el   en  

Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκά Έργα: Horizon Europe

 • SCENE — Πολυδιάστατα αποθετήρια δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης που υποστηρίζουν τη γνωστική παραγωγή και διανομή ταινιών για τη προώθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2023: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-06)
 • SINNOGENES — Storage Innovation For Green Energy Systems (2023: HORIZON-CL5-2022-D3-01-11)
 • DATAMITE — Νομισματοποίηση, διαλειτουργικότητα, εμπορία και ανταλλαγή δεδομένων (2023: HORIZON-CL4-2022-DATA-01-04)
 • COMMUNITAS — Bound to accelerate the roll-out and expansion of Energy Communities and empower consumers as fully-fledged energy market players (2023: HORIZON-CL5-2022-D3-01-08)
 • DiMAT — Digital Modelling and Simulation for Design, Processing and Manufacturing of Advanced Materials (2023: HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-25)
 • REEFLEX — REplicable, interoperable, cross-sector solutions and Energy services for demand side FLEXibility markets (2023: HORIZON-CL5-2022-D3-01-12)
 • ICARIA — Modeling of climate risks and adaptation, resolution and completeness of data for exposure assessments, energy and mobility, atmospheric sciences (2023: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03)
 • MultiRATE — Holistic framework for the MatUrity evaLuaTIon of ReAdiness level for security TEchnologies (2022: HORIZON-CL3-2021-SSRI-01)
 • PERIVALLON — Protecting the EuRopean terrItory from organised enVironmentAl crime through inteLLigent threat detectiON tools (2022: HORIZON-CL3-2021-FCT-01)
 • SUN — Social and hUman ceNtered XR (2022: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01)
 • SmartWins — Boosting Research for a Smart and Carbon Neutral Built Environment with Digital Twins (2022: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01)
 • WATERVERSE — Water Data Management Ecosystem for Water Data Spaces (2022: HORIZON-CL4-2021-DATA-01)
 • AIDEAS — AI Driven industrial Equipment product life cycle boosting Agility, Sustainability and resilience (2022: HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01)
 • Ceasefire — Advanced versatile artificiaAdvanced versatile artificial intelligence technologies and interconnected crosssectoral fully-operational national focal points for combating illicit firearms trafficking (2022: HORIZON-CL3-2021-FCT-01-10)
 • MEMENTOES — iMmersive gamEs for Museums as vehicles to Engage visiTOrs in Empathetic reSponses (2022: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04)
 • TALON — Autonomous and Self-organized Artificial Intelligent Orchestrator for a Greener Industry 4.0 (2022: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01)
 • KINAITICS — Κυβερνοκινητικές επιθέσεις με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (2022: HORIZON-CL3-2021-CS-01-03)
 • ReSilence — Retune the Soundscape of future cities through art and science collaboration (2022: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01)
 • IDEA4RC — Intelligent Ecosystem to improve the governance, the sharing and the re-use of health Data for Rare Cancers (2022: HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03)
 • InCUBE — Μια περιεκτική εργαλειοθήκη για την επιτάχυνση έξυπνης ευρείας ανακαίνισης (2022: HORIZON-CL5-2021-D4-01)
 • SmartLivingEPC — (2022: HORIZON-CL5-2021-D4-01)
 • ENCRYPT — A scalable and practical privacy-preserving framework (2022: HORIZON-CL3-2021-CS-01)
 • RobetArme — Human-robot collaborative construction system for shotcrete digitization and automation through advanced perception, cognition, mobility and additive manufacturing skills (2022: HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-12)
 • DATA CELLAR — Data hub for the Creation of Energy communities at Local Level and to Advance Research on them (2022: HORIZON-CL5-2021-D3-01-01)

Ευρωπαϊκά Έργα: Horizon 2020

 • STARLIGHT — Sustainable Autonomy and Resilience for LEAs using AI against High priority Threats (2022: H2020-SU-AI-2020)
 • DYNAMO — Dynamic business continuity and recovery methodologies based on models and prediction for multi-level Cybersecurity (2022: HORIZON-CL3-2021-CS-01)
 • PLANEAT — Μετασχηματισμός συστημάτων τροφίμων προς υγιεινή και βιώσιμη διατροφική συμπεριφορά (2022: HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-15 - Μετάβαση σε υγιεινή και βιώσιμη διατροφική συμπεριφορά)
 • DAFNE+ — Αποκεντρωμένη πλατφόρμα δίκαιης διανομής δημιουργικού περιεχομένου για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων δημιουργών μέσω νέων μοντέλων ψηφιακής διανομής βασισμένων σε ψηφιακά νομίσματα (2022: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03)
 • Pressious Data Space — Pressious Data Space Experiment - AI-driven digital transformation of European Manufacturing SMEs (2022: AI Regio)
 • SWITCHtoHEALTHY — Προσαρμογή των καταναλωτών της Μεσογείου σε Μεσογειακά βιώσιμα υγιεινά διατροφικά πρότυπα (2022: Σύμπραξη για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA))
 • OPTIMAI — Βελτίωση της Βιομηχανικής Παραγωγικής διαδικασίας μέσα από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Οπτικοποίηση (2022: H2020-NMBP-TR-IND-2020-singlestage)
 • NESTOR — aN Enhanced pre-frontier intelligence picture to Safeguard The EurOpean boRders (2021: H2020-SU-BES03-2018-2019-2020)
 • ODYSSEUS — PREVENTING, COUNTERING, AND INVESTIGATING TERRORIST ATTACKS THROUGH PROGNOSTIC, DETECTION, AND FORENSIC MECHANISMS FOR EXPLOSIVE PRECURSORS (2021: H2020-SU-SEC-2020)
 • Nightingale — Novel Integrated toolkit for enhanced pre-Hospital life support and Triage in challenging And Large Emergencies (2021: H2020-SU-SEC-2020)
 • SILVANUS — Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management (2021: H2020-LC-GD-2020-3)
 • Smart2B — Smartness to existing Buildings (2021: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020)
 • APPRAISE — fAcilitating Public & Private secuRity operAtors to mitigate terrorIsm Scenarios against soft targEts (2021: Horizon H2020)
 • TREEADS — A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention, Detection and Restoration of Environmental Disasters (2021: LC-GD-1-1-2020 )
 • CRiTERIA — Comprehensive Data-driven Risk and Threat Assessment Methods for the Early and Reliable Identification, Validation and Analysis of migration-related Risks (2021: Horizon H2020)
 • LAW-GAME — An Interactive, Collaborative Digital Gamification Approach to Effective Experiential Training and Prediction of Criminal Actions (2021: H2020-SU-SEC-2020)
 • IRIS — artificial Intelligence threat Reporting and Incident response System (2021: H2020-SU-DS02-2020)
 • SECANT — SECurity And privacy protectioN in Internet of Things devices (2021: H2020-SU-DS02-2020)
 • inGOV — Inclusive Governance Models and ICT Tools for Integrated Public Service Co-Creation and Provision (2021: Horizon H2020)
 • knowlEdge — Towards AI powered manufacturing services, processes, and products in an edge-to-cloud-knowlEdge continuum for humans [in-the-loop] (2021: H2020-ICT-38-2020-RIA)
 • ALAMEDA — Bridging the Early Diagnosis and Treatment Gab of Brain Diseases via Smart, Connected, Proactive and Evidence-based Technological Interventions (2021: H2020-SC1-DTH-2020-1)
 • ACCEPT — ACtive Communities & Energy Prosumers for the energy Transition (2021: LC-SC3-EC-3-2020 IA)
 • CALLISTO — Copernicus Artificial Intelligence Services and data fusion with other distributed data sources and processing at the edge to support DIAS and HPC infrastructures (2021: H2020-SPACE-2020 - IA)
 • WQeMS — Copernicus Assisted Lake Water Quality Emergency Monitoring Service (2021: LC-SPACE-18-EO-2020 - Copernicus evolution: Research activities in support of the evolution of the Copernicus services)
 • EVIDENT — bEhaVioral Insgihts anD Effective eNergy policy acTions (2020: LC-SC3-EC-4-2020 RIA)
 • ASSIST-IoT — (2020: ICT-56-2020-RIA)
 • TERMINET — (2020: ICT-56-2020-RIA)
 • INTREPID — Intelligent Toolkit for Reconnaissance and assessmEnt in Perilous Incidents (2020: H2020-SU-DRS02-2018-2019-2020 - RIA)
 • PRECEPT — A novel decentralized edge-enabled PREsCriptivE and ProacTive framework for increased energy efficiency and well-being in residential buildings (2020: H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020 IA)
 • ECOFACT — ECO-innovative Energy FACTory Management System based on enhanced LCA and LCCA towards resource-efficient manufacturing (2020: DT-FOF-09-2020 IA)
 • IANOS — IntegrAted SolutioNs for the DecarbOnization and Smartification of Islands (2020: LC-SC3-ES-4-2018-2020 IA)
 • PestNu — Field -testing and demonstration of digital and space based technologies with agro-ecological and organic practices in systemic innovation (2020: LC-GD-6-1-2020)
 • RESPONSE — integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs (2020: H2020-LC-SC3-SCC-01-2020 IA)
 • EOTiST — Earth Observation Training in Science and Technology at the Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences (2020: H2020-EU.4.b. - Twinning of research institutions)
 • Ashvin — Assistants for Healthy, Safe, and Productive Virtual Construction Design, Operation & Maintenance using a Digital Twin (2020: H2020-SC1-DTH-2020-1)
 • IoTAC — Security-by-Design IoT development and certificate framework with front-end access control (2020: H2020 SU-ICT-02-2020 RIA)
 • D^2EPC — Next-generation Dynamic Digital EPCs for Enhanced Quality and User Awareness (2020: LC-SC3-EE-5-2019 IA)
 • 7SHIELD — Safety and Security Standards of Space Systems, ground Segments and Satellite data assets, via prevention, detection, response and mitigation of physical and cyber threats (2020: H2020-SU-INFRA-2019 - IA)
 • ISOLA — Innovative & Integrated Security System on Board Covering the Life Cycle of a Passenger Ships Voyage (2020: Horizon H2020 - RIA)
 • REACH — EuRopEAn incubator for trusted and secure data value CHains (2020: H2020-DT-ICT-05-2020 IA)
 • PathoCERT — Pathogen Contamination Emergency Response Technologies (2020: H2020-SU-DRS02-2019)
 • DARLENE — Deep AR Law Enforcement Ecosystem (2020: H2020-SU-FCT02-2018-2019-2020 RIA)
 • ITFLOWS — (2020: SU-BES01-2018-2019-2020)
 • Nextland — Next Generation Land Management services for Agriculture and Forestry (2020: H2020-EU.3.5.5. - Developing comprehensive and sustained global environmental observation and information systems)
 • INFINITY — INFINITY IMMERSE. INTERACT. INVESTIGATE (2020: H2020 SU-FCT02-2018-2019-2020 RIA)
 • RINNO — An augmented intelligence-enabled stimulating framework for deep energy renovation delivering occupant-centered innovations (2020: H2020-LC-SC3-2019 IA)
 • Welcome — Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU (2020: H2020-SC6-MIGRATION-2019 IA)
 • NoBIAS — Artificial Intelligence without Bias (2020: H2020 MSCA-ITN-2019)
 • SmartCLIDE — Smart Cloud Integrated Development Environment supporting the full-stack implementation, composition and deployment of data-centered services and applications in the cloud (2020: H2020 ICT-15-2019-2020)
 • SO-CLOSE — Enhancing Social Cohesion through Sharing the Cultural Heritage of Forced Migrations (2020: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018 RIA)
 • BACCHUS — MoBile Robotic PlAtforms for ACtive InspeCtion and Harvesting in AgricUltural AreaS (2020: H2020 ICT-10-2019-2020 RIA)
 • iPRODUCE — A Social Manufacturing Framework for Streamlined Multi-stakeholder Open Innovation Missions in Consumer Goods Sectors (2020: H2020-DT-FOF-05-2019-OneStage)
 • SnapEarth — Fostering Earth Observation market uptake thanks to natural and holistic access to added value data generated through cutting-edge Artificial Intelligence technologies (2019: H2020 DT-SPACE-01-EO-2018-2020)
 • MiniStor — Minimal Size Thermal and Electrical Energy Storage System for In-Situ Residential Installation (2019: LC-EEB-05-2019-20 IA)
 • TENDER — affecTive basEd iNtegrateD carE for betteR Quality of Life (2019: H2020-SC1-DTH-11-2019)
 • Q-CONPASS — Δυναμικός Έλεγχος Ποιότητας σε Γραμμές Παραγωγής με χρήση Ευφυών Αυτόνομων Οχημάτων (2019: )
 • NESOI — New Energy Solutions Optimized for Islands (2019: H2020-LC-SC3-2019-ES-SCC CSA)
 • INTERPRETER — Interoperable tools for an efficient management and effective planning of the electricity grid (2019: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 RIA)
 • PARITY — Pro-sumer AwaRe, Transactive Markets for Valorization of Distributed flexibilITY enabled by Smart Energy Contracts (2019: LC-SC3-ES-1-2019 IA)
 • RECLAIM — RE-manufaCturing and Refurbishment LArge Industrial equipMent (2019: H2020-DT-FOF-06-2019)
 • FORESIGHT — Advanced cyber-security simulation platform for preparedness training in Aviation, Naval and Power-grid environments (2019: H2020 - IA)
 • POCITYF — A POsitive Energy CITY Transformation Framework (2019: H2020-LC-SC3-SCC-01-2019)
 • Gatekeeper — Smart Living Homes: Whole Interventions Demonstrator for people at Health and Social Risks (2019: H2020-SC1-FA-DTS-2018-2)
 • CREST — Fighting Crime and TerroRism with an IoT-enabled Autonomous Platform based on an Ecosystem of Advanced IntelligEnce, Operations, and InveStigation Technologies (2019: Horizon H2020 - RIA)
 • aqua3s — Enhancing Standardisation strategies to integrate innovative technologies for Safety and Security in existing water networks (2019: Horizon H2020 - IA)
 • Ingenious — The First Responder (FR) of the Future: a Next Generation Integrated Toolkit (NGIT) for Collaborative Response, increasing protection and augmenting operational capacity (2019: Horizon H2020 - RIA)
 • Trials@Home — Center of Excellence – Remote Decentralised Clinical Trials (2019: IMI2 - 2018-14-04 - RIA)
 • PREVISION — Prediction and Visual Intelligence for Security Information (2019: Horizon H2020 - IA)
 • InfraStress — Improving resilience of sensitive industrial plants & infrastructures exposed to cyber-physical threats, by means of an open testbed stress-testing system (2019: H2020-IΑ)
 • MIRROR — Migration-Related Risks caused by misconceptions of Opportunities and Requirement (2019: H2020 - RIA)
 • Pop-Machina — Collaborative production for the circular economy; a community approach (2019: H2020 CE-SC5-03-2018)
 • SDN-microSENSE — SDN - microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm (2019: H2020-SU-DS-2018)
 • RENAISSANCE — RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs (2019: H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC IA)
 • FASTER — First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response (2019: H2020-IΑ)
 • ARESIBO — Augmented Reality Enriched Situation Awareness for Border Security (2019: H2020-RIA)
 • E-SHAPE — EUROGEO Showcase: Applications powered by Europe (2019: Η2020 IA)
 • nIoVe — A novel Adaptive Cybersecurity Framework for the Internet-of-Vehicles (2019: H2020-SU-ICT-01-2018)
 • INSULAE — Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands (2019: H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC)
 • LIFEBOTS Exchange — Creating a new reality of care and welfare through the inclusion of social robots (2019: H2020-MSCA-RISE-2018)
 • RE-COGNITION — REnewable COGeneration and storage techNologies IntegraTIon for energy autONomous buildings (2019: H2020-LC-SC3-2018-RES-TwoStages)
 • KLAPPER — KLEFER Application Experiment – Automation in Manufacturing Logistics (2019: L4MS - Open Call)
 • ECHO — European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations (2019: Horizon H2020 - RIA)
 • SODALITE — Software defined application infrastructures management and engineering (2019: H2020-RIΑ)
 • REBUILD — ICT-enabled integration facilitator and life rebuilding guidance (2019: H2020-IA)
 • EFPF — European Connected Factory Platform for Agile Manufacturing (2019: H2020-DT-2018-1)
 • BIMERR — BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences (2019: H2020- LC-EEB-02-2018)
 • AMANDA — AutonoMous self powered miniAturized iNtelligent sensor for environmental sensing anD asset tracking in smArt IoT environments (2019: H2020-ICT-2018-2020)
 • AgeingAtWork — Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability (2019: H2020-SC1-DTH-2018-1, RIA)
 • MindSpaces — Art-driven adaptive outdoors and indoors design (2019: H2020-ICT-32-2018)
 • AI4EU — A European AI On-Demand Platform and Ecosystem (2019: H2020 ICT-26-2018-2020)
 • HELIOS — A Context-aware Distributed Social Networking Framework (2019: H2020 RIA)
 • RADAR-AD — A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production (2019: IMI2 – Call 3 - Topic 1)
 • DIH^2 — A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production (2019: H2020-IA)
 • HR-Recycler — Hybrid Human-Robot RECYcling plant for electriCal and eLEctRonic equipment (2018: H2020-NMBP-FOF-2018)
 • WeVerify — Wider and Enhanced Verification for You (2018: H2020 IA)
 • PROTEIN — PeRsOnalized nutriTion for hEalthy livINg (2018: )
 • NADINE — digital iNtegrAteD system for the socIal support of migraNts and refugEes (2018: H2020-SC6-MIGRATION-2018)
 • MIICT — ICT Enabled Public Services for Migration (2018: H2020-SC6-MIGRATION-2018)
 • eOUTLAND — Προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και σε άλλες προστατευόμενες περιοχές από φυσικές καταστροφές μέσω ενός πιστοποιημένου πλαισίου διασυνοριακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και υποστήριξης των εθελοντών πολιτικής προστασίας που (2018: INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020)
 • CoLLaboratE — Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly (2018: H2020-DT-FOF-2018)
 • BIOMA — Decentralized management of bio-waste and their utilization using alternative and innovative processing systems (2018: MIS: 5031731)
 • DRIMPAC — Unified DR interoperability framework enabling market participation of active energy consumers (2018: H2020-EE-2017-PPP)
 • CONNEXIONs — InterCONnected NEXt-Generation Immersive IoT Platform of Crime and Terrorism DetectiON, PredictiON, InvestigatiON, and PreventiON Services (2018: H2020 RIA, FCT 2018-2021)
 • MEISTER — Mobility Environmentally-friendly, Integrated and economically Sustainable Through innovative Electromobility Recharging infrastructure and new business models (2018: H2020-MG-2017-Two-Stages)
 • PROPHETS — Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised ToolkitS (2018: H2020 RIA)
 • SPEAR — Secure and PrivatE smArt gRid (2018: H2020-DS-SC7-2017)
 • AVENUE — Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience (2018: H2020-ART-07-2017)
 • ANITA — Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking (2018: H2020-SEC-2016-2017-2)
 • DELTA — Future tamper-proof Demand rEsponse framework through seLf-configured, self-opTimized and collAborative virtual distributed energy nodes (2018: H2020-LCE-2017)
 • EXA2PRO — Enhancing Programmability and boosting Performance Portability for Exascale Computing Systems (2018: H2020-FETHPC-2017)
 • WADcher — Web Accessibility Directive Decision Support Environment (2018: H2020- ICT-23-2017)
 • SDK4ED — Software Development toolKit for Energy optimization and technical Debt elimination (2018: H2020-ICT-05-2017)
 • BOOST 4.0 — Big Data Value Spaces for Competitiveness of European Connected Smart factories 4.0 (2018: H2020-ICT-2017-1)
 • ReTV — Enhancing and Re-Purposing TV Content for TransVector Engagement (2018: H2020-RIA)
 • eDREAM — enabling new Demand REsponse Advanced, Market oriented and Secure technologies, solutions and business models (2018: H2020-LCE-2017-SGS)
 • FANDANGO — FAke News discovery and propagation from big Data ANalysis and artificial intelliGence Operations (2018: H2020-ICT-2016-2017/H2020-ICT-2017-1)
 • SerIoT — Secure and Safe Internet of Things (2018: H2020- IOT-3-2017)
 • V4Design — Visual and textual content re-purposing FOR(4) architecture, Design and virtual reality games (2018: HORIZON2020-ICT 20)
 • CUTLER — Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency (2018: H2020 RIA)
 • SUITCEYES — Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere (2018: H2020 RIA)
 • OCARIOT — smart childhood Obesity CARing solution using IoT potential (2017: H2020- EUB-02-2017 IoT Pilots)
 • EOPEN — Open interoperable platform for unified access and analysis of Earth Observation data (2017: H2020 RIA)
 • PLANET — Planning and operational tools for optimising energy flows and synergies between energy networks (2017: H2020-LCE-2017-SGS)
 • HYPER360 — Enriching 360 media with 3D storytelling and personalization elements (2017: H2020 ΙΑ)
 • EASY TV — Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content (2017: H2020-ICT-19-2016-2)
 • VR-Together — An end-to-end system for the production and delivery of photorealistic and social virtual reality experiences (2017: H2020 ΙΑ)
 • IRIS — Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities (2017: H2020-SCC-01-2017)
 • MyTrac — My TRAvel Companion (2017: H2020-S2RJU-OC-2017)
 • ALADDIN — ALADDIN (2017: H2020-SEC-12-FCT-2016-2017)
 • INVITE — (2017: H2020-SC6-CO-CREATION-2016-3)
 • PLUG-N-HARVEST — PLUG-N-play passive and active multi-modal energy HARVESTing systems, circular economy by design, with high replicability for Self-sufficient Districts Near-Zero Buildings (2017: H2020-ΕΕΒ-07-2017)
 • INTEGRATE — Implementing good practices for chronic diseases (2017: HP-JA-2016)
 • CHRODIS-PLUS — Implementing good practices for chronic diseases (2017: HP-JA-2016)
 • SMILE — Smart mobILity at the European land borders (740931) (2017: H2020-SEC-14-BES-2016)
 • 5G-Monarch — 5G Mobile Network Architecture for diverse services, use cases, and applications in 5G and beyond (2017: H2020-ICT-2016-2)
 • 5G-Media — Programmable edge-to-cloud virtualization fabric for the 5G Media industry (2017: H2020 IA)
 • FORTIKA — Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems (2017: H2020-DS-SC7-2016)
 • UNIGEM — Next Generation ‘Unified Guest Engagement System’ for Smart Hospitality Services and Unparalleled Guest Loyalty (2017: SME-1 IA)
 • MyCorridor — Mobility as a Service in a multimodal European cross-border corridor (2017: H2020-MG-2016-2017)
 • SAFE STRIP — Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive aPplications (2017: H2020-MG-2016-2017)
 • ROBORDER — Autonomous Swarm of Heterogeneous Robots for Border Surveillance (2017: H2020 IA)
 • GHOST — Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalised Real-time Risk Control (2017: H2020-DS-SC7-2016)
 • SMILE — Smart IsLand Energy systems (731249) (2017: H2020-LCE-2-2016)
 • inteGRIDy — Integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies (2017: LCE-02-2016 IA)
 • ACTIVAGE — ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well (2017: H2020-IOT-2016 IA)
 • HarmonicSS — HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making (2017: H2020-SC1-2016 RIA)
 • SURVANT — SURveillance Video Archives iNvestigation assisTant (2017: H2020 FTI)
 • RECAP — Reliable Capacity Provisioning and Enhanced Remediation for Distributed Cloud Applications (2017: H2020-ICT-2016-2017)
 • EMMA — Enriching market solutions for content management and publishing with state of the art multimedia analysis techniques (2017: Horizon 2020 IA)
 • beAWARE — Enhancing decision support and management services in extreme weather climate events (2017: H2020 IA)
 • MONICA — Management Of Networked IoT Wearables – Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications (2017: H2020 IA)
 • Fed4FIRE+ — Federation for FIRE Plus (2017: H2020-ICT-13-2016 - RIA)
 • SMARTsurg — SMart weArable Robotic Teleoperated Surgery (2017: H2020-ICT-26-2016)
 • BADGER — RoBot for Autonomous unDerGround trenchless opERations, mapping and navigation (731968) (2017: H2020-ICT-25-2016-2017)
 • KONFIDO — Secure and Trusted Paradigm for Interoperable eHealth Services (2016: H2020-DS-SC1-2016 RIA)
 • enCOMPASS — Collaborative Recommendations and Adaptive Control for Personalised Energy Saving (2016: H2020-EE-07 2016 IA)
 • Factory2Fit — Empowering and participatory adaptation of factory automation to fit for workers (2016: H2020 IA)
 • Z-Fact0r — Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories (2016: H2020 FOF-03-2016 RIA)
 • ENVISAGE — ENVISAGE (2016: H2020 IA)
 • MONSOON — MOdel-based coNtrol framework for Site-wide OptimizatiON for data-intensive processes (2016: H2020 SPIRE-02-2016 RIA)
 • COMPOSITION — Ecosystem for Collaborative Manufacturing Processes – Intra- and Interfactory Integration and Automation (2016: H2020 FOF-11-2016 RIA)
 • TENSOR — reTriEval and aNalysis of heterogeneouS online content for TerrOrist activity Recognition (2016: H2020 IA)
 • DANTE — Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities (2016: H2020 IA)
 • ASGARD — Analysis System for Gathered Raw Data (2016: H2020 RIA)
 • FUTUREPULSE — Multimodal Predictive Analytics and Recommendation Services for the Music Industry (2016: H2020 IA)
 • MOVING — Training towards a society of data-savvy information professionals to enable open leadership innovation (2016: H2020 RIA)
 • GREENSOUL — Eco-aware Persuasive Networked Data Devices for User Engagement in Energy Efficiency (2016: H2020-EE-2015-2-RIA)
 • Terpsichore — Transforming Intangible Folkloric Performing Arts into Tangible Choreographic Digital Objects (2016: H2020-MSCA-RISE-2015)
 • i-PROGNOSIS — Intelligent Parkinson eaRly detectiOn Guiding NOvel Supportive InterventionS (2016: H2020-PHC-2015-single-stage RIA)
 • OpenGovIntelligence — Fostering Innovation and Creativity in Europe through Public Administration Modernization towards Supplying and Exploiting Linked Open Statistical Data (2016: H2020 RIA)
 • MEDGENET — Medical Genomics and Epigenomics Network (2016: H2020-TWINN-2015 CSA)
 • hackAIR — Collective awareness platform for outdoor air pollution (2016: H2020 RIA)
 • InVid — In Video Veritas – Verification of Social Media Video Content for the News Industry (2016: H2020 IA)
 • PROFIT — Promoting Financial Awareness and Stability (2016: H2020 RIA)
 • ICT4Life — ICT services for Life Improvement For the Elderly (2016: H2020 RIA)
 • MaTHiSiS — Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS (2016: H2020 IA)
 • VICINITY — Open virtual neighbourhood network to connect intelligent buildings and smart objects (2016: H2020-ICT-30-2015 RIA)
 • CAREGIVERSPRO-MMD — Self-management interventions and mutual assistance community services, helping patients with dementia and caregivers connect with others for evaluation, support and inspiration to improve the care experience (2016: H2020-PHC-2015 RIA)
 • FrailSafe — Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalized patient models and advanced interventions (2016: H2020 (PHC-21-2015) RIA)
 • ACROSSING — Advanced TeChnologies and PlatfoRm fOr Smarter ASsisted LivING (2016: H2020-MSCA-ITN-2015 ETN)
 • ChainReact — Making Supplier Networks Transparent, Understandable and Responsive (2016: H2020 RIA)
 • Scan4Reco — Multimodal Scanning of Cultural Heritage Assets for their multilayered digitization and preventive conservation via spatiotemporal 4D Reconstruction and 3D Printing (2015: H2020 RIA)
 • FORENSOR — FOREnsic evidence gathering autonomous seNSOR (2015: H2020 IA)
 • TRILLION — Trusted, Citizen, LEA collaboration over social Networks (2015: H2020 RIA)
 • SocialCar — Open social transport network for urban approach to carpooling (2015: H2020-MG-RIA)
 • ECOPOTENTIAL — Improving Future Ecosystem Benefits through Earth Observations (2015: H2020-SC5)
 • DIGIART — The Internet Of Historical Things And Building New 3D Cultural Worlds (2015: H2020 RIA)
 • STEP — Societal and political engagement of young people in environmental issues (2015: H2020 RIA)
 • MAMEM — Multimedia Authoring and Management using your Eyes and Mind (2015: H2020 RIA)
 • RESOLUTE — RESilience management guidelines and Operationalization appLied to Urban Transport Environment (2015: H2020 RIA)
 • KRISTINA — A Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities (2015: H2020 RIA)
 • SARAFun — Smart Assembly Robot with Advanced FUNctionalities (2015: H2020-ICT-2014-1)
 • CloudLightning — Self-Organising, Self-Managing Heterogeneous Cloud (2015: H2020 - ICT- RIA)
 • PATHway — Technology enabled behavioural change as a pathway towards better self-management of CVD (2015: H2020 PHC-RIA)
 • SWIMing — Semantic Web for Information Management in Energy Efficient Buildings (2015: H2020-EeB-2014)
 • InLife — INdependent LIving support Functions for the Elderly (2015: H2020-RIA)
 • SatisFactory — A collaborative and augmented-enabled ecosystem for increasing SATISfaction and working experience in smart FACTORY environments (2015: H2020 - FoF - IA)
 • RAWFIE — Road-, Air- and Water-based Future Internet Experimentation (2015: Horizon H2020 – ICT FIRE+)
 • RAMCIP — Robotic Assistant for MCI Patients at home (2015: H2020 PHC-RIA)
 • myAirCoach — Analysis, modelling and sensing of both physiological and environmental factors for the customized and predictive self-management of Asthma (2015: H2020-RIA)
 • ProsocialLearn — Gamification of Prosocial Learning for Increased Youth Inclusion and Academic Achievement (2015: H2020 ICT - IA)

Ευρωπαϊκά Έργα: FP6-FP7

 • iCare — Improving the Situation of Children in International Child Abduction cases through Judicial Cooperation and Family Mediation (2020: JUST-JCOO-AG-2020)
 • RUMORE — Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies (2020: Interreg Europe 2014-2020)
 • ECHORD++: RadioRoSo — Radioactive robotic sorter (ECHORD++ experiment) (2016: FP7 LSIP)
 • HoPE — Holistic Personal public Eco-mobility (2014: CIT-CT-PSP)
 • LASIE — Large Scale Information Exploitation of Forensic Data (2014: IP)
 • P-React — Petty cRiminality diminution through sEarch and Analysis in multi-source video Capturing and archiving plaTform (2014: FP7-SEC-2013-1)
 • ISS-EWATUS — Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management (2014: FP7-ICT-2013-11)
 • Prosperity4All — Ecosystem infrastructure for smart and personalised inclusion and PROSPERITY for ALL stakeholders (2014: FP7-ICT-2013-10)
 • NoTremor — Virtual, Physiological and Computational Neuromuscular Models for the Predictive Treatment of Parkinson's Disease (2014: FP7-ICT)
 • RAPP — Robotic Applications for Delivering Smart User Empowering Applications (2013: FP7-ICT-CP)
 • HOMER — Home made explosives (HMEs) and recipes characterisation (2013: FP7 SEC-STREP)
 • MULTISENSOR — Mining and Understanding of multilinguaL contenT for Intelligent Sentiment Enriched coNtext and Social Oriented inteRpretation (2013: FP7 ICT - STREP)
 • MOVESMART — Renewable Mobility Services in Smart Cities (2013: FP7 ICT - STREP)
 • S-CASE — Scaffolding Scalable Software Services (2013: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures)
 • Local4Global — SYSTEM-OF-SYSTEMS THAT ACT LOCALLY FOR OPTIMIZING GLOBALLY (2013: FP7 – ICT)
 • READY4SmartCities — ICT Roadmap and Data Interoperability for Energy Systems in Smart Cities (2013: FP7 ICT - CSA)
 • The Wikirate Project — Crowdsource Better Companies (2013: FP7 ICT - STREP)
 • FI-STAR — Future Internet Social and Technological Alignment Research (2013: FP7-ICT)
 • RePlay — Reusable low-cost platform for digitizing and preserving traditional participative sports (2013: FP7 - STREP)
 • i-Treasures — Intangible Treasures - Capturing the Intangible Cultural Heritage and Learning the Rare Know-How of Living Human Treasures (2013: FP7-ICT-IP)
 • ForgetIT — Concise Preservation by combining Managed Forgetting and Contextualized Remembering (2013: FP7 ICT IP)
 • BUILDSEE — Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions (2013: SouthEastEurope)
 • Go-Lab — Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School (2012: FP7 ICT-2011.8.1 IP)
 • Nemesys — Enhanced NETwork Security for Seamless Service Provisioning in the Smart Mobile EcoSystem (2012: FP7 ICT - STREP)
 • MediaMixer — Community set-up and networking for the remixing of online media fragments (2012: FP7 ICT CSA)
 • INERTIA — Integrating Active, Flexible and Responsive Tertiary Prosumers into a Smart Distribution Grid (2012: FP7 ICT - STREP)
 • Advise — Advanced Video Surveillance archives search Engine for security applications (2012: FP7 SECURITY - STREP)
 • OUTLAND — Open protocols and tools for the Education and Training of Voluntary organisations in the field of Civil Protection, against Natural Disasters (forest fires) in Greece and Bulgaria (2012: INTERREG IV A)
 • CloPeMa — Clothes Perception and Manipulation (2012: FP7 ICT - STREP)
 • Live+Gov — Reality Sensing, Mining and Augmentation for Mobile Citizen–eGovernment Dialogue (2012: FP7 ICT - STREP)
 • Maincode — MainCODE:GR-BG Maintenance and Life Cycle Asset Management, the CornerstOnes for Sustainable DevelopmEnt (2012: INTERREG IV)
 • Adapt4EE — Occupant Aware, Intelligent and Adaptive Enterprises (2011: FP7 ICT - STREP)
 • Dem@Care — Dementia Ambient Care: Multi-Sensing Monitoring for Intelligent Remote Management and Decision Support (2011: FP7 ICT - IP)
 • eCOMPASS — eCO-friendly urban Multi-modal route PlAnning Services for mobile uSers (2011: FP7 ICT - STREP)
 • Cloud4all — Cloud platforms Lead to Open and Universal access for people with Disabilities and for All (2011: FP7 ICT - IP)
 • LinkedTV — Television Linked To The Web (2011: FP7 ICT - IP)
 • SA-EMC2 — Support Action towards Excellence in Media Computing and Communication (2011: FP7 ICT - SA)
 • EXPERIMEDIA — EXPERiments in live social and networked MEDIA experiences (2011: FP7 ICT - IP)
 • CUBRIK — Human-enhanced time-aware multimedia search (2011: FP7 ICT - IP)
 • SocialSensor — (2011: FP7 ICT - IP)
 • REVERIE — REal and Virtual Engagement in Realistic Immersive Environments (2011: FP7 ICT - IP)
 • 3D-Live — 3D Living Interactions through Visual Environments (2011: FP7 ICT - STREP)
 • APSIS4ALL — The new generation of accessible, usable and personalised Automated Teller Machines (ATMs) and Ticket Vending Machines (TVMs) in Europe (2011: FP7 ICT PSP - CIP PA)
 • NOPTILUS — autoNomous, self-Learning, OPTImal and compLete Underwater Systems (2011: FP7 – ICT)
 • CLEAR — Cultural values and Leisure Environments Accessible Roundly - for All (2011: SEE Program)
 • ATIS4ALL — Assistive Technologies and Inclusive Solutions for All (2011: FP7 ICT - PSP)
 • BIO_SOS — BIOdiversity multi-SOurce monitoring System: from Space TO Species (2010: FP7 SPACE - Collaborative Project)
 • VIS-SENSE — Visual Analytic Representation of Large Datasets for Enhancing Network Security (2010: FP7 ICT - STREP)
 • AGILE — RAPIDLY-DEPLOYABLE, SELF-TUNING, SELF-RECONFIGURABLE, NEARLY-OPTIMAL CONTROL DESIGN FOR LARGE-SCALE NONLINEAR SYSTEMS (2010: FP7 – ICT)
 • CEEDS — Collective Experience of Empathic Data Systems (2010: FP7 ICT - FET IP)
 • Miracle — Microscopic Image Processing Analysis Coding and Modelling Environment (2010: Marie Curie Actions - IRSES)
 • ASSETS — Advanced Search Services and Enhanced Technological Solutions for the European Digital Library (2010: FP7 - CIP - ICT PSP)
 • 3D VIVANT — 3D liVe Immerse Video Audio iNteractive mulTimedia (2010: FP7 ICT - STREP)
 • Interstress — Interreality in the Management and Treatment of Stress-Related Disorders (2010: FP7 ICT - CP)
 • universAAL — Universal open platform and reference Specification for ambient assisted living (2010: FP7 ICT - IP)
 • Veritas — Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS (2010: FP7 ICT - IP)
 • CHORUS+ — Coordinated approacH to the EurOpean effoRt on aUdio-visual Search engines + (2010: FP7 ICT - CA)
 • I-SEARCH — A unIfied framework for multimodal content SEARCH (2010: FP7 ICT - STREP)
 • 3DLife — Bringing the Media Internet to Life (2010: FP7 ICT - NoE)
 • PESCaDO — Personalized Environmental Service Configuration and Delivery Orchestration (2010: FP7 ICT - CA)
 • GLOCAL — Event-based Retrieval of Networked Media (2009: FP7 ICT - IP)
 • Firesense — Fire Detection and Management through a Multi-Sensor Network for the Protection of Cultural Heritage Areas from the Risk of Fire and Extreme Weather Conditions (2009: FP7-ENV-2009-1)
 • nextMEDIA — Future Media Internet Coordination Action (2009: FP7 ICT - CA)
 • BEST Network — Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιομετρικών (2009: CIP-ICT-PSP)
 • Save Me — Workshop on transport emergencies (2009: FP7 SST - CP)
 • REMOTE — Εξ’ αποστάσεως υγειονομική και κοινωνική φροντίδα για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης απομονωμένων ηλικιωμένων με χρόνιες παθήσεις (2009: AAL Joint Programme)
 • ACCESSIBLE — Accessibility Assessment Simulation Environment for New Applications Design and Development (2008: ICT - STRP)
 • AEGIS — Open Accessibility Everywhere: Groundwork, Infrastructure, Standards (2008: ICT - IP)
 • VISMASTER — Visual Analytics - Mastering the Information Age (2008: )
 • ROWER — Building a knowledge Repository for Occupational Well-being Economics Research (2008: HEALTH - CSA)
 • WeKnowIt — Emerging, Collective Intelligence for personal, organisational and social use (2008: IST - IP)
 • JUMAS — Judicial Management by Digital Libraries Semantics (2008: IST-STREP)
 • ACTIBIO — Unobtrusive Authentication Using ACTIvity Related and Soft BIOmetrics (2008: ICT - STRP)
 • OASIS — Oper architecture for Accessible Services Integration and Standardisation (2008: ICT - IP)
 • i3DPost — Intelligent 3D content extraction and manipulation for film and games (2008: ICT - STRP)
 • NET-REFOUND — NetWorking Research Foundations and Trends (2007: IST)
 • CRUISE — CReating Ubiquitous Intelligent Sensing Environments (Network of Excellence on the Application and Communication aspects of Wireless Sensor Networking) (2007: IST)
 • VIDI-Video — Interactive semantic video search with a large thesaurus of machine-learned audio-visual concepts (2007: IST-STREP)
 • VICTORY — Audio-visual content search and retrieval in a distributed P2P repository (2007: IST)
 • Vitalas — Δεικτοδότηση και Ανάκτηση Βίντεο σε μεγάλη κλίμακα (2007: IST - IP)
 • CHORUS — Coordinated approach to the European effort on audio-visual search engines (2006: IST)
 • CATER — Computerized Automotive Technology Reconfiguration System for Mass Customization (2006: IST)
 • PEACH — Presence Research in Action (2006: IST)
 • NESLIE — NEw Standby Lidar InstrumEnt (2006: AERO)
 • ELU — Enhanced Learning Unlimited (2006: IST-STREP)
 • SemanticGov — Providing Integrated Public Services to Citizens at the National and Pan-European level with the use of Emerging Semantic Web Technologies (2006: IST-STREP)
 • GoodRoute — Dangerous Goods Transportation Routing and Monitoring (2006: IST-STREP)
 • K-Space — Knowledge Sharing and Reuse Across Media (2006: IST-NoE)
 • HUMABIO — Human Monitoring and Authentication using Biodynamic Indicators and Behavioural Analysis (2006: IST-STREP)
 • X-Media — Knowledge Sharing and Reuse Across Media (2006: IST - IP)
 • PASION — Psychologically Augmented Social Interaction Over Networks (2006: )
 • MESH — Multimedia Semantic Syndication for Enhanced News Services (2006: IST - IP)
 • LD-CAST — Local Development Cooperation Actions Enabled by Semantic Technology (2006: IST-STREP)
 • TENCompetence — Building The European Network for Lifelong Competence Development (2006: IST - IP)
 • WIP — An All-Wireless Mobile Network Architecture (2006: IST-STREP)
 • BOEMIE — Bootstrapping Ontology Evolution with Multimedia Information Extraction (2006: IST-STREP)
 • ASSIST — Association Studies Assisted by Inference and Semantic Technologies (2005: IST-STREP)
 • — Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την δημιουργία και προώθηση ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ στον τομέα των Νέων τεχνολογιών μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας Δικτυακής Πύλης Πληροφόρησης (2005: INTERREG III A / PHARE CBC GREECE - BOULGARIA)
 • — Μελέτη πάνω στην Αναγνώριση Προσώπου Ανθεκτική σε Μεταβολές στην Πόζα του Προσώπου (2005: Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Κίνας)
 • COST292 — Πολυτροπική Σημασιολογική Ανάλυση Ψηφιακών Μέσων (2004: COST)
 • INTUITION — Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspaces (2004: IST-NoE)
 • Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) Nostrum — Δίκτυο Διακυβέρνησης, Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο. Ο ρόλος των εργαλείων Υποστήριξης Αποφάσεων (2004: INCO Program)
 • 3DTV — Integrated Three-Dimensional Television - Capture, Transmission and Display (2004: IST-NoE)
 • EGEE — Enabling Grids for E-science in Europe (2004: IST)
 • ASK-IT — Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users (2004: IST - IP)
 • AIM@SHAPE — Advanced and Innovative Models and Tools for the Development of Semantic-based systems for Handling, Acquiring and Processing Knowledge Embedded in Multidimensional Digital Objects (2004: IST-NoE)
 • IntelCities — Intelligent Cities (2004: IST - IP)
 • I-CLASS — Intelligent Distributed Cognitive-Based Open Learning System for Schools (2004: IST - IP)
 • Sensation — Advanced Sensor Development for Attention, Stress, Vigilance and Sleep / wakefulness Monitoring (2004: IST - IP)
 • Biosec — Biometrics and Security (2004: IST - IP)
 • EuroNGI — Design and Engineering of the Next Generation Internet Towards Convergent Multi-Service Networks (2004: IST-NoE)
 • KnowledgeWeb — Realizing the Semantic Web (2004: IST-NoE)
 • NEWCOM — Network of Excellence in Wireless Communications (2004: IST-NoE)
 • SIMILAR — The European Research Taskforce Creating Human-Machine Interfaces SIMILAR to humans (2004: IST-NoE)
 • aceMedia — Integrating knowledge, semantics and content for user centred intelligent media services (2004: IST - IP)
 • ISMAEL — Intelligent Surveillance and Management Functions for Airfield Applications Based on Low Cost Magnetic Field Detectors (2004: IST-STREP)
 • eACCESS — Developing Web Content Supporting Learning and Training of Disadvantaged User Communities (2003: Leonardo da Vinci)
 • EQO — European Quality Observatory (2003: eLearning Programme)
 • — Description of Learning Resource Capabilities with respect to Accessibility Requirements (2003: CEN/ISSS Learning Technologies Workshop)
 • — Teaching Bussiness Information Systems (2003: TEMPUS Programme)
 • LAURA — Adaptive Zones for interregional Electronic Commerce based on the concepts of Request-Based Virtual Organizations and sector-specific Service Level Agreement (2002: IST)
 • P2PEOPLE — P2P "Common interests" Search Engine and Collaboration Platform (2002: IST)
 • EU-PUBLI.COM — Facilitation Co-operation amongst European Public (2002: IST)
 • SCHEMA — Network of Excellence in Content-Based Semantic Scene Analysis and Information Retrieval (2002: IST)
 • ATTEST — Advanced Three-Dimensional Television System Technologies (2002: IST)
 • — Marie Curie Fellowship Host Award (2001: IST)
 • — ICAV3D Grant Agreement (2001: IST)
 • AGENT ACADEMY — A Data Mining Framework for Training Intelligent Agents (2001: IST)
 • E-MuniS — Electronic Municipal Information Services - Best Practice Transfer and Improvement Project (2001: IST)
 • INFOCITIZEN — Agent based negotiation for inter- and intra-enterprise coordination employing a European Information Architecture for Public Administration (2001: IST)
 • WORLDS STUDIO — Innovative Computer Tools and Methods for Virtual 3D Environments Production (2001: IST)
 • OTELO — Mobile Tele-Echography using an Ultra-Light Robot (2001: IST)
 • INTERVUSE — Integrated Radar, Flight Plan and Digital Video Data Fusion for SMGCS (2001: IST)
 • REGNET — Cultural Heritage in Regional Networks (2001: IST)
 • ENORASI — Virtual Environments for the Training of Visually Impaired (2001: IST)
 • NEMO — Non Excluding Models for Web-Based Education (2001: IST)
 • — Εκπαιδευτικός Κόμβος για την Ηλεκτρονική Κατάρτιση σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου (2000: INTERREG II)
 • KOD — Knowledge on Demand (2000: IST)
 • HISCORE — High Speed 3D and Colour Interface to the Real World (2000: IST)
 • INTERFACE — Multimodal Analysis / Synthesis System for Human Interaction to Virtual and Augmented Environments (2000: IST)
 • ASPIS — An Authentication and Protection Innovative Software System for DVDROM and Internet (2000: IST)
 • NETLOGO — The European Educational Interactive Site (2000: Υπεργολαβία)

Ευρωπαϊκά Έργα

 • BeOpen — BeOpen an Open framework for boosting EU High ValueDatasets from Public Sector (2023: Digital Europe Programme (DIGITAL))
 • CESAGRAM — Towards a Comprehensive European Strategy Against tech-facilitated Grooming And Missing (2023: ISF-2021-TF1-CYBER)
 • FaRADAI — Frugal and Robust AI for Defence Advanced Intelligence (2022: EDF-2021-DIGIT-R-2)
 • TeChBioT — Surveillance and Reconnaissance Techniques for Chemical & Biological Threats (2022: EDF-2021-MCBRN-R-2)

Εθνικά Έργα

 • GraDA — Ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής μοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων με σκοπό τη διασφάλιση ποιότητας στην αλυσίδα αξίας του επιτραπέζιου σταφυλιού (2022: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης - ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)
 • Future Hotelier — Πλατφόρμα Δυναμικών Διαφημίσεων & Κρατήσεων Ξενοδοχείων με Τεχνητή Νοημοσύνη (2022: Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020)
 • HealthTourismHub — Ψηφιακός συντονιστής ιατρικού τουρισμού για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2021: ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • VRExpo — Πλατφόρμα διεξαγωγής εικονικών-διαδραστικών εμπορικών εκθέσεων (2021: Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020)
 • MOMUS-Photo-VR — Φορητό Εργαστήριο Ανοικτής Πρόσβασης για την Ανάδειξη της Τέχνη της Φωτογραφίας (2021: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • EARLY — Καινοτόμο Σύστημα Επιτήρησης και Έγκαιρης Πρόγνωσης Σφαλμάτων σε Απομακρυσμένες Κρίσιμες Υποδομές (2021: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • i-blueCulture — Καινοτόμο σύστημα 3Δ Περιήγησης εντός Ζωντανής Αναμεταδιδόμενης Υποβρύχιας Εικόνας (2020: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 - Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς)
 • Location3 — Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνικών για την παροχή υπηρεσιών αναζήτησης και επαυξημένης επισκόπησης πολυμεσικού και τρισδιάστατου (360ο) υλικού με σκοπό την ανεύρεση περιοχών, τοπίων, κτιρίων και λοιπών χώρων (Location Scouting) για την εξυπηρέτη (2020: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • STRONG — advanced firST RespONders training (2020: ERASMUS+)
 • ΧΡΩΜΑΤΑ — ΧοΡοί Ωδές Μύθοι και έθιμΑ για την Ανάπτυξη Τεχνολογιών Άυλης κληρονομιάς (2020: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»)
 • NeuroMkt — Σύστημα Αξιολόγησης Διαφημιστικού Μηνύματος/Διαφημίσεων (2020: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»)
 • PrescIT — Έξυπνη, Προσωποποιημένη και Διαλειτουργική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (2020: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς)
 • i-Deliver — Πληθοποριστική πλατφόρμα παράδοσης αγαθών ως-υπηρεσία (2020: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - B’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • QuaLiSID — Σύστημα Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής για Άτομα με Νοητική Αναπηρία (2020: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • UPrevent — Ανάπτυξη ενός "έξυπνου" εσωτερικού πέλματος υποδήματος για την πρόληψη εμφάνισης εξέλκωσης στα πόδια ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη (2020: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ)
 • ACTIVE — Μια νέα προσέγγιση για δυναμική, αυτόματη αναγνώριση ανθρώπινων δραστηριοτήτων (2020: )
 • eHealth4MS — Ηλεκτρονική Υγεία για τη Φροντίδα της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (2020: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’)
 • 2gether — Συμμετοχικά και Βιωματικά Εργαστήρια Παραγωγής και Ανάδειξης της Σύγχρονης Τέχνης (2020: Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» - Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς)
 • MEDSAL — Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of integrated modelling and smart ICT tools  (2019: )
 • CoFly — Γνωστικές Λειτουργίες Ιπτάμενων Οχημάτων Μικρού Μεγέθους (2018: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»)
 • ΣΕΛΑΣ — Αυτόνομο Σύστημα Αδιάλλειπτης Παραγωγής και Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταικών σε αυτοκινητοδρόμους (2018: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς)
 • Q3D — Διασφάλιση Ποιότητας στην 3Δ Εκτύπωση (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • Smart2Trust — Ενσωμάτωση ευφυών συστημάτων βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας και μηχανισμών αλυσίδας καταχωρίσεων για την διασφάλιση αυθεντικότητας των παραγόμενων προϊόντων (2018: )
 • υποστηρίΖΩ — Ολοκληρωμένο σύστημα για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης ηλικιωμένων (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • TheARtro — Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ — Έξυπνη χωροχρονική ολοκλήρωση περιβαλλοντικών πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών περιήγησης (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • ΟΔΟΣ 2020 — Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα Οδικής ασφάλειας και συντήρησης Οδικών υποδομών προΣ το 2020 (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • BubbllzAR — Αξιοποίηση τεχνικών παιγνιοποίησης και επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία μηχανισμού κινήτρων μέσω «ανταμοιβών», με σκοπό το διαμοιρασμό περιεχόμενου πολυμέσων που δημιουργούν οι χρήστες κοινωνικών δικτύων για την προώθηση εμπορικών προϊόντων (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • SocialPARK — Ολοκληρωμένη πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • e-Όραση — Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • ActiVatorR — Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • ΔΕΣΜΟΣ — Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές Και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • PERFFECT — Βιώσιμη Ανάπτυξη Λιμένων με Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών Υποδομής και ICT (2018: Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • ΡΕΑ — Εξατομικευμένος εικονικός πράκτορας με διαλογικές ικανότητες μέσω φωνητικής και μη φωνητικής αλληλεπίδρασης για την παρακολούθηση και υποστήριξη ανθρώπων με κινητικά προβλήματα (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Eco-Time Machine — Application development for 4D tour in landscape history (2018: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜIΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)
 • ΑΣΠΕΝΔΥΣ — Sentiment Analysis for Smart Investement Signals Generation (2018: ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • Take-A-Breath — Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα (2018: Τ1ΕΔΚ-03832)
 • ARTEMIS — Ανάπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονοΜΙκών δαΣών (2018: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ)
 • CHANGE — Ενίσχυση της οικονομίας διαμοιρασμού κοινοχρήστων ποδηλάτων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Επικοινωνώ — Ανάπτυξη εφαρμογής για την μετατροπή της ελληνικής νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών (2018: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»)
 • SMART-WATER — Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης ζήτησης νερού ύδρευσης (2018: ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • INVIVO — Έλεγχος και οπτικοποίηση οχημάτων σε κίνηση χρησιμοποιώντας οπτική 3Δ μετρολογία και υπολογιστική όραση σε ενσωματωμένα συστήματα στοχεύοντας σε καινοτόμες εφαρμογές για την διαχείριση και παραλαβή στόλου οχημάτων (2018: Greece-German Bilateral RIA)
 • SIT4Energy — Smart IT for Energy Efficiency and Integrated Demand Management (2018: Greece-German Bilateral RIA)
 • 3DMicroGrid — Design, Development and Demonstration of a future-proof active smart Micro-Grid system (2016: JC-ENERGY-2014)
 • FERMIS — Fire Event Remote Management Information System (2014: GSRT Greece-Israel RIA)
 • MOMIRAS — Mobile Mixed Reality System (2014: NSRF 07-13)
 • 5DMuPLIS — 5 Dimensional Multi-Purpose Land Information System (2014: ΕΣΠΑ 2007-2013)
 • ECOBUILDING — Ανθρωποκεντρική Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρηματικών Κτιρίων (2013: ΕΣΠΑ)
 • IPv_Park — Ευφυές σύστημα διαχείρισης Φωτοβολταϊκών Πάρκων (2013: ΕΣΠΑ)
 • Recital — Resource Management for Self-Coordinated Autonomic Wireless Networks (2012: ΕΣΠΑ 2007-2013)
 • Εν-ΝΟΗΣΗΣ — Σύστημα Διάχυτης Νοημοσύνης για την Πρόγνωση, Διάγνωση, Παρακολούθηση και Ενδυνάμωση ασθενών με Νοητικές Διαταραχές (2012: ΕΣΠΑ)
 • ΒΙΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ — Ασφαλείς και Ανακλήσιμες Βιομετρικές Ταυτότητες για χρήση σε Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης (2011: DIA: ΕΣΠΑ (2007 - 2013))
 • Γνώραση — Ανάπτυξη ροών συνδυασμού γνώσης και αλγορίθμων επεξεργασίας σε εφαρμογές οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων τηλεπισκόπησης (2010: )
 • TeleDiab — Study of the Capabilities and Requirements of Operational Client-Server Health Information System for Diabetes (2007: ΟΟΣτΜΘ)
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — Η χρήση της οπτικής ανατροφοδότησης ως μέσο εξάσκησης της στατικής δυναμικής ισορροπίας σε ηλικιωμένα άτομα (2007: )
 • — Ανάπτυξη Συστήματος Εντοπισμού Θέσης και Παροχής Υπηρεσιών Τηλεματικής σε Περιορισμένο Γεωγραφικά Περιβάλλον Κλειστού και Ανοικτού Χώρου (2006: ΕΠΑν)
 • — Ανάπτυξη προηγμένων σημασιολογικών τεχνικών για την ολοκληρωμένη επεξεργασία του τρισδιάστατου ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος. (2006: ΕΠΑν)
 • MARKET MINER — Περιβάλλον Εξαγωγής Γνώσης για τη Δυναμική Πρόβλεψη Αναγκών του Αγοραστικού κοινού και τη χάραξη Αποδοτικών Τακτικών Τιμολόγησης (MARKET MINER) (2006: ΠΑΒΕΤ 2005 (Υπεργολαβία))
 • altaB23D — Δημιουργία πρότυπης μηχανής αναζήτησης και ανάκτησης Τρισδιάστατων αντικειμένων και αξιοποίηση της σε εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (2006: ΠΑΒΕΤ 2005 (Υπεργολαβία))
 • eNTERFACE — Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού σε πραγματικό χρόνο για την υποστήριξη φυσικής αλληλεπίδρασης σε συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (2006: ΕΠΚτΠ)
 • TRAVIS — Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Κίνησης με Δίκτυο Οπτικών Αισθητήρων (2006: ΕΠΚτΠ)
 • ΔΕΛΤΙΟ — Ανάλυση Πολυμεσικού Περιεχομένου με χρήση Εξελικτικών Οντολογιών και εφαρμογή σε Τηλεοπτικά Δελτία Ειδήσεων (2006: ΕΠΚτΠ)
 • — Βέλτιστη Ενεργειακή Σχεδίαση Ασύρματων Δικτύων Αισθητηρίων (2006: ΠΕΝΕΔ ΙΙ)
 • Ontomedia — Σημασιολογική Ανάλυση Πολυμεσικού Υλικού με Χρήση Τεχνολογιών Γνώσης (2006: ΠΕΝΕΔ ΙΙ)
 • Προηγμένες Μέθοδοι Οπτικής Υπολογιστικής στην Πολιτισμική Κληρον — (2005: ΠΕΝΕΔ 2003)
 • SMART 3D — Προηγμένο σύστημα προώθησης προϊόντων με τη χρήση εικονικών κοινοτήτων και έξυπνων καρτών (2004: ΕΠΑν)
 • Visual Asset — Σύστημα ανάλυσης, εξαγωγής πληροφορίας και διαχείρισης πολυμεσικών εγγράφων (2004: ΕΠΑν)
 • BIOSECURE — Προηγμένες Τεχνικές Ασφάλειας με τη Χρήση Βιομετρικών Χαρακτηριστικών - Επιστημονική & Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδος-Πολωνίας (2004: ΕΠΑν)
 • ΠΟΛΥΠΑΙΧΝΙΔΙ — Επαναπροσδιοριζόμενα προϊόντα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (2004: ΕΠΑν)
 • FLEXLEARN — Flexible Electronic Learning Environment Using Adaptive Learning and Testing Methodologies Combined with Advanced Biometrics and User Personalization Technologies (2004: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • INCOVIS — An intelligent configurable electronic shop platform based on 3D Visualisation (2004: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-business")
 • VRLAB — Πειραματικά εργαστήρια εξ’ αποστάσεως με χρήση Τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (2004: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • eAcademy — Παροχέας Υπηρεσιών Εφαρμογής για την Παιδεία μέσω της Ηλεκτρονικής Μάθησης (2003: Υπεργολαβία)
 • MINDPORT — A modular Collaborative e-Learning Architecture for Life-Long Learning over Broadband Computer Networks (2003: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • E-LEARNING LAND — Ένα Ολοκληρωμένο Εικονικό Περιβάλλον Υποστήριξης Μαθησιακών Κοινοτήτων στο Διαδίκτυο (2003: Κοινωνία της Πληροφορίας - "e-learning")
 • — Πρότυπο για την Αξιολόγηση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας στον Εργασιακό χώρο (2003: ΕΠΑΝ - Νέες Μορφές Οργάνωσης Εργασίας)
 • MAESTRO — Διαμόρφωση εξατομικευμένων προϊόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα με τη χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου και της βελτιστοποίησης. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος (2003: ΕΠΑΝ - Νέες Μορφές Οργάνωσης Εργασίας)
 • REACH — Νέες Μορφές Κατανεμημένης Οργάνωσης και Πρόσβασης σε Υλικό Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2003: ΕΠΑΝ - Πολιτισμός)
 • VR@THEATER — Εργαλεία Εικονικής Πραγματικότητας για την Ενίσχυση της Θεατρικής Δημιουργίας (2003: ΕΠΑΝ - Πολιτισμός)
 • ΑΠΕΙΡΟ — Αλληλεπιδραστική Προβολή, Επίδειξη και Προσομοίωση Έργων Αρχαίας Τεχνολογίας (2003: ΕΠΑΝ - Πολιτισμός)
 • MULTI - MINE — Ανθρώπινο Δίκτυο Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης σε Τεχνολογίες Εξόρυξης και Διαχείρισης γνώσης από Πολυμέσα (2003: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ)
 • — Δημιουργία πολυτροπικής διεπαφής με χρήση ευφυούς δράστη σε ρόλο εικονικού ηλεκτρονικού εθελοντή για την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες διαδικτυακών κόμβων αθλητικών διοργανώσεων με προδιαγραφές εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (2003: ΕΠΑΝ - Αθλητισμός)
 • ICALT 2003 — 3rd International IEEE Conference on Advanced Learning Technologies (2003: Υπεργολαβία)
 • e-Partenariat — Ανάλυση-Μελέτη Δημιουργίας Συστήματος Ανάπτυξης Διεθνών Συνεργασιών (2003: Υπεργολαβία)
 • — Ανάπτυξη συστήματος 3Δ απεικόνισης και επεξεργασίας αντικειμένων για τη Βιομηχανία Επίπλου και Διακόσμησης (2002: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • — Έρευνα αγοράς για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα (2002: Υπεργολαβία)
 • — Πειραματικό Δίκτυο ADSL για παροχή υπηρεσιών fast internet και πολυμέσων (2002: Υπεργολαβία)
 • Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας — για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα εμπορικά καταστήματα-Ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος σύνθεσης video για την τηλεοπτική παραγωγή-Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων-Έξυπνος εκπαιδευτικός εξυπηρετητής (2002: ΑΚΜΩΝ)
 • HL7LCC — Ολοκληρωμένο πλαίσιο επικοινωνιών για ιατρικά περιβάλλοντα (2002: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • INTERCLASS — Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αμφίδρομων τηλεοπτικών αγγελιών και διαφημίσεων για τη ψηφιακή τηλεόραση (2002: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • — Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης και 'Εξυπνης Αναζήτησης Οπτικών Δεδομένων (2002: ΠΡΑΞΕ)
 • POLEIS — Πολιτισμικές εικονικές διαδρομές (2002: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • — Ανάπτυξη Συστήματος Προπαρασκευής Υποτίτλων (2002: Υπεργολαβία)
 • — Πολυμορφική Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (2002: Υπεργολαβία)
 • VRSENSE — Εργαλείο παροχής προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής με χρήση εικονικής πραγματικότητας (2002: ΠΡΑΞΕ)
 • Μεταφορά Τεχνογνωσίας επεξεργασίας εικόνας και τεχνητής όρασης — Πρόγραμμα Ένταξης στο Ελληνικό Ε&Τ Σύστημα Ερευνητών από το Εξωτερικό (2002: ΕΝΤΕΡ)
 • — Κινητή Μονάδα Τηλεϊατρικής (2001: ΠΕΠΕΡ)
 • — Availability of alternative language versions of a learning resource in the IEEE LTSC Learning Object Metadata (LOM) specification (2001: CEN/ISSS Learning Technologies Workshop)
 • — Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Ασύγχρονης Υπερμεσικής Συνδιάσκεψης μέσω του Διαδικτύου για Ηλεκτρονική Κατάρτιση και Εκπαίδευση (2001: Υπεργολαβία)
 • — Αναβάθμιση Κόμβου Internet του Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (2001: ΥΜΘ)
 • — Μεταφορά Καινοτομικής Τεχνολογίας Διεπαφής Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Interface) για την Ανάπτυξη Φιλικού Περιβάλλοντος Διασύνδεσης Ανθρώπου - Μηχανής (2001: Υπεργολαβία)
 • MULTIPICS — Σύστημα Κινηματογράφησης Πολλαπλών Εικόνων (2001: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • EPI - MIX - IS — Επιδεικτικές Εφαρμογές Πολυπλεκτικής Πραγματικότητας (Mixed Reality) σε Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ψηφιακού Πολιτισμού και Ιατρικής (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ — Έργο Εκπαιδευτικής Στήριξης του Προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Δράση 1: Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Υποστήριξης των ΜΜΕ στις πρακτικές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (2001: ΕΠΑν)
 • ΑΞΟΝΕΣ — Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον (2001: )
 • — Τεχνολογίες Παρακολούθησης Ασθενών εξ Αποστάσεως (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • — Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου Βασισμένο σε Τεχνητή 'Oραση (2001: ΠΑΒΕΤ ΝΕ)
 • — Εικονικό Περιβάλλον Συναρμολόγησης με εφαρμογή στον βιομηχανικό σχεδιασμό (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων — Σύστημα διαχείρισης και παρουσίασης πολυγλωσσικών ειδήσεων μέσω του Διαδικτύου (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων — Σύστημα διαχείρισης και εμπορίας φωτογραφιών μέσω του Διαδικτύου (2001: ΠΑΒΕΤ)
 • 03EΔ217 ΠΕΝΝΕΔ — Καινοτομία και συστήματα υποστήριξης εικονικών περιβαλλόντων (2001: ΠΕΝΕΔ)
 • ΓΑΙΑ — Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού λογισμικού Πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε Ευρεία Κλίμακα (2000: ΕΠΕΑΕΚ)
 • — Ανάπτυξη Πρωτοποριακού Υπολογιστικού Εργαλείου Υποστήριξης και Αυτοματοποίησης της Μεταφραστικής Διαδικασίας (1999: ΠΑΒΕΤ)
 • ΤΗΛΕ-ΙΣΤΩΡ — Σύστημα Συγγραφής και Διδασκαλίας Μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξ Αποστάσεως (1999: Υπεργολαβία)
 • ΙΣΤΟΡΑΜΑ — Αναζήτηση εικόνων στο Διαδίκτυο (1999: ΠΑΒΕΤ)
 • — Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Διαδικτύου για τα Προγράμματα Ανασυγκρότησης των Βαλκανικών Οικονομιών (1999: ΕΠΕΤ ΙΙ)
 • — Εκπαιδευτικό Λογισμικό για το Μάθημα των Θρησκευτικών Ενιαίου Λυκείου (1999: ΕΠΕΑΕΚ)
 • ΧΕΙΛΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟ — Σύστημα Εικονοτηλεφώνου για Κωφούς (1999: ΕΠΕΤ ΙΙ)
 • Γενική Κλινική — Κατανεμημένο Σύστημα Διαχείρισης Διαγνωστικών Εικόνων (1999: ΠΑΒΕΤ)
 • — Βιομηχανικό Σύστημα Τηλεπαρουσίας Υποστήριξης Δύσκολων Xειρισμών (0000: ΠΑΒΕΤ)
 • — Ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας και αντίστοιχης Βάσης δεδομένων για Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια (0000: ΠΑΒΕΤ)
 • — Ανάπτυξη Πιλοτικού λογισμικού πολυμέσων για τη θεματική ενότητα της θρησκευτικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (0000: ΕΠΕΑΕΚ)
 • — Σύστημα Γρήγορης Επισκόπησης, Αναζήτησης και Σύνθεσης Οπτικοακουστικού Υλικού (0000: ΠΑΒΕΤ)
 • — Ανάπτυξη Εργαλείων για την υλοποίηση του προτύπου MPEG4 (0000: ΠΕΝΕΔ)
 • — Metacomputing Systems / Commodity Supercomputing (0000: ΕΠΕΤ ΙΙ)
 • — Ανάπτυξη της πρώτης στη Ελλάδα Πολυμεσικής Εγκυκλοπαίδειας για παιδιά σε DVDROM (0000: ΠΑΒΕΤ)

Διεθνείς Συνεργασίες

 • LIFE21-CET-SMARTREADY-easySRI — Βελτίωση του πλαισίου Δεικτών Ευφυούς Ετοιμότητας και επίδειξη της επίδρασης του στον κτηριακό τομέα (2022: LIFE-2021-CET-SMARTREADY)
 • SUSTAIN — Cluster Building Smart Readiness Indicators (2022: SMP-COSME-2021-CLUSTER)
 • LEAGUE — Limiting online sexual Exploitation and Abuse Gender based on Underaged boys by Educating experts (2022: CERV-2021-DAPHNE)
 • CTC — Cut The Cord (2021: ISFP-2020-AG-TERFIN)
 • MedEOS — Land-based pollution assessment & monitoring in the Mediterranean coastal waters (2021: topic B - Land-based pollution assessment & monitoring in the Mediterranean coastal waters)
 • PVgnosis — Διάγνωση, συντήρηση και λειτουργία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (2020: ERA.NETs funding scheme / European Regional Development Fund)
 • MEDWAYCAP — The Mediterranean pathway for innovation capitalisation towards an urban-rural integrated development of non-conventional water resources (2020: 2014-2020 ENI CBC “Mediterranean Sea Basin Programme”)
 • BIG-SMART-LOG — Χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για τη μοντελοποίηση διαδικασιών στις λειτουργίες έξυπνων εφοδιαστικών αλυσίδων (2020: CHIST ERA III 2017 - Ευρωπαϊκά Δίκτυα ERA-NETS)
 • AQUACYCLE — Βιώσιμη επεξεργασία λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση του νερού στην περιοχή της Μεσογείου (2019: ENI CBC MED 2014-2020)
 • PONTOS — Copernicus assisted environmental monitoring across the Black Sea Basin (2019: Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 Copernicus Assisted Environmental Monitoring across the Black Sea Basin)
 • GEO — Grid for Earth Observation (2005: ESA)
 • — Ανάλυση ιατρικών εικόνων και εικονοσειρών με χρήση γνώσης για εφαρμογές υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων (2005: Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Σλοβενίας)
 • CIRCE — Σημασιολογική δεικτοδότηση και ανάκτηση πολυμέσων βασισμένη στο περιεχόμενο σε συνεργατικά περιβάλλοντα. (2004: Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Ουγγαρίας)
 • Ευχρηστία Διαδικτύου — Τεχνικές Μέτρησης Ευχρηστίας Εφαρμογών Διαδικτύου (2003: Επιστημονική Συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας)
 • — Διαδραστικές υπηρεσίες ροών βίντεο (2002: Επιστημονική Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας)
 • — Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής (2001: Επιστημονική Συνεργασία Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας)
 • — Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (2001: ΕΠΚτΠ)
 • — Εφαρμογές Τηλεϊατρικής με χρήση τεχνολογιών WAP (2001: Επιστημονική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου)

Έργα Παροχής Υπηρεσιών

 • FUTURETECH SPORTS LTD — Σχεδιασμός και Υλοποίηση καμπάνιας ICO Crowdsale (2018: FUTURETECH SPORTS LTD)
 • EEOBSS — Εκπαίδευση στην Παρατήρηση της Γης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Βουλγαρίας (2016: European Space Agency)
 • Mobile-Search — Εξελιγμένη Μηχανή Αναζήτησης Πολιτισμικού Περιεχομένου Για Κινητές Συσκευές Με Χρήση Τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας (2012: ΕΣΠΑ 2007-2013)
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας — Τεχνική Υλοποίηση του έργου: "Πιστοποίηση Ελληνομάθειας – Υποστήριξη και Ποιοτική Ανάδειξη της Διδασκαλίας / Εκμάθησης της Ελληνικής ως Ξένης / Δεύτερης Γλώσσας" (2012: ΕΣΠΑ)
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας — Υλοποίηση Δράσεων Τεχνικού Περιεχομένου: "Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας" (2012: ΕΣΠΑ)
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας — Υλοποίηση Δράσεων Τεχνικού Περιεχομένου: "Δημιουργία Εκπαιδευτικών Σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας" (2012: ΕΣΠΑ)
 • MEDUSA — Multi Sensor Data Fusion Grid for Urban Situational Awareness (2009: Defence R&T)
 • ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ — ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ CMS (2009: ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ)
 • MOTOROLA — Recommender System Development via Automatic Semantic Induction (2009: Motorola)
 • ARAMCO — Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων για την Παρακολούθηση της Ποιότητας Πόσιμου Νερού σε Μονάδες Αφαλάτωσης (2008: ARAMCO)
 • Γενικά Αρχεία του Κράτους — Προμήθεια και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Λογισμικού Διαχείρισης Αρχειακών Δεδομένων και Μετάφραση του Περιεχομένου της Τεκμηρίωσης (2008: ΕΠΚτΠ)
 • Φ.Κ.Θ. — Ψηφιοποίηση - Δημιουργία Πλατφόρμας Διαχείρισης και Προβολής του Πολιτιστικού Αποθέματος του ΦΚΘ (2007: Γ' ΚΠΣ)
 • Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα — Κατασκευή επιστημονικού CD και εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού-Αναβάθμιση ιστιοσελίδας www.macedonian-heritage.gr-κατασκευή ιστιοσελίδας δικτυακού τόπου ΙΜΜΑ (2007: ΕΠΚτΠ)
 • Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας — Μελέτη και σχεδιασμός της ψηφιακής βάσης δεδομένων με το συγγραφικό έργο του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. προς κάλυψη των διδακτικών αναγκών των ανά την υφήλιο χρηστών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (2007: Υπεργολαβία)
 • Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης — Ψηφιακή Συλλογή Εκθεμάτων Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (2007: Υπεργολαβία)
 • Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης — Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη των Πολιτιστικών Συλλογών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (2006: Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και Ανάδειξη των Πολιτιστικών Συλλογών το)
 • Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας — Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση (2005: ΕΠΚτΠ)
 • e-Activistes — Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Κόμβου (2003: Υπεργολαβία)
 • I-Tools — Ανάπτυξη On-line εργαλείου εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων (2003: Υπεργολαβία)