el   en  

PERFFECT

Βιώσιμη Ανάπτυξη Λιμένων με Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών Υποδομής και ICT

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Ενιαία Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Ημερομηνία Έναρξης:18 Ιούλ 2018
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:604.179 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:190.592 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Το σύστημα PERFFECT έχει ως κύριο στόχο την προώθηση του περιβαλλοντικού προφίλ των Ευρωπαϊκών λιμένων και της αριστείας στην ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση και απόδοση των λιμένων, μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που συντελούν στην παρακολούθηση, αποτίμηση, πρόβλεψη και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρησιακών διαδικασιών και υποδομών των λιμένων, καθώς και στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EMAS και το διεθνές πρότυπο EN/ISO 14031. Στο πλαίσιο αυτό, το PERFFECT θα αναπτύξει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης και υποστήριξης απόφασης των λιμένων, το οποίο θα βασίζεται σε καινοτόμα μοντέλα ενεργειακής κατανάλωσης και προσομοίωσης, που θα αναπτυχθούν με σκοπό την πλήρη και δυναμική απεικόνιση της ενεργειακής κατανάλωσης του συνόλου των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών και υποδομών του λιμένα, το οποίο θα επιτρέψει τον έλεγχο των διαφορετικών σεναρίων λειτουργίας και του βέλτιστου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης των υποδομών, καθώς και σε ένα σύγχρονο δίκτυο αισθητήρων παρακολούθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε πραγματικό χρόνο. Ένας συνδυασμός αλγορίθμων πρόβλεψης και βελτιστοποίησης κατανομής των πόρων που απαιτούν στατιστική ανάλυση δεδομένων από ιστορικά αρχεία και δεδομένα που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, θα αναπτυχθούν με σκοπό τη μελλοντική εκτίμηση δυναμικά μεταβαλλόμενων στοχαστικών μεγεθών, όπως την ενεργειακή ζήτηση, την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με χρήση ΑΠΕ καθώς και τον καθορισμό της βέλτιστης δομής λειτουργίας. Επίσης, το PERFFECT υπόσχεται την ανάπτυξη ενός συστήματος βιώσιμων δεικτών διαχείρισης, το οποίο θα λειτουργήσει ως μέσο λήψης απόφασης και θα επιτρέψει τη βέλτιστη αποτίμηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης, με χρήση προηγμένων αλγορίθμων πολυκριτιριακής ανάλυσης. Τέλος, στο πλαίσιο του PERFFECT θα ερευνηθούν η ανάπτυξη και ολοκλήρωση καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. συστήματα χερσαίας τροφοδοσίας, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων του μέλλοντος όπως LNG, κ.λ.π), η αξιοποίηση ΑΠΕ στον λιμένα και θα αξιολογηθούν τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές πτυχές ανάπτυξης των καινοτόμων λύσεων. Το πλάνο εργασιών του PERFFECT περιλαμβάνει 6 φάσεις οι οποίες συμπληρώνονται από τις οριζόντιες εργασίες διάχυσης γνώσης και συντονισμού του έργου. Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου PERFFECT επικεντρώντονται στα εξής: i) Ανάδειξη του περιβαλλοντικού προφίλ των ευρωπαικών λιμένων και προώθηση της αριστείας στην ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση και απόδοση; ii) Ενίσχυση της «πράσινης εικόνας» των ευρωπαικών λιμένων μέσα από την παραγωγή «πράσινης ενέργειας» για την κάλυψη ιδίων αναγκών και αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της ενέργειας; iii) Συνεισφορά στους ενεργειακούς στόχους της Ε.Ε (Λευκή Βίβλος) και του Πρωτόκολλο του Κιότου; iv) Βιώσιμη ανάπτυξη και άμεσα οικονομικά οφέλη τα οποία πηγάζουν από την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατανομής πόρων μέσω του συστήματος PERFFECT; v) Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και αντιμετώπιση ανισοτήτων. Τα λιμάνια αναπτύσσονται κοντά σε κατοικημένες ή/και σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, όπου διαβίουν πολίτες χαμηλού εισοδήματος; vi) Αύξηση της απασχολησιμότητας σε θέσεις υψηλής τεχνολογίας; vii) Διείσδυση νέων σύγχρονων τεχνολογιών στον κλάδο των μεταφορών και της ενέργειας; και viii) Έμμεσα οικονομικά οφέλη - αύξηση της τουριστικής κίνησης, δυνατότητα συμμετοχής σε εγχώρια προσφορά ενέργειας, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας κ.λ.π. Η συμμετοχή των Εταίρων στην πρόταση PERFFECT, καθώς και ο ρόλος που αναλαμβάνουν, έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τους ερευνητικούς και επιχειρηματικούς στόχους και προτεραιότητες τους, τόσο σε στρατηγικό επίπεδο ενισχύοντας τη θέση τους σε ολοκληρωμένες λύσεις όσο και σε επίπεδο υποδομών.

Κοινοπραξία

  • ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (TREDIT A.E.) – Συντονιστής
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ)
  • ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)
  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε)

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr