el   en  

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Υλοποίηση Δράσεων Τεχνικού Περιεχομένου: "Δημιουργία Εκπαιδευτικών Σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας"

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013
Ημερομηνία Έναρξης:14 Φεβ 2012
Διάρκεια:21 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:92.250 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:92.250 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας σχεδίασε και υλοποιεί το έργο «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικών Σεναρίων Βασισμένων σε ΤΠΕ και Δημιουργία Εκπαιδευτικών Σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» το οποίο αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου προδιαγραφών για τις ψηφιακές παρεμβάσεις στα γλωσσικά μαθήματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για την πρωτοβάθμια, αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Επιδιώκει, επίσης, τη διατύπωση συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία θα μπορούν να ενταχθούν άμεσα στη σχολική πρακτική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό κατάλληλων παραμέτρων σχεδιασμού, ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών εφαρμογών. Αξιοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση τόσο η διεθνής επιστημονική εμπειρία όσο και ανάλογες προσπάθειες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ψηφιακών περιβαλλόντων σε αναπτυγμένα εκπαιδευτικά συστήματα.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία πλαισιώνεται από ψηφιακούς πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σεναρίων, καθώς και από αρχές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σεναρίων. Οι ψηφιακοί πόροι είτε θα ενταχθούν άμεσα στην ψηφιακή πλατφόρμα του «Ψηφιακού Σχολείου» είτε θα συνδεθούν με τα σχολικά εγχειρίδια της ψηφιακής πλατφόρμας ώστε να αξιοποιηθούν ως υποστηρικτικό υλικό, το οποίο θα συμπληρώσει τη διδακτέα ύλη, θα μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικές δραστηριότητες – project και θα ενθαρρύνει δημιουργικά τον κριτικό – ψηφιακό γραμματισμό.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν:

— Ηλεκτρονικό περιβάλλον με πολυμεσικές εφαρμογές για την κατασκευή σεναρίων και δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών το οποίο θα αποτελείται από:

  • Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει πρωτότυπα ποιητικά και πεζά κείμενα από την αρχαϊκή έως και τη ρωμαϊκή εποχή
  • Ψηφιακοί πόροι για τα Ομηρικά έπη. Στο περιβάλλον αυτό θα περιλαμβάνονται κείμενα σε μετάφραση, χάρτες, ψηφιακές περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς τόπους, ταινίες και ντοκιμαντέρ, εικονογραφικό υλικό από αγγειογραφίες και άλλα εικαστικά έργα της αρχαιότητας, ή και από νεότερα και σύγχρονα ζωγραφικά έργα, διαγράμματα της πορείας των γεγονότων του τρωϊκού πολέμου και της μεταπολεμικής επιστροφής των Αχαιών στις πατρίδες τους, σκιαγράφηση της δομής της ομηρικής κοινωνίας, διαθέσιμα λογισμικά και ελληνικοί και ξένοι διαδικτυακοί τόποι με υλικό για τα ομηρικά έπη, άλλες εφαρμογές και λογισμικά (λ.χ. ανοιχτού κώδικα), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία του μαθήματος.
  • Ψηφιακοί πόροι για τη Δραματική ποίηση. Στο περιβάλλον αυτό θα περιλαμβάνονται οι πηγές του αρχαίου ελληνικού δράματος, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και πλούσιο εικονογραφικό υλικό από τα σωζόμενα αρχαιολογικά μνημεία, υλικό από σύγχρονες παραστάσεις (φωτογραφίες, κριτικές και βίντεο), ένας εγκυκλοπαιδικός οδηγός με πολυμεσικές πληροφορίες σχετικά με: τη γένεση του δράματος (με έμφαση στο πολιτισμικό πλαίσιο γένεσης και τις ρίζες του δράματος), τους δραματικούς αγώνες και τις σημαντικές πανηγύρεις στην κλασική Αθήνα, τα κοινά των διονυσιακών τεχνιτών και τα κέντρα δραματικών αγώνων εκτός Αθηνών (λ.χ. στο Δίον, στα Σούσα κλπ.), την ιστορική εξέλιξη του θεατρικού χώρου και γνωστά θεατρικά οικοδομήματα, τους μεγάλους τραγικούς και κωμικούς ποιητές και τα έργα τους, τα διαθέσιμα λογισμικά και οι ελληνικοί και ξένοι διαδικτυακοί τόποι με υλικό για το αρχαίο ελληνικό δράμα, άλλες εφαρμογές και λογισμικά (λ.χ. ανοιχτού κώδικα), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία του μαθήματος.

— Ηλεκτρονικό περιβάλλον με εργαλεία ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση το οποίο θα αποτελείται από:

  • Πολυμεσικά χρονολόγια συγγραφέων, κειμένων ή ομάδων λέξεων. Προβλέπεται η ανάπτυξη είκοσι (20) χρονολογίων ελλήνων και ξένων συγγραφέων και πενήντα (50) χρονολογίων λέξεων και ομάδων λέξεων. Τα πολυμεσικά χρονολόγια διαμορφώνονται και λειτουργούν κατά τρόπο που ευνοεί την αυτενέργεια του μαθητή-χρήστη και προβλέπει τη διαδραστική αξιοποίησή τους.
  • Παιχνίδια σύγκρισης κειμένων και συνάντησης ηρώων. Προβλέπεται ο σχεδιασμός είκοσι (20) παιχνιδιών καθώς και η οργάνωση ενός προτύπου παραγωγής περαιτέρω παιχνιδιών από εκπαιδευτικούς και μαθητές.
  • Παιχνίδια με λέξεις. Τα παιχνίδια με λέξεις παρακολουθούν τη λογική, τη δομή και τους στόχους των επιτραπέζιων παιχνιδιών με κάρτες. Προβλέπεται ο σχεδιασμός είκοσι (20) παιχνιδιών καθώς και η οργάνωση ενός προτύπου παραγωγής περαιτέρω παιχνιδιών ή και επέκτασης των υπαρχόντων από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

— Ηλεκτρονικό περιβάλλον (κοινότητας) για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών από απόσταση. Θα δημιουργηθούν διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών, μία ανά διδακτικό αντικείμενο και για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των κοινοτήτων αυτών θα συζητούνται και θα ανταλλάσσονται ιδέες, προτάσεις και σενάρια. Πέραν της γενικότερης υποστήριξης στην παραγωγή σεναρίων, απώτερος στόχος είναι η κοινότητα αυτή να αποτελέσει το πρότυπο δημιουργίας μικρών διαδικτυακών κοινοτήτων διδασκόντων.

Επικοινωνία

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257777
Fax: +30 2310 474128
Email: Dimitrios.Tzovaras@iti.gr

Δρ. Λάμπρος Μακρής (Υπεύθυνος Επικοινωνίας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 117)
Fax: +30 2310 464164
Email: lmak@iti.gr