el   en  

ICARIA

Modeling of climate risks and adaptation, resolution and completeness of data for exposure assessments, energy and mobility, atmospheric sciences

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιαν 2023
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:2.294.146 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:121.875 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης

Η συχνότητα των φυσικών καταστροφών έχει αυξηθεί σταθερά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Δεν είναι καθόλου παράλογο να υποθέσουμε ότι η τάση αυτή θα μπορούσε να επιδεινωθεί σημαντικά σε ένα βραχυπρόθεσμο ή ακόμα και μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις αναφερόμενες εκτιμήσεις για την κλιματική αλλαγή. Με τη βοήθεια μιας διεπιστημονικής ομάδας και ενός σταθερού υπόβαθρου, το ICARIA στοχεύει να προάγει τη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης σε επίπεδο πάγιων στοιχείων για την καλύτερη κατανόηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που προκαλούνται από πολύπλοκες, αλυσιδωτές και επιμέρους καταστροφές, καθώς και τη σχετική μείωση του κινδύνου που παρέχεται από κατάλληλες, αειφόρες και οικονομικά προσιτές λύσεις προσαρμογής.

Το ICARIA εστιάζει τόσο στα κρίσιμα στοιχεία όσο και στις υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικές αλλαγές στο περιβάλλον που μπορούν να αυξήσουν τις απροσδόκητες διακοπές και δυσλειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των οικιστικών, φυσικών και χερσαίων περιοχών. Οι σύγχρονες μέθοδοι όσον αφορά τα κλιματικά σενάρια (συζευγμένα μοντέλα σε επίπεδο δοθέντων στοιχείων και προσεγγίσεις εκτίμησης πολλαπλών κινδύνων) θα εφαρμοστούν και θα αναπαραχθούν σε τρεις (3) περιφέρειες της ΕΕ προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι μελλοντικές κλιματικές αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν το κόστος του κύκλου ζωής αυτών των επενδύσεων τις επόμενες δεκαετίες και να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων που διαχειρίζονται δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές να εκτιμήσουν το κόστος και τα οφέλη των διαφόρων τρόπων προσαρμογής. Συγκεκριμένα, δύο περιοχές βρίσκονται στην παράκτια περιοχή της Μεσογείου: η μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης και το αρχιπέλαγος της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, που και οι δύο βιώνουν αυξανόμενες ακραίες καιρικές συνθήκες (καταιγίδες, πλημμύρες από ποταμούς, καύσωνες κλπ.), και μια περιοχή στην Αυστρία όπου τα κλιματικά μεταβαλλόμενα φαινόμενα (όπως πχ. το λιώσιμο των παγετώνων και οι καύσωνες) επηρεάζουν τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία τόσο σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας (εξαιρετικά κρίσιμες υποδομές) όσο και σε άλλους σημαντικούς τομείς. Επιπλέον, συμπληρωματικά, επτά (7) περιοχές που συμμετέχουν στο έργο (ενδιαφερόμενα μέλη) θα αποτελέσουν τα πρωταρχικά παραδείγματα μελέτης όπου θα αναπαραχθούν οι επιδιωκόμενες συνθήκες πέραν του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, το ICARIA προωθεί επίσης διάφορες δράσεις για τη μεγιστοποίηση της επαναληψιμότητας και της εμβέλειας των κύριων αποτελεσμάτων του έργου.

Το ICARIA θα δημιουργήσει ένα τυποποιημένο πλαίσιο πολλαπλών κινδύνων λόγω κλιματικής αλλαγής για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις με στόχο τον καθορισμό του βαθμού αβεβαιότητας που σχετίζεται με τις παραμέτρους και την ποιότητα των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εντοπισμένων μοντέλων κινδύνου, των εξατομικευμένων κλιματικών σεναρίων υπό ακραίες συνθήκες και των μεθοδολογιών που στηρίζονται σε φυσικές παραμέτρους και δεδομένα, όπου ένα κύριο στοιχείο θα είναι η διεξαγωγή έρευνας για την ανάλυση όλων των υπαρχόντων μεθοδολογιών σχετικά με το τρέχον έλλειμμα δεδομένων.

Το ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ έχει το ρόλο του Επιστημονικού και Τεχνικού Υπευθύνου του έργου και είναι υπεύθυνο για το καίριο μέρος της σύνδεσης μεταξύ της υπάρχουσας μεμονωμένης ή πλήρους έλλειψης δεδομένων, συμβάλλοντας ενεργά στις τεράστιες προσπάθειες για τη βελτίωση των διαθέσιμων δεδομένων για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σενάρια κλιματικών προβλέψεων, ενώ έχει μείζονα υποστηρικτικό ρόλο σε τρία (3) πακέτα εργασίας (WPs), δημιουργώντας τη βάση στην οποία θα στηριχθεί ολόκληρο το έργο. Οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν για τις ελλείψεις δεδομένων θα καθοδηγήσουν τη θεμελίωση ενός προσχεδίου πολλαπλών κινδύνων που στοχεύει να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του έργου ICARIA.

Κοινοπραξία

 • AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA Spain
 • AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA Spain
 • FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL CLIMA Spain
 • FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA DE L'ENERGIA DE CATALUNYA Spain
 • "NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ""DEMOKRITOS""" Greece
 • LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL Portugal
 • DRAXIS ENVIRONMENTAL SA Greece
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS Greece
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Italy
 • AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH Austria
 • AREA METROPOLITANA DE BARCELONA Spain
 • PERIFEREIA NOTIOU AIGAIOU Greece
 • VERBUND ENERGY4BUSINESS GMBH Austria
 • THE UNIVERSITY OF EXETER United Kingdom

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257774
Fax: +30 2310 474128
Email: ikom@iti.gr
Url: http://mklab.iti.gr

Δρ. Στέφανος Βροχίδης (Υπεύθυνος Επικοινωνίας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257754
Fax: +30 2310 474128
Email: stefanos@iti.gr