Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Ημερίδα “Υπηρεσίες Παρακολούθησης της Γης μέσω Δορυφόρων για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων”

Το Νοέμβριο του 2013, τα Ευρωπαϊκά έργα BIO_SOS (BIOdiversity multi-SOurce monitoring System: from Space to species – Σύστημα παρακολούθησης βιοποικιλότητα από πολλαπλές πηγές: από το Διάστημα στα είδη) και MS.MONINA (Multi-scale Service for Monitoring Natura 2000 Habitats of European Community Interest – Υπηρεσία πολλαπλής κλίμακας για την παρακολούθηση ενδιαιτημάτων Natura 2000 του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής κοινότητας), του χρηματοδοτικού πλαισίου FP7 SPACE, συνδιοργάνωσαν μια τελική ημερίδα διάδοσης των αποτελεσμάτων τους. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, και πρόσφερε την ευκαιρία σε χρήστες, ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής να ενημερωθούν για και να συζητήσουν τα ερευνητικά και τεχνολογικά επιτεύγματα των δυο έργων. Το ΙΠΤΗΛ συμμετείχε ως εταίρος στο BIO_SOS, αναλαμβάνοντας διάφορες αρμοδιότητες, από ανάλυση και ταξινόμηση εικόνων τηλεπισκόπησης έως ανάπτυξη λογισμικού και δραστηριότητες δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων

Περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Ιωάννης Μανάκος: imanakos@iti.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: