el   en  

RUMORE

Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Ένωση | Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Interreg Europe 2014-2020
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Βελτίωση των πολιτικών για την καινοτομία
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2020
Διάρκεια:24 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:128.675 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:42.400 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Κωνσταντίνος Βότης

Ο γενικός στόχος του έργου RUMORE είναι να βελτιώσει τις πολιτικές στον τομέα των περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας, διευκολύνοντας την αγροτική αστική συνεργασία και τις συμπράξεις. Οι τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας παραμένουν αναξιοποίητες, επειδή οι συχνά πιο καινοτόμοι αστικοί πυρήνες και τα γύρω αγροτικά μέρη δεν συνδέονται καλά ως προς τις αλυσίδες καινοτομίας. Έτσι παρουσιάζεται ένα κενό ως προς την κοινή πολιτική καινοτομίας, το οποίο επιφέρει επιπτώσεις και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Οι ομάδες και οι περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας συχνά επικεντρώνονται υπερβολικά στις πόλεις, αγνοώντας έτσι τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. ιδρύματα Ε+Α, καινοτόμες επιχειρήσεις) στις αγροτικές και περιφερειακές περιοχές, που δεν μπορούν να ξεδιπλώσουν το πλήρες φάσμα και τις ευκαιρίες τους. Το RUMORE αντιμετωπίζει αυτό το μειονέκτημα βασιζόμενο σε ένα πλήθος πολιτικών και ενισχύει την παροχή καινοτομίας σε περιφερειακές αλυσίδες καινοτομίας, μέσω βελτιωμένων αγροτικών αστικών συμπράξεων.

Η εταιρική σχέση αποτελείται από οκτώ εταίρους, οι οποίοι προέρχονται από πέντε διαφορετικές χώρες, με συνδυασμό περιφερειακών αρχών, έναν συμβουλευτικό επικεφαλής εταίρο και έναν οργανισμό επιχειρηματικής ανάπτυξης. Το RUMORE συγκεντρώνει τις λίγες προσεγγίσεις για το πώς να σχεδιαστούν και να δημιουργηθούν μέσα πολιτικής, για την ολοκληρωμένη αστική αγροτική ανάπτυξη στις πολιτικές καινοτομίας. Οι καλές πρακτικές από τους εταίρους θα κοινοποιηθούν σε μια διαπεριφερειακή διαδικασία μάθησης και αξιολόγησης από ομότιμους, μέσω εκδηλώσεων εκμάθησης που έχουν σχεδιαστεί ως ζωντανά εργαστήρια και στη συνέχεια θα μεταφερθούν και θα προσαρμοστούν στα συγκεκριμένα πλαίσια. Η πρόοδος αναφορικά με τη βελτίωση κάθε μέσου πολιτικής συζητείται συνεχώς και τρείς επαναλαμβανόμενες ομάδες εργασίας σε γενικό επίπεδο παράγουν αποτελέσματα και προστιθέμενη αξία.

Τέσσερα Ευρωπαϊκά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης - Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και δύο άλλα μέσα πολιτικής θα βελτιωθούν, με συνολικό επηρεαζόμενο ποσό περίπου 7,5 εκατ. ευρώ. Τα αναμενόμενα και προβλεπόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν περισσότερες από 300 δραστηριότητες, που υποστηρίζονται από φορείς καινοτομίας, καθώς και ένα σημαντικά αυξημένο μερίδιο καινοτόμων εταιρειών που εδρεύουν στις περιφέρειες των εταίρων. Προκειμένου να καταγραφεί η διαπεριφερειακή μάθηση και να αξιοποιηθεί για άλλους ευρωπαίους ενδιαφερόμενους, συνάγονται συστάσεις και διαδίδονται από τον LP στα υπάρχοντα δίκτυα.

Ως εταίρος του έργου το ΕΚΕΤΑ, θα συμμετάσχει σε δύο πτυχές του πιλοτικού προγράμματος α) θα παρέχει την υποδομή ΤΠΕ και την “blockchain” τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ψηφιακού κόμβου καινοτομίας που αφορά τους παραγωγούς ρυζιού, β) θα καταγράφει και θα παρακολουθεί ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του ρυζιού χρησιμοποιώντας την ψηφιοποίηση βιολογικών δεδομένων από τα κρίσιμα σημεία της συγκεκριμένης αλυσίδας αξίας.

Κοινοπραξία

  • HafenCity University Hamburg, Germany
  • Lombardy Region, Italy
  • Green Knowledge Portal Twente, Netherland
  • City of Amsterdam, Netherland
  • Regional Development Fund of Central Macedonia on behalf of the Region of Central Macedonia, Greece
  • ORGANIZATION FOR LOCAL DEVELOPMENT, ANATOLIKI SA, Greece
  • Office for Regional Development Lüneburg, Germany
  • District Government Burgas, Bulgaria
  • Hellenic Agricultural Organization DEMETER, Greece
  • Centre for Research and Technology Hellas – CERTH, Greece

Επικοινωνία

Δρ. Κωνσταντίνος Βότης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257722
Fax: +30 2310 474128
Email: kvotis@iti.gr