep 2009
 288. G. Tsoumakas, A. Dimou, E. Spyromitros, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Vlahavas, "Correlation-Based Pruning of Stacked Binary Relevance Models for Multi-Label Learning" Proc. ECML/PKDD 2009 Workshop on Learning from Multi-Label Data (MLD'09), Bled, Slovenia, pp. 101-116, Sep 2009
 289. S. Nikolopoulos, G. T. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, I. Patras, "An evidence-driven probabilistic inference framework for semantic image understanding" International Conference on Machine Learning and Data Mining (MLDM'09), Leipzig, Germany, Jul 2009
 290. I. Arapakis, I. Konstas, J. M. Jose, I. Kompatsiaris, "Modeling Facial Expressions and Peripheral Physiological Signals to Predict Topical Relevance", ACM SIGIR 2009,Boston, Massachusetts.
 291. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, E. Giannakidou, I. Kompatsiaris, "Leveraging Social Media For Training Object Detectors" 16th International Conference on Digital Signal Processing (DSP'09), Special Session on Social Media, Santorini, Greece, Jul 2009
 292. S. Vrochidis, P. King, L. Makris, A. Moumtzidou, S. Nikolopoulos, A. Dimou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "MKLab Interactive Video Retrieval System" ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR09) - VideOlympics Showcase event, Santorini, Greece, Jul 2009
 293. A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Change Detection for Video", 2nd International Workshop in Sequential Methodologies (IWSM 2009), June 15-17 2009, Troyes, France.
 294. A. Dimou, G. Tsoumakas, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Vlahavas, "An Empirical Study of Multi-Label Learning Methods for Video Annotation" 7th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2009), Chania-Crete, Greece, pp. 19-24, Jun 2009
 295. S. Nikolopoulos, C. Lakka, I. Kompatsiaris, C. Varytimidis, K. Rapantzikos, Y. Avrithis, "Compound document analysis by fusing evidence across media" 7th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2009), Chania-Crete, Greece, Jun 2009
 296. G. T. Papadopoulos, C. Saathoff, M. Grzegorzek, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, S. Staab, M. G. Strintzis, "Comparative Evaluation of Spatial Context Techniques for Semantic Image Analysis" 10th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2009), London, UK, pp. 161-164, May 2009
 297. S. Poularakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Full Action Instances for Motion Analysis", 10th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2009), London, UK, May 2009
 298. S. Nikolopoulos, E. Chatzilari, E. Giannakidou, I. Kompatsiaris, "Towards fully un-supervised methods for generating object detection classifiers using social data" 10th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2009), London, UK, May 2009
 299. S. Papadopoulos, F. Menemenis, I. Kompatsiaris, B. Bratu, "Lexical Graphs for Improved Contextual Ad Recommendation" In Proceedings of the 31st European Conference on Information Retrieval, Toulouse, France, ECIR '09, Apr 2009
 300. A. Vakali, I. Kompatsiaris, "Detecting and Understanding Web communities", WebSci'09: Society On-LineAthens, Greece, 18th–20th March, 2009.
 301. A. Scherp, F. Schwagereit, N. Ireson, V. Lanfranchi, S. Papadopoulos, A. Kritikos, I. Kompatsiaris, P. Smrz, "Leveraging Web 2.0 Communities in Professional Organisations" In W3C Workshop on the Future of Social Networking, Barcelona, Jan 2009
 302. A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Detection of Multiple Subevents in Space and Time for Video Analysis", WCVIM International Workshop on Computer Vision and its Application to Image Media Processing, January 13 2009, Tokyo, Japan.
 303. T. Athanasiadis, N. Simou, G. T. Papadopoulos, R. Benmokhtar, K. Chandramouli, V. Tzouvaras, V. Mezaris, M. Phiniketos, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, B. Huet, E. Izquierdo, "Integrating Image Segmentation and Classification for Fuzzy Knowledge-based Multimedia Indexing" 15th International Multimedia Modeling Conference (MMM '09), Sophia-Antipolis, France, Springer LNCS vol. 5371, pp. 263-274, Jan 2009
 304. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Using Fuzzy DLs to Enhance Semantic Image Analysis" 3rd International Conference on Semantic and Digital Media Technologies (SAMT), 3-5 Dec., Koblenz, Germany, pp. 31-46, Dec 2008
 305. F. Menemenis, S. Papadopoulos, B. Bratu, S. Waddington, I. Kompatsiaris, "AQUAM: Automatic Query Formulation Architecture for Mobile Applications" In Proceedings of the 7th international Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, Umea, Sweden, MUM '08, ACM, New York, NY, Dec 2008
 306. G. T. Papadopoulos, T. Athanasiadis, N. Simou, R. Benmokhtar, K. Chandramouli, V. Tzouvaras, V. Mezaris, M. Phiniketos, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, B. Huet, E. Izquierdo, "Combining Segmentation and Classification Techniques for Fuzzy Knowledge-based Semantic Image Annotation" Proc. 3rd International Conference on Semantic and Digital Media Technologies (SAMT), Koblenz, Germany, 2008, Dec 2008
 307. G. T. Papadopoulos, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Semantic Video Analysis Based on Estimation and Representation of Higher-Order Motion Statistics" 3rd International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP '08), Prague, Czech Republic,, pp. 21-26, Dec 2008
 308. J. Molina, V. Mezaris, P. Villegas, G. Tolias, E. Spyrou, N. Sofou, J. Rodríguez-Benito, G. T. Papadopoulos, S. Nikolopoulos, J. M. Martínez, I. Kompatsiaris, P. Kapsalas, A. Dimou, E. Bru, Y. Avrithis, T. Adamek, "MESH participation to TRECVID2008 HLFE" Proc. TRECVID 2008 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2008
 309. P. Wilkins, D. Byrne, G. J. F. Jones, H. Lee, G. Keenan, K. McGuinness, T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "K-Space at TRECVid 2008" Proc. TRECVID 2008 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2008
 310. Q. Zhang, G. Tolias, B. Mansencal, A. Saracoglu, N. Aginako, A. Alatan, L. A. Alexandre, Y. Avrithis, J. Benois-Pineau, K. Chandramouli, M. Corvaglia, U. Damnjanovic, A. Dimou, E. Esen, N. Fatemi, I. Garcia, F. Guerrini, A. Hanjalic, R. Jarina, P. Kapsalas, P. King, I. Kompatsiaris, L. Makris, V. Mezaris, P. Migliorati, A. Moumtzidou, Ph. Mylonas, U. Naci, S. Nikolopoulos, M. Paralic, T. Piatrik, F. Poulin, A.M.G. Pinheiro, L. Raileanu, E. Spyrou, S. Vrochidis, "COST292 experimental framework for TRECVID 2008" Proc. TRECVID 2008 Workshop, Gaithersburg, MD, USA., Nov 2008
 311. A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Exploitation of knowledge in video recordings", ICT Solutions for Justice, Oct. 2008.
 312. A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Human Activity Localization via Sequential Change Detection", ACM Multimedia-MIR 2008, Oct 27-31 2008, Vancouver, Canada.
 313. A. Briassouli, D. Matsiki, I. Kompatsiaris, "Wavelet Domain Processing for Trajectory Extraction", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Oct. 12-15, 2008, San Diego, USA.
 314. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Estimation and Representation of Accumulated Motion Characteristics for Semantic Event Detection" IEEE International Conference on Image Processing, Workshop on Multimedia Information Retrieval (ICIP-MIR 2008), San Diego, CA, USA, pp. 41-44, Oct 2008
 315. E. Tsamoura, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Gradual transition detection using color coherence and other criteria in a video shot meta-segmentation framework" IEEE International Conference on Image Processing, Workshop on Multimedia Information Retrieval (ICIP-MIR 2008), San Diego, CA, USA, pp. 45-48, Oct 2008
 316. E. Giannakidou, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "SEMSOC: SEMantic, Social and Content-based Clustering in Multimedia Collaborative Tagging Systems" In Proc. 2nd IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC' 2008), IEEE Computer Society, 2008 Santa Clara, CA, USA, Aug 2008
 317. S. Papadopoulos, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "Digg it Up! Analyzing Popularity Evolution in a Web 2.0 Setting" In Proceedings of the Workshop on Mining Social Data (MSoDa 2008) at the 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2008), Patras, Greece, Jul 2008
 318. Α. Briassouli, D. Matsiki, I. Kompatsiaris, "Continuous Wavelet Transform for Time-Varying Motion Extraction", International Conference on Visual Information Engineering, VIE 2008, July 29 - Aug 1, 2008, Xi'an China.
 319. E. Giannakidou, V. Koutsonikola, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "Co-clustering Tags and Social Data Sources" In Proc. 9th International Conference On Web-Age Information Management (WAIM 2008), IEEE Computer Society, pp 317-324, Zhangjiajie, China, Jul 2008
 320. P. Mylonas, V. Solachidis, A. Geyer-Schulz, B. Hoser, S. Chapman, F. Ciravegna, S. Staab, P. Smrz, I. Kompatsiaris, I. Avrithis, "Efficient Media Exploitation towards Collective Intelligence", German Classification Society 32nd Annual Conference, Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence Joint Conference with the British Classification Society (BCS) and the Dutch/Flemish Classification Society (VOC)
 321. V. Solachidis, P. Mylonas, A. Geyer-Schulz, B. Hoser, S. Chapman, F. Ciravegna, S. Staab, C. Contopoulos, I. Gkika, P. Smrz, I. Kompatsiaris, I. Avrithis, "Generating Collective Intelligence", German Classification Society 32nd Annual Conference, Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence Joint Conference with the British Classification Society (BCS) and the Dutch/Flemish Classification Society (VOC).
 322. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Accumulated Motion Energy Fields Estimation and Representation for Semantic Event Detection" Proc. International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2008), Niagara Falls, Canada, pp. 221-230, Jul 2008
 323. S. Vrochidis, P. King, L. Makris, A. Moumtzidou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "MKLab Interactive Video Retrieval System" Proc. ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR08) - VideOlympics Showcase event, Niagara Falls, Canada, pp. 563., Jul 2008
 324. A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Statistical Processing of Video for Detection of Events in Space and Time", IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), June 23-26, 2008, Hannover, Germany.
 325. E. Tsamoura, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Video shot meta-segmentation based on multiple criteria for gradual transition detection" Proc. Sixth International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2008), London, UK, pp. 51-57, Jun 2008
 326. V. Mezaris, S. Gidaros, G. T. Papadopoulos, W. Kasper, R. Ordelman, F. M. G. de Jong, I. Kompatsiaris, "Knowledge-assisted cross-media analysis of audio-visual content in the news domain" 6th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2008), London, UK, pp. 280-287, Jun 2008
 327. G. T. Papadopoulos, K. Chandramouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, E. Izquierdo, M. G. Strintzis, "A Comparative Study of Classification Techniques for Knowledge-Assisted Image Analysis" 9th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2008), Klagenfurt, AustriaMay 2008, pp. 4-7, May 2008
 328. F. Bellotti, S. Vrochidis, E. Parissi, P. Lhoas, D. Mathevon, M. Pellegrino, G. Bo, I. Kompatsiaris, "A T-learning Courses Development and Presentation Framework", 3rd International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning, IMCL2008, April 16-18, 2008, Amman, Jordan.
 329. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Ontology-Driven Semantic Video Analysis Using Visual Information Objects" Proc. Second International Conference on Semantics and Digital Media Technologies (SAMT07), Genova, Italy, Springer LNCS vol. 4816, pp. 56-69, Dec 2007.
 330. M. Papadogiorgaki, V. Papastathis, E. Nidelkou, I. Kompatsiaris, S. Waddington, B Bratu, M. Ribiere, "Distributed User Modeling for Personalized News Delivery in Mobile Devices" 2nd International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP07), London, United Kingdom, 2007.
 331. P. Wilkins, T. Adamek, D. Byrne, G. J. F. Jones, H. Lee, G. Keenan, G. T. Papadopoulos, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, et al, "K-Space at TRECVid 2007" 5th TRECVID Workshop, Gaithersburg, MD, USA,, Nov 2007
 332. Q. Zhang, K. Chandramouli, S. Vrochidis, A. Moumtzidou, S. Nikolopoulos, V. Mezaris, L. Makris, I. Kompatsiaris, et al, "The COST292 experimental framework for TRECVID 2007" 5th TRECVID Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov 2007.
 333. J. Iria, V. Uren, A.. Lavelli, S. Blohm, A. Dadzie, T. Franz, I. Kompatsiaris, J. Magalhaes, S. Nikolopoulos, C. Preisach, P. Slavazza, "Enhancing enterprise knowledge processes via cross-media extraction" In Proceedings of the 4th international Conference on Knowledge Capture (Whistler, BC, Canada). D. Sleeman and K. Barker, Eds. K-CAP '07. ACM, New York, NY, 175-176, Oct 2007.
 334. S. Dasiopoulou, V. Tzouvaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Capturing MPEG-7 Semantics" 2nd International Conference on Metadata and Semantic Research (MTSR), Corfu, Greece, Oct 2007.
 335. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, A. Gounaris, E. Nidelkou, L. Makris, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval Model for Cultural Heritage Multimedia Collections" 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research, Corfu, Greece, Oct 2007.
 336. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Combining Content and Context Information for Semantic Image Analysis and Classification" 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), special session on The Semantic Gap in Visual Information Retrieval, Poznan, Poland, pp. 708-712, Sep 2007.
 337. C. E. Evangelou, I. Kompatsiaris, "Exploiting Social Software to Semantically Enrich Multimedia Content for Online Communities" In the Proceedings of the 2nd European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL) 2007, Workshop: TEL Communities of Practices, Crete, Greece, Sep 2007.
 338. A. Briassouli, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "Ontology-based Trajectory Analysis for Semantic Event Detection" 1st IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC), Irvine, CA, USA, Sep 2007
 339. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, L. Makris, A. Gounaris, E. Nidelkou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval for Cultural Heritage Multimedia Libraries" 14th International Conference of Image Analysis and Processing - Workshops, Italy, Sep 2007.
 340. A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Video Segmentation and Semantics Extraction from the Fusion of Motion and Color Information" Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2007), San Antonio, TX, USA, Sep 2007
 341. S. Vrochidis, V. Mezaris. I. Kompatsiaris, "ITI interactive video retrieval system" 6th ACM International Conference On Image And Video Retrieval (CIVR 2007), Amsterdam, The Netherlands, pp. 648-648, ISBN:978-1-59593-733-9, Jul 2007
 342. A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Joint Motion and Color Statistical Video Processing for Motion Segmentation" Proc. IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME 2007), Beijing, China, pp. 2014-2017, Jul 2007
 343. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, Y. S. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, I. Kompatsiaris, "Automated IVUS contour detection using intensity features and Radial Basis Function approximation" 20th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2007), pp. 183-188, Maribor, Slovenia, Jun 2007.
 344. V. Mezaris, N. Boulgouris, I. Kompatsiaris, "Knowledge-Assisted Video Analysis for Content-Adaptive Coding and Transmission" Proc. 1st International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (SMAP06), Athens, Greece, Dec 2006
 345. G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "Semantic image analysis using a learning approach and spatial context" Proc. First International Conference on Semantics and Digital Media Technology (SAMT 2006), Athens, Greece, Dec 2006
 346. J. Calic, P. Kramer, U. Naci, S. Vrochidis, S. Aksoy, Q. Zhang, J. Benois-Pineau, A. Saracoglu, C. Doulaverakis, R.. Jarina, N. Campbell, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, E. Spyrou, G. Koumoulos, Y. Avrithis, A. Dalkilic, A. Alatan, A. Hanjalic, E. Izquierdo, "COST292 experimental framework for TRECVID 2006" 4th TRECVID Workshop, Gaithersburg, USA, Nov 2006
 347. S. Dasiopoulou, G. T. Papadopoulos, Ph. Mylonas, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, "Using Context and a Genetic Algorithm for Knowledge-Assisted Image Analysis" 1^st International Conference on Semantic and Digital Media Technologies (former European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantic and Digital Media Technologies: Semantics and multimedia throughout the Value Chain special session, to appear
 348. K. Petridis, D. Anastasopoulos, C. Saathoff, N. Timmermann, I. Kompatsiaris, S. Staab, "M-OntoMat-Annotizer: Image Annotation. Linking Ontologies and Multimedia Low-Level Features" Engineered Applications of Semantic Web Session (SWEA) at the 10th International Conference on Knowledge-Based & Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2006), Bournemouth, U.K., Oct 2006
 349. C. Doulaverakis, E. Nidelkou, A. Gounaris, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Ontology and Content-Based Search Engine For Multimedia Retrieval" 10th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, ADBIS 2006, Thessaloniki, Hellas, Sep 2006
 350. P. Panagi, S. Dasiopoulou, G. T. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Genetic Algorithm Approach to Ontology-Driven Semantic Image Analysis" 3rd IEE International Conference of Visual Information Engineering (VIE), K-Space Research on Semantic Multimedia Analysis for Annotation and Retrieval special session, Bangalore, India, Sep 2006
 351. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, Y. S. Chatzizisis, I. Kompatsiaris, G. D. Giannoglou, "A Fully Automated Texture-based Approach for the Segmentation of Sequential IVUS Images" Proc. 13th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2006), Budapest, Hungary, Sep 2006
 352. G. T. Papadopoulos, P. Panagi, S. Dasiopoulou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "A Learning Approach to Semantic Image Analysis" Proc. 2nd International Mobile Multimedia Communications Conference (MobiMedia 2006), Alghero, Italy, Sep 2006
 353. C. Saathoff, K. Petridis, D. Anastasopoulos, N. Timmermann, I. Kompatsiaris, S. Staab, "M-OntoMat-Annotizer: Linking Ontologies with Multimedia Low-Level Features for Automatic Image Annotation" Demos and Posters of the 3rd European Semantic Web Conference, ESWC 2006, Budva, Montenegro, Jun 2006
 354. P. Hobson, I. Kompatsiaris, "Advances in semantic multimedia analysis for personalised content access", Special Session on Advances in Semantic Multimedia Analysis for Personalised Content Access, 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2006), Kos Island, Greece, 21 - 24 May 2006.
 355. J. Calic, N. Campbell, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "A Survey on Multimodal Video Representation for Semantic Retrieval", International Conference on Computer as a Tool 2005, pp. 135-138, November 2005.
 356. J. Calic, N. Campbell, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "An Overview of Multimodal Video Representation for Semantic Analysis", European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantics and Digital Media Technologies, EWIMT 2005, London, UK, November 30 - December 1, 2005.
 357. V. Tzouvaras, S. Dasiopoulou, F. M. Recuerda, G. Stoilos, I. Kompatsiaris, G. Stamou, "Multimedia Analysis and Annotation Requirements for the Semantic Web", European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantics and Digital Media Technologies, EWIMT 2005, London, UK, November 30 - December 1, 2005.
 358. P. Villegas, N. Sarris, J. Picault, I. Kompatsiaris, "Creating a MESH of Multimedia News Feeds", European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantics and Digital Media Technologies, EWIMT 2005, London, UK, November 30 - December 1, 2005.
 359. C. Doulaverakis, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Ontology-Based Access to Multimedia Cultural Heritage Collections - The REACH Project" EUROCON 2005, Belgrade, Serbia & Montenegro, Nov 2005
 360. S. Valette, I. Kompatsiaris and J-M. Chassery, "Adaptive Polygonal Mesh Simplification With Discrete Centroidal Voronoi Diagrams", 2nd International Conference on Machine Intelligence (ACIDCA-ICMI'2005), Tunisia, November 16-18, 2005
 361. T. Athanasiadis, V. Tzovaras, K. Petridis, F. Precioso, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, "Using a Multimedia Ontology Infrastructure for Semantic Annotation of Multimedia Content" 5th International Workshop on Knowledge Markup and Semantic Annotation (SemAnnot 2005) at the 4th International Semantic Web Conference, ISWC 2005, Galway, Ireland, Nov 2005
 362. I.S. Hatzizisis, V.G. Koutkias, I. Kompatsiaris, G. Karpetas, M. G. Strintzis, N. Maglaveras, G.D. Giannoglou, "An Active Contour Model Approach for Segmentation of Intravascular Ultrasound Image Sequences", Proc. 32nd International Conference on Computers in Cardiology, Lyon, September 2005.
 363. G. D. Giannoglou, I. S. Hatzizisis, V. G. Koutkias, I. Kompatsiaris, P. Diamantopoulos, N. Maglaveras, G. E. Parcharidis, G. Louridas, "Validation of a new semi-automatic method for lumen and media-adventitia borders detection in sequential intravascular ultrasound images", European Society of Cardiology Congress 2005, 3-7 September 2005, Stockholm, Sweden.
 364. K. Petridis, F. Precioso, T. Athanasiadis, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, "Combined Domain Specific and Multimedia Ontologies for Image Understanding" Workshop on Mixed-reality as a Challenge to Image Understanding and Artificial Intelligence at the 28th German Conference on Artificial Intelligence, KI 2005, Koblenz, Germany, Sep 2005.
 365. N. Simou, C. Saathoff, S. Dasiopoulou, E. Spyrou, N. Voisine, V. Tzouvaras, I. Kompatsiaris, Y. Avrithis, S. Staab, "An Ontology Infrastructure for Multimedia Reasoning" Proc. International Workshop on Very Low Bitrate Video Coding (VLBV 2005), Sardinia, Italy, Sep 2005
 366. N. Voisine, S. Dasiopoulou, F. Precioso, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A genetic algorithm-based approach to knowledge-assisted video analysis" Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2005), Genova, Italy, Sep 2005
 367. V. Mezaris, H. Doulaverakis, S. Herrmann, B. Lehane, N. O’Connor, I. Kompatsiaris, W. Stechele, M. G. Strintzis, "An Extensible Modular Common Reference System for Content-based Information Retrieval: the SCHEMA Reference System" Proc. Fourth International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI05), Riga, Latvia, Jun 2005
 368. S. Bloehdorn, K. Petridis, C. Saathoff, N. Simou, V. Tzouvaras, Y. Avrithis, S. Handschuh, I. Kompatsiaris, S. Staab, M. G. Strintzis, "Semantic Annotation of Images and Videos for Multimedia Analysis" 2nd European Semantic Web Conference, ESWC 2005, Heraklion, Greece, May 2005
 369. V. Mezaris, H. Doulaverakis, S. Herrmann, B. Lehane, N. O’Connor, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "The SCHEMA Reference System: An Extensible Modular System for Content-based Information Retrieval" Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS), Montreux, Switzerland, Apr 2005
 370. S. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Region-based Approach to Conceptual Image Classification" Proc. IEE International Conference on Visual Information Engineering (VIE 2005), Glasgow, UK, Apr 2005.
 371. N. Voisine, S. Dasiopoulou, V. Mezaris, E. Spyrou, T. Athanasiadis, I. Kompatsiaris, Y. Avrithis, M. G. Strintzis, "Knowledge-Assisted Video Analysis Using a Genetic Algorithm" Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS), Montreux, Switzerland, Apr 2005
 372. S. Valette, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A polygonal mesh partitioning algorithm based on protrusion conquest for perceptual 3D shape description" Workshop Towards Semantic Virtual EnvironmentsEnvironments (SVE2005), Villars, Switzerland, Mar 2005
 373. S. Dasiopoulou, V. K. Papastathis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "An Ontology Framework For Knowledge-Assisted Semantic Video Analysis and Annotation", Proc. 4th International Workshop on Knowledge Markup and Semantic Annotation (SemAnnot 2004) at the 3rd International Semantic Web Conference (ISWC 2004), November 2004
 374. K. Petridis, S. Bloehdorn, N. Simou, V. Tzouvaras, S. Handschuh,Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, S. Staab, and M. G. Strintzis, "Knowledge Representation for Semantic Multimedia Content Analysis and Reasoning", European Workshop on the Integration of Knowledge, Semantics and Digital Media Technology, London, U.K., November 2004
 375. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "A knowledge-based approach to domain-specific compressed video analysis", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2004), Singapore, pp. 341-344, October 2004
 376. V. Mezaris, H. Doulaverakis, R. Medina Beltran de Otalora, S. Herrmann, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Combining multiple segmentation algorithms and the MPEG-7 eXperimentation Model in the Schema Reference System", Proc. 8th International Conference on Information Visualization (IV 2004), London, UK, pp. 253-258, July 2004
 377. V. Mezaris, H. Doulaverakis, R. Medina Beltran de Otalora, S. Herrmann, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A test-bed for region-based image retrieval using multiple segmentation algorithms and the MPEG-7 eXperimentation Model: The Schema Reference System", Proc. 3rd International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2004), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 3115, pp. 592-600, July 2004
 378. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Compressed-domain object detection for video understanding", Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2004), Lisbon, Portugal, April 2004
 379. I. Kompatsiaris, Y. Avrithis, P. Hobson, M. G. Strintzis, "Integrating Knowledge, Semantics and Content for User-Centred Intelligent Media Services: The ACEMEDIA Project", Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS), Lisbon, April 2004
 380. V. Mezaris, I. Kompatsiaris,, M. G. Strintzis, "Still image objective segmentation evaluation using ground truth", Proc. Fifth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication, Prague, Czech Republic, pp. 9-14, October 2003
 381. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "An Ontology Approach to Object-Based Image Retrieval", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2003), Barcelona, Spain, vol. II, pp. 511-514, September 2003
 382. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, E. Kokkinou, M. G. Strintzis, "Real-time compressed-domain spatiotemporal video segmentation", Proc. Third International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI03), Rennes, France, pp. 373-380, September 2003
 383. N. O'Connor, S. Sav, T. Adamek, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Y. Lu, E. Izquierdo, C. Bennstr, "Region and object segmentation algorithms in the Qimera segmentation platform", Proc. Third International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI03), Rennes, France, pp. 381-388, September 2003
 384. E. Izquierdo, J. R. Casas, R. Leonardi, P. Migliorati, Noel O' Connor, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Advanced Content-Based Semantic Scene Analysis and Information Retrieval: The Schema Project", Proc. 4th European Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, WIAMIS 2003, London, pp.519-528, April 2003
 385. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Ontologies for Object-based Image Retrieval", Proc. Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2003), London, UK, pp.96-101, April 2003
 386. V. Mezaris, N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "Segmentation and content-based watermarking for image indexing", Proc. Fourth COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication, Bordeaux, France, pp. 13-18, April 2003
 387. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "A Framework for the Efficient Segmentation of Large-format Color Images", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2002), Rochester, N.Y., USA, vol. I, pp. 761-764, September 2002
 388. I. Kompatsiaris, E. Triantafyllou, M. G. Strintzis, "A World Wide Web Region-based Image Search Engine", in Proc. 2002 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications (IWDC 2002), pp.287-294, Capri, Italy, September 2002
 389. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Still Image Segmentation Tools for Content-based Multimedia Applications", Proc. 2002 Tyrrhenian International Workshop on Digital Communications (IWDC 2002), pp.273-279, Capri, Italy, September 2002
 390. I. Kompatsiaris, E. Triantafillou, M. G. Strintzis, "Region-Based Image Color Image Indexing and Retrieval", accepted for presentation at the International Conference of Image Processing, ICIP' 01, Thessaloniki, Greece, October 2001
 391. I. Kompatsiaris, G. Mantzaras, P. Dafas, N. Kotridis, M. G. Strintzis, "A World Wide Web Region-Based Image Search Engine", 11th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 2001), Palermo, Italy, September 2001
 392. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Authoring Tool for the Composition of 3D Audiovisual Scenes", to be presented in ISCAS'2001, Sydney, May 2001
 393. N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, V. Mezaris,, M. G. Strintzis, "Content-based Watermarking for Indexing Using Robust Segmentation", Proc. Workshop on Image Analysis For Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2001), Tampere, Finland, May 2001
 394. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Content-Based Representation of Colour Image Sequences", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 2001 (ICASSP 2001), Salt Lake City, May 2001
 395. P. Daras, I. Kompatsiaris, T. Raptis, M. G. Strintzis, "MPEG-4 Authoring Tool for the Composition of 3D Audiovisual Scenes", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2001), Sydney, Australia, May 2001
 396. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation of Surfaces using 3D Polygon Meshes", IEEE Int'l Conference on Image Processing, ICIP2000 (invited paper), Vancouver, Canada, September 2000
 397. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", MIE 2000 Conference, Hannover, August 2000
 398. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Using Asymmetric Digital Subscriber Lines (ADSL) for Fast Internet and Multimedia Services", 2000 International Conference on Consumer Electronics, Los Angeles, U.S.A., June 2000
 399. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, P. Dafas, M. G. Strintzis, "Deformable boundary detection of stents in angiographic images", Medical Infobahn for Europe – Proceedings of MIE2000 and GMDS2000, A. Hasman et al. (Eds.), IOS Press, 2000, Vol. 77, pp. 1235-1239.
 400. I. Kompatsiaris, G. Mantzaras, M. G. Strintzis, "Spatiotemporal Segmentation and Tracking of Objects in Color Image Sequences", 2000 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2000), Geneva, Switzerland, May 2000
 401. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Hierarchical Representation of Surfaces using 3D Wireframes", International Conference WSG, Plzen, Czech Republic, Feb. 2000.
 402. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, V. Koutkias, M. G. Strintzis, "Deformable Boundary Detection of Stents in Angiographic Images", SPIE Medical Imaging 2000, San Diego, California USA, Feb. 2000.
 403. I. Kompatsiaris, D. Simitopoulos and M. G. Strintzis, "3-D Model-Based Videoconference over the Internet using a VRML - Java Framework", Int. Conference on Information, Communications and Signal Processing (ICICS '99), Singapore, December 1999
 404. M. G. Strintzis, I. Kompatsiaris, "3D Model-Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", ICIP-99 (invited paper), Kobe, Japan, October 1999
 405. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Spatiotemporal Segmentation and Tracking of Objects in Image Sequences", ICIP-99, Kobe, Japan, October 1999
 406. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, I. Orfanos, "Using Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) for High Bitrate Multimedia Applications", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 407. I. Kompatsiaris, V. K. Papastathis, M. G. Strintzis, "An Authoring Tool for the Composition of MPEG-4 Audiovisual Scenes", Int'l Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging: IWSNHC3I,99, Santorini, September 1999
 408. I. Kompatsiaris, D. Simitopoulos, M. G. Strintzis, "A VRML-Java Framework for 3-D Objects Streaming over the Internet", Int. Workshop on Synthetic-Natural Hybrid Coding and Three Dimensional Imaging (IWSNHC3DI 99), Santorini, Greece, pp. 169-172, September 1999
 409. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Object Spatiotemporal Segmentation and Tracking of Objects for Visualization of Videoconference Image Sequences", IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems (IEEE ICMCS'99), Florence, Italy, June 1999
 410. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Higher Order Segmentation and Tracking of Objects for Visualization of Videoconference Image Sequences", Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, WIAMIS'99, Berlin, June 1999
 411. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Object Articulation Based on Local 3D Motion Estimation", European Conference on Multimedia Applications, Services and Techniques (ECMAST’99), Madrid, Spain, May 1999.
 412. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Object Articulation Using Local 3D Motion Esimation", 4th European Conference on Multimedia Applications, Services and Techniques, ECMAST'99, Madrid (Spain), May 1999
 413. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, I. Kompatsiaris, "Digital Signal Processing for the Analysis and Coding of Stereoscopic and 3D Video", SPIE Conference on Electronic Imaging (invited paper), San Jose, CA, January 1999
 414. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’98), Chicago, Illinois, USA, Oct. 1998.
 415. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Visualisation of Videoconference Image Sequences Using VRML 2.0", EUSIPCO'98, Rhodes, September 1998
 416. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Analysis and Segmentation of Videoconference Image Sequences", IEEE Image and Multi-dimensional Digital Signal Processing (IMDSP’98), Alpbach, Austria, Jul. 1998.
 417. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Coding of Videoconference Image Sequences using the MPEG-4 Standard", Int'l Conference on Telecommunications, ICT'98, Sithonia, Greece, June 1998
 418. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Representation of Videoconference Image Sequences Using VRML 2.0", ECMAST'98, Berlin, May 1998
 419. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3D Model Based Non-Rigid Motion Estimation for Multiview Image Sequences Compression", in Visual Communications and Image Processing, San Jose, USA, Jan. 1998.
 420. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M.G. Strintzis, "Model Based Tracking of 3D Deformations in Multiview Image Sequences", IEEE International Workshop on Model-Based 3D Image Analysis (in conjunction with ICCV’98), Mumbai, India, Jan. 1998.
 421. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Model Based Tracking of 3D Deformations in Multi-view Image Sequences", Int'l Conference on Computer Vision, ICCV'98, Bombay, January 1998
 422. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Object Articulation and Motion Estimation For Efficient Multiview Image Sequence Coding", in IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’97), Santa Barbara, California, USA, Oct. 1997.
 423. I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Automatic 3D Model Construction for Rigid 3D motion Estimation of Monocular Videoconference Image Sequences", 2nd Int'l Symposium on Synthetic and Natural Hybrid Coding and 3D Imaging, Rhodes, Greece,, September 1997
 424. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Tracking of Deformable Surfaces in Multiview Image Sequence Coding", in 13th IEEE International Conference on Digital Image Processing (DSP'97), Santorini, Jul. 1997, Vol. I, pp. 417-420.
 425. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Object Articulation and Motion Estimation for Video Production", in Proc. 2nd European Conference on Multimedia Applications Services and Techniques (ECMAST’97), Milan, Italy, May 1997, pp. 345-357.
 426. D. Tzovaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "3D Motion Estimation and Object Articulation in Model-Based Stereoscopic Videoconference Image Sequence Coding", in Proc. 2nd Erlangen Symposium on Advances in Digital Image Communication, Erlangen, Germany, Apr. 1997, pp. 123-132.
 427. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, S. Papadopoulos, C. Zigkolis, I. Kompatsiaris, "Semi-Supervised object recognition using flickr images", Proc. 9th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2011), Madrid, Spain, June 2011

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. F. Markatopoulou, D. Galanopoulos, C. Tzelepis, V. Mezaris, I. Patras, "Concept-Based and Event-Based Video Search in Large Video Collections", in book "Big Data Analytics for Large-Scale Multimedia Search", S. Vrochidis, B. Huet, E. Chang, I. Kompatsiaris (Eds.), ISBN: 9781119376972 (Hardcover), 9781119376996 (online), Wiley, March 2019. https://doi.org/10.1002/9781119376996.ch2
 2. I. Kompatsiaris, B. Huet, V. Mezaris, C. Gurrin, W.-H. Cheng, S. Vrochidis (Eds.), "MultiMedia Modeling", “25th Int. Conf., MMM 2019, Thessaloniki, Greece, Proceedings, Part I”, Springer LNCS vol. 11295, Jan. 2019.
 3. I. Kompatsiaris, B. Huet, V. Mezaris, C. Gurrin, W.-H. Cheng, S. Vrochidis (Eds.), "MultiMedia Modeling", “25th Int. Conf., MMM 2019, Thessaloniki, Greece, Proceedings, Part II”, Springer LNCS vol. 11296, Jan. 2019. https://www.springer.com/gp/book/9783030057152
 4. M. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Event Detection and Retrieval on Social Media", 2018, arXiv preprint arXiv:1807.03675. (accepted in book “Social Media Analytics: Advances and Applications” to be published by CRC Press)
 5. G. Kalpakis, T. Tsikrika, I. Gialampoukidis, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Analysis of Suspended Terrorism-Related Content on Social Media", 2018, In Community-Oriented Policing and Technological Innovations, SpringerBriefs in Policing, Springer.
 6. A. Karakostas, A. Maronidis, D. Ververidis, E. Nikolaidis, A. Papazoglou–Chalikias, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Enhancing Virtual Learning Spaces: the impact of the Gaming Analytics", A2LS Springer book “Software Data Engineering For Network eLearning Environments: Analytics and Awareness Learning Services”, Eds. S. Caballé, J. Conesa, vol. 11, Springer, 2018.
 7. E. Spyromitros-Xioufs, A. Moumtzidou, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, A. Georgoulias, G. Alexandri, K. Kourtidis, "Towards improved air quality monitoring using publicly available sky images", In Multimedia Technologies for Environmental & Biodiversity Informatics, 2018. (accepted for publication)
 8. D. Ververidis, S. Nikolopoulos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Citizen Sensing for Reality mining in urban spaces", chapter in book Network Design and Optimization for Smart Cities, Ed. Konstantinos Gakis, Panos Pardalos. World Scientific, Vol. 8, Mar. 2017, 400pp, ISBN-978-981-3200-00-5.
 9. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, S. Papadopoulos, "Collective Intelligence", Overview. In: Alhajj, R.; Rokne, J. (eds.), Encyclopedia of Social Networks and Mining (ESNAM, 2nd edition), Springer, 2017, DOI: 10.1007⁄978-1-4614-7163-9_106-1
 10. I. Kompatsiaris, J. Cave, A. Satsiou, G. Carle, A. Passani, E. Kontopoulos, S. Diplaris, D. McMillan, "Internet Science", 4th International Conference, INSCI 2017, Thessaloniki, Greece, November 22-24, 2017, Proceedings, LNCS 10673, Springer.
 11. T. Stavropoulos, S. Andreadis, E. Kontopoulos, M. Riga, P. Mitzias, I. Kompatsiaris, "The SemaDrift Protégé Plugin to Measure Semantic Drift in Ontologies: Lessons Learned", In: Ciancarini, P., Poggi, F., Horridge, M., Zhao, J., Groza, T., Suarez-Figueroa, M.C., D’Aquin, M., and Presutti, V. (eds.) Knowledge Engineering and Knowledge Management: EKAW 2016 Satellite Events, EKM and Drift-an-LOD, Bologna, Italy, November 19--23, 2016, Revised Selected Papers. pp. 29–39.
 12. A. Maronidis, E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Smart Sampling and Optimal Dimensionality Reduction of Big Data Using Compressed Sensing", (2016) In: Emrouznejad A. (eds) Big Data Optimization: Recent Developments and Challenges. Studies in Big Data, vol 18. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-319-30265-2_12
 13. S. Waddington, M. Hedges, M. Riga, P. Mitzias, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, J-Y Vion-Dury, N. Lagos, S. Darányi, F. Corubolo, C. Muller, J. Mcneill, "PERICLES – Digital Preservation through Management of Change in Evolving Ecosystems", In: The Success of European Projects using New Information and Communication Technologies, Chapter 4, pp. 51-74, SCITEPRESS Digital Library, 2016.
 14. G. Kalpakis, T. Tsikrika, N. Cunningham, C. Iliou, S. Vrochidis, J. Middleton, I. Kompatsiaris, "OSINT and the Dark Web", In "Open Source Intelligence Investigation - From Strategy to Implementation", B. Akhgar, P. S. Bayerl, F. Sampson (Eds.), Springer, 2016 (accepted for publication)
 15. S. Andreadis, T. Stavropoulos, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, "Dem@Home: Ambient Intelligence for Clinical Support of People Living with Dementia", in The Semantic Web: ESWC 2016 Satellite Events, Heraklion, Crete, Greece, May 29 - June 2, 2016, Revised Selected Papers, H. Sack, G. Rizzo, N. Steinmetz, D. Mladenić, S. Auer, and C. Lange, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 357–368.
 16. G. Paliouras, S. Papadopoulos, D. Vogiatzis, I. Kompatsiaris, "User Community Discovery", 2015, Human-Computer Interaction Series, 155 pages, Springer
 17. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Activity Detection and Recognition of Daily Living Events", book chaper in Springer book "Comprehensive Health Monitoring and Personalized Feedback Using Multimedia Data", 2015
 18. A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Discovery, Analysis and Retrieval of Multimodal Environmental Information", Third Edition. IGI Global, 2015. 4528-4542.
 19. S. Vrochidis, A. Moumtzidou, I. Kompatsiaris, "Enhancing Patent Search with Content-based Image Retrieval", Professional Search in the Modern World, Lecture Notes in Computer Science Volume 8830, 2014, pp 250-273.
 20. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, S. Papadopoulos, "Collective Intelligence", Overview. In: Alhajj, R.; Rokne, J. (eds.), Encyclopedia of Social Networks and Mining (ESNAM), Springer (2014), pp. 177-189
 21. E. Apostolidis, P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Visual Information Analysis for Interactive TV applications", Encyclopedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2014.
 22. N. Gkalelis, V. Mezaris, M. Dimopoulos, I. Kompatsiaris, "Video Event Understanding", Encyclopedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2014, to appear.
 23. V. Mezaris, A. Dimou, I. Kompatsiaris, "Local Invariant Feature Tracks for High-Level Video Feature Extraction", Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 158: Analysis, Retrieval and Delivery of Multimedia Content, N. Adami, A. Cavallaro, R. Leonardi, P. Migliorati (Editors), ISBN 978-1-4614-3830-4, Springer, 2012.
 24. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, H. Meinedo, M. Bugalho, I. Trancoso, "On the use of audio events for improving video scene segmentation", Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 158: Analysis, Retrieval and Delivery of Multimedia Content, N. Adami, A. Cavallaro, R. Leonardi, P. Migliorati (Editors), ISBN 978-1-4614-3830-4, Springer, 2012.
 25. K. Dalakleidi, S. Dasiopoulou, G. Stoilos, V. Tzouvaras, G. Stamou, I. Kompatsiaris, "Semantic Representation of Multimedia Content", in Book "Knowledge-driven Multimedia Information Extraction and Ontology Evolution", 6050/BOEMIE EU Project, G. Paliouras, C.D. Spyropoulos, G. Tsatsaronis (Editors), Springer Verlang, 2011.
 26. S. Dasiopoulou, E. Giannakidou, G. Litos, P. Malasioti, I. Kompatsiaris, "A Survey of Semantic Image and Video Annotation Tools", in Book "Knowledge-driven Multimedia Information Extraction and Ontology Evolution", 6050/BOEMIE EU Project, G. Paliouras, C.D. Spyropoulos, G. Tsatsaronis (Eds.), Springer Verlang, 2011.
 27. Th. Athanasiadis, Ph. Mylonas, G. T. Papadopoulos, V. Mezaris, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Knowledge-Driven Segmentation and Classification", Multimedia Semantics: Metadata, Analysis and Interaction, R. Troncy, B. Huet and S. Schenk (Editors), pp. 163-182, ISBN: 978-0-470-74700-1, Wiley, July 2011.
 28. S. Papadopoulos, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "Community Detection in Collaborative Tagging Systems", In Book Community-built Database: Research and Development, edited by Dr. Eric Pardede, Springer, May 2011.
 29. S. Nikolopoulos, E. Chatzilari, E. Giannakidou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Leveraging Massive User Contributions for Knowledge Extraction", in book Next Generation Data Technologies for Collective Computational Intelligence, Nik Bessis and Fatos Xhafa (Eds.), book series: Studies in Computational Intelligence, vol. 352, Springer 2011, ISBN: 978-3-642-20343-5.
 30. S. Nikolopoulos, E. Giannakidou, I. Kompatsiaris, I. Patras, A. Vakali, "Combining multi-modal features for social media analysis", in book Social Media Modeling and Computing, Steven Hoi, Jiebo Luo, Susanne Boll, Dong Xu, Rong Jin, Irwin King (Eds.), 1st Edition, VIII, 276 p, Springer 2011, ISBN: 978-0-85729-435-7.
 31. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Enhancing Computer Vision Using the Collective Intelligence of Social Media", in book New Directions in Web Data Management 1, Athena Vakali, Lakhmi C Jain (Eds.), book series: Studies in Computational Intelligence, vol. 331, Springer 2011, ISBN: 978-3-642-17550-3.
 32. L. Nixon, S. Dasiopoulou, J.P. Evain, E. Hyvonen, I. Kompatsiaris, R. Troncy, "Multimedia, Broadcasting and eCulture", Handbook of Semantic Web Technologies", J. Domingue, D. Fensel, J. Hendler (Eds.), Springer, ISBN: 978-3-540-92913-0, due February 14, 2011
 33. D. Tsatsou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. C. Davis, "Distributed Technologies for Personalized Advertisement Delivery", in Online Multimedia Advertising: Techniques and Technologies, Xian-Sheng Hua, Tao Mei, Alan Hanjalic (editors), IGI Global, 2011
 34. F. Bellotti, S. Vrochidis, M. Pellegrino, I. Tsampoulatidis, P. Lhoas, G. Bo, A. De Gloria, I. Kompatsiaris, "An Integrated Framework for Personalized t-learning" in Cases on Transnational Learning and Technologically Enabled Environments, pages 118-135, Siran Mukerji and Purnendu Tripathi (Editors), IGI Global, ISBN13: 9781615207497, 2010
 35. E. Giannakidou, F. Kaklidou, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Harvesting Intelligence in Multimedia Social Tagging Systems", Emergent Web Intelligence, Springer Verlag, Series: Studies in Computational Intelligence, 1st Edition., 2010, XIX, 487 p., Hardcover, ISBN: 978-1-84996-073-1, Apr 2010
 36. S. Papadopoulos, F. Menemenis, A. Vakali, I. Kompatsiaris, "Analysis of Content Popularity in Social Bookmarking Systems" In book Evolving Application Domains of Data Warehousing and Mining: Trends and Solutions, edited by Dr. Pedro Furtado, IGI Publishing, Sep 2009
 37. S. Vrochidis, C. Doulaverakis, A. Gounaris, E. Nidelkou, L. Makris, I. Kompatsiaris, "A Hybrid Ontology and Visual-based Retrieval Model for Cultural Heritage Multimedia Collections" in Metadata and Semantics, M.A. Sicilia and M.D. Lytras (eds), Springer, ISBN 978-0-387-77744-3, Jan 2009
 38. S. Dasiopoulou, V. Tzouvaras, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Capturing MPEG-7 Semantics", in Metadata and Semantics, Springer US, ISBN 978-0-387-77745-0, pp. 113-122, October, 2008 (DOI 10.1007/978-0-387-77745-0).
 39. E. Nidelkou, V. Papastathis, M. Papadogiorgaki, I. Kompatsiaris, S. Waddington, B. Bratu, M. Ribiere, "User Profile Modeling and Learning", in Encyclopedia of Information Science and Technology (2nd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Editor), IGI Global, vol. VIII, pp. 3934-3939, October 2008.
 40. S. Vrochidis, F. Bellotti, G. Bo, L. Napoletano, I. Kompatsiaris, "T-Learning Technologies", in Encyclopedia of Information Science and Technology (2nd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Editor), IGI Global, vol. VIII, pp. 3765-3771, October 2008
 41. V. Mezaris, G. T. Papadopoulos, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Semantic Video Analysis and Understanding" Encyclopedia of Information Science and Technology (2nd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Editor), IGI Global, vol. VII, pp. 3419-3425, Oct 2008
 42. M. Papadogiorgaki, V. Mezaris, Y. Chatzizisis, G. D. Giannoglou, I. Kompatsiaris, "Visual Medical Information Analysis" Encyclopedia of Information Science and Technology (2nd Edition), Mehdi Khosrow-Pour (Editor), IGI Global, vol. VIII, pp. 4034-4040, Oct 2008
 43. S. Dasiopoulou, C. Saathoff, P. Mylonas, Y. Avrithis, I. Kompatsiaris, S. Staab, M. G. Strintzis, "Introducing Context and Reasoning in Visual Content Analysis: An Ontology-based Framework" Semantic Multimedia and Ontologies: Theory and Applications, P.M.Hobson, I. Kompatsiaris (Eds), Springer Verlang, pp. 99-122, Mar 2008
 44. I. Kompatsiaris, P. Hobson, "Introduction to Semantic Multimedia", Semantic Multimedia and Ontologies: Theory and Applications, Kompatsiaris, Yiannis; Hobson, Paola (Eds.), Springer, March 2008
 45. V. Mezaris, N. Thomos, N. V. Boulgouris, I. Kompatsiaris, "Knowledge-Assisted Analysis of Video for Content-Adaptive Coding and Transmission" Advances in Semantic Media Adaptation and Personalization, M. Wallace, M. Angelides, P. Mylonas (Editors), Studies in Computational Intelligence series, vol. 93, pp. 221-240, Springer-Verlag, Jan 2008
 46. S. Dasiopoulou, C. Doulaverakis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "An Ontology-Based Framework for Semantic Image Analysis and Retrieval" Semantic-Based Visual Information Retrieval, Yu-Jin ZHANG (Editor), Idea Group Inc., Dec 2007
 47. A. Ozolina, A. Kapenieks, B. Zuga, M. Jirgensons, F. Bellotti, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Tsampoulatidis, "Designing Attractive T-Learning Courses Applications for Interactive Digital TV" Annual Proceedings of Vidzeme University College, ICTE in Regional Development, 2007, Valmiera, Latvia, pp 87-95, ISBN 9984-633-10-1.
 48. E. Parissi, I. Kompatsiaris, Y. S. Chatzizisis, V. Koutkias, N. Maglaveras, M. G. Strintzis, G. D. Giannoglou, "An Automated Model for Rapid and Reliable Segmentation of Intravascular Ultrasound Images", Lecture Notes in Computer Science, Biological and Medical Data Analysis", Springer Berlin / Heidelberg, Vol. 4345/2006, pp. 368-377, Nov. 2006
 49. S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Semantic Processing of Color Images" "Color Image Processing: Methods and Applications", R.Lukac, K.Plataniotis Eds., CRC Press, 2006, Nov 2006
 50. S. Argyropoulos, N. V. Boulgouris, N. Thomos, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Coding of 2D and 3D Color Image Sequences" in Color Image Processing: Methods and Applications, R.Lukac, K.Plataniotis Eds., CRC Press, Nov 2006
 51. V. Mezaris, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Segmentation of Images and Video" Encyclopedia of Multimedia, B. Furht (Editor), pp. 780-788, ISBN 0-387-24395-X, Springer, Sep 2006
 52. I. Kompatsiaris, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Use of Object Articulation and Motion Estimation for Video Production" Lecture Notes in Computer Science (Electronic Publication), S.Flida, M.Morganti Eds., Springer Berlin / Heidelberg, Vol. 1242, Apr 2006
 53. I. Kompatsiaris, V. Mezaris, M. G. Strintzis, "Multimedia content indexing and retrieval using an object ontology" Multimedia Content and the Semantic Web: Methods, Standards and Tools, G. Stamou and S. Kollias (Editors), ISBN 0-470-85753-6, Wiley, pp. 339-371, May 2005
 54. P. Dafas, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Optimal Hierarchical Adaptive Mesh Construction using FCO sampling"

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: