el   en  

WQeMS

Copernicus Assisted Lake Water Quality Emergency Monitoring Service

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:LC-SPACE-18-EO-2020 - Copernicus evolution: Research activities in support of the evolution of the Copernicus services
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Research & Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2021
Διάρκεια:30 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:1.500.506 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:334.062 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Στέφανος Βροχίδης
 Δρ. Ιωάννης Μανάκος

Οι επίγειοι υδάτινοι ταμιευτήρες με ελεύθερη επιφάνεια νερού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πόσιμου νερού, έχουν ποικίλο μέγεθος και σχήμα. Τα προϊόντα του Προγράμματος Copernicus για το Σύστημα Παρακολούθησης Χερσαίου Περιβάλλοντος (Copernicus Land), το Σύστημα Παρακολούθησης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Marine Environment Monitoring) και το Σύστημα Παρακολούθησης των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, μπορούν να υποστηρίξουν μόνο με περιορισμένο τρόπο, εξαιτίας της προσφερόμενης χωρικής ανάλυσης (π.χ. μέσω Sentinel-3 και PROBA-V). Ο γενικός στόχος του έργου WQeMS αποτελεί η παροχή μίας ανοιχτής Υπηρεσίας Παρακολούθησης Έκτακτης Ανάγκης της Ποιότητας Νερού (WQeMS) στις εταιρίες παραγωγής και διαχείρισης υδάτων, αξιοποιώντας συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ανάλυσης του Προγράμματος Copernicus (π.χ. περιεχόμενο πληροφοριών Sentinel-2 και -1), που θα βασίζονται σε τεκμηριωμένες μεθόδους βάσει επιτόπιων δεδομένων. Στόχος του έργου αποτελεί η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων αποκτώντας πρόσβαση σε τοπικά ακριβείς πληροφορίες για την κατάσταση του νερού.

Το WQeMS βασίζεται στις υπηρεσίες πρόσβασης δεδομένων και πληροφοριών του Προγράμματος Copernicus (π.χ. DIAS ONDA) με στόχο επίσης τη σύνδεση με τις τρέχουσες Πλατφόρμες Θεματικής Εκμετάλλευσης. Η παραγόμενη γνώση θα υποστηρίξει τα υπάρχοντα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Απόφασης (DSS) και όχι την ανάπτυξη ενός νέου. Το WQeMS θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων χρήσιμων για την αξιολόγηση της ποιότητας του ακατέργαστου πόσιμου νερού και την πιθανή δημιουργία ειδοποιήσεων ρύπανσης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις των οργανισμών διαχείρισης υδάτων. Καθιστώντας μια τόσο συνεχή και λεπτομερή ικανότητα παρακολούθησης, οι πολίτες θα αποκτήσουν καλύτερη γνώση και εμπιστοσύνη για επιλεγμένα βασικά ποιοτικά στοιχεία του «πόσιμου νερού», απολαμβάνοντας παράλληλα ένα φιλικότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω μιας έξυπνης διαδικασίας παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο το WQeMS θα προωθήσει την περαιτέρω εναρμόνιση της υπάρχουσας υποστήριξης και εφαρμογής αποφάσεων με τις επικαιροποιημένες οδηγίες για το νερό και το πόσιμο νερό. Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλουν στις προσπάθειες της Ευρώπης προς το GEO και τις προτεραιότητές της στο πλαίσιο της ατζέντας του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη του 2030, της συμφωνίας για το κλίμα του Παρισιού, και του πλαισίου Sendai για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών. Η κύρια φιλοδοξία του WQeMS είναι να λάβει έγκριση από τα κράτη μέλη για να ενσωματωθεί στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο Υπηρεσιών του Copernicus.

Ρόλος του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ έχει αναλάβει την ευθύνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση ολόκληρου του έργου, καθώς και την ευθύνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση του πακέτου εργασίας 3 (Δημιουργία γνώσης, πιλοτική παρουσίαση μεθόδων, προϊόντων και ανάπτυξη δεξιοτήτων), του Task 4.5 [Δημιουργία συστήματος προειδοποίησης: αναφορά και πληθοπορισμό (crowdsourcing)], και του Task 5.1 (Δραστηριότητες διάδοσης και ομαδοποίησης). Επιπλέον, το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ θα έχει ενεργό εμπλοκή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεων του έργου καθώς και στη συγγραφή των παραδοτέων αυτού.

Κοινοπραξία

 • Centre For Research And Technology Hellas – Information Technologies Institute (CERTH), Greece , Coordinator
 • Centro De Investigacion Ecologica Y Aplicaciones Forestales, Spain
 • EOMAP GMBH & CO KG, Germany
 • CETAQUA, Centro Tecnologico Del Agua, Fundacion Privada, Spain
 • Autorita' Di Bacino Distrettuale Delle Alpi Orientali, Italy
 • SERCO Italia SPA, Italy
 • Etairia Hydrefsis Kai Apochetefsis Thessalonikis Ae, Greece
 • Engineering - Ingegneria Informatica SPA, Italy
 • Suomen Ymparistokeskus, Finland
 • PHOEBE Research And Innovation LTD, Cyprus
 • EMPRESA Municipal De Aguas Y Saneamiento De Murcia SA, Spain

Επικοινωνία

Δρ. Στέφανος Βροχίδης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257754
Fax: +30 2310 474128
Email: stefanos@iti.gr

Δρ. Ιωάννης Μανάκος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257760
Fax: +30 2310 474128
Email: imanakos@iti.gr