el   en  

MedEOS

Land-based pollution assessment & monitoring in the Mediterranean coastal waters

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστήματος
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Mediterranean Regional Initiative
Εργαλείο Χρηματοδότησης:topic B - Land-based pollution assessment & monitoring in the Mediterranean coastal waters
Ημερομηνία Έναρξης:09 Μάρ 2021
Διάρκεια:24 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:500.000 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:32.000 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Ιωάννης Μανάκος

Οι κύριοι τεχνικοί στόχοι του έργου MEDEOS είναι η ανάπτυξη , η παράδοση στους τελικούς χρήστες και η αντίστοιχη εκτίμηση επιπτώσεων ενός αριθμού εξατομικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης οι οποίες θα βασίζονται σε υπηρεσίες Παρακολούθησης Γης για τη ρύπανση στα παράκτια ύδατα της Μεσογείου.

Θα αναπτυχθούν και θα επικυρωθούν τρεις διαφορετικές ομάδες προϊόντων:

• Προϊόντα για την ποιότητα του νερού μέσω της χρήσης προϊόντων Παρατήρησης Γης:

o Σύνολο αναστολής (TSM);

o Θολότητα;

o Συγκέντρωση χλωροφύλλης;

o Secchi Depth;

o Έγχρωμο διαλυμένο οργανικό υλικό (CDOM).

• Προϊόντα παρακολούθησης Γης που προέρχονται έμμεσα από την ποιότητα του νερού:

o Δείκτες μόλυνσης από βακτήρια κοπράνων;

o Δείκτες ευτροφισμού;

o Επιβλαβή φύκια ;

o Ανίχνευση παγκόσμιας περιβαλλοντικής ανωμαλίας.

• Επέκταση και χαρακτηριστικά των εκβολών των ποταμών

Επιπλέον, τεχνικές συγχώνευσης δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν για να συνδυαστεί η υψηλή χρονική ανάλυση των S3-OLCI και η υψηλή χωρική ανάλυση των δεδομένων S2-MSI με σκοπό την σκιαγράφηση χωροχρονικής κάλυψης των παράκτιων υδάτων της Μεσογείου με τη χρήση χαρτών υψηλής ανάλυσης πλήρους κάλυψης.

Το έργο οργανώνεται σε δύο ξεχωριστές φάσεις: στο τέλος του πρώτου έτους θα παραδοθεί ένα σύνολο προϊόντων που θα εμπεριέχουν σύνολα δεδομένων ενός έτους σε 5 διαφορετικές πιλοτικές περιοχές γύρω από τις ακτές της Μεσογείου. Κατά το δεύτερο έτος, τα προϊόντα αυτά θα παραχθούν και θα επικαιροποιηθούν σε ολόκληρη την ακτή της Μεσογείου για το χρονικό διάστημα από το 2015 μέχρι σήμερα.

Μια ισχυρή συνεργασία με σχετικούς τελικούς χρήστες για τον από κοινού σχεδιασμό προβλέπεται από την πρώιμη ανάπτυξη των λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και ανάλυσης των απαιτήσεών τους τόσο σε προϊόντα όσο και σε υπηρεσίες, και τον εντοπισμό των υφισταμένων κενών. Ο εμπλεκόμενος χρήστης θα παρέχει επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες/ δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παραγωγή και επικύρωση των προϊόντων υπηρεσιών και θα συμμετέχει στην ερμηνεία, επικύρωση και αξιολόγηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, βοηθώντας την κοινοπραξία να έχει πρόσβαση στην επάρκεια και τα οφέλη που παρέχει από την άποψη τελικού χρήστη.

Η προώθηση αποτελεί ένα ακόμα βασικό στοιχείο του έργου MEDEOS που θα ακολουθήσει μία στρατηγική η οποία περιλαμβάνει τρία στοιχεία:

• Τον ιστότοπο του έργου, ο οποίος θα φιλοξενήσει οργανωμένο ενημερωτικό υλικό που στοχεύει σε διαφορετικούς τομείς και εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς και θα χρησιμοποιηθεί ως διαδικτυακή πύλη που επιτρέπει την πρόσβαση και την προώθηση νέων προϊόντων.

• Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια συνεδρίων και workshops, καθώς και την προετοιμασία έντυπου ενημερωτικού υλικού ώστε να μπορούν να διανεμηθούν κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων.

• Προετοιμασία και υποβολή άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Ενώ η ρύπανση παραμένει μια μεγάλη απειλή των οικοσυστημάτων της Μεσογείου, η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων πραγματοποιείται κυρίως με βάσει επιτόπιες μετρήσεις, οι οποίες είναι συνήθως δαπανηρές, χρονοβόρες και κοπιώδεις.

Ωστόσο, οι δορυφορικές εικόνες και η μοντελοποίηση των ωκεανών πρέπει να εξεταστούν από κοινού για την εξαγωγή παραμέτρων ποιότητας νερού συγκρίσιμων με τα πρότυπα που έχουν ήδη καθοριστεί από τις κανονιστικές δράσεις, εκμεταλλευόμενοι την ενισχυμένη χρονική και χωρική κάλυψη αυτών των λύσεων.

Ρόλος του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ θα έχει την ευθύνη τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή του πακέτου 8000 (προώθηση έργου).

Κοινοπραξία

  • ELECNOR DEIMOS ; Spain, Coordinator.
  • SUEZ Smart & Environmental Solutions ; France
  • TELESPAZIO A Leonardo And Thales Company ; France
  • I-SEA ; France
  • MURMURATION ; France
  • Karteris Apostolos – Karteris Marinos OE (KARTECO) ; Greece
  • Centre For Research And Technology Hellas – Information Technologies Institute (CERTH) ; Greece

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Μανάκος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257760
Fax: +30 2310 474128
Email: imanakos@iti.gr