el   en  

ECOPOTENTIAL

Improving Future Ecosystem Benefits through Earth Observations

http://ecopotential-project.eu/

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Horizon 2020 – SC5 (Κοινωνικές Προκλήσεις)
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Research & Innovation Action
Ημερομηνία Έναρξης:01 Ιούν 2015
Διάρκεια:48 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:14.874.340 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:380.000 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Ιωάννης Μανάκος

Τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα παρέχουν βασικές υπηρεσίες στις ανθρώπινες κοινωνίες. Οι ανθρωπογενείς πιέσεις, ωστόσο, αποτελούν σοβαρή απειλή για τα οικοσυστήματα, οδηγώντας σε υποβάθμιση των οικοτόπων και αυξημένο κίνδυνο απώλειας των υπηρεσιών οικοσυστήματος. Πολιτικές διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης που βασίζονται στη γνώση απαιτούνται για να διασφαλίσουν οφέλη για το οικοσύστημα κάτω από τις αυξανόμενες πιέσεις. Το ECOPOTENTIAL επεκτείνει σημαντικά τις υπάρχουσες τεχνολογίες αιχμής και δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο για τις μελέτες οικοσυστημάτων και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ). Το ECOPOTENTIAL επικεντρώνεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες ΠΠ εντός και εκτός Ευρώπης και σε ένα ευρύ φάσμα βιογεωγραφικών περιοχών, και περιλαμβάνει περιοχές των δικτύων UNESCO, Φύση (Natura) 2000 και Μακροχρόνιας Οικολογικής Έρευνας (LTER), καθώς και μεγάλα θαλάσσια οικοσυστήματα. Καλύτερη χρήση δεδομένων γεωσκόπησης και παρακολούθησης πραγματοποιείται μέσω νέων υπηρεσιών οικολογικών δεδομένων γεωσκόπησης ανοικτής πρόσβασης (ECOPERNICUS). Σχεδιάζονται τεχνικές μοντελοποίησης που περιλαμβάνουν πληροφορίες από δεδομένα γεωσκόπησης, αξιολογούνται υπηρεσίες οικοσυστήματος σε τρέχουσες και μελλοντικές συνθήκες, και ορίζονται οι απαιτήσεις των προστατευόμενων περιοχών στο μέλλον. Εννοιολογικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε Βασικές Μεταβλητές (Essential Variables), Οικολογία Μακροσυστημάτων και αλληλεπιδράσεις πολλαπλής κλίμακας επιτρέπουν τη βαθύτερη κατανόηση των Κρίσιμων Ζωνών της Γης. Ανοικτή και διαλειτουργική πρόσβαση σε δεδομένα και γνώση διασφαλίζεται από μια Πλατφόρμα Εικονικού Εργαστηρίου Οικοσυστημάτων συμβατή με την Ομάδα Γεωσκόπησης (GEO), πλήρως ενσωματωμένη στο Παγκόσμιο Σύστημα των Συστημάτων Γεωσκόπησης (GEOSS). Επιπλέον, παρέχεται υποστήριξη στις διαφανείς και βασισμένες στη γνώση πολιτικές διατήρησης και διαχείρισης, ικανή να περιλαμβάνει πληροφορίες από δεδομένα γεωσκόπησης. Γνώση που αποκτήθηκε από τις ΠΠ επεκτείνεται σε συνθήκες πανευρωπαϊκής κλίμακας και χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και τη διαχείριση μελλοντικών ΠΠ. Μια μόνιμη ομάδα συμβούλων των ενδιαφερόμενων μερών (Κοινότητα Πρακτικής Οικοσυστημάτων GEO) θα δημιουργηθεί. Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας επιδιώκεται σε όλα τα επίπεδα. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν για να δημιουργήσουν την αριστεία που οδηγεί σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια συνέχιση των υπηρεσιών. Εν ολίγοις, το ECOPOTENTIAL χρησιμοποιεί τις πιο προηγμένες τεχνολογίες για να βελτιώσει τις παροχές μελλοντικών οικοσυστημάτων για την ανθρωπότητα.

Κοινοπραξία

 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italy
 • Universita del Salento, Italy
 • Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale Bolzano (Accademia Europea Bolzano), Italy
 • Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Spain
 • Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GMBH-UFZ, Germany
 • Karlsruher Institut fuer Technologie, Germany
 • Universitaet Bayreuth, Germany
 • Deutsches Zentrum fuer Luft - und Raumfahrt EV, Germany
 • Centre National de la Recherche Scientifique, France
 • University of Leeds, United Kingdom
 • Environment Systems Limited, United Kingdom
 • Universitatea din Bucuresti, Romania
 • ICETA - Instituto de Ciencias e Tecnologias Agrarias e Agroalimentares, Portugal
 • Instituto Superior Tecnico, Portugal
 • Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ελλάδα
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ελλάδα
 • Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland
 • Ben-Gurion University of the Negev, Israel
 • Israel Nature and National Parks Protection Authority, Israel
 • PSI Hydrobiological Institute Ohrid, Former Yugoslav Republic of Macedonia
 • Council for Scientific and Industrial Research, South Africa
 • Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Italy
 • Politecnico di Milano, Italy
 • Centro de Investigacion Ecologica y Aplicaciones Forestales, Spain
 • Universitat Autonoma de Barcelona, Spain
 • Universidad de Granada, Spain
 • Umweltbundesamt GMBH, Austria
 • Universitaet Potsdam, Germany
 • Museum fur Naturkunde - Leibniz-Institut fur Evolutions- und Biodiversitatsforschung an der Humboldt-Universitat zu Berlin, Germany
 • Fondation Tour du Valat, France
 • Stichting Deltares, Netherlands
 • Άρατος Τεχνολογίες Α.Ε., Ελλάδα
 • Starlab Barcelona, Spain
 • Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg, Germany
 • Stichting Nioz, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Netherlands
 • Klaipedos Universitetas, Lithuania
 • Universite Paul Sabatier Toulouse III, France
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization -UNESCO, France
 • London School of Economics and Political Science, United Kingdom
 • Universitetet i Bergen, Norway
 • Terradue UK Ltd, United Kingdom
 • United Nations Environment Programme, Kenya
 • University of New South Wales, Australia
 • Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich, Switzerland
 • Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia, Spain
 • Universite de Bretagne Occidentale, France
 • Universite de Geneve, Switzerland

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννης Μανάκος (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257760
Fax: +30 2310 474128
Email: imanakos@iti.gr