el   en  

ARTEMIS

Ανάπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονοΜΙκών δαΣών

https://artemis2018.eu

Ταυτότητα Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης:Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
Εργαλείο Χρηματοδότησης:Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Ημερομηνία Έναρξης:28 Ιούν 2018
Διάρκεια:36 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού:919.100 EUR
Προϋπολογισμός Ι.Π.ΤΗΛ.:200.000 EUR
Επιστημονικός Υπεύθυνος:Δρ. Νικόλαος Γραμμαλίδης

Το έργο ΑΡΤΕΜΙΣ στοχεύει στη δημιουργία μιας πολυπαραμετρικής υπηρεσίας επεξεργασίας δορυφορικών, επίγειων και διαθέσιμων χωρικών δεδομένων για την παραγωγή προϊόντων τα οποία θα σχετίζονται με την ποιότητα, υγεία και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δασών, με έμφαση σε δάση καστανιάς. Μέσω μίας δυναμικής και φιλικής προς το χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα υποστηρίζει βασικές και εξειδικευμένες λειτουργίες, τα παραγόμενα προϊόντα θα διαχέονται με σκοπό αφενός την παρακολούθηση και βελτίωση της παραγωγής καστάνου και αφετέρου την ενίσχυση δράσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Από την προμελέτη για την υποβολή του έργου έχει διαπιστωθεί πως τα δάση της μεσογειακής καστανιάς έχουν «υποβαθμιστεί» στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, παρόλο που αποτελούν μια προσοδοφόρα καλλιέργεια. Είναι γεγονός ότι η διαχρονική έλλειψη σχεδιασμού για τις εναλλακτικές καλλιέργειες και η έλλειψη πολιτικών υποστήριξης των ορεινών πληθυσμών, οδήγησαν την καστανοκαλλιέργεια στην Θεσσαλία και ειδικά στα δάση του Μουζακίου, σχεδόν σε καθεστώς εγκατάλειψης. Συνεπώς, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη σύγχρονων πρακτικών και τεχνολογιών που θα υποστηρίζουν τη διαρκή παρακολούθηση των φυσικών, αλλά και διαχειριζόμενων, οικοσυστημάτων και θα ωφελήσουν μεσομακροπρόθεσμα την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής με ταυτόχρονη διατήρηση της βιοποικιλότητας.Το έργο θα αντιμετωπίσει κυρίως τις υφιστάμενες απειλές για την υγεία των δασών σε επιλεγμένες περιοχές, οι οποίες προκαλούνται κυρίως από βιοτικούς παράγοντες (έντομα, ασθένειες, κ.λπ.), με αποτέλεσμα τη σταδιακή τους υποβάθμιση και καταστροφή της παραγωγής. Καθώς πολλές μελέτες εστιάζουν κυρίως στην καταγραφή ζημιών που προκαλούν αβιοτικοί παράγοντες (πυρκαγιές, ξηρασία) στα δάση, αξίζει να διερευνηθούν και να προταθούν λύσεις για την έγκαιρη αξιολόγηση και αντιμετώπιση των πρώιμων συμπτωμάτων παρακμής καθώς και για το μετριασμό περαιτέρω ζημιών. Το κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει το ΑΡΤΕΜΙΣ, στοχεύοντας στην ανάπτυξη μίας καινοτόμου μεθοδολογίας παρακολούθησης της υγείας του δάσους με τη χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων υψηλής και πολύ υψηλής ευκρίνειας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα αξιοποιηθούν σύγχρονες τεχνικές των επιστημονικών πεδίων της επεξεργασίας εικόνας, και μηχανικής μάθησης, σε συνδυασμό με τη συνεργατική αξιοποίηση ελεύθερα διανεμόμενων δεδομένων από διαφορετικούς δορυφορικούς αισθητήρες (Landsat, Sentinel-1, Sentinel-2). Η προτεινόμενη μεθοδολογία θα έχει εφαρμογή τόσο για τα υπό μελέτη δάση της καστανιάς όσο και για παρόμοια δασικά οικοσυστήματα των οποίων η υποβάθμιση μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες.

Η παρούσα σύμπραξη μεταξύ των ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων αναμένεται να συμβάλει στην άρτια υλοποίηση και εφαρμογή της τελικής υπηρεσίας, ενώ τα πρωτότυπα τεχνολογικά προϊόντα θα εμπορικοποιηθούν με στόχο οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στη διάρκεια του έργου να μπορούν να διατηρηθούν και μετά το πέρας του έργου.

Κοινοπραξία

  • GEOSYSTEMS HELLAS ΙΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (coordinator)
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.
  • Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ

Επικοινωνία

Δρ. Νικόλαος Γραμμαλίδης (Επιστημονικός Υπεύθυνος)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 112)
Fax: +30 2310 464164
Email: ngramm@iti.gr